Siswati 1996 (SWA96)
102

Kukhala kwemuntfu losekuhluphekeni (Sihlabelelo sesihlanu sekutisola)

Umkhuleko wemuntfu lohluphekako, nangabe asaphelelwe ngemandla, atfulula sikhalo sakhe embikwaNkulunkulu.

1021Awu, Simakadze!

Vani umthandazo wami.

Kukhala kwami akufinyelele kuwe.

2

102:2
Hla. 69:17
Ungabufihli buso bakho kimi,

ngesikhatsi sekuhlupheka kwami!

Beka indlebe yakho kimi;

usheshe ungiphendvule

njalo nje nangikhala kuwe.

3Emalanga ami endlula njengentfutfu,

ematsambo ami ashise njengemlilo.

4Inhlitiyo yami ihashukile

yabuna njengetjani.

Angisadli, nekudla akusangeni,

ngobe inhlitiyo yami imnyama.

5

102:5
Jobe 19:20
Sengondze ngingumbambotiyabalwa,

ngenca yekububula kwami kakhulu.

6Sengifanana nelingce lasehlane,

ngifanane nesikhova setindzala.

7Ngiyacwasha, butfongo abehli,

ngifanana nenyoni ledliwa situnge,

lehleti etikwendlu.

8

102:8
Isa. 65:15
Jer. 29:22
Titsa tami tingetfuka onkhe emalanga,

laba labangiphukutako

bacalekisa betfukane ngelibito lami.

9

102:9
Hla. 42:3
Ngiyakhala, umlotsa sekudla kwami,

tinyembeti titfontsela esinatfweni sami,

10ngenca yelulaka nekutfukutsela kwakho,

ngobe ungisundvutile wangilahla.

11

102:11
Hla. 109:23
1 Phet. 1:24
Emalanga ami

anjengesitfunti sentsambama,

ngiyabuna njengetjani.

12

102:12
Hla. 135:13
Kodvwa wena, Simakadze,

uyawuba khona kuze kube phakadze.

Uyawukhunjulwa titukulwane ngetitukulwane.

13Uyawusukuma uhawukele iSiyoni,

ngobe sengiso sikhatsi sekuyiphatsa ngemusa,

yebo, sikhatsi lesimiselwe loko sesifikile.

14Tinceku takho tiyitsandza

ngisho nematje ayo;

tihawukela lutfuli lwayo.

15Tive tiyawulesaba libito laSimakadze,

nemakhosi onkhe emhlaba

esabe bukhosi bakhe.

16Ngobe Simakadze

utawube asayakhe kabusha iSiyoni,

asabonakele enkhatimulweni yakhe,

17anake imikhuleko yalabangenabani,

angayibukeli phansi imithandazo yabo.

18

102:18
Hla. 22:30
Loku akubhalwe phansi,

kugcinelwe situkulwane lesitako,

kuze naleso sive lesiyawuvela

naso sidvumise Simakadze.

19Ngobe Simakadze wabuka phansi,

asendzaweni yakhe lephakeme lengcwele,

wabuka emhlabeni asezulwini,

20

102:20
Heb. 2:14
kutsi atewuva kububula kwetiboshwa,

atewukhulula labo labagwetjelwe intsambo,

21kuze bantfu bavakalise

libito laSimakadze eSiyoni,

neludvumo lwakhe eJerusalema,

22

102:22
Isa. 2:2
ngesikhatsi sekuhlangene tive ndzawonye,

kanye nemibuso kutawukhonta Simakadze.

23Wacedza emandla ami ngisesemkhatsini,

wafinyeta emalanga ekuphila kwami.

24

102:24
Hla. 90:2
Ngitsi: “Hhawu, Nkulunkulu wami,

ungaphangisi ungitsatse ngisakhula.

Iminyaka yakho

yetitukulwane netitukulwane.

25

102:25-27
Heb. 1:10-12
Emandvulo wabeka tisekelo temhlaba,

emazulu angumsebenti wetandla takho.

26

102:26
Isa. 51:6
54:10
Mat. 24:35
2 Phet. 3:7
Kuyakwendlula konkhe,

wena uhlale unjalo nje,

konkhe kuyawuguga njengengubo.

Yebo, njengengubo

uyawukugucula kusakateke.

27Kepha wena seloku unjalo nje,

iminyaka yakho ayinasiphetfo.

28

102:28
Hla. 69:36
Bantfwana betinceku takho

bayawuhlala baphephile,

intalo yabo ihlale isimiswe embikwakho.”

103

Kudvumisa Simakadze ngemusa wakhe

Sihlabelelo saDavide.

1031Mphefumulo wami,

dvumisa Simakadze,

nako konkhe lokukimi

akudvumise libito lakhe lelingcwele!

2Mphefumulo wami,

dvumisa Simakadze,

ungatikhohlwa tento takhe temusa kimi.

3

103:3
Hla. 147:3
Ungitsetselela lonkhe licala letono tami

angelaphe tonkhe tifo tami.

4

103:4
Hla. 68:20
Ungihlenga ngiphephe ekufeni,

enhloko yami ungifaka umchele

longumusa nesihawu.

5

103:5
Jobe 33:25
Isa. 40:31
Wenelisa kuphila kwami ngalokuhle,

kuvuseleleke emandla ebusha bami,

ngivuseleleke ngibe njengelusweti.

6

103:6
Hla. 68:6
Bonkhe labacindzetelwe

Simakadze ubentela kulunga,

angakhetsi muntfu.

7

103:7
Eks. 33:13
Imisebenti yakhe wayenta yatiwa nguMosi,

tento takhe tatiwa sive saka-Israyeli.

8

103:8
Eks. 34:6
Num. 14:18
Jow. 2:13
Jona 4:2
Jak. 5:11
Simakadze unemusa nesihawu,

uyephuta kutfukutsela, andze ngemusa.

9

103:9
Isa. 57:16
Jer. 3:5
Mik. 7:18
Akatsetsi ngaso sonkhe sikhatsi,

futsi akahlali atfukutsele

kuze kube phakadze.

10Akasiphatsi njengalokufanele tono tetfu,

futsi akasivuzi njengekwemacala etfu.

11

103:11
Hla. 36:6
Njengobe emazulu aphakeme

ngetulu kwemhlaba,

unjalo-ke nemusa wakhe kulabamesabako.

12Njengobe imphumalanga

yehlukene nenshonalanga

utikhweshise kangako-ke tono tetfu kitsi.

13

103:13
Isa. 63:16
64:8
Jer. 31:9
Njengobe uyise anesihe kubantfwabakhe,

ngalokufananako

Simakadze unesihe kulabamesabako.

14

103:14
Gen. 2:7
3:19
Ngobe uyakwati kubunjwa kwetfu,

uyakhumbula kutsi silutfuli nje.

15

103:15
Jobe 14:2
Isa. 40:6
1 Phet. 1:24
Jak. 1:10
Emalanga emuntfu anjengetjani,

uyabhahela njengembali yesiganga.

16

103:16
Jobe 7:10
Ngesikhatsi umoya uphephetsa

wendlule etikwayo,

kube kuphela kwayo njalo,

ingeke iphindze yatiwe kuleyo ndzawo.

17

103:17
Eks. 20:6
Dut. 7:9
Luk. 1:50
Kodvwa umusa waSimakadze

ukubo bonkhe labamesabako,

futsi uyawuhlala ukubo

phakadze naphakadze,

nekulunga kwakhe

etikwebantfwana bebantfwana,

18kubo labagcina sivumelwane sakhe,

bakhumbule kwenta imiyalo yakhe.

19Simakadze wasimisa ezulwini

sihlalo sakhe sebukhosi,

konkhe lokukhona

kungaphansi kwembuso wakhe.

20

103:20
Hla. 148:2
Dvumisani Simakadze,

nine tingilosi takhe,

nani machawe lanemandla,

nine labenta livi lakhe,

nilalele kukhuluma kwelivi lakhe.

21

103:21
1 Khos. 22:19
Dvumisani Simakadze,

nine mabandla akhe nonkhe,

nani tikhonti takhe

letenta intsandvo yakhe.

22Bongani Simakadze,

nonkhe nine misebenti yakhe,

kuto tonkhe tindzawo embusweni wakhe.

Mphefumulo wami,

dvumisa Simakadze.

104

Simakadze unakekela lokudaliwe

1041Mphefumulo wami,

dvumisa Simakadze!

Yebo, Simakadze, Nkulunkulu wami,

wena umkhulu kakhulu!

Wembetse ludvumo nebukhosi.

2

104:2
Gen. 1:1
Isa. 40:22
Kukhanya kuyingubo lotembese ngayo,

weneke emazulu

njengekumiswa kwelithende;

3

104:3
Amo. 9:6
indlu yakho yebukhosi,

uyakhe etikwemanti lasetulu.

Emafu lamnyama lahlomile ayincola yakho,

ugibele emaphiko emoya.

4

104:4
Heb. 1:7
Nguwe lowenta titfunywa takho

tibe ngimimoya,

wente tinceku takho tibe ngimibane.

5

104:5
Jobe 38:4
Hla. 102:25
Wasimisa umhlaba etikwetisekelo tawo,

kuze ungatanyatanyiswa,

phakadze naphakadze,

6wawembesa ngemanti lamanyenti,

njengekwembeswa ngengubo,

emanti agcwala adzimate acwilisa tintsaba.

7Wawekhuta abaleka,

ngekubhonga kwelivi lakho

asubatsa ngematubane abaleka,

8adzilika etintsabeni ehlela etigodzini,

aphutfuma endzaweni lowawuyimisele wona.

9

104:9
Jobe 38:10
Taga 8:29
Jer. 5:22
Wawabekela iminyele langeke ayengce,

angete asabuyela kuyakwembesa

umhlaba wonkhe.

10Wenta tiyalu tigelete etihosheni,

ageletise imifula emkhatsini wetintsaba.

11Kunatsa kuyo tonkhe tilwane tesiganga,

netimbongolo tesiganga

ngulapho tikucima khona koma kwato.

12Tinyoni tesiganga takhela ngakuyo,

tintjilote emkhatsini wemagala.

13Unisela tintsaba ngemvula utihlalele etulu,

nemhlaba weneliswe sitselo semsebenti wakho:

14

104:14
Hla. 147:8
Uhlumisa tjani, kuze kudle imfuyo,

uhlumise lokumilako kusitakale bantfu,

kuze kuvele kudla emhlabeni,

15

104:15
Khu. 9:13
neliwayini lelijabulisa tinhlitiyo tabo,

nemafutsa ekugcobisa buso bakhe

buze bucwebetele,

nekudla lokuyinsika yemphilo yemuntfu.

16Tihlahla taSimakadze tiniselwe ngalokwenele,

imisedari yaseLebanoni layihlanyelile,

17tinyoni letakhele tidleke tato kuyo,

gilonki wakhela etulu emagaleni ato.

18Tintsaba letindze tiyinkhundla yemagoga,

emadvwala asiphephelo setimbila.

19Wenta inyanga kutsi yehlukanise tikhatsi,

lilanga liyasati sikhatsi salo sekuya kunina.

20Wenta bumnyama bube busuku,

bese kweluka tonkhe tilwane temahlatsi.

21

104:21
Jobe 38:39
Emabhubesi ayabhodla atamule,

atingele tinyamatane,

afuna kudla kwawo kuNkulunkulu.

22Naliphumako lilanga ayahoshoba,

abange emihumeni yawo,

afike alale phansi.

23Umuntfu uyaphuma aye emsebentini wakhe,

akhandleke kudzimate kushone lilanga.

24Awu, Simakadze!

Maye, minyenti imisebenti yakho!

Yonkhe uyente ngekuhlakanipha;

umhlaba ugcwele tidalwa takho.

25Naluya lwandle lolukhulu, nalolubanti,

loluphetfuka tintfo

umuntfu langeke akhone kutibala,

tintfo letiphilako letincane naletinkhulu.

26

104:26
Jobe 40:15,24
41:1
Hla. 74:14
Isa. 27:1
Nansiya imikhumbi intjweza kulo

nemikhoma lowayenta yatjakadvula kulo.

27

104:27
Hla. 145:15
Tonkhe letidalwa tibheke wena,

kutsi utiphe kudla kwato

ngesikhatsi lesifanele.

28

104:28
Mat. 6:26
Utipha kudla tidle,

nawuvula sandla sakho,

teneliswa ngetintfo letinhle.

29

104:29
Jobe 34:14
Hla. 90:3
Nawufihla buso bakho, tiyetfuka,

nawutsatsa kuphefumula kwato, tiyafa,

tibuyele elutfulini.

30

104:30
Jobe 33:4
Nawutfumela Moya wakho, tiyadaleka,

uhlumise kabusha imvelo yemhlaba.

31Shangatsi ludvumo lwaSimakadze lungema

kuze kube ngunaphakadze.

Shangatsi Simakadze angatfokota

ngemisebenti yakhe,

32

104:32
Hla. 144:5
yena lotsi nakabuka umhlaba utfutfumele,

atsintse tintsaba tibhunye.

33

104:33
Hla. 34:1
146:2
Simakadze ngiyawumhlabelela,

yingci nangisaphila.

Ngiyawudvumisa Nkulunkulu wami,

ngisaphila lapha emhlabeni.

34Shangatsi kuzindla kwami kungamjabulisa,

ngiyawutfokota kuSimakadze.

35Shangatsi toni tingasishulwa emhlabeni,

lababi bangabe basaphushwa nakuphushwa.

Mphefumulo wami,

dvumisa Simakadze!

Dvumisa Simakadze!