Siswati 1996 (SWA96)
103

Kudvumisa Simakadze ngemusa wakhe

Sihlabelelo saDavide.

1031Mphefumulo wami,

dvumisa Simakadze,

nako konkhe lokukimi

akudvumise libito lakhe lelingcwele!

2Mphefumulo wami,

dvumisa Simakadze,

ungatikhohlwa tento takhe temusa kimi.

3

103:3
Hla. 147:3
Ungitsetselela lonkhe licala letono tami

angelaphe tonkhe tifo tami.

4

103:4
Hla. 68:20
Ungihlenga ngiphephe ekufeni,

enhloko yami ungifaka umchele

longumusa nesihawu.

5

103:5
Jobe 33:25
Isa. 40:31
Wenelisa kuphila kwami ngalokuhle,

kuvuseleleke emandla ebusha bami,

ngivuseleleke ngibe njengelusweti.

6

103:6
Hla. 68:6
Bonkhe labacindzetelwe

Simakadze ubentela kulunga,

angakhetsi muntfu.

7

103:7
Eks. 33:13
Imisebenti yakhe wayenta yatiwa nguMosi,

tento takhe tatiwa sive saka-Israyeli.

8

103:8
Eks. 34:6
Num. 14:18
Jow. 2:13
Jona 4:2
Jak. 5:11
Simakadze unemusa nesihawu,

uyephuta kutfukutsela, andze ngemusa.

9

103:9
Isa. 57:16
Jer. 3:5
Mik. 7:18
Akatsetsi ngaso sonkhe sikhatsi,

futsi akahlali atfukutsele

kuze kube phakadze.

10Akasiphatsi njengalokufanele tono tetfu,

futsi akasivuzi njengekwemacala etfu.

11

103:11
Hla. 36:6
Njengobe emazulu aphakeme

ngetulu kwemhlaba,

unjalo-ke nemusa wakhe kulabamesabako.

12Njengobe imphumalanga

yehlukene nenshonalanga

utikhweshise kangako-ke tono tetfu kitsi.

13

103:13
Isa. 63:16
64:8
Jer. 31:9
Njengobe uyise anesihe kubantfwabakhe,

ngalokufananako

Simakadze unesihe kulabamesabako.

14

103:14
Gen. 2:7
3:19
Ngobe uyakwati kubunjwa kwetfu,

uyakhumbula kutsi silutfuli nje.

15

103:15
Jobe 14:2
Isa. 40:6
1 Phet. 1:24
Jak. 1:10
Emalanga emuntfu anjengetjani,

uyabhahela njengembali yesiganga.

16

103:16
Jobe 7:10
Ngesikhatsi umoya uphephetsa

wendlule etikwayo,

kube kuphela kwayo njalo,

ingeke iphindze yatiwe kuleyo ndzawo.

17

103:17
Eks. 20:6
Dut. 7:9
Luk. 1:50
Kodvwa umusa waSimakadze

ukubo bonkhe labamesabako,

futsi uyawuhlala ukubo

phakadze naphakadze,

nekulunga kwakhe

etikwebantfwana bebantfwana,

18kubo labagcina sivumelwane sakhe,

bakhumbule kwenta imiyalo yakhe.

19Simakadze wasimisa ezulwini

sihlalo sakhe sebukhosi,

konkhe lokukhona

kungaphansi kwembuso wakhe.

20

103:20
Hla. 148:2
Dvumisani Simakadze,

nine tingilosi takhe,

nani machawe lanemandla,

nine labenta livi lakhe,

nilalele kukhuluma kwelivi lakhe.

21

103:21
1 Khos. 22:19
Dvumisani Simakadze,

nine mabandla akhe nonkhe,

nani tikhonti takhe

letenta intsandvo yakhe.

22Bongani Simakadze,

nonkhe nine misebenti yakhe,

kuto tonkhe tindzawo embusweni wakhe.

Mphefumulo wami,

dvumisa Simakadze.