Siswati 1996 (SWA96)
101

Setsembiso sekuhamba ngendlela lecotfo

Sihlabelelo saDavide.

1011Ngiyawuhlabela kuwe, Simakadze,

ngibonge umusa wakho

nebuhle bakho

bekungakhetsi bala.

2Angicaphelisise kuhamba ngendlela yebucotfo.

Uyawuze ufike nini kimi?

Ngiyawuhamba ngimsulwa endlini yami.

3Ngingeke ngitimisele kwenta lokubi.

Ngiyayenyanya imisebenti

yalabahlubuka Nkulunkulu,

futsi ngingeke ngihambisane nayo.

4Inhlitiyo lesigwegwe ayisuke kimi,

ngingakwenti lokubi.

5

101:5
Taga 21:4
Lowo lohleba makhelwane wakhe emasitseleni

mine ngiyawumcitsa.

Lowo lonemehlo lachoshile

nenhlitiyo letigcabhako

angihambisani naye.

6

101:6
Taga 22:11
Ngiyabanconota labo

labetsembeke kuNkulunkulu, kulelive,

kutsi bangahlala nami.

Lowo lohamba ngendlela yebucotfo

angaba yinceku yami.

7Umuntfu lonemacebo

ngeke ngimvumele ahlale endlini yami.

Wonkhe umuntfu localemanga

ngingeke ngimbeketelele.

8

101:8
Rom. 13:4
Kusa ngekusa, ngiyawubabhubhisa

ngibabulale bonkhe lababi eveni,

kuze ngibacotfule bonkhe lababi

bangabikho ekhaya laSimakadze.