Siswati 1996 (SWA96)
100

Umhlaba wonkhe awubonge

Sihlabelelo semnikelo wekubonga.

1001

100:1
Hla. 98:4
Dvumisani Simakadze ngenjabulo,

nine mhlaba wonkhe!

2

100:2
Hla. 95:2
Khontani Simakadze ngentfokoto!

Sondzelani kuye

ngekuhlabela kwenjabulo.

3

100:3
Hla. 95:7
Hez. 34:31
Joh. 10:11
Yatini kutsi Simakadze nguNkulunkulu!

Sadalwa nguye, asitidalanga,Letinye tincwadzi tekucala titsi “tsine sibakhe”

sisive sakhe, netimvu telidlelo lakhe.

4

100:4
Isa. 56:7
66:23
Ngenani emasangweni akhe ngekubonga,

nasetibuyeni tendlu yakhe ngekumdvumisa.

Mbongeni, nidvumise libito lakhe.

5

100:5
1 Khr. 16:34
2 Khr. 5:13
7:3
Ezra 3:11
Hla. 106:1
107:1
118:1
136:1
Isa. 54:10
Jer. 33:11
Ngobe Simakadze muhle,

umusa wakhe uhlala umile

kuze kube nguphakadze naphakadze;

nekwetsembeka kwakhe kuhlala kumile

titukulwane ngetitukulwane.

101

Setsembiso sekuhamba ngendlela lecotfo

Sihlabelelo saDavide.

1011Ngiyawuhlabela kuwe, Simakadze,

ngibonge umusa wakho

nebuhle bakho

bekungakhetsi bala.

2Angicaphelisise kuhamba ngendlela yebucotfo.

Uyawuze ufike nini kimi?

Ngiyawuhamba ngimsulwa endlini yami.

3Ngingeke ngitimisele kwenta lokubi.

Ngiyayenyanya imisebenti

yalabahlubuka Nkulunkulu,

futsi ngingeke ngihambisane nayo.

4Inhlitiyo lesigwegwe ayisuke kimi,

ngingakwenti lokubi.

5

101:5
Taga 21:4
Lowo lohleba makhelwane wakhe emasitseleni

mine ngiyawumcitsa.

Lowo lonemehlo lachoshile

nenhlitiyo letigcabhako

angihambisani naye.

6

101:6
Taga 22:11
Ngiyabanconota labo

labetsembeke kuNkulunkulu, kulelive,

kutsi bangahlala nami.

Lowo lohamba ngendlela yebucotfo

angaba yinceku yami.

7Umuntfu lonemacebo

ngeke ngimvumele ahlale endlini yami.

Wonkhe umuntfu localemanga

ngingeke ngimbeketelele.

8

101:8
Rom. 13:4
Kusa ngekusa, ngiyawubabhubhisa

ngibabulale bonkhe lababi eveni,

kuze ngibacotfule bonkhe lababi

bangabikho ekhaya laSimakadze.

102

Kukhala kwemuntfu losekuhluphekeni (Sihlabelelo sesihlanu sekutisola)

Umkhuleko wemuntfu lohluphekako, nangabe asaphelelwe ngemandla, atfulula sikhalo sakhe embikwaNkulunkulu.

1021Awu, Simakadze!

Vani umthandazo wami.

Kukhala kwami akufinyelele kuwe.

2

102:2
Hla. 69:17
Ungabufihli buso bakho kimi,

ngesikhatsi sekuhlupheka kwami!

Beka indlebe yakho kimi;

usheshe ungiphendvule

njalo nje nangikhala kuwe.

3Emalanga ami endlula njengentfutfu,

ematsambo ami ashise njengemlilo.

4Inhlitiyo yami ihashukile

yabuna njengetjani.

Angisadli, nekudla akusangeni,

ngobe inhlitiyo yami imnyama.

5

102:5
Jobe 19:20
Sengondze ngingumbambotiyabalwa,

ngenca yekububula kwami kakhulu.

6Sengifanana nelingce lasehlane,

ngifanane nesikhova setindzala.

7Ngiyacwasha, butfongo abehli,

ngifanana nenyoni ledliwa situnge,

lehleti etikwendlu.

8

102:8
Isa. 65:15
Jer. 29:22
Titsa tami tingetfuka onkhe emalanga,

laba labangiphukutako

bacalekisa betfukane ngelibito lami.

9

102:9
Hla. 42:3
Ngiyakhala, umlotsa sekudla kwami,

tinyembeti titfontsela esinatfweni sami,

10ngenca yelulaka nekutfukutsela kwakho,

ngobe ungisundvutile wangilahla.

11

102:11
Hla. 109:23
1 Phet. 1:24
Emalanga ami

anjengesitfunti sentsambama,

ngiyabuna njengetjani.

12

102:12
Hla. 135:13
Kodvwa wena, Simakadze,

uyawuba khona kuze kube phakadze.

Uyawukhunjulwa titukulwane ngetitukulwane.

13Uyawusukuma uhawukele iSiyoni,

ngobe sengiso sikhatsi sekuyiphatsa ngemusa,

yebo, sikhatsi lesimiselwe loko sesifikile.

14Tinceku takho tiyitsandza

ngisho nematje ayo;

tihawukela lutfuli lwayo.

15Tive tiyawulesaba libito laSimakadze,

nemakhosi onkhe emhlaba

esabe bukhosi bakhe.

16Ngobe Simakadze

utawube asayakhe kabusha iSiyoni,

asabonakele enkhatimulweni yakhe,

17anake imikhuleko yalabangenabani,

angayibukeli phansi imithandazo yabo.

18

102:18
Hla. 22:30
Loku akubhalwe phansi,

kugcinelwe situkulwane lesitako,

kuze naleso sive lesiyawuvela

naso sidvumise Simakadze.

19Ngobe Simakadze wabuka phansi,

asendzaweni yakhe lephakeme lengcwele,

wabuka emhlabeni asezulwini,

20

102:20
Heb. 2:14
kutsi atewuva kububula kwetiboshwa,

atewukhulula labo labagwetjelwe intsambo,

21kuze bantfu bavakalise

libito laSimakadze eSiyoni,

neludvumo lwakhe eJerusalema,

22

102:22
Isa. 2:2
ngesikhatsi sekuhlangene tive ndzawonye,

kanye nemibuso kutawukhonta Simakadze.

23Wacedza emandla ami ngisesemkhatsini,

wafinyeta emalanga ekuphila kwami.

24

102:24
Hla. 90:2
Ngitsi: “Hhawu, Nkulunkulu wami,

ungaphangisi ungitsatse ngisakhula.

Iminyaka yakho

yetitukulwane netitukulwane.

25

102:25-27
Heb. 1:10-12
Emandvulo wabeka tisekelo temhlaba,

emazulu angumsebenti wetandla takho.

26

102:26
Isa. 51:6
54:10
Mat. 24:35
2 Phet. 3:7
Kuyakwendlula konkhe,

wena uhlale unjalo nje,

konkhe kuyawuguga njengengubo.

Yebo, njengengubo

uyawukugucula kusakateke.

27Kepha wena seloku unjalo nje,

iminyaka yakho ayinasiphetfo.

28

102:28
Hla. 69:36
Bantfwana betinceku takho

bayawuhlala baphephile,

intalo yabo ihlale isimiswe embikwakho.”