Siswati 1996 (SWA96)
99

Simakadze Nkulunkulu wetfu ungcwele

991

99:1
Eks. 25:22
1 Sam. 4:4
2 Sam. 6:2
Simakadze uyabusa!

Tive atitfutfumele!

Uhleti etikwemakherubhi.

Umhlaba awutfutfumele!

2

99:2
Hla. 48:1
Simakadze mkhulu eSiyoni,

uphakeme ngetulu kwetive tonkhe.

3

99:3
Isa. 6:3
Atidvumise tibabate libito lakho,

ngobe lona likhulu, futsi liyesabeka,

yena ungcwele.

4

99:4
Isa. 9:7
Simakadze,

nguwe losimise kulunga kwenkhosi

letsandza kubusa ngekungakhetsi muntfu;

nguwe lowehlisela lokuhle kuJakobe,

waletsa kulunga nebucotfo.

5

99:5
1 Khr. 28:2
Phakamisani Simakadze,

Nkulunkulu wetfu,

nikhuleke kuso senabelo setinyawo takhe,

yena ungcwele.

6

99:6
Eks. 8:12
32:11
Num. 16:20
1 Sam. 7:9
BoMosi kanye na-Aroni

baba ngulabanye bebaphristi bakhe.

Samuweli abengulomunye walabo

bebabita libito lakhe.

Bakhala kuSimakadze, wabaphendvula.

7

99:7
Eks. 33:9,11
Wakhuluma kubo asensikeni yelifu,

bayigcina imiyalo yakhe

kanye netimiso takhe labebanike tona.

8Yebo, Simakadze, Nkulunkulu wetfu,

wabaphendvula wena,

waba nguNkulunkulu lotsetselelako kubo,

noko wabajezisa ngenca yetono tabo.

9Phakamisani Simakadze,

Nkulunkulu wetfu,

mkhotsameni nimkhonte

kulentsaba yakhe lengcwele.

Simakadze, Nkulunkulu wetfu, ungcwele!

100

Umhlaba wonkhe awubonge

Sihlabelelo semnikelo wekubonga.

1001

100:1
Hla. 98:4
Dvumisani Simakadze ngenjabulo,

nine mhlaba wonkhe!

2

100:2
Hla. 95:2
Khontani Simakadze ngentfokoto!

Sondzelani kuye

ngekuhlabela kwenjabulo.

3

100:3
Hla. 95:7
Hez. 34:31
Joh. 10:11
Yatini kutsi Simakadze nguNkulunkulu!

Sadalwa nguye, asitidalanga,Letinye tincwadzi tekucala titsi “tsine sibakhe”

sisive sakhe, netimvu telidlelo lakhe.

4

100:4
Isa. 56:7
66:23
Ngenani emasangweni akhe ngekubonga,

nasetibuyeni tendlu yakhe ngekumdvumisa.

Mbongeni, nidvumise libito lakhe.

5

100:5
1 Khr. 16:34
2 Khr. 5:13
7:3
Ezra 3:11
Hla. 106:1
107:1
118:1
136:1
Isa. 54:10
Jer. 33:11
Ngobe Simakadze muhle,

umusa wakhe uhlala umile

kuze kube nguphakadze naphakadze;

nekwetsembeka kwakhe kuhlala kumile

titukulwane ngetitukulwane.

101

Setsembiso sekuhamba ngendlela lecotfo

Sihlabelelo saDavide.

1011Ngiyawuhlabela kuwe, Simakadze,

ngibonge umusa wakho

nebuhle bakho

bekungakhetsi bala.

2Angicaphelisise kuhamba ngendlela yebucotfo.

Uyawuze ufike nini kimi?

Ngiyawuhamba ngimsulwa endlini yami.

3Ngingeke ngitimisele kwenta lokubi.

Ngiyayenyanya imisebenti

yalabahlubuka Nkulunkulu,

futsi ngingeke ngihambisane nayo.

4Inhlitiyo lesigwegwe ayisuke kimi,

ngingakwenti lokubi.

5

101:5
Taga 21:4
Lowo lohleba makhelwane wakhe emasitseleni

mine ngiyawumcitsa.

Lowo lonemehlo lachoshile

nenhlitiyo letigcabhako

angihambisani naye.

6

101:6
Taga 22:11
Ngiyabanconota labo

labetsembeke kuNkulunkulu, kulelive,

kutsi bangahlala nami.

Lowo lohamba ngendlela yebucotfo

angaba yinceku yami.

7Umuntfu lonemacebo

ngeke ngimvumele ahlale endlini yami.

Wonkhe umuntfu localemanga

ngingeke ngimbeketelele.

8

101:8
Rom. 13:4
Kusa ngekusa, ngiyawubabhubhisa

ngibabulale bonkhe lababi eveni,

kuze ngibacotfule bonkhe lababi

bangabikho ekhaya laSimakadze.