Siswati 1996 (SWA96)
9

Akabongwe Nkulunkulu Sokulunga

Sihlabelelo saDavide lesetfulwe kumhlabelisi kutsi sihlatjelwe ngendlela letsi: “Kufa kwendvodzana.”

91

9:1
Ef. 5:19
Simakadze, ngiyawukubonga

ngenhlitiyo yami yonkhe,

ngilandze ngayo yonkhe

imisebenti yakho lemangalisako.

2Ngiyawujabula ngitfokote kuwe

ngidvumise libito lakho,

wena Losetikwako Konkhe.

3Nakuchamuka wena,

titsa tami tiyancandzeka;

nawutibuka, tiyawa, tiphele.

4Ngobe wena ulimele

lilungelo lami nendzaba yami;

uhleti esihlalweni sakho sekwehlulela

wakhipha sigwebo lesilungile.

5Emahedeni uwatsetsisile,

lababi wababhubhisa,

wesula libito labo phakadze naphakadze.

6Sitsa sibhujiswe phakadze naphakadze,

emadolobha aso uwabhidlitile,

angeke asaphushwa nakuphushwa.

7Kodvwa Simakadze uhleti

esihlalweni sakhe sebukhosi baphakadze;

lesihlalo sakhe sebukhosi

usimisele kwehlulela.

8

9:8
Imis. 17:31
Yena uyawukwehlulela umhlaba ngekulunga,

nguye futsi loyakwehlulela tive,

yebo, uyawutehlulela ngebucotfo, angakhetsi.

9

9:9
Hla. 37:39
Simakadze usiphephelo

sebantfu labacindzetelwe.

Uyinqaba ngetikhatsi tekweswela.

10Labati libito lakho

bayawukwetsembela kuwe,

ngobe wena, Simakadze,

awubafulatseli labakufunako.

11

9:11
Hla. 74:2
Dvumisani Simakadze lohlala eSiyoni!

Tjelani tive ngetento takhe!

12

9:12
Hla. 116:15
Yena ungumenaneli kulabacitsa ingati,

uyabakhumbula labahluphekile,

akakukhohlwa kukhala

kwalabasenhluphekweni.

13

9:13
Hla. 56:13
119:158
Ngihawukele, Simakadze!

Bona kuhlupheka kwami

lengikubangelwe titsa tami.

Nguwe longephula emasangweni ekufa,

14kuze ngilandze ngalo lonkhe ludvumo lwakho

emasangweni elidolobha laseSiyoni

ngijabulele kungikhulula kwakho.

15

9:15
Taga 26:27
Emahedeni asahholokoshele

emgodzini labewumbile;

asabanjwe elugibeni lolwetsiywe ngawo.

16

9:16
Taga 5:22
Simakadze sewutibonakalisile,

wakhipha sigwebo sakhe,

lababi babanjwa

ngumsebenti wetandla tabo. Cabanga.

17Lababi baya ekufeni,

yebo, bonkhe labafulatsela Nkulunkulu.

18

9:18
Hla. 74:18
Kodvwa labandzindzako

bangeke bakhohlakale phakadze naphakadze;

litsemba lalabahluphekako

lingeke linyamalale siphelane.

19Vuka, Simakadze!

Ungavumi kutsi umuntfu akwedzelele,

betive abehlulelwe embikwakho!

20

9:20
Hla. 59:13
Bente bakwesabe, Simakadze,

kuze bati kutsi babantfu nje. Cabanga.

10

Kuthandazelwa kutsi lababi baketulwe

101

10:1
Sil. 3:56
Simakadze, umeleni khashane?

Utifihleleni ngesikhatsi sisekuhluphekeni?

2

10:2
Hla. 37:12
Ngekuchosha kwalomubi,

lomphofu uyahlupheka.

Lomubi akabanjwe

elugibeni lalwetsiyile.

3Lomubi utigabatisa

ngetinkhanuko takhe;

uyamtusa lohlazisako,

yebo, lomubi wedzelela Nkulunkulu.

4

10:4
Jobe 21:14
Hla. 14:1
Lomubi uyatigabatisa, akanaki lutfo,

emicabangweni yakhe yonkhe, utsi:

“Kute Nkulunkulu.”

5

10:5
Hez. 12:27
Lomubi uyaphumelela

etindleleni takhe tonkhe

ngaso sonkhe sikhatsi.

Tehlulelo taNkulunkulu

tiphakamele khashane kulomubi,

yebo, lomubi uchoshela titsa takhe.

6Enhlitiyweni yakhe ucabanga utsi:

“Ngingeke nginyakatiswe,

ngingeke ngibe nenhlanhla lembi

titukulwane ngetitukulwane.”

7

10:7
Rom. 3:14
Emlonyeni wakhe kugcwele

ticalekiso, nemacebo, nencindzetelo;

ngaphansi kwelulwimi lwakhe

kucambalale kuganga nebubi.

8Lomubi uyacatsama abhace

etindzaweni letinematfunti emadolobheni,

ababulalele ematfuntini

labo labate licala,

emehlo akhe atse ndlo

kulabo langabehlula ngemandla.

9

10:9
Hla. 17:12
37:32
Jer. 5:26
Uyalala abhace njengelibhubesi,

nalibhacela kubamba inyamatane;

ubamba labo labehlulako,

ahudvule losihlupheki ngelinetha lakhe.

10Lesihlupheki siyaphihlitwa

siwele phansi emhlabatsini;

ngako lesihlupheki sitikhandza

sesisesandleni sakhe lomubi.

11

10:11
Jobe 22:13
Hla. 73:11
Lomubi ucabanga enhlitiyweni yakhe utsi:

“Nkulunkulu akanendzaba, akanaki,

angeke abuke ngakimi

kuze kube phakadze naphakadze.”

12Sukuma, Simakadze! Awu, Nkulunkulu!

Phakamisa sandla sakho!

Ungamkhohlwa losekuhluphekeni.

13

10:13
Hez. 8:12
Kwentiwa yini kutsi

lomubi edzelele wena, Nkulunkulu?

Ucabangelani enhlitiyweni yakhe kutsi

wena ungeke umjezise?

14

10:14
Hla. 68:5
Kantsi wena uyabona,

ngobe tinhlupheko netinsizi uyakunaka,

kuze ukufumbatse ngetandla takho.

Lohluphekile utinikela kuwe,

ngobe wena ungumsiti wetintsandzane.

15

10:15
Hla. 37:10,36
Juba sandla salomubi losikhohlakali,

jezisa bubi bakhe,

kuze kubete lokusalako.

16

10:16
Jer. 10:10
Simakadze uyiNkhosi,

phakadze naphakadze,

impela emahedeni ayakunyamalala

eveni lakhe.

17Yebo, Simakadze!

Uyativa tifiso talabacotfo,

ucinise nenhlitiyo yabo.

Indlebe yakho iyabalalela,

18

10:18
Dut. 10:18
Isa. 2:22
kuze tintsandzane nalabacindzetelwe

babonelelwe ngekulunga.

Kute umuntfu walomhlaba

loyawuphindze abe yingoti.

11

Kwetsembela kuSimakadze

Sihlabelelo saDavide lesetfulwe kumhlabelisi.

111KuSimakadze ngitfole siphephelo.

Pho, ngabe ningeluleka njani nanitsi:

“Ndizela entsabeni njengenyoni!

2

11:2
Hla. 64:3
Ase ubuke nje kutsi

lababi babhace ebumnyameni

lapho bantsala butjoki khona,

baciphe imicibisholo yabo kubo,

khona batewudubula labacotfo ngenhlitiyo.

3Nangabe tisekelo setibhidlitwa,

lolungile angenta njani?”

4

11:4
Isa. 66:1
Hab. 2:20
Mat. 5:34
Simakadze usethempelini lakhe lelingcwele,

sihlalo sebukhosi saSimakadze sisezulwini,

emehlo akhe ayacaphela,

emehlo akhe avivinya bantfu emhlabeni.

5

11:5
Hla. 5:4
Simakadze uyamvivinya lolungile,

kodvwa uyamtondza lomubi

nalotsandza budlova.

6

11:6
Gen. 19:24
Dut. 29:23
Hez. 38:22
Lababi uyawubehlisela imvula

yemalahle lavutsako nesibabule,

abajezise ngemoya lohhusha kabuhlungu.

7

11:7
Hla. 33:5
Simakadze ulungile,

utsandza tento letinhle,

labalungile bayawububona buso bakhe.