Siswati 1996 (SWA96)
10

Kuthandazelwa kutsi lababi baketulwe

101

10:1
Sil. 3:56
Simakadze, umeleni khashane?

Utifihleleni ngesikhatsi sisekuhluphekeni?

2

10:2
Hla. 37:12
Ngekuchosha kwalomubi,

lomphofu uyahlupheka.

Lomubi akabanjwe

elugibeni lalwetsiyile.

3Lomubi utigabatisa

ngetinkhanuko takhe;

uyamtusa lohlazisako,

yebo, lomubi wedzelela Nkulunkulu.

4

10:4
Jobe 21:14
Hla. 14:1
Lomubi uyatigabatisa, akanaki lutfo,

emicabangweni yakhe yonkhe, utsi:

“Kute Nkulunkulu.”

5

10:5
Hez. 12:27
Lomubi uyaphumelela

etindleleni takhe tonkhe

ngaso sonkhe sikhatsi.

Tehlulelo taNkulunkulu

tiphakamele khashane kulomubi,

yebo, lomubi uchoshela titsa takhe.

6Enhlitiyweni yakhe ucabanga utsi:

“Ngingeke nginyakatiswe,

ngingeke ngibe nenhlanhla lembi

titukulwane ngetitukulwane.”

7

10:7
Rom. 3:14
Emlonyeni wakhe kugcwele

ticalekiso, nemacebo, nencindzetelo;

ngaphansi kwelulwimi lwakhe

kucambalale kuganga nebubi.

8Lomubi uyacatsama abhace

etindzaweni letinematfunti emadolobheni,

ababulalele ematfuntini

labo labate licala,

emehlo akhe atse ndlo

kulabo langabehlula ngemandla.

9

10:9
Hla. 17:12
37:32
Jer. 5:26
Uyalala abhace njengelibhubesi,

nalibhacela kubamba inyamatane;

ubamba labo labehlulako,

ahudvule losihlupheki ngelinetha lakhe.

10Lesihlupheki siyaphihlitwa

siwele phansi emhlabatsini;

ngako lesihlupheki sitikhandza

sesisesandleni sakhe lomubi.

11

10:11
Jobe 22:13
Hla. 73:11
Lomubi ucabanga enhlitiyweni yakhe utsi:

“Nkulunkulu akanendzaba, akanaki,

angeke abuke ngakimi

kuze kube phakadze naphakadze.”

12Sukuma, Simakadze! Awu, Nkulunkulu!

Phakamisa sandla sakho!

Ungamkhohlwa losekuhluphekeni.

13

10:13
Hez. 8:12
Kwentiwa yini kutsi

lomubi edzelele wena, Nkulunkulu?

Ucabangelani enhlitiyweni yakhe kutsi

wena ungeke umjezise?

14

10:14
Hla. 68:5
Kantsi wena uyabona,

ngobe tinhlupheko netinsizi uyakunaka,

kuze ukufumbatse ngetandla takho.

Lohluphekile utinikela kuwe,

ngobe wena ungumsiti wetintsandzane.

15

10:15
Hla. 37:10,36
Juba sandla salomubi losikhohlakali,

jezisa bubi bakhe,

kuze kubete lokusalako.

16

10:16
Jer. 10:10
Simakadze uyiNkhosi,

phakadze naphakadze,

impela emahedeni ayakunyamalala

eveni lakhe.

17Yebo, Simakadze!

Uyativa tifiso talabacotfo,

ucinise nenhlitiyo yabo.

Indlebe yakho iyabalalela,

18

10:18
Dut. 10:18
Isa. 2:22
kuze tintsandzane nalabacindzetelwe

babonelelwe ngekulunga.

Kute umuntfu walomhlaba

loyawuphindze abe yingoti.