Siswati 1996 (SWA96)
1

Sigaba sekucala

(Tihlabelelo 1 – 41)

Kuphila kwemuntfu locotfo, nekuphila kwesikhohlakali

11

1:1
Hla. 26:4
119:1
128:1
Taga 1:10
3:31
4:14
Ubusisiwe umuntfu

longatitsatsi teluleko tebedukisi

longahlanganyeli emikhubeni yetigangi,

longahlali nasemkhambatsini

walabaphukuta Nkulunkulu.

2

1:2
Dut. 6:6
11:18
Josh. 1:8
Hla. 119:55,62,97
Kodvwa kujabula kwakhe

kusemtsetfweni waSimakadze,

uyacabanga azindle ngawo imini nebusuku.

3

1:3
Hla. 92:12
Isa. 61:3
Jer. 17:8
Unjengesihlahla lesihlanyelwe

elusentseni lwemifula,

sona sitsela titselo ngesikhatsi sato

emacembe aso akabuni.

Konkhe lakwentako kuyaphumelela.

4

1:4
Jobe 21:18
Hla. 35:5
Isa. 17:13
29:5
Jer. 13:24
Hos. 13:3
Lababi-ke bona abanjalo,

banjengemakhoba wona lapheshulwa ngumoya.

5

1:5
Mat. 25:32
Ngako-ke, lababi bangeke bakhone

kubhekana nesihlalo sekwehlulela,

netoni tingeke tikhone

kuma kanye nalabalungile bakhe.

6

1:6
Taga 2:8
10:25,28
Mal. 3:16
2 Thim. 2:19
Ngobe Simakadze uyayinakekela

indlela yalabalungile,

kodvwa indlela yalababi

iya ekubhujisweni.