Siswati 1996 (SWA96)
8

Kudvunyiswa kwekuhlakanipha

81

8:1-3
Taga 1:20-21
Utsi kambe kuhlakanipha akumemeti yini?

Kona kucondza akuliphakamisi yini liphimbo lako?

2Kume embonisweni eceleni kwemgwaco;

kume nasemahlanganweni emigwaco.

3Kumemeta kakhulu emasangweni elidolobha

nasetimphundvwini temasango kutsi:

4“Bonkhe bantfu abalalele kimi,

ngikhuluma kubo bonkhe.

5Yeyi nine leningakakhuli engcondvweni,

fundzani nikhule ekuhlakanipheni.

Nine lenilibele,

buyisani tingcondvo tenu.

6Lalelani kimi, ngobe ngitawukhuluma tintfo letibalulekile;

emlonyeni wami kutawuphuma liciniso.

7Yebo, konkhe lengikukhulumako kuliciniso;

emavi ebubi ngiyawatondza.

8

8:8
Hla. 119:75,151,160
Konkhe lengikukhulumako kwetsembekile;

kute lokugwegwile,

kute nalokungemanga.

9Kumuntfu lonekucondza,

konkhe kucondzile;

kulabanelwati, konkhe kuyakhanya.

10

8:10
Jobe 28:15
Taga 3:14
16:16
Khetsani imfundziso yami kunesiliva,

nikhetse lwati lwami kunegolide lecengiwe.

11“Ngobe kuhlakanipha kuncono kunematje laligugu;

kute umcebo longawulinganisa nako.

12Mine lengikuhlakanipha,

ngingumnikati webucotfo;

lwati nemicabango lemihle kwami.

13Kwesaba Simakadze kukutondza lokubi.

Ngiyakutondza kutigcabha,

neluchuku,

nekutiphatsa dlephu, nebumbulu.

14Kweluleka lokuhle nekwehlulela kahle kwami,

kucondza kanye nemandla kwami.

15Emakhosi abusa kahle ngami,

nebabusi bashaya umtsetfo ngami.

16Bonkhe lababusa ngekungakhetsi basitwa ngimi,

nome ngabe tikhulu nome tindvuna.

17Ngiyabatsandza laba labangitsandzako,

nalabo labangifunisisako bayangitfola;

18

8:18
Taga 3:16
batfola ngami ingcebo neludvumo,

babutfole ngami bunjinga lobungapheli

kanye nekuchuma.

19Labakutfola kimi kuncono kunegolide lecengiwe,

sitselo sami sendlula isiliva lecengiwe.

20Ngihamba endleleni yekulunga,

yebo, emikhondvweni yebumsulwa.

21Ngibahlobisa ngekuceba labo labangitsandzako,

tikhwama tabo batigcwalise ngemali.

22

8:22
Semb. 3:14
“Simakadze wangidala,

ngaba wekucala emisebentini yakhe,

ngaba wekucala endalweni yakhe,

ngiwasendvulo.

23Ngemiswa phakadze, ekucaleni,

umhlaba ungakadalwa.

24Ngatalwa, kusete ngisho nekujula kwetilwandle,

kusete tiyalu temanti lageletako.

25Tintsaba tisengakasekelwa etindzaweni tato,

nemagcuma asengabibikho,

mine ngase ngikhona,

26umhlaba nemave abesengakakwenti,

ngisho nelitsantsana lemhlabatsi imbala.

27Ngangikhona mhlazana amisa emazulu,

mhlazana abeka umkhatsi

ehlukanisa sibhakabhaka netilwandle,

28mhlazana asimisa emafu etulu,

acinisa imitfombo yetilwandle,

29

8:29
Jobe 38:10
Hla. 24:2
104:9
Jer. 5:22
mhlazana asika imincele yetilwandle,

kuze emanti angalengci livi lakhe,

mhlazana abeka tisekelo temhlaba,

30ngangiseceleni kwakhe,

njengengcweti yekwakha.

Nganginentfokoto lenkhulu onkhe emalanga,

ngijabula embikwakhe njalonjalo.

31Ngangidlalisela umhlaba wakhe,

ngijabulela bantfu bonkhe.

32“Manje-ke, madvodzana ami, ngilaleleni,

babusisiwe labo labagcina imiyalo yami.

33Lalelani imfundziso yami,

ningayedzeleli;

nitawuhlakanipha.

34Ubusisiwe umuntfu longilalelako,

longilindzela onkhe malanga emasangweni ami,

logadza etimphundvwini teminyango yami.

35

8:35
Taga 3:16
1 Joh. 5:11
Umuntfu lotfola mine utfola kuphila,

utakwemukela kutsandvwa nguSimakadze;

36kodvwa logeja kungitfola,

utilimata yena,

bonkhe labangitondzako batsandza kufa.”

9

Kuhlakanipha nebulima

91Kuhlakanipha kwakhe indlu yako, kwayisimisa ngetinsika letisikhombisa. 2Kuhlabile, kwadidiyela liwayini lako, kwadeka litafula lako. 3Kutfumele tincekukati tako kutsi tiphume tiye kuyawumemeta eticongweni telidolobha, 4titsi: “Nine labate lwati, wotani lapha! Nine labate ingcondvo, 5wotani nitewudla kudla kwami, ninatse neliwayini lengilihlanganisile. 6Shiyani bulima benu, khona nitewuphila nihambe ngendlela yekucondza.”

7

9:7
Mat. 7:6
Naweluleka sedzeleli, utilandzela inhlamba; nawucondzisa umuntfu lomubi, utawusuke akulimate.

8

9:8
Taga 23:9
28:23
Ungaseluleki sedzeleli, ngobe sitakutondza; yeluleka lohlakaniphile, yena utakutsandza. 9
9:9
Mat. 13:12
Nawuyala umuntfu lohlakaniphile, utawusuka ahlakaniphe kakhulu; nawufundzisa umuntfu lolungile, yena usuka engete kulokufundza kwakhe.

10

9:10
Jobe 28:28
Hla. 111:10
Taga 1:7
Kwesaba Simakadze kusicalo sekuhlakanipha, nekumati Longcwele kuba nekucondza sibili. 11
9:11
Taga 3:16
4:10
8:35
Mine kuhlakanipha, ngitakwandzisa emalanga akho neminyaka yekuphila kwakho. 12Nawuhlakaniphile, kusitakala wena; kodvwa nangabe usedzeleli, kutawuhlupheka wena.

13Bulima bufanana nemfati lonemsindvo, longalati lihlazo nalongati lutfo, 14lohlala emnyango wendlu yakhe embonisweni yelidolobha, 15amemete emadvodza lendlulako atihambela ngemisebenti yawo, atsi: 16“Wotani lapha, nine tilima.” Ukhuluma kubo bonkhe labate lwati atsi: 17

9:17
Taga 5:15
20:17
“Emanti ekwebiwa amnandzi, nekudla lokudlelwa emasitseleni kwehla esiphundvu.”

18

9:18
Taga 2:18
7:27
Lendvodza lasayitfumbile ayati kutsi akuyi lolubuyako lapho, nekutsi labangena kuye basemajukujukwini elithuna.

10

Taga taSolomoni

101

10:1
Taga 15:20
17:21,25
19:13
23:24
29:3
Leti-ke taga taSolomoni:

Indvodzana lehlakaniphile ijabulisa uyise, kodvwa indvodzana lelibele ikhuba unina.

2

10:2
Taga 11:4
Hez. 7:19
Ingcebo letfolakale ngebubi ayikusiti ngalutfo, kodvwa kutiphatsa kahle kukusindzisisa ekufeni.

3Simakadze akavumi kutsi lolungile alambe; kodvwa lababi uyabavimba kutsi bakutfole loko labakufunako.

4

10:4
Taga 12:24,27
13:4
19:15
20:13
Buvila benta umuntfu abe luphuya; kodvwa kukhutsala kwenta umuntfu abe yinjinga.

5

10:5
Taga 6:8
Indvodzana lehlakaniphile ngulebutsa kudla emasimini nase kulungile; kodvwa lelalako nakuvunwako iyahlazisana.

6

10:6
Hla. 27:12
Taga 10:11
Umuntfu lolungile uphiwa tibusiso letinyenti; kodvwa lomubi ufihla budlova bakhe ngekukhuluma kwakhe lokunyenti.

7

10:7
Hla. 37:9,22,28,38
Kukhunjulwa kwemuntfu lolungile kuyawuba sibusiso; kodvwa libito lalomubi liyawubhubha.

8Umuntfu lohlakaniphile uyakwemukela kuyalwa; kodvwa lowo lokhulumela futsi uyawukhubeka, awe.

9Umuntfu lowetsembekile uhamba aphephile; kodvwa lokhetsa tindlela letimagiligombo uyawugcina atfolakele.

10

10:10
Taga 6:13
16:30
Umuntfu loficelana liso lebucili uvisana buhlungu; kodvwa losheshe ekhute lokubi usebentela kuthula.SiHebheru sitsi “kodvwa umuntfu lokhulumela futsi uyakhubeka awe”

11

10:11
Hla. 37:30
Emavi ebantfu labalungile angumtfombo wekuphila; kodvwa lababi bafihla budlova babo ngekukhuluma kwabo lokunyenti.

12

10:12
Taga 17:9
1 Phet. 4:8
Jak. 5:20
Inzondo ibanga kucabana; kodvwa lutsandvo lusibekela tonkhe tono.

13

10:13
Taga 19:29
20:30
26:3
Umuntfu lonengcondvo ukhuluma ngekuhlakanipha; kodvwa longenangcondvo udzinga kushaywa.

14

10:14
Taga 12:23
Bantfu labahlakaniphile babutsa lwati, kodvwa silima nasikhuluma njalo nje, sibanga ingoti.

15

10:15
Taga 18:11
Umcebo wesicebi uyinqaba yaso; buphuya buletsa ingoti eluphuyeni.

16

10:16
Luk. 6:19
Umvuzo wekulunga kuphila lokuphuphumako; kodvwa kujeziswa kungumholo walabonako.

17

10:17
Taga 13:1,18
Umuntfu lowemukela kuyalwa uyawuphila; kodvwa lona longakufuni kucondziswa uyakweduka.

18Umuntfu lofihla inzondo yakhe unemanga, nalowo lowandzisa emanga usilima.

19Kukhuluma lokunyenti kubanga kona, ngako umuntfu lohlakaniphile uyawabamba emavi akhe.

20Emavi emuntfu lolungile afanana nesiliva lecengiwe, umcondvo webantfu lababi awunamsebenti.

21Emavi emuntfu lolungile ondla bantfu labanyenti; kodvwa tilima tifa ngenca yekweswela lwati.

22

10:22
Hla. 127:2
Sibusiso saSimakadze lesenta umuntfu acebe, akengeti kuhlupheka kuso.

23

10:23
Taga 15:21
Injabulo yesilima isekwenteni lokubi; kodvwa injabulo yemuntfu lonekucondza isekutfoleni kuhlakanipha.

24Lokwesatjwa ngumuntfu lomubi kuyamehlela; kodvwa lolungile uphiwa loko lakufunako.

25

10:25
Hla. 37:36
2 Thim. 2:19
Nase kwendlule sihhushuhhushu, kubate losindzako kulababi; kodvwa lolungile uyawusima phakadze naphakadze.

26Njengeliwayini lelimunyu nalingena ematinyweni, nanjengentfutfu emehlweni, linjalo livila kulabalitfumako.

27

10:27
Hla. 55:23
Kwesaba Simakadze kwandzisa kuphila kwemuntfu; kodvwa iminyaka yalomubi iyancishiswa.

28

10:28
Hla. 112:10
Taga 11:23
Lokujabulisa bantfu labalungile nguloko labakwetsembako; kodvwa litsemba lalababi liyanyamalala.

29Indlela yaSimakadze iyinqaba yalabalungile; kodvwa ikubhubha kulababi.

30

10:30
Hla. 37:38
112:6
Taga 2:22
14:11
Umuntfu lolungile angeke asishulwe; kodvwa lomubi angeke asale eveni.

31

10:31
Hla. 37:30
Isa. 57:19
Umuntfu lolungile ukhuluma kuhlakanipha; kodvwa lulwimi lwenkhohliso luyawujutjwa.

32Umlomo wemuntfu lolungile ukhuluma lokufanele; kodvwa emavi esikhohlakali ayakhubana.