Siswati 1996 (SWA96)
9

Kuhlakanipha nebulima

91Kuhlakanipha kwakhe indlu yako, kwayisimisa ngetinsika letisikhombisa. 2Kuhlabile, kwadidiyela liwayini lako, kwadeka litafula lako. 3Kutfumele tincekukati tako kutsi tiphume tiye kuyawumemeta eticongweni telidolobha, 4titsi: “Nine labate lwati, wotani lapha! Nine labate ingcondvo, 5wotani nitewudla kudla kwami, ninatse neliwayini lengilihlanganisile. 6Shiyani bulima benu, khona nitewuphila nihambe ngendlela yekucondza.”

7

9:7
Mat. 7:6
Naweluleka sedzeleli, utilandzela inhlamba; nawucondzisa umuntfu lomubi, utawusuke akulimate.

8

9:8
Taga 23:9
28:23
Ungaseluleki sedzeleli, ngobe sitakutondza; yeluleka lohlakaniphile, yena utakutsandza. 9
9:9
Mat. 13:12
Nawuyala umuntfu lohlakaniphile, utawusuka ahlakaniphe kakhulu; nawufundzisa umuntfu lolungile, yena usuka engete kulokufundza kwakhe.

10

9:10
Jobe 28:28
Hla. 111:10
Taga 1:7
Kwesaba Simakadze kusicalo sekuhlakanipha, nekumati Longcwele kuba nekucondza sibili. 11
9:11
Taga 3:16
4:10
8:35
Mine kuhlakanipha, ngitakwandzisa emalanga akho neminyaka yekuphila kwakho. 12Nawuhlakaniphile, kusitakala wena; kodvwa nangabe usedzeleli, kutawuhlupheka wena.

13Bulima bufanana nemfati lonemsindvo, longalati lihlazo nalongati lutfo, 14lohlala emnyango wendlu yakhe embonisweni yelidolobha, 15amemete emadvodza lendlulako atihambela ngemisebenti yawo, atsi: 16“Wotani lapha, nine tilima.” Ukhuluma kubo bonkhe labate lwati atsi: 17

9:17
Taga 5:15
20:17
“Emanti ekwebiwa amnandzi, nekudla lokudlelwa emasitseleni kwehla esiphundvu.”

18

9:18
Taga 2:18
7:27
Lendvodza lasayitfumbile ayati kutsi akuyi lolubuyako lapho, nekutsi labangena kuye basemajukujukwini elithuna.