Siswati 1996 (SWA96)
8

Kudvunyiswa kwekuhlakanipha

81

8:1-3
Taga 1:20-21
Utsi kambe kuhlakanipha akumemeti yini?

Kona kucondza akuliphakamisi yini liphimbo lako?

2Kume embonisweni eceleni kwemgwaco;

kume nasemahlanganweni emigwaco.

3Kumemeta kakhulu emasangweni elidolobha

nasetimphundvwini temasango kutsi:

4“Bonkhe bantfu abalalele kimi,

ngikhuluma kubo bonkhe.

5Yeyi nine leningakakhuli engcondvweni,

fundzani nikhule ekuhlakanipheni.

Nine lenilibele,

buyisani tingcondvo tenu.

6Lalelani kimi, ngobe ngitawukhuluma tintfo letibalulekile;

emlonyeni wami kutawuphuma liciniso.

7Yebo, konkhe lengikukhulumako kuliciniso;

emavi ebubi ngiyawatondza.

8

8:8
Hla. 119:75,151,160
Konkhe lengikukhulumako kwetsembekile;

kute lokugwegwile,

kute nalokungemanga.

9Kumuntfu lonekucondza,

konkhe kucondzile;

kulabanelwati, konkhe kuyakhanya.

10

8:10
Jobe 28:15
Taga 3:14
16:16
Khetsani imfundziso yami kunesiliva,

nikhetse lwati lwami kunegolide lecengiwe.

11“Ngobe kuhlakanipha kuncono kunematje laligugu;

kute umcebo longawulinganisa nako.

12Mine lengikuhlakanipha,

ngingumnikati webucotfo;

lwati nemicabango lemihle kwami.

13Kwesaba Simakadze kukutondza lokubi.

Ngiyakutondza kutigcabha,

neluchuku,

nekutiphatsa dlephu, nebumbulu.

14Kweluleka lokuhle nekwehlulela kahle kwami,

kucondza kanye nemandla kwami.

15Emakhosi abusa kahle ngami,

nebabusi bashaya umtsetfo ngami.

16Bonkhe lababusa ngekungakhetsi basitwa ngimi,

nome ngabe tikhulu nome tindvuna.

17Ngiyabatsandza laba labangitsandzako,

nalabo labangifunisisako bayangitfola;

18

8:18
Taga 3:16
batfola ngami ingcebo neludvumo,

babutfole ngami bunjinga lobungapheli

kanye nekuchuma.

19Labakutfola kimi kuncono kunegolide lecengiwe,

sitselo sami sendlula isiliva lecengiwe.

20Ngihamba endleleni yekulunga,

yebo, emikhondvweni yebumsulwa.

21Ngibahlobisa ngekuceba labo labangitsandzako,

tikhwama tabo batigcwalise ngemali.

22

8:22
Semb. 3:14
“Simakadze wangidala,

ngaba wekucala emisebentini yakhe,

ngaba wekucala endalweni yakhe,

ngiwasendvulo.

23Ngemiswa phakadze, ekucaleni,

umhlaba ungakadalwa.

24Ngatalwa, kusete ngisho nekujula kwetilwandle,

kusete tiyalu temanti lageletako.

25Tintsaba tisengakasekelwa etindzaweni tato,

nemagcuma asengabibikho,

mine ngase ngikhona,

26umhlaba nemave abesengakakwenti,

ngisho nelitsantsana lemhlabatsi imbala.

27Ngangikhona mhlazana amisa emazulu,

mhlazana abeka umkhatsi

ehlukanisa sibhakabhaka netilwandle,

28mhlazana asimisa emafu etulu,

acinisa imitfombo yetilwandle,

29

8:29
Jobe 38:10
Hla. 24:2
104:9
Jer. 5:22
mhlazana asika imincele yetilwandle,

kuze emanti angalengci livi lakhe,

mhlazana abeka tisekelo temhlaba,

30ngangiseceleni kwakhe,

njengengcweti yekwakha.

Nganginentfokoto lenkhulu onkhe emalanga,

ngijabula embikwakhe njalonjalo.

31Ngangidlalisela umhlaba wakhe,

ngijabulela bantfu bonkhe.

32“Manje-ke, madvodzana ami, ngilaleleni,

babusisiwe labo labagcina imiyalo yami.

33Lalelani imfundziso yami,

ningayedzeleli;

nitawuhlakanipha.

34Ubusisiwe umuntfu longilalelako,

longilindzela onkhe malanga emasangweni ami,

logadza etimphundvwini teminyango yami.

35

8:35
Taga 3:16
1 Joh. 5:11
Umuntfu lotfola mine utfola kuphila,

utakwemukela kutsandvwa nguSimakadze;

36kodvwa logeja kungitfola,

utilimata yena,

bonkhe labangitondzako batsandza kufa.”