Siswati 1996 (SWA96)
7

71Ndvodzana yami, ubokhumbula emavi ami, ugcine imiyalo yami engcondvweni yakho. 2Yenta letintfo lengikutjela tona, khona uyawuphila, netimfundziso tami tente tibe ligugu njengemehlo akho, 3utembatse njengendandatho eminweni yakho, uticophe engcondvweni yakho. 4Khuluma ekuhlakanipheni, utsi: “Wena ungudzadzewetfu,” nasekucondzeni ukhulume utsi: “Sihlobo sami.” 5Ngaloko uyawuphepha kumfati losiphingi, umfati walenye indvodza nalonemavi latobotanako.

Umfati logwadlako

6Ngalelinye lilanga ngime ngasefasitelweni lendlu yami, ngabuka phansi emgwacweni. 7Ngabona sicunjana setinsizwa letatingenako kuhlakanipha, emkhatsini wato ngabona lenye leyayingenalwati. 8Yayihamba esitaladini eceleni kwelikona, icondzene nendlu yalomfati yaze yayawungena khona. 9Kwase kucundzeka emehlo entsambama, sekuhwalala, kusihlwa. 10Masinyane lomfati wahlangabeta lensizwa, embatsise kwengwadla, agcwele bucili. 11Ungulalunyawana kantsi uyatatisa, futsi akuvumi kutsi ake atihlalele ekhaya; 12ngalelinye lilanga usesitaladini, mhlawumbe abesemakethe, ukhanga acotsele kuwo onkhe emakona. 13Wayibamba lensizwa wayanga, wase ukhuluma nayo utsi: 14“Nginekudla lebekungekwemnikelo wekubonga wekufeza nekugcwalisa tifungo tami. 15Ngiko nje ngite lapha kutekuhlangabeta, ngitele kutewufuna wena, manje-ke sengikutfolile. 16Umbhedze wami ngiwuhlobise ngendvwangu lenhle lenemibalabala, yekwakhiwa eGibhithe. 17Ngiwufake emakha emure, nenhlaba, nesinamoni. 18Ake sitijabulise bonkhe lobusuku, sitenelise ngekulalana; 19ngobe phela indvodza yami ayikho ekhaya, itsetse luhambo loludze yaya khashane. 20Ihambe nemali lenyenti, kutawuphela cishe emaviki lamabili ingekho.” 21Ngako wavele wayimelela kutsi iphambukele kuye, wayihuha ngemavi akhe. 22Wavele wayikha etulu, yamlandzela njengenkhabi itawuhlatjwa nanjengenyamatane ingena esihibeni, 23nanjengenyoni icotfota iya esifini. Yayingati kutsi loko itakukhokhela ngemphilo yayo.

24Ngako-ke madvodzana ami, ngilaleleni, nilalelisise loku lesengikushito. 25Ningacali niphambukele kulomfati, ningayi lapho aya ngakhona, 26ngobe sewubulele emadvodza lamanyenti; ungeke uwabale emadvodza lasawacedzile. 27Indlela leya endzaweni yalabafile icala endlini yakhe, yewuke yehlele etindlini tekufa.

8

Kudvunyiswa kwekuhlakanipha

81Utsi kambe kuhlakanipha akumemeti yini?

Kona kucondza akuliphakamisi yini liphimbo lako?

2Kume embonisweni eceleni kwemgwaco;

kume nasemahlanganweni emigwaco.

3Kumemeta kakhulu emasangweni elidolobha

nasetimphundvwini temasango kutsi:

4“Bonkhe bantfu abalalele kimi,

ngikhuluma kubo bonkhe.

5Yeyi nine leningakakhuli engcondvweni,

fundzani nikhule ekuhlakanipheni.

Nine lenilibele,

buyisani tingcondvo tenu.

6Lalelani kimi, ngobe ngitawukhuluma tintfo letibalulekile;

emlonyeni wami kutawuphuma liciniso.

7Yebo, konkhe lengikukhulumako kuliciniso;

emavi ebubi ngiyawatondza.

8Konkhe lengikukhulumako kwetsembekile;

kute lokugwegwile,

kute nalokungemanga.

9Kumuntfu lonekucondza,

konkhe kucondzile;

kulabanelwati, konkhe kuyakhanya.

10Khetsani imfundziso yami kunesiliva,

nikhetse lwati lwami kunegolide lecengiwe.

11“Ngobe kuhlakanipha kuncono kunematje laligugu;

kute umcebo longawulinganisa nako.

12Mine lengikuhlakanipha,

ngingumnikati webucotfo;

lwati nemicabango lemihle kwami.

13Kwesaba Simakadze kukutondza lokubi.

Ngiyakutondza kutigcabha,

neluchuku,

nekutiphatsa dlephu, nebumbulu.

14Kweluleka lokuhle nekwehlulela kahle kwami,

kucondza kanye nemandla kwami.

15Emakhosi abusa kahle ngami,

nebabusi bashaya umtsetfo ngami.

16Bonkhe lababusa ngekungakhetsi basitwa ngimi,

nome ngabe tikhulu nome tindvuna.

17Ngiyabatsandza laba labangitsandzako,

nalabo labangifunisisako bayangitfola;

18batfola ngami ingcebo neludvumo,

babutfole ngami bunjinga lobungapheli

kanye nekuchuma.

19Labakutfola kimi kuncono kunegolide lecengiwe,

sitselo sami sendlula isiliva lecengiwe.

20Ngihamba endleleni yekulunga,

yebo, emikhondvweni yebumsulwa.

21Ngibahlobisa ngekuceba labo labangitsandzako,

tikhwama tabo batigcwalise ngemali.

22“Simakadze wangidala,

ngaba wekucala emisebentini yakhe,

ngaba wekucala endalweni yakhe,

ngiwasendvulo.

23Ngemiswa phakadze, ekucaleni,

umhlaba ungakadalwa.

24Ngatalwa, kusete ngisho nekujula kwetilwandle,

kusete tiyalu temanti lageletako.

25Tintsaba tisengakasekelwa etindzaweni tato,

nemagcuma asengabibikho,

mine ngase ngikhona,

26umhlaba nemave abesengakakwenti,

ngisho nelitsantsana lemhlabatsi imbala.

27Ngangikhona mhlazana amisa emazulu,

mhlazana abeka umkhatsi

ehlukanisa sibhakabhaka netilwandle,

28mhlazana asimisa emafu etulu,

acinisa imitfombo yetilwandle,

29mhlazana asika imincele yetilwandle,

kuze emanti angalengci livi lakhe,

mhlazana abeka tisekelo temhlaba,

30ngangiseceleni kwakhe,

njengengcweti yekwakha.

Nganginentfokoto lenkhulu onkhe emalanga,

ngijabula embikwakhe njalonjalo.

31Ngangidlalisela umhlaba wakhe,

ngijabulela bantfu bonkhe.

32“Manje-ke, madvodzana ami, ngilaleleni,

babusisiwe labo labagcina imiyalo yami.

33Lalelani imfundziso yami,

ningayedzeleli;

nitawuhlakanipha.

34Ubusisiwe umuntfu longilalelako,

longilindzela onkhe malanga emasangweni ami,

logadza etimphundvwini teminyango yami.

35Umuntfu lotfola mine utfola kuphila,

utakwemukela kutsandvwa nguSimakadze;

36kodvwa logeja kungitfola,

utilimata yena,

bonkhe labangitondzako batsandza kufa.”

9

Kuhlakanipha nebulima

91Kuhlakanipha kwakhe indlu yako, kwayisimisa ngetinsika letisikhombisa. 2Kuhlabile, kwadidiyela liwayini lako, kwadeka litafula lako. 3Kutfumele tincekukati tako kutsi tiphume tiye kuyawumemeta eticongweni telidolobha, 4titsi: “Nine labate lwati, wotani lapha! Nine labate ingcondvo, 5wotani nitewudla kudla kwami, ninatse neliwayini lengilihlanganisile. 6Shiyani bulima benu, khona nitewuphila nihambe ngendlela yekucondza.”

7Naweluleka sedzeleli, utilandzela inhlamba; nawucondzisa umuntfu lomubi, utawusuke akulimate.

8Ungaseluleki sedzeleli, ngobe sitakutondza; yeluleka lohlakaniphile, yena utakutsandza. 9Nawuyala umuntfu lohlakaniphile, utawusuka ahlakaniphe kakhulu; nawufundzisa umuntfu lolungile, yena usuka engete kulokufundza kwakhe.

10Kwesaba Simakadze kusicalo sekuhlakanipha, nekumati Longcwele kuba nekucondza sibili. 11Mine kuhlakanipha, ngitakwandzisa emalanga akho neminyaka yekuphila kwakho. 12Nawuhlakaniphile, kusitakala wena; kodvwa nangabe usedzeleli, kutawuhlupheka wena.

13Bulima bufanana nemfati lonemsindvo, longalati lihlazo nalongati lutfo, 14lohlala emnyango wendlu yakhe embonisweni yelidolobha, 15amemete emadvodza lendlulako atihambela ngemisebenti yawo, atsi: 16“Wotani lapha, nine tilima.” Ukhuluma kubo bonkhe labate lwati atsi: 17“Emanti ekwebiwa amnandzi, nekudla lokudlelwa emasitseleni kwehla esiphundvu.”

18Lendvodza lasayitfumbile ayati kutsi akuyi lolubuyako lapho, nekutsi labangena kuye basemajukujukwini elithuna.