Siswati 1996 (SWA96)
6

Letinye tecwayiso

61

6:1
Taga 11:15
17:18
20:16
22:26
27:13
Ndvodzana yami, nangabe umelele makhelwane wakho nome-ke umuntfu wetive ngesikwelede lasentako, 2nangabe ungene elugibeni lwesetsembiso sakho, wabanjwa ngemavi akho, 3naku-ke, ndvodzana yami, lofanele kukwenta khona utewukhululeka: Hamba uye kulomuntfu lokubambile umncenge aze akuvele. 4
6:4
Hla. 132:4
Ungalali, ungavali ngisho nemehlo. 5Tisindzise njengenyamatane ibalekela umtingeli, nanjengenyoni lephunyule esandleni semtingeli.

Tecwayiso ngebuvila

6

6:6
Jobe 12:7
Hamba ufundze entfutfwaneni, wena vila-ndzini, kutsi iphila njani, khona utawuhlakanipha. 7Lite tintfutfwane tite sikhulu nome indvuna nome umbusi, 8
6:8
Taga 30:25
kodvwa kudla kwato tikubutsa ehlobo tikulondvolote ngesikhatsi sekuvuna. 9Wena vila-ndzini, uyawulala embhedzeni kudzimate kube ngunini? 10
6:10
Taga 24:33
Shu. 4:5
Ukhuluma utsi: “Kulalalala kancane, kwetelatela kancane, kugocagoca tandla kancane, kuphumula kancane.” 11
6:11
Taga 20:13
Kodvwa buphuya butawufika kuwe bukunyonyobele njengelisela, nekweswela kukuhlasele njengesihlupheki.“njengesihlupheki” nome “njengesigelekece lesihlomile”

12

6:12
Taga 16:30
Sihlangananhloko nome sihlophoyi sitfunguluta yonkhe indzawo sihamba sicala emanga, 13
6:13
Hla. 35:9
Taga 10:10
sifica liso lapha nalapha, sisusa luchuku ngekuhlokolota nangekunyatsela lowa nalowa. 14Sonkhe sikhatsi sakha emachinga ebubi enhlitiyweni yaso, sisuse nelutfutfuva lwekulwa. 15Ngenca yaloku siyakwehlelwa yingoti masinyane sipitjitwe ngaphandle kwesecwayiso, singaphindzi sisindze.

16Tisitfupha tintfo letenyanywa nguSimakadze, empeleni letisikhombisa uphambene nato kakhulu:

17

6:17
Taga 12:22
16:5
Ngemehlo latichenyako,

nelulwimi lolucala emanga,

nembulali walote licala,

18nengcondvo lebumba emacebo ebubi,

nemuntfu lotsandza lokubi,

19nafakazi lotfulula emanga,

nemuntfu locabanisa bazalwane.

Tecwayiso macondzana nekuphinga

20

6:20
Taga 1:8
Ndvodzana yami, gcina umyalo weyihlo, ungayilahli imfundziso yenyoko. 21
6:21
Taga 3:3
7:3
Kucoboshele enhlitiyweni yakho, ukugace entsanyeni yakho. 22
6:22
Dut. 6:7
Hla. 1:2
Nawuhamba kuyawukucondzisa, nawulala kukugadze, nawuvukako kukweluleke. 23
6:23
Hla. 19:8
119:105
2 Phet. 1:19
Ngobe umyalo usibane, imfundziso ikukhanya, kucondziswa ngekutsetsiswa kuyindlela yekuphila. 24
6:24
Taga 2:16
5:3
7:5
Kuyawukuphephisa kumfati lomubi, nasemlonyeni lomnandzi wemfati walenye indvodza. 25Ungacali kumkhanukela buhle bakhe enhlitiyweni yakho, nome-ke akutfumbe ngemashiya akhe. 26Ngobe ingwadla ungayicasha ngemkhama wesinkhwa, kodvwa umgomo wemfati losiphingi kuhliphita nome kutfumba indvodza.

27Ikhona yini indvodza lengetfwala emalahle lavutsako ngetimphahla tayo, tendlule tingashi? 28Kungenteka yini ihambe etikwemalahle lavutsako, tinyawo tayo tingashi? 29Kanjalo-ke, nendvodza lelala nemfati walenye indvodza, ingeke ikubalekele kujeziswa. 30Bantfu abalibukeli phansi lisela lelebela kucosha indlala ngobe lilambile, 31

6:31
Eks. 22:1
kodvwa nangabe libanjwa, kufanele likukhokhe sekuphindvwe kasikhombisa, tonkhe timphahla tendlu yakhe atetfule. 32Lophingako weswela ingcondvo, nangabe aphinga nemfati, utibulala yena. 33Uyakushaywa ahlaziswe njengobe kufanele; lihlazo lakhe lingeke lesulwe. 34Ngobe sikhwele sivusa lulaka lwalendvodza yakhe lephingelwe, nase iphindzisela, ingeke ibe nesihawu. 35Kute nenhlawulo leyawukwenta lendvodza lephingelwe ibuyisane naye, futsi kute kwekuncenga lengamnika kona nome ngabe kukhulu kanganani.

7

71Ndvodzana yami, ubokhumbula emavi ami, ugcine imiyalo yami engcondvweni yakho. 2Yenta letintfo lengikutjela tona, khona uyawuphila, netimfundziso tami tente tibe ligugu njengemehlo akho, 3

7:3
Eks. 13:16
Dut. 6:8
11:18
Taga 3:3
6:21
utembatse njengendandatho eminweni yakho, uticophe engcondvweni yakho. 4Khuluma ekuhlakanipheni, utsi: “Wena ungudzadzewetfu,” nasekucondzeni ukhulume utsi: “Sihlobo sami.” 5
7:5
Taga 2:16
5:3
6:24
Ngaloko uyawuphepha kumfati losiphingi, umfati walenye indvodza nalonemavi latobotanako.

Umfati logwadlako

6Ngalelinye lilanga ngime ngasefasitelweni lendlu yami, ngabuka phansi emgwacweni. 7Ngabona sicunjana setinsizwa letatingenako kuhlakanipha, emkhatsini wato ngabona lenye leyayingenalwati. 8Yayihamba esitaladini eceleni kwelikona, icondzene nendlu yalomfati yaze yayawungena khona. 9

7:9
Joh. 3:20
Kwase kucundzeka emehlo entsambama, sekuhwalala, kusihlwa. 10Masinyane lomfati wahlangabeta lensizwa, embatsise kwengwadla, agcwele bucili. 11
7:11
Taga 9:13
Ungulalunyawana kantsi uyatatisa, futsi akuvumi kutsi ake atihlalele ekhaya; 12ngalelinye lilanga usesitaladini, mhlawumbe abesemakethe, ukhanga acotsele kuwo onkhe emakona. 13Wayibamba lensizwa wayanga, wase ukhuluma nayo utsi: 14
7:14
Lev. 3:1
“Nginekudla lebekungekwemnikelo wekubonga wekufeza nekugcwalisa tifungo tami. 15Ngiko nje ngite lapha kutekuhlangabeta, ngitele kutewufuna wena, manje-ke sengikutfolile. 16Umbhedze wami ngiwuhlobise ngendvwangu lenhle lenemibalabala, yekwakhiwa eGibhithe. 17Ngiwufake emakha emure, nenhlaba, nesinamoni. 18Ake sitijabulise bonkhe lobusuku, sitenelise ngekulalana; 19ngobe phela indvodza yami ayikho ekhaya, itsetse luhambo loludze yaya khashane. 20Ihambe nemali lenyenti, kutawuphela cishe emaviki lamabili ingekho.” 21Ngako wavele wayimelela kutsi iphambukele kuye, wayihuha ngemavi akhe. 22Wavele wayikha etulu, yamlandzela njengenkhabi itawuhlatjwa nanjengenyamatane ingena esihibeni,NgesiHebheru akucondzakali 23
7:23
Taga 5:4
nanjengenyoni icotfota iya esifini. Yayingati kutsi loko itakukhokhela ngemphilo yayo.

24Ngako-ke madvodzana ami, ngilaleleni, nilalelisise loku lesengikushito. 25Ningacali niphambukele kulomfati, ningayi lapho aya ngakhona, 26ngobe sewubulele emadvodza lamanyenti; ungeke uwabale emadvodza lasawacedzile. 27

7:27
Taga 2:18
5:5
9:18
Indlela leya endzaweni yalabafile“endzaweni yalabafile” ngesiHebheru “eSheyoli” icala endlini yakhe, yewuke yehlele etindlini tekufa.

8

Kudvunyiswa kwekuhlakanipha

81

8:1-3
Taga 1:20-21
Utsi kambe kuhlakanipha akumemeti yini?

Kona kucondza akuliphakamisi yini liphimbo lako?

2Kume embonisweni eceleni kwemgwaco;

kume nasemahlanganweni emigwaco.

3Kumemeta kakhulu emasangweni elidolobha

nasetimphundvwini temasango kutsi:

4“Bonkhe bantfu abalalele kimi,

ngikhuluma kubo bonkhe.

5Yeyi nine leningakakhuli engcondvweni,

fundzani nikhule ekuhlakanipheni.

Nine lenilibele,

buyisani tingcondvo tenu.

6Lalelani kimi, ngobe ngitawukhuluma tintfo letibalulekile;

emlonyeni wami kutawuphuma liciniso.

7Yebo, konkhe lengikukhulumako kuliciniso;

emavi ebubi ngiyawatondza.

8

8:8
Hla. 119:75,151,160
Konkhe lengikukhulumako kwetsembekile;

kute lokugwegwile,

kute nalokungemanga.

9Kumuntfu lonekucondza,

konkhe kucondzile;

kulabanelwati, konkhe kuyakhanya.

10

8:10
Jobe 28:15
Taga 3:14
16:16
Khetsani imfundziso yami kunesiliva,

nikhetse lwati lwami kunegolide lecengiwe.

11“Ngobe kuhlakanipha kuncono kunematje laligugu;

kute umcebo longawulinganisa nako.

12Mine lengikuhlakanipha,

ngingumnikati webucotfo;

lwati nemicabango lemihle kwami.

13Kwesaba Simakadze kukutondza lokubi.

Ngiyakutondza kutigcabha,

neluchuku,

nekutiphatsa dlephu, nebumbulu.

14Kweluleka lokuhle nekwehlulela kahle kwami,

kucondza kanye nemandla kwami.

15Emakhosi abusa kahle ngami,

nebabusi bashaya umtsetfo ngami.

16Bonkhe lababusa ngekungakhetsi basitwa ngimi,

nome ngabe tikhulu nome tindvuna.

17Ngiyabatsandza laba labangitsandzako,

nalabo labangifunisisako bayangitfola;

18

8:18
Taga 3:16
batfola ngami ingcebo neludvumo,

babutfole ngami bunjinga lobungapheli

kanye nekuchuma.

19Labakutfola kimi kuncono kunegolide lecengiwe,

sitselo sami sendlula isiliva lecengiwe.

20Ngihamba endleleni yekulunga,

yebo, emikhondvweni yebumsulwa.

21Ngibahlobisa ngekuceba labo labangitsandzako,

tikhwama tabo batigcwalise ngemali.

22

8:22
Semb. 3:14
“Simakadze wangidala,

ngaba wekucala emisebentini yakhe,

ngaba wekucala endalweni yakhe,

ngiwasendvulo.

23Ngemiswa phakadze, ekucaleni,

umhlaba ungakadalwa.

24Ngatalwa, kusete ngisho nekujula kwetilwandle,

kusete tiyalu temanti lageletako.

25Tintsaba tisengakasekelwa etindzaweni tato,

nemagcuma asengabibikho,

mine ngase ngikhona,

26umhlaba nemave abesengakakwenti,

ngisho nelitsantsana lemhlabatsi imbala.

27Ngangikhona mhlazana amisa emazulu,

mhlazana abeka umkhatsi

ehlukanisa sibhakabhaka netilwandle,

28mhlazana asimisa emafu etulu,

acinisa imitfombo yetilwandle,

29

8:29
Jobe 38:10
Hla. 24:2
104:9
Jer. 5:22
mhlazana asika imincele yetilwandle,

kuze emanti angalengci livi lakhe,

mhlazana abeka tisekelo temhlaba,

30ngangiseceleni kwakhe,

njengengcweti yekwakha.

Nganginentfokoto lenkhulu onkhe emalanga,

ngijabula embikwakhe njalonjalo.

31Ngangidlalisela umhlaba wakhe,

ngijabulela bantfu bonkhe.

32“Manje-ke, madvodzana ami, ngilaleleni,

babusisiwe labo labagcina imiyalo yami.

33Lalelani imfundziso yami,

ningayedzeleli;

nitawuhlakanipha.

34Ubusisiwe umuntfu longilalelako,

longilindzela onkhe malanga emasangweni ami,

logadza etimphundvwini teminyango yami.

35

8:35
Taga 3:16
1 Joh. 5:11
Umuntfu lotfola mine utfola kuphila,

utakwemukela kutsandvwa nguSimakadze;

36kodvwa logeja kungitfola,

utilimata yena,

bonkhe labangitondzako batsandza kufa.”