Siswati 1996 (SWA96)
6

Letinye tecwayiso

61

6:1
Taga 11:15
17:18
20:16
22:26
27:13
Ndvodzana yami, nangabe umelele makhelwane wakho nome-ke umuntfu wetive ngesikwelede lasentako, 2nangabe ungene elugibeni lwesetsembiso sakho, wabanjwa ngemavi akho, 3naku-ke, ndvodzana yami, lofanele kukwenta khona utewukhululeka: Hamba uye kulomuntfu lokubambile umncenge aze akuvele. 4
6:4
Hla. 132:4
Ungalali, ungavali ngisho nemehlo. 5Tisindzise njengenyamatane ibalekela umtingeli, nanjengenyoni lephunyule esandleni semtingeli.

Tecwayiso ngebuvila

6

6:6
Jobe 12:7
Hamba ufundze entfutfwaneni, wena vila-ndzini, kutsi iphila njani, khona utawuhlakanipha. 7Lite tintfutfwane tite sikhulu nome indvuna nome umbusi, 8
6:8
Taga 30:25
kodvwa kudla kwato tikubutsa ehlobo tikulondvolote ngesikhatsi sekuvuna. 9Wena vila-ndzini, uyawulala embhedzeni kudzimate kube ngunini? 10
6:10
Taga 24:33
Shu. 4:5
Ukhuluma utsi: “Kulalalala kancane, kwetelatela kancane, kugocagoca tandla kancane, kuphumula kancane.” 11
6:11
Taga 20:13
Kodvwa buphuya butawufika kuwe bukunyonyobele njengelisela, nekweswela kukuhlasele njengesihlupheki.“njengesihlupheki” nome “njengesigelekece lesihlomile”

12

6:12
Taga 16:30
Sihlangananhloko nome sihlophoyi sitfunguluta yonkhe indzawo sihamba sicala emanga, 13
6:13
Hla. 35:9
Taga 10:10
sifica liso lapha nalapha, sisusa luchuku ngekuhlokolota nangekunyatsela lowa nalowa. 14Sonkhe sikhatsi sakha emachinga ebubi enhlitiyweni yaso, sisuse nelutfutfuva lwekulwa. 15Ngenca yaloku siyakwehlelwa yingoti masinyane sipitjitwe ngaphandle kwesecwayiso, singaphindzi sisindze.

16Tisitfupha tintfo letenyanywa nguSimakadze, empeleni letisikhombisa uphambene nato kakhulu:

17

6:17
Taga 12:22
16:5
Ngemehlo latichenyako,

nelulwimi lolucala emanga,

nembulali walote licala,

18nengcondvo lebumba emacebo ebubi,

nemuntfu lotsandza lokubi,

19nafakazi lotfulula emanga,

nemuntfu locabanisa bazalwane.

Tecwayiso macondzana nekuphinga

20

6:20
Taga 1:8
Ndvodzana yami, gcina umyalo weyihlo, ungayilahli imfundziso yenyoko. 21
6:21
Taga 3:3
7:3
Kucoboshele enhlitiyweni yakho, ukugace entsanyeni yakho. 22
6:22
Dut. 6:7
Hla. 1:2
Nawuhamba kuyawukucondzisa, nawulala kukugadze, nawuvukako kukweluleke. 23
6:23
Hla. 19:8
119:105
2 Phet. 1:19
Ngobe umyalo usibane, imfundziso ikukhanya, kucondziswa ngekutsetsiswa kuyindlela yekuphila. 24
6:24
Taga 2:16
5:3
7:5
Kuyawukuphephisa kumfati lomubi, nasemlonyeni lomnandzi wemfati walenye indvodza. 25Ungacali kumkhanukela buhle bakhe enhlitiyweni yakho, nome-ke akutfumbe ngemashiya akhe. 26Ngobe ingwadla ungayicasha ngemkhama wesinkhwa, kodvwa umgomo wemfati losiphingi kuhliphita nome kutfumba indvodza.

27Ikhona yini indvodza lengetfwala emalahle lavutsako ngetimphahla tayo, tendlule tingashi? 28Kungenteka yini ihambe etikwemalahle lavutsako, tinyawo tayo tingashi? 29Kanjalo-ke, nendvodza lelala nemfati walenye indvodza, ingeke ikubalekele kujeziswa. 30Bantfu abalibukeli phansi lisela lelebela kucosha indlala ngobe lilambile, 31

6:31
Eks. 22:1
kodvwa nangabe libanjwa, kufanele likukhokhe sekuphindvwe kasikhombisa, tonkhe timphahla tendlu yakhe atetfule. 32Lophingako weswela ingcondvo, nangabe aphinga nemfati, utibulala yena. 33Uyakushaywa ahlaziswe njengobe kufanele; lihlazo lakhe lingeke lesulwe. 34Ngobe sikhwele sivusa lulaka lwalendvodza yakhe lephingelwe, nase iphindzisela, ingeke ibe nesihawu. 35Kute nenhlawulo leyawukwenta lendvodza lephingelwe ibuyisane naye, futsi kute kwekuncenga lengamnika kona nome ngabe kukhulu kanganani.