Siswati 1996 (SWA96)
5

Tecwayiso ngebuphingi

51Ndvodzana yami, lalelisisa kuhlakanipha kwami, ubeke indlebe ekucondzeni kwami. 2Khona-ke uyawukwati kukhetsa lokufanele, netindzebe temlomo wakho tilulondvolote lwati. 3

5:3
Hla. 55:21
Taga 6:24
Tindzebe temfati loyingwadla tivuta luju, inkhulumo yakhe ishelela kwengca emafutsa; 4kodvwa ekugcineni ubaba njengenyongo, akhaliphe njengenkemba lekhalipha nhlangotsi totimbili. 5
5:5
Taga 2:18
7:27
Tinyawo takhe tehlela ekufeni, tinyatselo takhe tihamba ngendlela leya ethuneni. 6Akahambi ngendlela yekuphila, tindlela takhe tiyazula, akati nekutsi kwentekani.

7Ndvodzana yami, ngilalele, ungesuki emavini emlomo wami. 8Mkhweshele ube khashane naye, ungasondzeli ngisho nasemnyango wendlu yakhe, 9funa ludvumo lwakho lutsatfwe ngulabanye bantfu, nekuphila kwakho kuphelele etandleni talabangenasihe. 10Nebachamuki futsi bangahle batesutsise ngemcebo wakho netitfukutfuku takho tiye endlini yewetive. 11Ekupheleni kwemphilo yakho uyawububula ecansini, sekudleka tinyama nemtimba wakho. 12Uyawudzimate ukhale utsi: “Empeleni nje, mine ngangikutondzelani kuyalwa nekufundziswa? Ingabe ngangikutondzelani kutsetsiswa? 13Angizange ngibalalele bafundzisi bami lababengifundzisa; nome-ke kube mane ngalalela bacondzisi bami. 14

5:14
Lev. 20:10
Dut. 22:24
Ngatsi ngetfuka ngabe sengisekhatsi elubishini lwelihlazo ebandleni nakubantfu.”

15Natsa emanti esicobho sakho, emanti lageleta aphuma esiyalwini sakho. 16Kufanele yini imitfombo yakho isakateke igcwale yonkhe indzawo, lemifudlana yemanti imoseke ngekusakateka kuto tonkhe tindlela?Nome “Bantfwana lohambe ubatala nome ngukuphi bangeke bakusite ngalutfo” 17Emanti esicobho sakho akabe ngewakho wedvwa, angabi ngemanti etengcamgwaco. 18

5:18
Shu. 9:9
Shangatsi ungabusiseka umtfombo wakho, ube nenjabulo ngemfati webusha bakho. 19Muhle, uyabukeka njengenhlangu, utsandzeka njengemphala; shangatsi emabele akhe angakwenelisa ngaso sonkhe sikhatsi, shangatsi nelutsandvo lwakhe lungakuhaca. 20Ndvodzana yami, ungavumi kutfunjwa lutsandvo lwemfati loyingwadla. Utsandzelani kugaca libilo lakho kumfati walenye indvodza? 21
5:21
Jobe 34:21
Taga 15:3
Jer. 16:17
32:19
Heb. 4:13
Tindlela temuntfu tisemehlweni aSimakadze, tonkhe tindlela umuntfu lahamba ngato uyatigadzisisa. 22
5:22
Hla. 9:16
Imisebenti yemuntfu lomubi ilugibe, ubanjwa elugibeni lwesono sakhe. 23Uyakufa ngenca yekungatibambi kwakhe; bulima bakhe lobukhulu buyamedukisa.