Siswati 1996 (SWA96)
4

Lusito lwekuhlakanipha

41

4:1
Taga 1:8
13:1
Madvodzana ami, yilaleleni ngekucophelela imiyalo yeyihlo, khona nitawuba nekucondza. 2Ngininika imiyalo lemihle, ningacali niyilahle nje imfundziso yami. 3Ngisengumfanyana wekuphela, kubabe namake, 4
4:4
Lev. 18:5
1 Khr. 28:9
babe abengifundzisa atsi: “Shangatsi inhlitiyo yakho ingawabambisisa emavi ami, nemiyalo yami, khona utawuphila. 5Zuza kuhlakanipha uzuze nekuvisisa. Ungakhohlwa, futsi ungesuki emavini emlomo wami. 6Ungakulahli, kuyawukuphephisa; kutsandze, kuyawukugadza. 7Kucala kwekuhlakanipha, naku: Zuza kuhlakanipha, uzuze nekucondza, nome kukubitani. 8
4:8
1 Sam. 2:30
Kutuse, kona-ke kuyawukuphakamisa, kugone, kona-ke kuyawukwatisa. 9
4:9
Taga 1:9
Kuyawukwetfwesa ludvumo enhloko, kukwetfwese umchele lomuhle.”

10Ndvodzana yami, lalela wemukele emavi ami, khona iminyaka yekuphila kwakho itakwandza. 11Ngikufundzise indlela yekuhlakanipha, ngakuholela etindleleni tekulunga. 12Nawuhambako, sinyatselo sakho singeke siphatamiseke; nawugijimako, ungeke ukhubeke. 13Bambelela emyalweni ungawuyekeli, uwulondvolote, ngobe uyimphilo yakho. 14

4:14
Hla. 1:1
Taga 1:15
3:31
Ungalubeki lunyawo lwakho endleleni yalababi, futsi ungahambi endleleni yebantfu lababi. 15Yikhweshele, ungahambi kuyo, yifulatsele uchubeke. 16Bantfu lababi abalali bangakenti lokubi, bayacwasha bangalali nabangakoni muntfu. 17Bubi bukudla kwabo, budlova businatfo sabo.

18Kodvwa indlela yalabalungile ifanana nekukhanya kwentsatsakusa, lokuya ngekuya kuze kube ngusemini. 19Indlela yalababi ifanana nebumnyama, lababi abati nalapho bakhubeka bawe khona.

20Ndvodzana yami, bambisisa emavi ami, ubeke indlebe yakho emavini ami. 21

4:21
Taga 3:21
Ungawavumeli kutsi alahleke emehlweni akho, walondvolote enhlitiyweni yakho. 22Lamavi akuphila kulowo lowatfolako, aphilise wonkhe umtimba wakhe. 23Ngetulu kwako konkhe londvolota inhlitiyo yakho ngekunakekela konkhe, ngobe kuyo kugeleta tiyalu tekuphila. 24Yisuse kuwe inkhulumo lesigwegwe, inkhulumo lekhohlisako yikhweshisele khashane nawe. 25Emehlo akho akacondze ngco embili, ubukisise embikwakho. 26
4:26
Hla. 119:5
Heb. 12:13
Caphelisisa indlela yetinyawo takho, tonkhe-ke tindlela takho tiyawuba nekuciniseka. 27
4:27
Dut. 5:32
Josh. 1:7
Ungajikeli ngesekudla nome ngesancele, lunyawo lwakho ungalubeki ebubini.

5

Tecwayiso ngebuphingi

51Ndvodzana yami, lalelisisa kuhlakanipha kwami, ubeke indlebe ekucondzeni kwami. 2Khona-ke uyawukwati kukhetsa lokufanele, netindzebe temlomo wakho tilulondvolote lwati. 3

5:3
Hla. 55:21
Taga 6:24
Tindzebe temfati loyingwadla tivuta luju, inkhulumo yakhe ishelela kwengca emafutsa; 4kodvwa ekugcineni ubaba njengenyongo, akhaliphe njengenkemba lekhalipha nhlangotsi totimbili. 5
5:5
Taga 2:18
7:27
Tinyawo takhe tehlela ekufeni, tinyatselo takhe tihamba ngendlela leya ethuneni. 6Akahambi ngendlela yekuphila, tindlela takhe tiyazula, akati nekutsi kwentekani.

7Ndvodzana yami, ngilalele, ungesuki emavini emlomo wami. 8Mkhweshele ube khashane naye, ungasondzeli ngisho nasemnyango wendlu yakhe, 9funa ludvumo lwakho lutsatfwe ngulabanye bantfu, nekuphila kwakho kuphelele etandleni talabangenasihe. 10Nebachamuki futsi bangahle batesutsise ngemcebo wakho netitfukutfuku takho tiye endlini yewetive. 11Ekupheleni kwemphilo yakho uyawububula ecansini, sekudleka tinyama nemtimba wakho. 12Uyawudzimate ukhale utsi: “Empeleni nje, mine ngangikutondzelani kuyalwa nekufundziswa? Ingabe ngangikutondzelani kutsetsiswa? 13Angizange ngibalalele bafundzisi bami lababengifundzisa; nome-ke kube mane ngalalela bacondzisi bami. 14

5:14
Lev. 20:10
Dut. 22:24
Ngatsi ngetfuka ngabe sengisekhatsi elubishini lwelihlazo ebandleni nakubantfu.”

15Natsa emanti esicobho sakho, emanti lageleta aphuma esiyalwini sakho. 16Kufanele yini imitfombo yakho isakateke igcwale yonkhe indzawo, lemifudlana yemanti imoseke ngekusakateka kuto tonkhe tindlela?Nome “Bantfwana lohambe ubatala nome ngukuphi bangeke bakusite ngalutfo” 17Emanti esicobho sakho akabe ngewakho wedvwa, angabi ngemanti etengcamgwaco. 18

5:18
Shu. 9:9
Shangatsi ungabusiseka umtfombo wakho, ube nenjabulo ngemfati webusha bakho. 19Muhle, uyabukeka njengenhlangu, utsandzeka njengemphala; shangatsi emabele akhe angakwenelisa ngaso sonkhe sikhatsi, shangatsi nelutsandvo lwakhe lungakuhaca. 20Ndvodzana yami, ungavumi kutfunjwa lutsandvo lwemfati loyingwadla. Utsandzelani kugaca libilo lakho kumfati walenye indvodza? 21
5:21
Jobe 34:21
Taga 15:3
Jer. 16:17
32:19
Heb. 4:13
Tindlela temuntfu tisemehlweni aSimakadze, tonkhe tindlela umuntfu lahamba ngato uyatigadzisisa. 22
5:22
Hla. 9:16
Imisebenti yemuntfu lomubi ilugibe, ubanjwa elugibeni lwesono sakhe. 23Uyakufa ngenca yekungatibambi kwakhe; bulima bakhe lobukhulu buyamedukisa.

6

Letinye tecwayiso

61

6:1
Taga 11:15
17:18
20:16
22:26
27:13
Ndvodzana yami, nangabe umelele makhelwane wakho nome-ke umuntfu wetive ngesikwelede lasentako, 2nangabe ungene elugibeni lwesetsembiso sakho, wabanjwa ngemavi akho, 3naku-ke, ndvodzana yami, lofanele kukwenta khona utewukhululeka: Hamba uye kulomuntfu lokubambile umncenge aze akuvele. 4
6:4
Hla. 132:4
Ungalali, ungavali ngisho nemehlo. 5Tisindzise njengenyamatane ibalekela umtingeli, nanjengenyoni lephunyule esandleni semtingeli.

Tecwayiso ngebuvila

6

6:6
Jobe 12:7
Hamba ufundze entfutfwaneni, wena vila-ndzini, kutsi iphila njani, khona utawuhlakanipha. 7Lite tintfutfwane tite sikhulu nome indvuna nome umbusi, 8
6:8
Taga 30:25
kodvwa kudla kwato tikubutsa ehlobo tikulondvolote ngesikhatsi sekuvuna. 9Wena vila-ndzini, uyawulala embhedzeni kudzimate kube ngunini? 10
6:10
Taga 24:33
Shu. 4:5
Ukhuluma utsi: “Kulalalala kancane, kwetelatela kancane, kugocagoca tandla kancane, kuphumula kancane.” 11
6:11
Taga 20:13
Kodvwa buphuya butawufika kuwe bukunyonyobele njengelisela, nekweswela kukuhlasele njengesihlupheki.“njengesihlupheki” nome “njengesigelekece lesihlomile”

12

6:12
Taga 16:30
Sihlangananhloko nome sihlophoyi sitfunguluta yonkhe indzawo sihamba sicala emanga, 13
6:13
Hla. 35:9
Taga 10:10
sifica liso lapha nalapha, sisusa luchuku ngekuhlokolota nangekunyatsela lowa nalowa. 14Sonkhe sikhatsi sakha emachinga ebubi enhlitiyweni yaso, sisuse nelutfutfuva lwekulwa. 15Ngenca yaloku siyakwehlelwa yingoti masinyane sipitjitwe ngaphandle kwesecwayiso, singaphindzi sisindze.

16Tisitfupha tintfo letenyanywa nguSimakadze, empeleni letisikhombisa uphambene nato kakhulu:

17

6:17
Taga 12:22
16:5
Ngemehlo latichenyako,

nelulwimi lolucala emanga,

nembulali walote licala,

18nengcondvo lebumba emacebo ebubi,

nemuntfu lotsandza lokubi,

19nafakazi lotfulula emanga,

nemuntfu locabanisa bazalwane.

Tecwayiso macondzana nekuphinga

20

6:20
Taga 1:8
Ndvodzana yami, gcina umyalo weyihlo, ungayilahli imfundziso yenyoko. 21
6:21
Taga 3:3
7:3
Kucoboshele enhlitiyweni yakho, ukugace entsanyeni yakho. 22
6:22
Dut. 6:7
Hla. 1:2
Nawuhamba kuyawukucondzisa, nawulala kukugadze, nawuvukako kukweluleke. 23
6:23
Hla. 19:8
119:105
2 Phet. 1:19
Ngobe umyalo usibane, imfundziso ikukhanya, kucondziswa ngekutsetsiswa kuyindlela yekuphila. 24
6:24
Taga 2:16
5:3
7:5
Kuyawukuphephisa kumfati lomubi, nasemlonyeni lomnandzi wemfati walenye indvodza. 25Ungacali kumkhanukela buhle bakhe enhlitiyweni yakho, nome-ke akutfumbe ngemashiya akhe. 26Ngobe ingwadla ungayicasha ngemkhama wesinkhwa, kodvwa umgomo wemfati losiphingi kuhliphita nome kutfumba indvodza.

27Ikhona yini indvodza lengetfwala emalahle lavutsako ngetimphahla tayo, tendlule tingashi? 28Kungenteka yini ihambe etikwemalahle lavutsako, tinyawo tayo tingashi? 29Kanjalo-ke, nendvodza lelala nemfati walenye indvodza, ingeke ikubalekele kujeziswa. 30Bantfu abalibukeli phansi lisela lelebela kucosha indlala ngobe lilambile, 31

6:31
Eks. 22:1
kodvwa nangabe libanjwa, kufanele likukhokhe sekuphindvwe kasikhombisa, tonkhe timphahla tendlu yakhe atetfule. 32Lophingako weswela ingcondvo, nangabe aphinga nemfati, utibulala yena. 33Uyakushaywa ahlaziswe njengobe kufanele; lihlazo lakhe lingeke lesulwe. 34Ngobe sikhwele sivusa lulaka lwalendvodza yakhe lephingelwe, nase iphindzisela, ingeke ibe nesihawu. 35Kute nenhlawulo leyawukwenta lendvodza lephingelwe ibuyisane naye, futsi kute kwekuncenga lengamnika kona nome ngabe kukhulu kanganani.