Siswati 1996 (SWA96)
31

Umyalo locondziswe enkhosini Lemuweli

311Leti-ke taga taLemuweli, inkhosi yaseMasa, latifundziswa ngunina:

2“Lalela, ndvodzana yami, ndvodzana yesisu sami! Wena uyimphendvulo yemthandazo wami.Lamanye emahumusho ekucala atsi “uyindvodzana yetifungo tami” 3

31:3
Dut. 17:17
Emandla akho ungawacitsi kulabasikati; yebo, emandla ekuphila kwakho ungawacitseli kulabo lababhubhisa emakhosi. 4
31:4
Shu. 10:16
Lalela-ke, Lemuweli: Emakhosi kufanele angalinatsi liwayini nome ngabe yini lokudzakanako. 5
31:5
Isa. 5:22
28:7
Nase banatsa bayayikhohlwa lemitsetfo lebekiwe, bese bakhohlwa emalungelo alabacindzetelwe. 6Tjwala bebantfu labafako kanye nalabo labaselusizini. 7Bayekele banatse batewudzakwa bakhohlwe tinhlupheko tabo, bangalukhumbuli lusizi lwabo.

8

31:8
Jobe 29:12
Taga 24:11
“Khuluma ubemelele labo labehluleka kutikhulumela. Vikela emalungelo alabo labangenalusito. 9
31:9
Hla. 82:3
Isa. 1:17
Khuluma wehlulele kahle. Vikela emalungelo alabeswele nalabamphofu.”

Umfati sibili

10

31:10
Taga 18:22
19:14
Ngubani longatfola umfati sibili? Uligugu lelengca onkhe ematje laligugu.

11

31:11
Taga 12:4
14:1
Indvodza yakhe yetsembele kuye ngenhlitiyo yayo yonkhe, futsi ingeke yeswele lutfo.

12Uyentela lokuhle ngaso sonkhe sikhatsi sekuphila kwakhe, akayenteli lokubi.

13Ukhetsa insontfo lenhle nakotini lokahle,SiHebheru sitsi “neflekisi lekahle” asebente ngetandla letivumako.

14Njengemikhumbi yebahwebi, kudla kwemndeni wakhe ukulandza khashane.

15Uvuka kungakasi alungisele umndeni wakhe kudla, bese wabela tidzandzane takhe imisebenti.

16Utsi angatfola indzawo, ayitsenge ngemali latentele yona ngetandla takhe, bese uyayilima wenta sivini.

17Ukhutsele, uyabhukula afinyete tidvwaba, acinise tandla, asebente.

18Uyacaphelisisa kutsi umsebenti wakhe uyayingenisa yini inzuzo, asebente kuze kube ngusebusuku.

19Uyatitfungela atelukele.

20Unesandla ekusiteni labamphofu, aphe nalabeswele.

21Kukhitsika kwelitulu akumetfusi, ngobe bonkhe bemndeni wakhe banetimphahla letifutfumalako.

22Wenta tembeso temibhedze, embatse timphahla letentiwe ngakotini locolisakeleSiHebheru sitsi “ngelineni lecolisakele” naletibukhwebeletane.

23Indvodza yakhe iyahlonishwa emasangweni, lapho ingulenye yemalunga emsumphe khona.

24Utfunga tingubo ngendvwangu lecolisakele, bese utsengisela bahwebi.

25Wembetse emandla nekuhlonipheka, futsi akesabi lutfo ngelikusasa.

26Ukhuluma kuhlakanipha, lulwimi lwakhe lugcwele teluleko temusa.

27Ucaphelisisa konkhe lokwenteka ekhaya lakhe, akavilaphi.

28Bantfwabakhe bayamhlonipha, nendvodza yakhe futsi iyamdvumisa idzimate itsi:

29“Banyenti bafati labenta tintfo letinhle, kodvwa wena ubendlula bonkhe.”

30

31:30
Taga 11:22
Buhle buyayengana, nekubukeka kulite; kodvwa umfati lowesaba Simakadze ufanele kudvunyiswa.

31Mbonge ngako konkhe lakwenta ngetandla takhe; umdvumisele imisebenti yakhe layentile ngisho nasemkhatsini webantfu.