Siswati 1996 (SWA96)
29

291

29:1
Isa. 66:4
Jer. 7:13
Umuntfu lotsi nakelulekwa acinise inhloko, uyakufohlotwa masinyane.

2

29:2
Taga 11:10
28:12,28
Nakungena bantfu labalungile ebuholini, bantfu bayajabula; kodvwa nakubusa bantfu lababi, bantfu bayakhonona.

3

29:3
Taga 10:1
15:20
27:11
Luk. 15:13,30
Umuntfu lotsandza kuhlakanipha ujabulisa uyise; kodvwa longumngani wetingwadla uhlaphata lifa lakhe.

4

29:4
Taga 28:16
Inkhosi lebusa ngekulunga, live layo liba nesizotsa; kodvwa lebeka imali embili ibhubhisa live layo.

5Umuntfu lolutsa makhelwane wakhe ambonge ngelite, utetsiya yena.“utetsiya yena” nome “uyametsiya”

6

29:6
Taga 12:13
Kunelugibe etentweni letimbi temuntfu, kodvwa lolungile uhamba ajabula.

7Umuntfu lolungile unakekela emalungelo alabamphofu; kodvwa lomubi akanandzaba naloko.

8

29:8
Taga 28:2
Shu. 9:18
Tedzeleli letingenandzaba nebantfu, tingesusa lutfutfuva kuwo onkhe emadolobha; kodvwa bantfu labahlakaniphile baletsa kuthula nelucolo.

9

29:9
Isa. 57:20
Nangabe umuntfu lohlakaniphile amangalela silima, lesilima sisuke sihleke setfuke ngenhlamba.

10Babulali bayamtondza umuntfu lowetsembekile; kodvwa labalungile betama kuphephisa kuphila kwakhe.

11

29:11
Taga 17:27
Silima siyabonakalisa nase sitfukutsele; kodvwa lohlakaniphile uyatibamba angatibonakalisi.

12Nangabe umbusi anaka labakhuluma emanga, tonkhe tindvuna takhe tiba nemanga.

13

29:13
Taga 22:2
Umcindzeteli nalocindzetelwe bafanana ngantfo yinye, kutsi: Bobabili Nkulunkulu wabapha emehlo ekubona.

14

29:14
Taga 16:12
20:28
Nangabe inkhosi iwavikela ngekungakhetsi emalungelo ebantfu labamphofu, iyawubusa sikhatsi lesidze.

15

29:15
Taga 13:24
22:15
23:13
Luswati nekuyalwa kunika inhlakanipho; kodvwa umntfwana longashaywa nalongayalwa uhlazisa unina.

16

29:16
Hla. 58:10
91:8
Nangabe bantfu lababi basetikhundleni, bubi buyandza; kodvwa labalungile bayakubona kuwa kwalabo lababi.

17Condzisa indvodzana yakho, khona itakunika kuthula kwemphefumulo. Ingeke ikuhlazise.

18Lapho kute khona kwembulelwa nguNkulunkulu,“kwembulelwa nguNkulunkulu” nome “umbono” nome “umphatsi” bantfu bayeduka;Lamanye emahumusho atsi “bayafa” kodvwa ubusisiwe umuntfu logcina umtsetfo waNkulunkulu.

19Sisebenti ungeke usicondzise nawutawulibala kukhuluma ngemlomo; ngobe nome singeva, singeke sente.

20

29:20
Taga 26:12
Shu. 5:1
Jak. 1:19
3:5
Uyamati nje umuntfu lophike kukhuluma angakacabangi? Sincono silima kunaye.

21Nangabe wetayeta sisebenti ngekusinika konkhe lesikufunako, nase sikhulile sitakwemuka konkhe lokukwakho.

22

29:22
Taga 15:18
22:24
27:4
Jak. 1:20
Umuntfu losheshe atfuketsele ususa lutfutfuva; yebo, umuntfu lonenhlitiyo lencane ubanga tono letinyenti.

23

29:23
Jobe 22:29
Taga 15:33
18:12
Luk. 14:11
1 Phet. 5:5
Kutigcabha kwemuntfu kumletsela kuwa; kodvwa lotfobekile utfola kuhlonipheka.

24

29:24
Lev. 5:1
Umngani welisela usitsa sakhe cobo lwakhe. Umehluleli uyakumjezisa nakakhuluma liciniso, kantsi Nkulunkulu uyakumcalekisa nakangalikhulumi.

25

29:25
Mat. 10:28
Kwesaba bantfu kulugibe; kodvwa lowo lowetsembekile kuSimakadze ulondvolotekile.

26Bantfu labanyenti bafunana nekutsandvwa ngumbusi; kodvwa imphatfo lengakhetsi muntfu itfolakala kuSimakadze kuphela.

27

29:27
Hla. 15:4
1 Phet. 4:4
Labalungile bayabatondza lababi; nalababi bayabatondza labalungile.

30

Emavi lahlakaniphile a-Aguri

301Leti-ke taga ta-Aguri, umsa waJakhe waseMasa: “Nkulunkulu ungilahlile, ungilahle mbamba, sengiphelelwe ngemandla!NgesiHebheru akucondzakali 2Sengifanana nesilwane, angisesiye umuntfu, ngobe tintfo angisaticondzi njengemuntfu. 3Angikakufundzi kuhlakanipha; angimati naLongcwele.

4

30:4
Jobe 38:4
“Ngubani lowake waya ezulwini waphindze wabuya?

Ngubani lophetse imimoya etandleni takhe?

Ngubani logocotele emanti ngengubo yakhe?

Ngubani lowamisa yonkhe imikhawulo yemhlaba?

Ngubani libito lakhe nelendvodzana yakhe?

Ungangitjela nje?

5

30:5
Hla. 12:6
18:31
91:4
“Nkulunkulu wetsembekile etetsembisweni takhe. Uyabaphephisa labo labeta kutewukhosela kuye. 6
30:6
Dut. 4:2
12:32
Ungengeti lutfo etetsembisweni takhe. Uma uke wengeta nje, uyakukutsetsisa utfolakale ungumuntfu wemanga.”

Letinye taga

7Ticelo tami timbili, Nkulunkulu, lengicela kutsi ungiphe ngisengakafi: 8

30:8
1 Thim. 6:8
Ngisindzise ekukhulumeni emanga. Buphuya nebunjinga ungangiphi, kodvwa umane ungiphe lengikudzingako. 9
30:9
Dut. 8:12
32:15
Nangingaba nako kube kunyenti, ngingahle ngicabange kutsi wena angisakudzingi, ngidzimate ngitsi: “Ngubani yena loSimakadze?” Nome-ke nangingaba luphuya, ngingahle ngebe, ngaloko ngihlazise Nkulunkulu wami.

10Ungakhulumi kabi ngesisebenti kumphatsi waso; nawenta loko, sitakucalekisa uhlupheke.

11Labanye bantfu bacalekisa boyise, bangabongi ngisho nekubonga kubonina.

12Labanye bantfu bacabanga kutsi bona bahlantekile; kantsi bangcole kakhulu, abakahlantwa.

13Labanye bayatigcabha, bahlala ngekuchukuluta labanye bantfu.

14Labanye bantfu banematinyo latinkemba, nemihlatsi lengimikhwa; yebo, babukhali. Baloshela bamite tonkhe timphuya emhlabeni.

15Simunyangati unemadvodzakati lamabili; emabito awo boNgiphe naNgiphe.

Tintsatfu tintfo letingeneliswa, kantsi empeleni tine letingeke tisho titsi: “Sekwenele”:

16

30:16
Taga 27:20
Lithuna,

nemfati loyinyumba,

nemhlabatsi lowomele imvula,

nemlilo longacimeki.

17

30:17
Dut. 27:16
Liso leliphukuta uyise, ledzelele nenina nasagugile,NgesiHebheru “longahloniphi unina” liyawukhokhwa ngemahhwabayi; yebo, lowo muntfu uyawuba kudla kwemangce.

18Kukhona tintfo letintsatfu letiyimfihlakalo, kantsi empeleni tine lengingaticondzi kahle:

19Yindlela yelusweti esibhakabhakeni,

nendlela yenyoka edvwaleni,

nendlela yemkhumbi elwandle,

nendlela yelijaha entfombini.

20Lena-ke yindlela yemfati loyingwadla: Udla esule umlomo, bese utsi: “Angikenti lutfo mine lolubi.”

21Tintsatfu tintfo letitfutfumelisa umhlaba, kantsi empeleni tine umhlaba lowehluleka kutibeketelela:

22

30:22
Taga 19:10
Shu. 10:5
Kubekwa kwesigcili kuba yinkhosi,

silima nasishaye inala,

23kushada kwentfombi lebeyenyanywa ngemajaha,

nesidzandzane lesisisebenti,

nase sengcelele umfati endvodzeni yakhe.

24Lapha emhlabeni kukhona tilwanyakatana letincane, kodvwa tihlakaniphe kakhulu:

25

30:25
Taga 6:6
Tintfutfwane: tibutsakatsaka, kodvwa tikwekhweta ehlobo kudla kwato.

26Timbila: tilwanyakatana letite emandla, noko takha emakhaya ato emadvwaleni.

27Sikhonyane: site inkhosi, noko sihamba ngemaviyo.

28Tibankhwa: ungatibamba ngesandla, kodvwa ungatikhandza ngisho nasetindlini temakhosi.

29Kunetintfo letintsatfu letihamba ngekutigcabha; kodvwa leti letine tihamba ngekutigabatisa:

30Libhubesi: linemandla kunato tonkhe tilwane, futsi alesabi lutfo.

31

30:31
Jobe 39:19
Lichudze: liyantontomela emkhatsini wetikhukhukati.

Siphongo: singumholi wemhlambi wetimbuti.

Inkhosi: nayime embikwemabutfo ayo.

32

30:32
Mik. 7:16
Nangabe wente bulima watiphakamisa nome wacabanga kwenta lokubi, sale sewuyekela. 33Kuphehla lubisi kuveta liphehla. Kushaya likhala kuveta ingati. Kanjalo, nekususa luchuku kuveta kucabana.

31

Umyalo locondziswe enkhosini Lemuweli

311Leti-ke taga taLemuweli, inkhosi yaseMasa, latifundziswa ngunina:

2“Lalela, ndvodzana yami, ndvodzana yesisu sami! Wena uyimphendvulo yemthandazo wami.Lamanye emahumusho ekucala atsi “uyindvodzana yetifungo tami” 3

31:3
Dut. 17:17
Emandla akho ungawacitsi kulabasikati; yebo, emandla ekuphila kwakho ungawacitseli kulabo lababhubhisa emakhosi. 4
31:4
Shu. 10:16
Lalela-ke, Lemuweli: Emakhosi kufanele angalinatsi liwayini nome ngabe yini lokudzakanako. 5
31:5
Isa. 5:22
28:7
Nase banatsa bayayikhohlwa lemitsetfo lebekiwe, bese bakhohlwa emalungelo alabacindzetelwe. 6Tjwala bebantfu labafako kanye nalabo labaselusizini. 7Bayekele banatse batewudzakwa bakhohlwe tinhlupheko tabo, bangalukhumbuli lusizi lwabo.

8

31:8
Jobe 29:12
Taga 24:11
“Khuluma ubemelele labo labehluleka kutikhulumela. Vikela emalungelo alabo labangenalusito. 9
31:9
Hla. 82:3
Isa. 1:17
Khuluma wehlulele kahle. Vikela emalungelo alabeswele nalabamphofu.”

Umfati sibili

10

31:10
Taga 18:22
19:14
Ngubani longatfola umfati sibili? Uligugu lelengca onkhe ematje laligugu.

11

31:11
Taga 12:4
14:1
Indvodza yakhe yetsembele kuye ngenhlitiyo yayo yonkhe, futsi ingeke yeswele lutfo.

12Uyentela lokuhle ngaso sonkhe sikhatsi sekuphila kwakhe, akayenteli lokubi.

13Ukhetsa insontfo lenhle nakotini lokahle,SiHebheru sitsi “neflekisi lekahle” asebente ngetandla letivumako.

14Njengemikhumbi yebahwebi, kudla kwemndeni wakhe ukulandza khashane.

15Uvuka kungakasi alungisele umndeni wakhe kudla, bese wabela tidzandzane takhe imisebenti.

16Utsi angatfola indzawo, ayitsenge ngemali latentele yona ngetandla takhe, bese uyayilima wenta sivini.

17Ukhutsele, uyabhukula afinyete tidvwaba, acinise tandla, asebente.

18Uyacaphelisisa kutsi umsebenti wakhe uyayingenisa yini inzuzo, asebente kuze kube ngusebusuku.

19Uyatitfungela atelukele.

20Unesandla ekusiteni labamphofu, aphe nalabeswele.

21Kukhitsika kwelitulu akumetfusi, ngobe bonkhe bemndeni wakhe banetimphahla letifutfumalako.

22Wenta tembeso temibhedze, embatse timphahla letentiwe ngakotini locolisakeleSiHebheru sitsi “ngelineni lecolisakele” naletibukhwebeletane.

23Indvodza yakhe iyahlonishwa emasangweni, lapho ingulenye yemalunga emsumphe khona.

24Utfunga tingubo ngendvwangu lecolisakele, bese utsengisela bahwebi.

25Wembetse emandla nekuhlonipheka, futsi akesabi lutfo ngelikusasa.

26Ukhuluma kuhlakanipha, lulwimi lwakhe lugcwele teluleko temusa.

27Ucaphelisisa konkhe lokwenteka ekhaya lakhe, akavilaphi.

28Bantfwabakhe bayamhlonipha, nendvodza yakhe futsi iyamdvumisa idzimate itsi:

29“Banyenti bafati labenta tintfo letinhle, kodvwa wena ubendlula bonkhe.”

30

31:30
Taga 11:22
Buhle buyayengana, nekubukeka kulite; kodvwa umfati lowesaba Simakadze ufanele kudvunyiswa.

31Mbonge ngako konkhe lakwenta ngetandla takhe; umdvumisele imisebenti yakhe layentile ngisho nasemkhatsini webantfu.