Siswati 1996 (SWA96)
3

Seluleko kumadvodzana

31

3:1
Dut. 8:1
30:16
Ndvodzana yami, ungayikhohlwa imfundziso yami, kodvwa inhlitiyo yakho ayigcine imiyalo yami, 2ngobe ngiyo letakunika emalanga neminyaka leminyenti ekuphileni kwakho; ikunike nekuchuma. 3
3:3
Taga 6:21
7:3
Ungehlukani nenhlonipho nekwetsembeka; kukhungele entsanyeni yakho, ukubhale etibhelekeceni tenhlitiyo yakho. 4
3:4
Luk. 2:52
Loko kuyawukwenta ube neludvumo loluhle utsandvwe nguNkulunkulu nebantfu.

5

3:5
1 Khr. 28:9
Taga 22:19
Tsemba Simakadze ngayo yonkhe inhlitiyo yakho, ungeyami ekwatini kwakho. 6Matise kuko konkhe lokwentako, yena uyakucondzisa tindlela takho. 7
3:7
Taga 28:26
Isa. 5:21
Rom. 12:16
Ungatenti sihlakaniphi, yesaba Simakadze, ukuyekele lokubi. 8
3:8
Taga 16:24
Ngiko loko lokuyakwelapha umtimba wakho, kuphilise nematsambo akho. 9
3:9
Eks. 23:19
Dut. 26:2
Dvumisa Simakadze ngalokuhle lonako nangetitselo tekucala tako konkhe lokulimile, 10netincolobane takho tiyakugcwaliswa ngenala, imiphandza yakho iphuphume liwayini.

11

3:11
Jobe 5:17
Heb. 12:5
Semb. 3:19
3:11-12
Heb. 12:5-6
Ndvodzana yami, ungakwedzeleli kucondziswa nguSimakadze, ungadzinwa kutsetsiswa nguye. 12
3:12
Taga 13:24
Ngobe Simakadze uyamtsetsisa amcondzise lowo lamtsandzako, njengobe neyise enta endvodzaneni yakhe lajabula ngayo. 13Ubusisiwe umuntfu lotfola kuhlakanipha nalowo lowemukela kucondza. 14
3:14
Jobe 28:15
Taga 8:10
16:16
Ngobe kuhlakanipha kwendlula isiliva ngekucebisa umuntfu, nenzuzo yako yinkhulu kuneyegolide. 15
3:15
Mat. 13:14
Kuhlakanipha kuligugu kakhulu, kwengca ematje laligugu; kute lokufisako longakulinganisa nako. 16
3:16
Taga 8:18,35
9:11
Imphilo lendze isesandleni sako sekudla, kantsi esandleni sako sesancele kunengcebo neludvumo. 17Tindlela tako kutindlela tekujabula, netindlela tako tonkhe ngetekuthula. 18
3:18
Taga 11:30
Kusihlahla sekuphila kulabakuphutfumako; labo labakubamba bakunkonkoshele ngulabo labajabulako.

19

3:19
Jer. 10:12
51:15
Simakadze wasekela umhlaba ngekuhlakanipha,

wamisa emazulu endzaweni yawo ngekucondza.

20Ngelwati lwakhe

wehlukanisa emanti langaphansi kwemhlaba,

nangelwati lwakhe emafu ehlisa imvula.

21Ndvodzana yami, bambelela ekuhlakanipheni nasekuzitseni; ungakuvumeli kusuke kuwe. 22Kuyawuba kuphila emphefumulweni wakho, kube ngumhlobiso entsanyeni yakho. 23Endleleni yakho uyakuhamba ngekuphepha, nelunyawo lwakho lungakhubeki. 24

3:24
Hla. 4:8
91:5
Nawucambalala phansi, ungeke wesabe; nawulala, uyawutfola butfongo lobumnandzi. 25
3:25
Hla. 112:7
Ungesabi kutunywa yinhlekelele yengoti nekuhlaselwa bantfu lababi; 26ngobe Simakadze uyawuba siphephelo sakho; uyawulondvolota lunyawo lwakho lungabanjwa lugibe.

27Yenta lokuhle kulabo labakudzingako, nangabe unawo emandla ekukwenta. 28

3:28
Dut. 24:14
Ungasho kumakhelwane wakho utsi: “Hamba, ngitawubuye ngikunike kusasa,” kantsi unako nalamuhla. 29Ungatimiseli ngekwenta lokubi kumakhelwane wakho lohlala ngekukwetsemba. 30Ungaphikisani nemuntfu ngelite angakakukhubi nekukukhuba. 31
3:31
Hla. 1:1
Taga 1:15
4:14
Ungabi namhawu ngemuntfu losidlova; ungacali ukhetse ngisho nome yinye yetindlela takhe. 32
3:32
Hla. 25:14
Ngobe umuntfu losidlova usinengiso kuSimakadze, kodvwa labalungile balitsemba lakhe. 33
3:33
Lev. 26:3,14
Sicalekiso saSimakadze sisemndenini walomubi, kodvwa indlu yalolungile uyayibusisa. 34
3:34
Hla. 37:13
59:8
Taga 1:26
Isa. 66:2
1 Phet. 5:5
Jak. 4:10
Uyabahleka labo labeyisako, kodvwa unemusa kulabatfobekile. 35Labahlakaniphile bayawudvunyiswa, kodvwa tilima tiyawuhlazeka.