Siswati 1996 (SWA96)
2

Imivuzo yekuhlakanipha

21Ndvodzana yami, yemukela loku lengikufundzisa kona, uyigcine imiyalo yami. 2Lalela ubambisise kuhlakanipha; inhlitiyo yakho ibe nekucondza. 3

2:3
Jak. 1:5
Yebo cela lwati, ucele nekucondza; 4kufunisise njengesiliva, ukumbe njengemcebo lofihliwe. 5Nangabe ukwenta konkhe loko, utawucondzisisa kutsi kuyini kwesaba Simakadze, utfole nekutsi kuyini kwati Nkulunkulu. 6
2:6
Jobe 32:8
NguSimakadze lowephana ngekuhlakanipha; emlonyeni wakhe kuphuma lwati nekucondza. 7Labacotfo ubabekele kuhlakanipha; ulihawu kulabo labatiphatsa ngekwetsembeka. 8
2:8
Hla. 1:6
Ugadza tindlela talabo labaphatsa labanye ngekungakhetsi, alindze indlela yalabangcwele bakhe.

9Ngako, wena utakucondza kulunga, nebumsulwa, nebucotfo, ukwati nalokufanele. 10Kuhlakanipha kutawungena enhlitiyweni yakho, nelwati lube yinjabulo emphefumulweni wakho. 11Kucophelela kutakugadza, nekucondzisisa kutakwelusa, 12kukuphephise endleleni yebubi nakubantfu bemanga, 13labalahla tindlela tekulunga bahambe etindleleni tebumnyama, 14labajabula ngekwenta lokubi, bajatjuliswe kwandza kwemacebo, 15labatindlela tabo tigwegwile, nalabahamba ngetindlela tekweduka.

16

2:16
Taga 6:24
7:5
Kucophelela nekucondzisisa kutakusindzisa kulomsikati loyingwadla, umfati walenye indvodza,“umfati walenye indvodza” nome “umfati longamati” lonelulwimi lolushelelako, 17lowala lowo lashade naye ebusheni bakhe, wakhohlwa sivumelwane sakhe kuNkulunkulu wakhe. 18
2:18
Taga 5:5
7:27
Indlu yakhe ibishela ekufeni, netindlela takhe tigcina endzaweni yalabafile. 19Kuye akuyi lolubuyako; lowo loke wangena kuye akaphindzi futsi abuyele etindleleni tekuphila. 20Ngako kufanele utsatse sibonelo kubantfu labalungile; uhambe etindleleni tekulunga. 21
2:21
Hla. 37:9
Mat. 5:5
Bantfu labacotfo labatawukwakha kulelive; ngulabetsembekile bodvwa labayawuhlala kulo. 22
2:22
Jobe 18:17
Taga 10:7,30
Kodvwa lababi bayawususwa eveni, nalabanemacebo bayawusishulwa kulo.

3

Seluleko kumadvodzana

31

3:1
Dut. 8:1
30:16
Ndvodzana yami, ungayikhohlwa imfundziso yami, kodvwa inhlitiyo yakho ayigcine imiyalo yami, 2ngobe ngiyo letakunika emalanga neminyaka leminyenti ekuphileni kwakho; ikunike nekuchuma. 3
3:3
Taga 6:21
7:3
Ungehlukani nenhlonipho nekwetsembeka; kukhungele entsanyeni yakho, ukubhale etibhelekeceni tenhlitiyo yakho. 4
3:4
Luk. 2:52
Loko kuyawukwenta ube neludvumo loluhle utsandvwe nguNkulunkulu nebantfu.

5

3:5
1 Khr. 28:9
Taga 22:19
Tsemba Simakadze ngayo yonkhe inhlitiyo yakho, ungeyami ekwatini kwakho. 6Matise kuko konkhe lokwentako, yena uyakucondzisa tindlela takho. 7
3:7
Taga 28:26
Isa. 5:21
Rom. 12:16
Ungatenti sihlakaniphi, yesaba Simakadze, ukuyekele lokubi. 8
3:8
Taga 16:24
Ngiko loko lokuyakwelapha umtimba wakho, kuphilise nematsambo akho. 9
3:9
Eks. 23:19
Dut. 26:2
Dvumisa Simakadze ngalokuhle lonako nangetitselo tekucala tako konkhe lokulimile, 10netincolobane takho tiyakugcwaliswa ngenala, imiphandza yakho iphuphume liwayini.

11

3:11
Jobe 5:17
Heb. 12:5
Semb. 3:19
3:11-12
Heb. 12:5-6
Ndvodzana yami, ungakwedzeleli kucondziswa nguSimakadze, ungadzinwa kutsetsiswa nguye. 12
3:12
Taga 13:24
Ngobe Simakadze uyamtsetsisa amcondzise lowo lamtsandzako, njengobe neyise enta endvodzaneni yakhe lajabula ngayo. 13Ubusisiwe umuntfu lotfola kuhlakanipha nalowo lowemukela kucondza. 14
3:14
Jobe 28:15
Taga 8:10
16:16
Ngobe kuhlakanipha kwendlula isiliva ngekucebisa umuntfu, nenzuzo yako yinkhulu kuneyegolide. 15
3:15
Mat. 13:14
Kuhlakanipha kuligugu kakhulu, kwengca ematje laligugu; kute lokufisako longakulinganisa nako. 16
3:16
Taga 8:18,35
9:11
Imphilo lendze isesandleni sako sekudla, kantsi esandleni sako sesancele kunengcebo neludvumo. 17Tindlela tako kutindlela tekujabula, netindlela tako tonkhe ngetekuthula. 18
3:18
Taga 11:30
Kusihlahla sekuphila kulabakuphutfumako; labo labakubamba bakunkonkoshele ngulabo labajabulako.

19

3:19
Jer. 10:12
51:15
Simakadze wasekela umhlaba ngekuhlakanipha,

wamisa emazulu endzaweni yawo ngekucondza.

20Ngelwati lwakhe

wehlukanisa emanti langaphansi kwemhlaba,

nangelwati lwakhe emafu ehlisa imvula.

21Ndvodzana yami, bambelela ekuhlakanipheni nasekuzitseni; ungakuvumeli kusuke kuwe. 22Kuyawuba kuphila emphefumulweni wakho, kube ngumhlobiso entsanyeni yakho. 23Endleleni yakho uyakuhamba ngekuphepha, nelunyawo lwakho lungakhubeki. 24

3:24
Hla. 4:8
91:5
Nawucambalala phansi, ungeke wesabe; nawulala, uyawutfola butfongo lobumnandzi. 25
3:25
Hla. 112:7
Ungesabi kutunywa yinhlekelele yengoti nekuhlaselwa bantfu lababi; 26ngobe Simakadze uyawuba siphephelo sakho; uyawulondvolota lunyawo lwakho lungabanjwa lugibe.

27Yenta lokuhle kulabo labakudzingako, nangabe unawo emandla ekukwenta. 28

3:28
Dut. 24:14
Ungasho kumakhelwane wakho utsi: “Hamba, ngitawubuye ngikunike kusasa,” kantsi unako nalamuhla. 29Ungatimiseli ngekwenta lokubi kumakhelwane wakho lohlala ngekukwetsemba. 30Ungaphikisani nemuntfu ngelite angakakukhubi nekukukhuba. 31
3:31
Hla. 1:1
Taga 1:15
4:14
Ungabi namhawu ngemuntfu losidlova; ungacali ukhetse ngisho nome yinye yetindlela takhe. 32
3:32
Hla. 25:14
Ngobe umuntfu losidlova usinengiso kuSimakadze, kodvwa labalungile balitsemba lakhe. 33
3:33
Lev. 26:3,14
Sicalekiso saSimakadze sisemndenini walomubi, kodvwa indlu yalolungile uyayibusisa. 34
3:34
Hla. 37:13
59:8
Taga 1:26
Isa. 66:2
1 Phet. 5:5
Jak. 4:10
Uyabahleka labo labeyisako, kodvwa unemusa kulabatfobekile. 35Labahlakaniphile bayawudvunyiswa, kodvwa tilima tiyawuhlazeka.

4

Lusito lwekuhlakanipha

41

4:1
Taga 1:8
13:1
Madvodzana ami, yilaleleni ngekucophelela imiyalo yeyihlo, khona nitawuba nekucondza. 2Ngininika imiyalo lemihle, ningacali niyilahle nje imfundziso yami. 3Ngisengumfanyana wekuphela, kubabe namake, 4
4:4
Lev. 18:5
1 Khr. 28:9
babe abengifundzisa atsi: “Shangatsi inhlitiyo yakho ingawabambisisa emavi ami, nemiyalo yami, khona utawuphila. 5Zuza kuhlakanipha uzuze nekuvisisa. Ungakhohlwa, futsi ungesuki emavini emlomo wami. 6Ungakulahli, kuyawukuphephisa; kutsandze, kuyawukugadza. 7Kucala kwekuhlakanipha, naku: Zuza kuhlakanipha, uzuze nekucondza, nome kukubitani. 8
4:8
1 Sam. 2:30
Kutuse, kona-ke kuyawukuphakamisa, kugone, kona-ke kuyawukwatisa. 9
4:9
Taga 1:9
Kuyawukwetfwesa ludvumo enhloko, kukwetfwese umchele lomuhle.”

10Ndvodzana yami, lalela wemukele emavi ami, khona iminyaka yekuphila kwakho itakwandza. 11Ngikufundzise indlela yekuhlakanipha, ngakuholela etindleleni tekulunga. 12Nawuhambako, sinyatselo sakho singeke siphatamiseke; nawugijimako, ungeke ukhubeke. 13Bambelela emyalweni ungawuyekeli, uwulondvolote, ngobe uyimphilo yakho. 14

4:14
Hla. 1:1
Taga 1:15
3:31
Ungalubeki lunyawo lwakho endleleni yalababi, futsi ungahambi endleleni yebantfu lababi. 15Yikhweshele, ungahambi kuyo, yifulatsele uchubeke. 16Bantfu lababi abalali bangakenti lokubi, bayacwasha bangalali nabangakoni muntfu. 17Bubi bukudla kwabo, budlova businatfo sabo.

18Kodvwa indlela yalabalungile ifanana nekukhanya kwentsatsakusa, lokuya ngekuya kuze kube ngusemini. 19Indlela yalababi ifanana nebumnyama, lababi abati nalapho bakhubeka bawe khona.

20Ndvodzana yami, bambisisa emavi ami, ubeke indlebe yakho emavini ami. 21

4:21
Taga 3:21
Ungawavumeli kutsi alahleke emehlweni akho, walondvolote enhlitiyweni yakho. 22Lamavi akuphila kulowo lowatfolako, aphilise wonkhe umtimba wakhe. 23Ngetulu kwako konkhe londvolota inhlitiyo yakho ngekunakekela konkhe, ngobe kuyo kugeleta tiyalu tekuphila. 24Yisuse kuwe inkhulumo lesigwegwe, inkhulumo lekhohlisako yikhweshisele khashane nawe. 25Emehlo akho akacondze ngco embili, ubukisise embikwakho. 26
4:26
Hla. 119:5
Heb. 12:13
Caphelisisa indlela yetinyawo takho, tonkhe-ke tindlela takho tiyawuba nekuciniseka. 27
4:27
Dut. 5:32
Josh. 1:7
Ungajikeli ngesekudla nome ngesancele, lunyawo lwakho ungalubeki ebubini.