Siswati 1996 (SWA96)
27

271

27:1
Jak. 4:13
Ungatigabatisi ngelikusasa lakho, ngobe awati kutsi lilanga ngelilanga likutela nani.

2

27:2
Jer. 9:23
Ungatidvumisi wena, kodvwa dvunyiswa ngulabanye; dvunyiswa ngulabanye bantfu, hhayi wena.

3

27:3
Jobe 5:2
6:3
Shu. 7:10
Litje limatima, nesihlabatsi siyasindza, ungeke ukwetfwale; kodvwa kucansulwa silima kukwengca konkhe.

4

27:4
Taga 6:34
Jak. 1:20
Lulaka lungesabeka nentfukutselo ibe nebudlova; kodvwa kute longakhona kumelana nemona.

5Kuncono uvele umuntfu umtsetsise kukhanye kunekumyekela ungamtsetsisi ngesizatfu sekutsi uyamtsandza.

6Umngani usuke atimisele lokuhle ngawe, nome akulimatile; kodvwa ubocaphela ingoti, nangabe sitsa sakho sikwanga kanyenti.

7Nawesutsi, ngisho nekudla lokumnandzi uyakuchwensa; kodvwa nawulambile, ngisho nekudla lokubi kuba mnandzi.

8Umuntfu loshiya likhaya lakhe ufanana nenyoni lese ilahle sidleke sayo.

9Emakha nemafutsa lanuka kamnandzi ajabulisa inhlitiyo; kodvwa bungani sibili buyawuphakamisa umphefumulo.NgesiHebheru akucondzakali

10

27:10
Taga 18:24
Ungakhohlwa umngani wakho nemngani weyihlo. Nawehlelwa yinhlupheko ungayi kuyawucela lusito kumnakenu; kuncono uye kumakhelwane losedvutane kunekuya kumnakenu lokhashane.

11

27:11
Taga 10:1
23:15
29:3
Ndvodzana yami, hlakanipha, khona ngitewujabula, ngitekwati kuphendvula nome ngabe ngubani longedzelelako.

12

27:12
Taga 22:3
Umuntfu lohlakaniphile uyibona iseta ingoti bese uyayibalekela, uyabhaca; kodvwa longakahlakaniphi uyatfusha nje, etfuke asasetikwayo, atisole kamuva.

13

27:13
Taga 20:16
22:26
Tsatsa sibambiso salofungela sihambi kutsi sitekutsatsa sikwelede;“sihambi kutsi sitekutsatsa sikwelede” nome ngesiHebheru “umfati logwadlako kutsi atekutsatsa sikwelede” sitsatse sibe sibambiso salesihambi.

14Nangabe umuntfu avusela makhelwane wakhe ngemsindvo ekuseni, kuyawutsatfwa ngekutsi uyacalekiswa.

15

27:15
Taga 19:13
Umfati lotsetsela futsi ufanana nekuntfontsa kwemanti latsi ntfo-ntfo-ntfo nalina. 16Kwetama kumthulisa kufanana nekwetama kuvimba umoya nome kwetfwala emafutsa lancibilikile ngesandla.

17Njengensimbi lelola lenye insimbi, kanjalo nebantfu bayahlakaniphisana.

18Umuntfu lohlakulela umkhiwa uyakudla titselo tawo, nalowo lophetse kahle umcashi wakhe uyakwemukela ludvumo.

19Nawutibuka emantini, ubona lingephandle lakho lelibuso bakho; nawutibuka enhlitiyweni, ubona lingekhatsi lakho lelinguwe sibili.

20

27:20
Taga 30:16
Shu. 1:8
Hab. 2:5
Njengobe emehlo emuntfu angeke eneliswe, kanjalo lithuna nekufa“lithuna nekufa” nome “iSheyoli ne-Abadoni” kungeke kweneliswe.

21

27:21
Taga 17:3
Isiliva negolide ihlolwa ngemlilo; kodvwa umuntfu uhlolwa ngeludvumo lalunikwa bantfu.

22Nome silima ungasigaya etjeni lekusila sibe yimphuphu nome inhlama, kodvwa bulima baso ungeke ubukhiphe kuso.

23Nakekela imihlambi yetimvu netinkhomo takho, uyeluse kahle, 24ngobe ingcebo ayihlali siphelane, iyaphunyula; ngisho nekubusa kwemakhosi akuhlali kukhona siphelane. 25Nakusikwe tjani, kwase kuhluma lobusha, lemihlambi ingadla. 26Timvu tiyawukungenisela timphahla tekwembatsa, timbuti tikungenisele imali yekutsenga emasimi. 27Uyawuba nelubisi lwetimbuti lolunyenti lwekutsi utondle wena nebantfwabakho kanye netisebenti takho.