Siswati 1996 (SWA96)
23

231Nangabe umbusi akumeme kutsi utekudla naye, ubokhumbula kutsi ungubani lowo mmemi wakho. 2Nawulambile, tibambe ungadli. 3Ungakuhawukeli kudla lakunika kona nome kumnandzi kanganani, tibambe; kungahle kube lugibe.

4Caphela ungatibulali ngekucoshana nebunjinga; tsatsa kuhlakanipha nekutibamba. 5Bunjinga buyawunyamalala emehlweni akho ububuka; buyawushesha bundize njengelusweti.

6Ungadli nemuntfu lowemanako; ungakuhaleli nekudla kwakhe nome kungaba mnandzi kanganani. 7Nawukudla lokudla, kuyawukubamba emphinjeni. Ungamuva atsi: “Dlani, unatse,” kantsi inhlitiyo yakhe ayikho lapho. 8Uyawukuhlanta naloko lokuncane lokudlile, ukhandze kutsi ubongele lite.

9

23:9
Taga 9:8
Mat. 7:6
Ungasicitsi sikhatsi sakho ngekukhuluma intfo lenengcondvo esilimeni, ngobe singeke siwemukele lamavi akho.

10

23:10
Eks. 22:22
Dut. 19:14
27:17
Taga 22:28
Ungayisusi iminyele lese yabekwa kadzeni nome-ke udle live letintsandzane. 11
23:11
Eks. 22:23
Lev. 25:25
Hla. 68:5
Taga 22:23
UMvikeli wato unemandla, uyakutitsatsela sikhundla emelane nawe.

12

23:12
Taga 19:27
Yenta ingcondvo yakho yemukele imiyalo, ulalelisise loko lofundziswa kona.

13

23:13
Taga 13:24
19:18
22:15
Ungesabi kumcondzisa umntfwana; ngobe nawumfaka luswati, angeke afe. 14Kumshaya ngeluswati kuyawusindzisa imphilo yakhe ekufeni.

15

23:15
Taga 10:1
27:11
29:3
Ndvodzana yami, nangabe unekuhlakanipha enhlitiyweni yakho, inhlitiyo yami iyawujabula. 16Ngiyawutfokota enhlitiyweni yami, nangiva ukhuluma emavi ekuhlakanipha.

17

23:17
Taga 24:1
Ungahawukeli lutfo etonini, kodvwa yesaba Simakadze ngetikhatsi tonkhe; 18
23:18
Hla. 37:37
Taga 24:14,20
ngobe likusasa lakho liyawuba nekuciniseka nemphumelelo.

19Ndvodzana yami, lalela; ubolalela, khona utekuhlakanipha. Ingcondvo yakho yibeke endleleni lengiyo sibili. 20Ungabi ngumngani wetidzakwa nome timiti. 21

23:21
Taga 21:17
Tidzakwa netimiti tiphetsa ngebuphuya. Nawuphila ngekulala ungasebenti, uyawugcina wembatsa emanikiniki.

22

23:22
Taga 1:8
Lalelisisa uyihlo, ngobe nguye lowakutala; ungamedzeleli nenyoko ngobe asagugile.

23Tsenga liciniso ungatsengisi ngalo. Zuza kuhlakanipha, nemiyalo, nekucondza konkhe; ungakhohlwa ngiko.

24

23:24
Taga 10:1
15:20
Uyise wendvodzana lelungile uyajabula; nangabe indvodzana ihlakaniphile, uyise uyatfokota.

25Yenta uyihlo nenyoko batigcabhe ngawe; yebo, ajabule nenyoko lowakutala.

26Ndvodzana yami, ngilalele utigcine ngekunakekela tindlela tami. 27

23:27
Taga 22:14
Tingwadla tingumgodzi lojulile, nemfati losiphingi ulugibe lolubulalako. 28Betsiya emadvodzana ebantfu bawabhacele emasitseleni njengetigebengu, batfumbe emadvodza lamanyenti bawente angasetsembeki.

29Ngubani lotsi: “Maye?” Ngubani lonelusizi? Ngubani lonenkhani? Ngubani lokhononako? Ngubani lonemanceba nemihuzuko ngelite? Ngubani lonemehlo labovu? 30

23:30
Isa. 5:11,22
Ngulabo labacitsa sikhatsi lesinyenti ekunatseni liwayini lelidzakanako netjwala. 31
23:31
Ef. 5:18
Nome liwayini libila, nome lihaza, nome limnandzi lehla ngesiphundvu, kodvwa libalekele. 32Ekugcineni liluma njengenyoka, linhlonhlotse njengesitfozi selibululu. 33Emehlo akho ayawubona tintfo letingekho, emlonyeni wakho kuphume emavi langenamcondvo. 34Liyawukwenta uve shangatsi untanta emagagasini elwandle nome njengemuntfu lolele etsala letintsambo letiboshelwe ensikeni yemkhumbi. 35Utawutsi: “Bangilimatile, kodvwa angikabuva buhlungu; bangishayile, kodvwa angikhumbuli. Nginelibhabhalazi, ngifuna kuyawunatsa futsi.”

24

241

24:1
Taga 1:10
23:17
Ungabi namona nebantfu lababi, futsi ungafisi kutsi babe bangani bakho. 2Etingcondvweni tabo bacabanga budlova, imilomo yabo ikhuluma ngekulimatana.

3Umuti wakhiwa ngekuhlakanipha, usimiswe ngekucondza;Nome “Kunakekela nekuhlakanipha kudzingekile, nawubeka sisekelo sendlu; nekuyakha kudzinga buchwephesha” 4ngelwati tindlu tigcwaliswe ngemicebo lemihle lengakavami.

5

24:5
Taga 21:22
Shu. 9:16,18
Umuntfu lohlakaniphile unemandla kakhulu, kwendlula sichwaga; yebo, lonelwati uncono kunalonetikhwepha. 6
24:6
Taga 11:14
15:22
20:18
Ubotsatsa umyalo lohlakaniphile, nawuphuma imphi; kuncoba kusekubeni nebeluleki labalungile labanyenti.

7Kucondza kungetulu kwemandla esilima; nase kukhulunywa ngempela, kute lesingahle sikusho silima.

8Umuntfu lohlose kwenta lokubi uyawuba neludvumo lolubi. 9Tinhloso tesilima tisono, nebantfu bayamtondza umuntfu lowedzelelako.

10Nawukhubatela ngesikhatsi lesibucayi, usuke unemandla lamancane.

11

24:11
Hla. 82:3
Taga 31:8
Nawubona bantfu bayawubulawa, ngaphandle kwesizatfu, baphephise; 12
24:12
Jobe 34:11
Hla. 62:12
Jer. 32:19
Rom. 2:6
Semb. 22:12
ungasho kutsi: “Bengingakwati-ke loku,” ngobe Nkulunkulu uyati, ehlulele tinhloso takho. Lowo lokwelusako uyakwati loko. Yena uyawuvuza lowo nalowo njengekwemisebenti yakhe.

13

24:13
Taga 25:16,27
Ndvodzana yami, ubodla luju ngobe lumnandzi, nematfonsi etinhlanga tetinyosi ayanongotela. 14
24:14
Taga 23:18
Yati futsi kutsi kuhlakanipha kumnandzi; ngobe nawutfole kona, unesiciniseko ngelikusasa lakho, nelitsemba lakho alinawuphelela eteni.

15Ungasilingisi sigelekece ngekunyenyela lolungile kutsi umlimate endlini yakhe, ungayihlaseli ngisho nendzawo lapho ahlala khona; 16

24:16
Hla. 34:19
37:24
Mik. 7:8
ngobe nome lolungile angawa emahlandla lasikhombisa, noko uyawuvuka; kodvwa lababi bayawubhubha.

17

24:17
Jobe 31:29
Ungakujabuleli kuwa kwesitsa sakho, inhlitiyo yakho ingatfokoti nasikhubatela; 18ngobe Simakadze angahle akubone angete ajabula, esuse lulaka lwakhe kuso.

19

24:19
Hla. 37:1
Shu. 7:10
Ungahlupheki ngebantfu lababi, ungabi namona nabo; 20
24:20
Jobe 18:5
Hla. 37:38
Taga 13:9
ngobe umuntfu lomubi akanalo likusasa lelihle. Bumnyama bodvwa lobummele.

21

24:21
1 Phet. 2:17
Ndvodzana yami, ubohlonipha Simakadze nenkhosi yeluhlanga. Ungahambisani nalabamelene naSimakadze nenkhosi, 22ngobe bayawubhubha masinyane. Ngubani nje longati tehlakalo letingehliswa nguSimakadze nenkhosi?

Letinye Taga

23

24:23
Dut. 1:17
Taga 18:5
28:21
Nati-ke futsi letinye taga talabahlakaniphile:

Kubi nangabe umehluleli ehlulela ngekukhetsa. 24Nangabe akhuluma kulona lolahlwa licala atsi: “Ute licala,” bonkhe bantfu bayakumcalekisa bamtondze; 25kodvwa behluleli labayawuchuma babusiseke, ngulabo labajezisa labo labafanele kujeziswa.

26Umuntfu lonika imphendvulo leyetsembekile ukhombisa bungani lobungibo sibili.

27

24:27
Taga 12:11
Cedzela kucala imisebenti yakho yangaphandle, ulungise emasimi akho, bese wakha indlu yakho.

28

24:28
Taga 14:5
Ungabenti bufakazi bekulahla makhelwane wakho ngelicala ngaphandle kwesizatfu, ungamcaleli ngisho nemanga. 29
24:29
Taga 20:22
Mat. 5:44
Ungasho nekutsi: “Ngitamenta loko langenta kona! Ngitakwenana njengobe enta kimi!”

30Ngase ngendlula eceleni kwensimi yelivila, bekusivini semuntfu longenangcondvo. 31Kwakunemena wesaphulamshini, nembabatane, nelutsango lwakhona seluwile. 32Ngatsi kube ngikubone loku, ngafundza nasi sifundvo: 33

24:33
Taga 6:9
“Kulalalala kancane nekwetelatela kancane, kanye nekugoca tandla kancane, uphumule;” 34kodvwa utawutsi usalele, buphuya bukuhlasele njengesigebengu, nekweswela kukuvimbetele njengesifo.

25

Letinye taga taSolomoni

251

25:1
2 Khos. 18:1
Leti nguletinye taga taSolomoni letabhalwa bantfu baHezekiya, inkhosi yakaJuda.

2

25:2
Rom. 11:33
Bukhosi baNkulunkulu bubonakala kuloko lakufihlile; kodvwa bukhosi bemakhosi busekuphenyisiseni tintfo.

3Njengekuphakama kwesibhakabhaka nekujula kwemhlaba, kunjalo kucabanga kwenkhosi, ungeke ukwati.

4Susa kungcola kuyo isiliva, khona lomkhandzi atewukhandza intfo lenhle ngayo; 5

25:5
Taga 16:12
20:8,28
susa beluleki lababi edvute nenkhosi, kuze itewubusa ngekulunga.

6Nawusembikwenkhosi, ungatenti lohlakaniphile nome utibeke esigabeni salabakhulu; 7

25:7
Luk. 14:8
ngobe kuncono kwenyuselwa esikhundleni lesiphakeme kunekwehliselwa phansi, bantfu labakhulu bakubuka.

8Ungasheshi uye enkantolo ngaloko lokubonile, ngobe nase kuphele lelicala lomunye wafakaza wakwenta silima, utawube sewentani-ke?

9

25:9
Taga 11:13
20:19
Nawunelicala namakhelwane wakho, khulumisana naye nilungisane; ungayibhabati imfihlo yalomunye umuntfu, 10funa lona lokuvile akutsele ngelihlazo, bantfu bangaphindzi bakwetsembe.

11

25:11
Taga 15:23
Livi lelikhulunywe ngesikhatsi lesifanele lifanana nemahhabhula egolide labekwe etindishini tesiliva.

12Njengelicici legolide, nanjengemhlobiso loligugu, linjalo livi leseluleko kulolivako alente.

13

25:13
Taga 13:17
26:6
Sitfunywa lesetsembekile sijabulisa lowo lositfumile, njengemanti lacandzako ehlobo; yebo, sihlumelelisa umoya wenkhosi yaso.

14

25:14
Juda 12
Njengemoya nemafu late imvula, unjalo umuntfu lotigabatisa ngetipho langatenti.

15

25:15
Taga 15:1
Shu. 10:4
Ngekubeketela umbusi angancengeka aze avume, nelulwimi lolumnandzi lungatsambisa ematje.

16

25:16
Taga 24:13
Nawutfole luju, ubodla lolo loludzingako; ungaludli kakhulu, ngobe lutakugulisa.

17Ungavamisi kuvakashela makhwelwane wakho, funa adzinwe nguwe bese uyakutondza.

18

25:18
Hla. 57:4
59:7
Umuntfu lofakaza emanga ngamakhelwane wakhe uyingoti njengesicwayi, nome njengenkemba, nome njengesikhali lesikhaliphako.

19

25:19
Isa. 42:17
Dan. 7:7
Kwetsembela kumuntfu longetsembeki ngesikhatsi lesibucayi kufanana nekwetsemba litinyo lelibolile nome kwetsemba lunyawo lolwenyele.

20

25:20
Rom. 12:15
Kuhlabelela umuntfu lodzabukile kufanana nekukhumula tingubo takhe kucandza nome nekutsela viniga esilondzeni.

21

25:21-22
Mat. 5:44
Rom. 12:20
Nangabe sitsa sakho silambile, siphe kudla sidle; nasomile, siphe emanti sinatse. 22Ngekwenta loko utawube usidlisa ngemahloni,NgesiHebheru kume kanje “utawube ubutsisela emalahle lavutsako etikwaso” Simakadze utakuvuza.

23Njengobe umoya wasenyakatfo uletsa imvula, kanjalo nenhlebo iletsa kutfukutsela.

24

25:24
Taga 21:9,19
Kuncono kutihlalela wedvwana etaleni kunekuhlala endlini yinye nemfati lotsetsela futsi.

25Tindzaba letimnandzi letiphuma eveni lelikhashane tifanana nemanti lacandzako emphefumulweni lokhatsele.

26Njengemtfombo lodvungekile nome siyalu lesinashevu, unjalo umuntfu lolungile nakatihlanganisa nemuntfu lomubi.

27Bubi bekuhalela ludvumo bufanana nekudla kakhulu luju.NgesiHebheru akucondzakali

28Umuntfu lowehluleka kutibamba ufanana nelidolobha lelibhidlikelwe tindvonga talo.