Siswati 1996 (SWA96)
22

221

22:1
Shu. 7:2
Kudvuma ngalokuhle kuncono kunemcebo lomnyenti, kuhlonipheka kuncono kunekuceba.

2

22:2
Dut. 15:11
Taga 14:31
17:5
29:13
Tinjinga netimphuya tifanana ngantfo yinye: Bobabili badalwa nguNkulunkulu.

3

22:3
Taga 27:12
Umuntfu lohlakaniphile ingoti uyibona iseta, bese uyayibalekela; kantsi longenangcondvo ucondza ngco kuyo, bese utisola emvakwesikhatsi.

4

22:4
Taga 15:33
18:12
Titfobe, wesabe Simakadze, yena uyakukuvuza ngemcebo, neludvumo, nekuphila.

5Indlela yemuntfu longaketsembeki igcwele emanyeva netingibe; kodvwa lowo lonakekela imphilo yakhe uyakuyigegela leyo ndlela.

6Khulisa umntfwana ngendlela lekufanele aphile ngayo; kuyakutsi nome asakhulile angesuki kuyo.

7Injinga iba yinkhosi yeluphuya, nemboleki uba sigcili sembolekisi.

8

22:8
Jobe 4:8
Taga 11:18
Umuntfu lohlanyela inhlanyelo yebudlova uvuna tingoti nekuhlupheka; kucindzetela kwakhe labanye bantfu kutawuphela.

9Lowephanako naye uyawubusiswa, ngobe kudla kwakhe ukudla netimphuya.

10

22:10
Taga 26:20
Cosha sedzeleli kutawuphela kuphikisana, nekulwa kanye nenhlamba.

11

22:11
Taga 16:13
Umuntfu lotsandza kuhlanteka kwenhlitiyo nenkhulumo lenemusa uyawuba ngumngani wenkhosi.

12Emehlo aSimakadze alindza lwati; kodvwa uyawacitsa emavi alabacalemanga.

13

22:13
Taga 26:13
Livila litsi: “Kunelibhubesi lapha ngaphandle; ngitawutsi ngiyaphuma lingidle.”

14

22:14
Taga 7:25
23:27
Emavi engwadla afanana nemgodzi lojulile; labo labangaphansi kwelulaka lwaSimakadze bagcumkela kuwo.

15

22:15
Taga 13:24
19:18
23:13
Bulima buboshelwe engcondvweni yemntfwana; kodvwa luswati luyabutsintsitsa bonkhe.

16Lowo locindzetela lomphofu entela kuticebisa, yena nalowo lopha tipho kulabacebile, bobabili bagcina baphuyile.

Emavi lahlakaniphile langemashumi lamatsatfu

17

22:17
Taga 1:5
2:1
3:1
4:1
5:1
Lalelisisa uvisise kahle emavi alabahlakaniphile, ubambisise ngengcondvo lwati lengikuhlephulela lona.

18Utawubusiswa nawuwagcina engcondvweni yakho, ukwati kuwasho ngenhloko ungangabati. 19Ngentela kutsi utewubeka litsemba lakho kuSimakadze; ngiko nje ngikufundzisa lamavi. 20Nankha-ke emavi lahlakaniphile langemashumi lamatsatfu lengikubhalele wona; agcwele lwati nemiyalo lelungile. 21Lamavi atakufundzisa kutsi ukwati kubona liciniso nalikhulunywa. Ngako-ke nawutfunywa kutsi uyekulifuna leliciniso, uyawukwati kubuya nemphendvulo lengiyo sibili.

22Umuntfu loweswele ungamphatsi dlephu ngobe abukeka eswele, nalomphofu ungamdleleli ecaleni; 23

22:23
Taga 23:11
nawenta njalo, Simakadze uyakummelela, atsatse kuphila kwalowo lophetse lomunye dlephu.

24

22:24
Taga 29:22
Ungabi ngumngani wemuntfu lonenhlitiyo lencane, ungabi nebudlelwane nemuntfu losheshe acansuke. 25Nawuba ngumngani wakhe, ungahle ufundze imikhuba yakhe, loko kube lugibe emphilweni yakho yonkhe.

26

22:26
Taga 11:15
17:18
20:16
27:13
Ungaboba sibambiso nome fakazi wemuntfu, nakenta tikwelede. 27Nakehluleka kukhokha letikwelede, wena utawudliwa ngisho nembhedze wakho.

28

22:28
Dut. 19:14
27:17
Taga 23:10
Ungayiguculi iminyele leyabekwa bokhokho bakho.

29Use wambona nje umuntfu loyingcweti emsebentini wakhe? Nguye lowo loyawusetjentiswa ngemakhosi, angeke aweswele nemsebenti.

23

231Nangabe umbusi akumeme kutsi utekudla naye, ubokhumbula kutsi ungubani lowo mmemi wakho. 2Nawulambile, tibambe ungadli. 3Ungakuhawukeli kudla lakunika kona nome kumnandzi kanganani, tibambe; kungahle kube lugibe.

4Caphela ungatibulali ngekucoshana nebunjinga; tsatsa kuhlakanipha nekutibamba. 5Bunjinga buyawunyamalala emehlweni akho ububuka; buyawushesha bundize njengelusweti.

6Ungadli nemuntfu lowemanako; ungakuhaleli nekudla kwakhe nome kungaba mnandzi kanganani. 7Nawukudla lokudla, kuyawukubamba emphinjeni. Ungamuva atsi: “Dlani, unatse,” kantsi inhlitiyo yakhe ayikho lapho. 8Uyawukuhlanta naloko lokuncane lokudlile, ukhandze kutsi ubongele lite.

9

23:9
Taga 9:8
Mat. 7:6
Ungasicitsi sikhatsi sakho ngekukhuluma intfo lenengcondvo esilimeni, ngobe singeke siwemukele lamavi akho.

10

23:10
Eks. 22:22
Dut. 19:14
27:17
Taga 22:28
Ungayisusi iminyele lese yabekwa kadzeni nome-ke udle live letintsandzane. 11
23:11
Eks. 22:23
Lev. 25:25
Hla. 68:5
Taga 22:23
UMvikeli wato unemandla, uyakutitsatsela sikhundla emelane nawe.

12

23:12
Taga 19:27
Yenta ingcondvo yakho yemukele imiyalo, ulalelisise loko lofundziswa kona.

13

23:13
Taga 13:24
19:18
22:15
Ungesabi kumcondzisa umntfwana; ngobe nawumfaka luswati, angeke afe. 14Kumshaya ngeluswati kuyawusindzisa imphilo yakhe ekufeni.

15

23:15
Taga 10:1
27:11
29:3
Ndvodzana yami, nangabe unekuhlakanipha enhlitiyweni yakho, inhlitiyo yami iyawujabula. 16Ngiyawutfokota enhlitiyweni yami, nangiva ukhuluma emavi ekuhlakanipha.

17

23:17
Taga 24:1
Ungahawukeli lutfo etonini, kodvwa yesaba Simakadze ngetikhatsi tonkhe; 18
23:18
Hla. 37:37
Taga 24:14,20
ngobe likusasa lakho liyawuba nekuciniseka nemphumelelo.

19Ndvodzana yami, lalela; ubolalela, khona utekuhlakanipha. Ingcondvo yakho yibeke endleleni lengiyo sibili. 20Ungabi ngumngani wetidzakwa nome timiti. 21

23:21
Taga 21:17
Tidzakwa netimiti tiphetsa ngebuphuya. Nawuphila ngekulala ungasebenti, uyawugcina wembatsa emanikiniki.

22

23:22
Taga 1:8
Lalelisisa uyihlo, ngobe nguye lowakutala; ungamedzeleli nenyoko ngobe asagugile.

23Tsenga liciniso ungatsengisi ngalo. Zuza kuhlakanipha, nemiyalo, nekucondza konkhe; ungakhohlwa ngiko.

24

23:24
Taga 10:1
15:20
Uyise wendvodzana lelungile uyajabula; nangabe indvodzana ihlakaniphile, uyise uyatfokota.

25Yenta uyihlo nenyoko batigcabhe ngawe; yebo, ajabule nenyoko lowakutala.

26Ndvodzana yami, ngilalele utigcine ngekunakekela tindlela tami. 27

23:27
Taga 22:14
Tingwadla tingumgodzi lojulile, nemfati losiphingi ulugibe lolubulalako. 28Betsiya emadvodzana ebantfu bawabhacele emasitseleni njengetigebengu, batfumbe emadvodza lamanyenti bawente angasetsembeki.

29Ngubani lotsi: “Maye?” Ngubani lonelusizi? Ngubani lonenkhani? Ngubani lokhononako? Ngubani lonemanceba nemihuzuko ngelite? Ngubani lonemehlo labovu? 30

23:30
Isa. 5:11,22
Ngulabo labacitsa sikhatsi lesinyenti ekunatseni liwayini lelidzakanako netjwala. 31
23:31
Ef. 5:18
Nome liwayini libila, nome lihaza, nome limnandzi lehla ngesiphundvu, kodvwa libalekele. 32Ekugcineni liluma njengenyoka, linhlonhlotse njengesitfozi selibululu. 33Emehlo akho ayawubona tintfo letingekho, emlonyeni wakho kuphume emavi langenamcondvo. 34Liyawukwenta uve shangatsi untanta emagagasini elwandle nome njengemuntfu lolele etsala letintsambo letiboshelwe ensikeni yemkhumbi. 35Utawutsi: “Bangilimatile, kodvwa angikabuva buhlungu; bangishayile, kodvwa angikhumbuli. Nginelibhabhalazi, ngifuna kuyawunatsa futsi.”

24

241

24:1
Taga 1:10
23:17
Ungabi namona nebantfu lababi, futsi ungafisi kutsi babe bangani bakho. 2Etingcondvweni tabo bacabanga budlova, imilomo yabo ikhuluma ngekulimatana.

3Umuti wakhiwa ngekuhlakanipha, usimiswe ngekucondza;Nome “Kunakekela nekuhlakanipha kudzingekile, nawubeka sisekelo sendlu; nekuyakha kudzinga buchwephesha” 4ngelwati tindlu tigcwaliswe ngemicebo lemihle lengakavami.

5

24:5
Taga 21:22
Shu. 9:16,18
Umuntfu lohlakaniphile unemandla kakhulu, kwendlula sichwaga; yebo, lonelwati uncono kunalonetikhwepha. 6
24:6
Taga 11:14
15:22
20:18
Ubotsatsa umyalo lohlakaniphile, nawuphuma imphi; kuncoba kusekubeni nebeluleki labalungile labanyenti.

7Kucondza kungetulu kwemandla esilima; nase kukhulunywa ngempela, kute lesingahle sikusho silima.

8Umuntfu lohlose kwenta lokubi uyawuba neludvumo lolubi. 9Tinhloso tesilima tisono, nebantfu bayamtondza umuntfu lowedzelelako.

10Nawukhubatela ngesikhatsi lesibucayi, usuke unemandla lamancane.

11

24:11
Hla. 82:3
Taga 31:8
Nawubona bantfu bayawubulawa, ngaphandle kwesizatfu, baphephise; 12
24:12
Jobe 34:11
Hla. 62:12
Jer. 32:19
Rom. 2:6
Semb. 22:12
ungasho kutsi: “Bengingakwati-ke loku,” ngobe Nkulunkulu uyati, ehlulele tinhloso takho. Lowo lokwelusako uyakwati loko. Yena uyawuvuza lowo nalowo njengekwemisebenti yakhe.

13

24:13
Taga 25:16,27
Ndvodzana yami, ubodla luju ngobe lumnandzi, nematfonsi etinhlanga tetinyosi ayanongotela. 14
24:14
Taga 23:18
Yati futsi kutsi kuhlakanipha kumnandzi; ngobe nawutfole kona, unesiciniseko ngelikusasa lakho, nelitsemba lakho alinawuphelela eteni.

15Ungasilingisi sigelekece ngekunyenyela lolungile kutsi umlimate endlini yakhe, ungayihlaseli ngisho nendzawo lapho ahlala khona; 16

24:16
Hla. 34:19
37:24
Mik. 7:8
ngobe nome lolungile angawa emahlandla lasikhombisa, noko uyawuvuka; kodvwa lababi bayawubhubha.

17

24:17
Jobe 31:29
Ungakujabuleli kuwa kwesitsa sakho, inhlitiyo yakho ingatfokoti nasikhubatela; 18ngobe Simakadze angahle akubone angete ajabula, esuse lulaka lwakhe kuso.

19

24:19
Hla. 37:1
Shu. 7:10
Ungahlupheki ngebantfu lababi, ungabi namona nabo; 20
24:20
Jobe 18:5
Hla. 37:38
Taga 13:9
ngobe umuntfu lomubi akanalo likusasa lelihle. Bumnyama bodvwa lobummele.

21

24:21
1 Phet. 2:17
Ndvodzana yami, ubohlonipha Simakadze nenkhosi yeluhlanga. Ungahambisani nalabamelene naSimakadze nenkhosi, 22ngobe bayawubhubha masinyane. Ngubani nje longati tehlakalo letingehliswa nguSimakadze nenkhosi?

Letinye Taga

23

24:23
Dut. 1:17
Taga 18:5
28:21
Nati-ke futsi letinye taga talabahlakaniphile:

Kubi nangabe umehluleli ehlulela ngekukhetsa. 24Nangabe akhuluma kulona lolahlwa licala atsi: “Ute licala,” bonkhe bantfu bayakumcalekisa bamtondze; 25kodvwa behluleli labayawuchuma babusiseke, ngulabo labajezisa labo labafanele kujeziswa.

26Umuntfu lonika imphendvulo leyetsembekile ukhombisa bungani lobungibo sibili.

27

24:27
Taga 12:11
Cedzela kucala imisebenti yakho yangaphandle, ulungise emasimi akho, bese wakha indlu yakho.

28

24:28
Taga 14:5
Ungabenti bufakazi bekulahla makhelwane wakho ngelicala ngaphandle kwesizatfu, ungamcaleli ngisho nemanga. 29
24:29
Taga 20:22
Mat. 5:44
Ungasho nekutsi: “Ngitamenta loko langenta kona! Ngitakwenana njengobe enta kimi!”

30Ngase ngendlula eceleni kwensimi yelivila, bekusivini semuntfu longenangcondvo. 31Kwakunemena wesaphulamshini, nembabatane, nelutsango lwakhona seluwile. 32Ngatsi kube ngikubone loku, ngafundza nasi sifundvo: 33

24:33
Taga 6:9
“Kulalalala kancane nekwetelatela kancane, kanye nekugoca tandla kancane, uphumule;” 34kodvwa utawutsi usalele, buphuya bukuhlasele njengesigebengu, nekweswela kukuvimbetele njengesifo.