Siswati 1996 (SWA96)
21

211

21:1
Hla. 33:15
Inhlitiyo yenkhosi isesandleni saSimakadze, uyicondzisa kalula njengemanti emfula.

2

21:2
Taga 16:2
Yonkhe indlela yemuntfu ibonakala iyinhle emehlweni akhe; kodvwa Simakadze wehlulela inhlitiyo.

3

21:3
1 Sam. 15:22
Isa. 1:11
Hos. 6:6
Kwenta kulunga nekungakhetsi kumjabulisa kakhulu Simakadze kunekumentela iminikelo yemihlatjelo.

4

21:4
Hla. 101:5
Taga 10:16
13:9
Kutigabatisa nekutiphakamisa sono, loku luphawu lwalababi.

5

21:5
Taga 10:4
13:4
14:23
28:20
Emasu emuntfu lokhutsele amdvonsela ekuphumeleleni; kanjalo nematata aholelana ebumphofini.

6

21:6
Taga 10:2
Jak. 5:1
Umcebo lotfolakale ngemacebo ugcina unyamalele; kodvwa lomnikati wawo ugcina afile.

7Lababi abafuni kwenta lokulungile; ngako-ke budlova babo buyababhubhisa.

8Tindlela talababi tigwegwile; kodvwa tento talabalungile timsulwa.

9

21:9
Taga 25:24
Kuncono kuhlala wedvwana etaleni kunekuhlala ngekhatsi endlini kanye nemkakho lotsetsela futsi.

10Umuntfu lomubi unebuyanga bekwenta lokubi; akanawo umusa ngisho nakubomakhelwane bakhe.

11

21:11
Taga 19:25
Longenalwati ufundza kuhlakanipha, nakabona lesinye silima sijeziswa; lohlakaniphile nakafundziswa, utfola lwati.

12

21:12
Shu. 5:7
Nkulunkulu, Sokulunga, uyakwati lokwentekako emitini yalababi; yebo, uyababhubhisa lababi.

13Umuntfu longafuni kulalela sikhalo salomphofu, naye angeke aphendvulwe nakakhalela lusito.

14

21:14
Taga 17:8,23
18:16
Intfukutselo yemuntfu ungayiphotisa ngekumnika sipho ngasese, nekutfukutsela kwakhe ungakuphotisa ngemdizo wekutfukuswa.

15Bantfu labalungile bayajabula, nangabe tintfo tentiwa ngendlela lengiyo, ngekujezisa lofanele; kodvwa benti balokubi bayatfutfumela.

16Nangabe umuntfu eduka etindleleni tekucondza, usheshe aye kulabafile.

17

21:17
Taga 23:20
Luk. 15:13
Umuntfu lotsandza kutijabulisa ugcina asaphuyile; umuntfu lotsandza kutamasa angeke acebe.

18

21:18
Esta 7:9
Taga 11:8
Umuntfu lomubi uyajeziswa, kuze labalungile batewutfola inkhululeko; umuntfu longaketsembeki uyajeziswa, kuze labalungile batewuphepha.

19

21:19
Taga 25:24
Kuncono kuhlala wedvwana ehlane, kunekuhlala nemkakho lotsetsako nalotetemako.

20Umuntfu lohlakaniphile utibekela kudla nemafutsa endlini yake; kodvwa silima sidla sicedze konkhe, singatibekeli.

21Umuntfu lowetama kutiphatsa ngekulunga nangekwetsembeka, uyawuphila imphilo lehloniphekile.

22

21:22
Taga 24:5
Shu. 7:20
9:16,18
Umuntfu lohlakaniphile angangena emtini lomkhulu nome ulindvwe ngemabutfo, abhidlite inqaba lebeyatiwa ngekutsi ayingeneki futsi ingeke ibhidlitwe.

23

21:23
Taga 13:3
Umuntfu lotibambako kuko konkhe lakushoko uyatiphephisa etinhluphekweni.

24Ligama lelitsi “sidvwaladvwala” lisho umuntfu longahloniphi nalotigcabhako, nalongabanaki bantfu.

25

21:25
Taga 20:4
Livila litsandza kuhlala nje, ngiko loko lokuyawubanga kufa kwalo, ngobe alisebenti.

26Sonkhe sikhatsi liticabangela lona; kodvwa umuntfu lolungile akaticabangeli yena yedvwa, uyephana.

27

21:27
Taga 15:8
Isa. 1:13
Imihlatjelo lenikelwa bantfu lababi isinengiso, ikakhulu nayinikelwe ngetinjongo letimbi.

28

21:28
Dut. 19:18
Taga 9:5,9
Fakazi wemanga uyawubhujiswa; kodvwa fakazi lowetsembekile uyakuma kuze kube phakadze.Nome “kodvwa emavi emuntfu lohlakaniphile ayawuhlala akhona”

29Umuntfu lomubi utiphatsa ngekutentisa; kodvwa lowetsembekile uyatinakekela tindlela takhe.

30

21:30
Jobe 5:12
Taga 11:21
Isa. 8:10
Kuhlakanipha kwemuntfu, nekucondza kanye nemyalo longiwo sibili kungeke kukusite, nangabe kucondzene nekumelana naSimakadze.

31

21:31
Hla. 33:16
147:10
Nome bantfu emahhashi abo bangawalungiselela imphi, kodvwa kuncoba kusetandleni taSimakadze.

22

221

22:1
Shu. 7:2
Kudvuma ngalokuhle kuncono kunemcebo lomnyenti, kuhlonipheka kuncono kunekuceba.

2

22:2
Dut. 15:11
Taga 14:31
17:5
29:13
Tinjinga netimphuya tifanana ngantfo yinye: Bobabili badalwa nguNkulunkulu.

3

22:3
Taga 27:12
Umuntfu lohlakaniphile ingoti uyibona iseta, bese uyayibalekela; kantsi longenangcondvo ucondza ngco kuyo, bese utisola emvakwesikhatsi.

4

22:4
Taga 15:33
18:12
Titfobe, wesabe Simakadze, yena uyakukuvuza ngemcebo, neludvumo, nekuphila.

5Indlela yemuntfu longaketsembeki igcwele emanyeva netingibe; kodvwa lowo lonakekela imphilo yakhe uyakuyigegela leyo ndlela.

6Khulisa umntfwana ngendlela lekufanele aphile ngayo; kuyakutsi nome asakhulile angesuki kuyo.

7Injinga iba yinkhosi yeluphuya, nemboleki uba sigcili sembolekisi.

8

22:8
Jobe 4:8
Taga 11:18
Umuntfu lohlanyela inhlanyelo yebudlova uvuna tingoti nekuhlupheka; kucindzetela kwakhe labanye bantfu kutawuphela.

9Lowephanako naye uyawubusiswa, ngobe kudla kwakhe ukudla netimphuya.

10

22:10
Taga 26:20
Cosha sedzeleli kutawuphela kuphikisana, nekulwa kanye nenhlamba.

11

22:11
Taga 16:13
Umuntfu lotsandza kuhlanteka kwenhlitiyo nenkhulumo lenemusa uyawuba ngumngani wenkhosi.

12Emehlo aSimakadze alindza lwati; kodvwa uyawacitsa emavi alabacalemanga.

13

22:13
Taga 26:13
Livila litsi: “Kunelibhubesi lapha ngaphandle; ngitawutsi ngiyaphuma lingidle.”

14

22:14
Taga 7:25
23:27
Emavi engwadla afanana nemgodzi lojulile; labo labangaphansi kwelulaka lwaSimakadze bagcumkela kuwo.

15

22:15
Taga 13:24
19:18
23:13
Bulima buboshelwe engcondvweni yemntfwana; kodvwa luswati luyabutsintsitsa bonkhe.

16Lowo locindzetela lomphofu entela kuticebisa, yena nalowo lopha tipho kulabacebile, bobabili bagcina baphuyile.

Emavi lahlakaniphile langemashumi lamatsatfu

17

22:17
Taga 1:5
2:1
3:1
4:1
5:1
Lalelisisa uvisise kahle emavi alabahlakaniphile, ubambisise ngengcondvo lwati lengikuhlephulela lona.

18Utawubusiswa nawuwagcina engcondvweni yakho, ukwati kuwasho ngenhloko ungangabati. 19Ngentela kutsi utewubeka litsemba lakho kuSimakadze; ngiko nje ngikufundzisa lamavi. 20Nankha-ke emavi lahlakaniphile langemashumi lamatsatfu lengikubhalele wona; agcwele lwati nemiyalo lelungile. 21Lamavi atakufundzisa kutsi ukwati kubona liciniso nalikhulunywa. Ngako-ke nawutfunywa kutsi uyekulifuna leliciniso, uyawukwati kubuya nemphendvulo lengiyo sibili.

22Umuntfu loweswele ungamphatsi dlephu ngobe abukeka eswele, nalomphofu ungamdleleli ecaleni; 23

22:23
Taga 23:11
nawenta njalo, Simakadze uyakummelela, atsatse kuphila kwalowo lophetse lomunye dlephu.

24

22:24
Taga 29:22
Ungabi ngumngani wemuntfu lonenhlitiyo lencane, ungabi nebudlelwane nemuntfu losheshe acansuke. 25Nawuba ngumngani wakhe, ungahle ufundze imikhuba yakhe, loko kube lugibe emphilweni yakho yonkhe.

26

22:26
Taga 11:15
17:18
20:16
27:13
Ungaboba sibambiso nome fakazi wemuntfu, nakenta tikwelede. 27Nakehluleka kukhokha letikwelede, wena utawudliwa ngisho nembhedze wakho.

28

22:28
Dut. 19:14
27:17
Taga 23:10
Ungayiguculi iminyele leyabekwa bokhokho bakho.

29Use wambona nje umuntfu loyingcweti emsebentini wakhe? Nguye lowo loyawusetjentiswa ngemakhosi, angeke aweswele nemsebenti.

23

231Nangabe umbusi akumeme kutsi utekudla naye, ubokhumbula kutsi ungubani lowo mmemi wakho. 2Nawulambile, tibambe ungadli. 3Ungakuhawukeli kudla lakunika kona nome kumnandzi kanganani, tibambe; kungahle kube lugibe.

4Caphela ungatibulali ngekucoshana nebunjinga; tsatsa kuhlakanipha nekutibamba. 5Bunjinga buyawunyamalala emehlweni akho ububuka; buyawushesha bundize njengelusweti.

6Ungadli nemuntfu lowemanako; ungakuhaleli nekudla kwakhe nome kungaba mnandzi kanganani. 7Nawukudla lokudla, kuyawukubamba emphinjeni. Ungamuva atsi: “Dlani, unatse,” kantsi inhlitiyo yakhe ayikho lapho. 8Uyawukuhlanta naloko lokuncane lokudlile, ukhandze kutsi ubongele lite.

9

23:9
Taga 9:8
Mat. 7:6
Ungasicitsi sikhatsi sakho ngekukhuluma intfo lenengcondvo esilimeni, ngobe singeke siwemukele lamavi akho.

10

23:10
Eks. 22:22
Dut. 19:14
27:17
Taga 22:28
Ungayisusi iminyele lese yabekwa kadzeni nome-ke udle live letintsandzane. 11
23:11
Eks. 22:23
Lev. 25:25
Hla. 68:5
Taga 22:23
UMvikeli wato unemandla, uyakutitsatsela sikhundla emelane nawe.

12

23:12
Taga 19:27
Yenta ingcondvo yakho yemukele imiyalo, ulalelisise loko lofundziswa kona.

13

23:13
Taga 13:24
19:18
22:15
Ungesabi kumcondzisa umntfwana; ngobe nawumfaka luswati, angeke afe. 14Kumshaya ngeluswati kuyawusindzisa imphilo yakhe ekufeni.

15

23:15
Taga 10:1
27:11
29:3
Ndvodzana yami, nangabe unekuhlakanipha enhlitiyweni yakho, inhlitiyo yami iyawujabula. 16Ngiyawutfokota enhlitiyweni yami, nangiva ukhuluma emavi ekuhlakanipha.

17

23:17
Taga 24:1
Ungahawukeli lutfo etonini, kodvwa yesaba Simakadze ngetikhatsi tonkhe; 18
23:18
Hla. 37:37
Taga 24:14,20
ngobe likusasa lakho liyawuba nekuciniseka nemphumelelo.

19Ndvodzana yami, lalela; ubolalela, khona utekuhlakanipha. Ingcondvo yakho yibeke endleleni lengiyo sibili. 20Ungabi ngumngani wetidzakwa nome timiti. 21

23:21
Taga 21:17
Tidzakwa netimiti tiphetsa ngebuphuya. Nawuphila ngekulala ungasebenti, uyawugcina wembatsa emanikiniki.

22

23:22
Taga 1:8
Lalelisisa uyihlo, ngobe nguye lowakutala; ungamedzeleli nenyoko ngobe asagugile.

23Tsenga liciniso ungatsengisi ngalo. Zuza kuhlakanipha, nemiyalo, nekucondza konkhe; ungakhohlwa ngiko.

24

23:24
Taga 10:1
15:20
Uyise wendvodzana lelungile uyajabula; nangabe indvodzana ihlakaniphile, uyise uyatfokota.

25Yenta uyihlo nenyoko batigcabhe ngawe; yebo, ajabule nenyoko lowakutala.

26Ndvodzana yami, ngilalele utigcine ngekunakekela tindlela tami. 27

23:27
Taga 22:14
Tingwadla tingumgodzi lojulile, nemfati losiphingi ulugibe lolubulalako. 28Betsiya emadvodzana ebantfu bawabhacele emasitseleni njengetigebengu, batfumbe emadvodza lamanyenti bawente angasetsembeki.

29Ngubani lotsi: “Maye?” Ngubani lonelusizi? Ngubani lonenkhani? Ngubani lokhononako? Ngubani lonemanceba nemihuzuko ngelite? Ngubani lonemehlo labovu? 30

23:30
Isa. 5:11,22
Ngulabo labacitsa sikhatsi lesinyenti ekunatseni liwayini lelidzakanako netjwala. 31
23:31
Ef. 5:18
Nome liwayini libila, nome lihaza, nome limnandzi lehla ngesiphundvu, kodvwa libalekele. 32Ekugcineni liluma njengenyoka, linhlonhlotse njengesitfozi selibululu. 33Emehlo akho ayawubona tintfo letingekho, emlonyeni wakho kuphume emavi langenamcondvo. 34Liyawukwenta uve shangatsi untanta emagagasini elwandle nome njengemuntfu lolele etsala letintsambo letiboshelwe ensikeni yemkhumbi. 35Utawutsi: “Bangilimatile, kodvwa angikabuva buhlungu; bangishayile, kodvwa angikhumbuli. Nginelibhabhalazi, ngifuna kuyawunatsa futsi.”