Siswati 1996 (SWA96)
22

221

22:1
Shu. 7:2
Kudvuma ngalokuhle kuncono kunemcebo lomnyenti, kuhlonipheka kuncono kunekuceba.

2

22:2
Dut. 15:11
Taga 14:31
17:5
29:13
Tinjinga netimphuya tifanana ngantfo yinye: Bobabili badalwa nguNkulunkulu.

3

22:3
Taga 27:12
Umuntfu lohlakaniphile ingoti uyibona iseta, bese uyayibalekela; kantsi longenangcondvo ucondza ngco kuyo, bese utisola emvakwesikhatsi.

4

22:4
Taga 15:33
18:12
Titfobe, wesabe Simakadze, yena uyakukuvuza ngemcebo, neludvumo, nekuphila.

5Indlela yemuntfu longaketsembeki igcwele emanyeva netingibe; kodvwa lowo lonakekela imphilo yakhe uyakuyigegela leyo ndlela.

6Khulisa umntfwana ngendlela lekufanele aphile ngayo; kuyakutsi nome asakhulile angesuki kuyo.

7Injinga iba yinkhosi yeluphuya, nemboleki uba sigcili sembolekisi.

8

22:8
Jobe 4:8
Taga 11:18
Umuntfu lohlanyela inhlanyelo yebudlova uvuna tingoti nekuhlupheka; kucindzetela kwakhe labanye bantfu kutawuphela.

9Lowephanako naye uyawubusiswa, ngobe kudla kwakhe ukudla netimphuya.

10

22:10
Taga 26:20
Cosha sedzeleli kutawuphela kuphikisana, nekulwa kanye nenhlamba.

11

22:11
Taga 16:13
Umuntfu lotsandza kuhlanteka kwenhlitiyo nenkhulumo lenemusa uyawuba ngumngani wenkhosi.

12Emehlo aSimakadze alindza lwati; kodvwa uyawacitsa emavi alabacalemanga.

13

22:13
Taga 26:13
Livila litsi: “Kunelibhubesi lapha ngaphandle; ngitawutsi ngiyaphuma lingidle.”

14

22:14
Taga 7:25
23:27
Emavi engwadla afanana nemgodzi lojulile; labo labangaphansi kwelulaka lwaSimakadze bagcumkela kuwo.

15

22:15
Taga 13:24
19:18
23:13
Bulima buboshelwe engcondvweni yemntfwana; kodvwa luswati luyabutsintsitsa bonkhe.

16Lowo locindzetela lomphofu entela kuticebisa, yena nalowo lopha tipho kulabacebile, bobabili bagcina baphuyile.

Emavi lahlakaniphile langemashumi lamatsatfu

17

22:17
Taga 1:5
2:1
3:1
4:1
5:1
Lalelisisa uvisise kahle emavi alabahlakaniphile, ubambisise ngengcondvo lwati lengikuhlephulela lona.

18Utawubusiswa nawuwagcina engcondvweni yakho, ukwati kuwasho ngenhloko ungangabati. 19Ngentela kutsi utewubeka litsemba lakho kuSimakadze; ngiko nje ngikufundzisa lamavi. 20Nankha-ke emavi lahlakaniphile langemashumi lamatsatfu lengikubhalele wona; agcwele lwati nemiyalo lelungile. 21Lamavi atakufundzisa kutsi ukwati kubona liciniso nalikhulunywa. Ngako-ke nawutfunywa kutsi uyekulifuna leliciniso, uyawukwati kubuya nemphendvulo lengiyo sibili.

22Umuntfu loweswele ungamphatsi dlephu ngobe abukeka eswele, nalomphofu ungamdleleli ecaleni; 23

22:23
Taga 23:11
nawenta njalo, Simakadze uyakummelela, atsatse kuphila kwalowo lophetse lomunye dlephu.

24

22:24
Taga 29:22
Ungabi ngumngani wemuntfu lonenhlitiyo lencane, ungabi nebudlelwane nemuntfu losheshe acansuke. 25Nawuba ngumngani wakhe, ungahle ufundze imikhuba yakhe, loko kube lugibe emphilweni yakho yonkhe.

26

22:26
Taga 11:15
17:18
20:16
27:13
Ungaboba sibambiso nome fakazi wemuntfu, nakenta tikwelede. 27Nakehluleka kukhokha letikwelede, wena utawudliwa ngisho nembhedze wakho.

28

22:28
Dut. 19:14
27:17
Taga 23:10
Ungayiguculi iminyele leyabekwa bokhokho bakho.

29Use wambona nje umuntfu loyingcweti emsebentini wakhe? Nguye lowo loyawusetjentiswa ngemakhosi, angeke aweswele nemsebenti.