Siswati 1996 (SWA96)
19

191

19:1
Taga 28:6
Kuncono kuba luphuya wetsembeke kunekutsi ube silima lesicalemanga.

2Akukuhle kuba nenshisekelo ungenalo lwati. Umuntfu lonematata ulahlekelwa yindlela.

3Lomunye umuntfu ulimata imphilo yakhe yonkhe ngebulima bakhe; kodvwa usuka lapho asole Simakadze.

4

19:4
Taga 14:20
Utsi umuntfu angaceba abe nebangani labanyenti; kodvwa utsi nasaphuya alahlekelwe ngisho nangumngani wekugcina.

5

19:5
Dut. 19:18
Taga 21:28
Fakazi locala emanga uyawujeziswa, nalokhuluma emanga angeke asindze ekujezisweni.

6Banyenti labafuna kutsandvwa ngulabakhulu; wonkhe umuntfu ufuna kuba ngumngani wemuntfu lonemvula yetipho.

7

19:7
Taga 14:20
Nangabe umuntfu alahlwa bomnakabo ngenca yebuphuya bakhe, nakanjani nebangani bakhe batambalekela. Angetama kubawunga ngemavi, kodvwa angeke aphumelele.

8Umuntfu lotfola kuhlakanipha utsandza kuphila kwakhe. Lowo lowatisa kucondza nakanjani uyakuphumelela.

9Fakazi locala emanga angeke ahlale angajeziswa, nalowo lotfulula emanga uyawubhubha.

10

19:10
Taga 17:16
26:1
30:22
Umuntfu losilima akukafaneli atamase; kanjalo nesigcili akukafaneli kutsi sibuse emakhosi.

11

19:11
Taga 14:17,29
16:32
Umuntfu lonekucondza uyakubamba kutfukutsela kwakhe; nangabe umuntfu amkhuba, kuba ludvumo kuye kumtsetselela.

12

19:12
Taga 16:14
20:2
Intfukutselo yenkhosi ifanana nekubhodla kwelibhubesi; kodvwa umusa wayo ufanana nematfonsi emvula.

13

19:13
Taga 15:20
17:25
27:15
Indvodzana lesilima iletsela uyise kufa. Umfati lotsetsela futsi ufanana nelitfonsi lemvula lelingenelako endlini litsi ntfo-ntfo-ntfo.

14

19:14
Taga 18:22
31:10
Indlu nemcebo lifa lelitfolakala kubatali, kodvwa umfati lohlakaniphile utfolakala kuSimakadze.

15

19:15
Taga 10:4
12:24,27
13:4
20:13
Buvila benta umuntfu adzakwe butfongo, nemuntfu longasebenti uyalamba.

16Umuntfu logcina umyalo waNkulunkulu uyawuphila; kantsi lowedzelela liviNgesiHebheru “tindlela takhe” uyakufa.

17

19:17
Mat. 10:42
25:40
Lowo lopha lomphofu uboleka Simakadze; Simakadze uyakumvuza ngaloko lakwentile.

18

19:18
Taga 13:24
22:15
23:13
Jezisa indvodzana yakho lisekhona litsemba ekwakhekeni kwayo; kodvwa ungayishayi kakhulu, ungahle uyibulale.

19Umuntfu lonenhlitiyo lencane ufanelwe kujeziswa; nawuke wamsita kanye, kufanele umsite siphelane.

20

19:20
Taga 1:8
Lalela umyalo, wemukele kufundziswa, kuze utfole kuhlakanipha.

21

19:21
Hla. 33:11
Taga 16:1,9
Isa. 46:10
Umuntfu angaba netinhloso letinyenti engcondvweni yakhe; kodvwa kugcina kuphumelele inhloso yaSimakadze.

22

19:22
Mak. 12:43
Umuntfu angatimisela ngaloko lakufunako, kodvwa kuncono kuba ngulomphofu kunekutsi ube ngulocalemanga.

23Kwesaba Simakadze kuholelana ekuphileni lokwenelisako, umuntfu lonako angeke ehlelwe yingoti.

24

19:24
Taga 26:15
Livila liyasifaka sandla salo ekudleni endishini; kodvwa bese liyavilapha kusimikisa emlonyeni.

25

19:25
Taga 21:11
Nawujezisa sidvwaladvwala, silima sifundza kuhlakanipha; nawutsetsisa umuntfu lohlakaniphile, yena utawuzuza lwati.

26

19:26
Taga 20:20
Nangabe umuntfu ashaya uyise acoshe nenina, ubanga lihlazo nendlisamahloni.

27

19:27
Taga 23:12
Ndvodzana yami, nangabe awulaleli nabakucondzisa, utakukhohlwa konkhe lofundziswe kona.

28Fakazi lomubi wedzelela kulunga; imilomo yalababi imita bubi.

29

19:29
Taga 10:13
20:30
26:3
Kujeziswa kwemiselwa baphukuti; nekubhanjabulwa kwemiselwa imihlane yetilima.

20

201

20:1
Ef. 5:18
Liwayini lenta umuntfu abe sidvwaladvwala, abange nemsindvo. Kute umuntfu lotiphatsa kahle nasadzakiwe.

2

20:2
Taga 16:14
19:12
Kutfukutsela kwenkhosi kufanana nekubhodla kwelibhubesi, lowo loyitfukutselisako ulengisela imphilo yakhe ekufeni.

3

20:3
Taga 16:28
Umuntfu longakufuni kulwa uzuza ludvumo; silima sihlala ngekususa lutfutfuva singatibambi.

4

20:4
Taga 21:25
28:19
Livila liyehluleka kulima ngesikhatsi lesifanele, nase kuvunwa lona alibuyi nalutfo etsafeni.

5

20:5
Hla. 64:5
Taga 26:24
Tinjongo tenhlitiyo yemuntfu tifanana nekujula kwemanti emtfombo; kodvwa lonekuhlakanipha angatikhipha.

6Banyenti bantfu labatishoko kutsi banelutsandvo sibili; kodvwa ngubani longatfola lowetsembeke ngempela?

7

20:7
Hla. 25:12
112:1
Babusisiwe labo bantfwana labatalwa yindvodza lephila ngebucotfo nangekwetsembeka.

8Inkhosi itsi ingahlala esihlalweni sayo sekwehlulela, ivele imbone zisuka nje lowo lowonile.

9

20:9
Gen. 8:21
1 Khos. 8:40
2 Khr. 6:36
Shu. 7:21
1 Joh. 1:8
Ngubani longasho atsi: “Inhlitiyo yami ngiyigcine imsulwa, ngihlantiwe esonweni sami”?

10

20:10
Taga 11:1
16:11
Tisindvo tebucili netilinganiso tebucili, kokubili, Simakadze uyakwenyanya.

11Ngisho nemntfwana wembula similo sakhe ngendlela latiphetse ngayo; tento takhe tikhombisa kutsi similo sakhe sihle yini nome sibi.

12

20:12
Hla. 94:9
Simakadze usiphe emehlo ekubona netindlebe tekuva: kokubili kwentiwa nguye.

13

20:13
Taga 6:9
10:15
24:30
Ungalibali kulala, ngobe utawugcina umphofu. Hlala usebenta, khona utawuba nenala yekudla.

14Umtsengi ukhala kumtsengisi atsi: “Idule kakhulu lentfo, ngephulele,” atsi esuka lapho lomtsengi abe atigabatisa ngekutsi umcindzetele waze wamephulela.

15

20:15
Taga 17:27
Igolide nematje laligugu lamanyenti ungaba nako; kodvwa umlomo lokhuluma lwati ungetulu kwentsengo yematje laligugu.

16

20:16
Taga 17:18
27:13
Nangabe sihambi seboleka bese sibambisa ngelijazi laso, litsatse. Lelijazi lisiciniseko kuwe, ngobe ungasati lesihambi.

17

20:17
Jobe 20:12
Taga 9:17
Kudla lokutfolakale ngekwebiwa kucala kube njengeluju kulona lokwebile; kodvwa ekugcineni kugcwala umlomo kube shangatsi udla umhlabatsi.

18

20:18
Taga 11:14
24:5
Yenta tinhloso takho ngekutfola teluleko letilungile; ungacali uhlasele emphini ungenamasu.

19

20:19
Taga 11:13
25:9
Inhlebo ivumbulula timfihlo; ngako-ke mgweme umuntfu lokhulumela futsi.

20

20:20
Eks. 21:17
Lev. 20:9
Dut. 27:16
Taga 13:9
19:26
Mat. 15:4
Mak. 7:10
Umuntfu localekisa uyise nome unina siphetfo sakhe siyawufanana nekucima kwesibane ebumnyameni lobuphatsekako.

21

20:21
Taga 13:11
28:20,22
Ingcebo letfolakale ngekushesha igcina ingenasibusiso.

22

20:22
Dut. 32:35
Taga 17:13
24:29
Rom. 12:19
1 Thes. 5:15
Ungasho kutsi: “Ngitatiphindziselela ngalokubi;” tsembela kuSimakadze, yena utakulungiselela.

23Simakadze uyabenyanya bantfu labasebentisa tikali netisindvo letinebucili.

24

20:24
Hla. 37:23
Taga 16:1,9
19:21
Tinyatselo temuntfu ticondziswa nguSimakadze. Pho, umuntfu angayati ngani indlela lahamba ngayo kutsi icondzephi?

25

20:25
Shu. 5:1
Mat. 15:5
Ungasheshi wente tetsembiso kuNkulunkulu, bese utisola kamuva.

26Inkhosi lehlakaniphile iyaphenyisisa ize imtfole lowonile, bese imjezisa ngaphandle kwesihe.

27

20:27
1 Khor. 2:11
Umoya wemuntfu usibane saSimakadze, uphenyisisa konkhe ngisho nalokujulile kumuntfu.

28

20:28
Taga 16:12
29:4,14
Umbuso wenkhosi utawuchubeka ume, nangabe ibusa ngekwetsembeka, nangelutsandvo, nangekungakhetsi.

29

20:29
Taga 16:31
Ludvumo lwalabasha ngemandla abo; labadzala bahlonishelwa bumphunga babo.

30Kushaywa kamatima kwenta umuntfu abuyekele bubi bakhe, nekubhanjabulwa kuphilisa lingekhatsi lakhe.

21

211

21:1
Hla. 33:15
Inhlitiyo yenkhosi isesandleni saSimakadze, uyicondzisa kalula njengemanti emfula.

2

21:2
Taga 16:2
Yonkhe indlela yemuntfu ibonakala iyinhle emehlweni akhe; kodvwa Simakadze wehlulela inhlitiyo.

3

21:3
1 Sam. 15:22
Isa. 1:11
Hos. 6:6
Kwenta kulunga nekungakhetsi kumjabulisa kakhulu Simakadze kunekumentela iminikelo yemihlatjelo.

4

21:4
Hla. 101:5
Taga 10:16
13:9
Kutigabatisa nekutiphakamisa sono, loku luphawu lwalababi.

5

21:5
Taga 10:4
13:4
14:23
28:20
Emasu emuntfu lokhutsele amdvonsela ekuphumeleleni; kanjalo nematata aholelana ebumphofini.

6

21:6
Taga 10:2
Jak. 5:1
Umcebo lotfolakale ngemacebo ugcina unyamalele; kodvwa lomnikati wawo ugcina afile.

7Lababi abafuni kwenta lokulungile; ngako-ke budlova babo buyababhubhisa.

8Tindlela talababi tigwegwile; kodvwa tento talabalungile timsulwa.

9

21:9
Taga 25:24
Kuncono kuhlala wedvwana etaleni kunekuhlala ngekhatsi endlini kanye nemkakho lotsetsela futsi.

10Umuntfu lomubi unebuyanga bekwenta lokubi; akanawo umusa ngisho nakubomakhelwane bakhe.

11

21:11
Taga 19:25
Longenalwati ufundza kuhlakanipha, nakabona lesinye silima sijeziswa; lohlakaniphile nakafundziswa, utfola lwati.

12

21:12
Shu. 5:7
Nkulunkulu, Sokulunga, uyakwati lokwentekako emitini yalababi; yebo, uyababhubhisa lababi.

13Umuntfu longafuni kulalela sikhalo salomphofu, naye angeke aphendvulwe nakakhalela lusito.

14

21:14
Taga 17:8,23
18:16
Intfukutselo yemuntfu ungayiphotisa ngekumnika sipho ngasese, nekutfukutsela kwakhe ungakuphotisa ngemdizo wekutfukuswa.

15Bantfu labalungile bayajabula, nangabe tintfo tentiwa ngendlela lengiyo, ngekujezisa lofanele; kodvwa benti balokubi bayatfutfumela.

16Nangabe umuntfu eduka etindleleni tekucondza, usheshe aye kulabafile.

17

21:17
Taga 23:20
Luk. 15:13
Umuntfu lotsandza kutijabulisa ugcina asaphuyile; umuntfu lotsandza kutamasa angeke acebe.

18

21:18
Esta 7:9
Taga 11:8
Umuntfu lomubi uyajeziswa, kuze labalungile batewutfola inkhululeko; umuntfu longaketsembeki uyajeziswa, kuze labalungile batewuphepha.

19

21:19
Taga 25:24
Kuncono kuhlala wedvwana ehlane, kunekuhlala nemkakho lotsetsako nalotetemako.

20Umuntfu lohlakaniphile utibekela kudla nemafutsa endlini yake; kodvwa silima sidla sicedze konkhe, singatibekeli.

21Umuntfu lowetama kutiphatsa ngekulunga nangekwetsembeka, uyawuphila imphilo lehloniphekile.

22

21:22
Taga 24:5
Shu. 7:20
9:16,18
Umuntfu lohlakaniphile angangena emtini lomkhulu nome ulindvwe ngemabutfo, abhidlite inqaba lebeyatiwa ngekutsi ayingeneki futsi ingeke ibhidlitwe.

23

21:23
Taga 13:3
Umuntfu lotibambako kuko konkhe lakushoko uyatiphephisa etinhluphekweni.

24Ligama lelitsi “sidvwaladvwala” lisho umuntfu longahloniphi nalotigcabhako, nalongabanaki bantfu.

25

21:25
Taga 20:4
Livila litsandza kuhlala nje, ngiko loko lokuyawubanga kufa kwalo, ngobe alisebenti.

26Sonkhe sikhatsi liticabangela lona; kodvwa umuntfu lolungile akaticabangeli yena yedvwa, uyephana.

27

21:27
Taga 15:8
Isa. 1:13
Imihlatjelo lenikelwa bantfu lababi isinengiso, ikakhulu nayinikelwe ngetinjongo letimbi.

28

21:28
Dut. 19:18
Taga 9:5,9
Fakazi wemanga uyawubhujiswa; kodvwa fakazi lowetsembekile uyakuma kuze kube phakadze.Nome “kodvwa emavi emuntfu lohlakaniphile ayawuhlala akhona”

29Umuntfu lomubi utiphatsa ngekutentisa; kodvwa lowetsembekile uyatinakekela tindlela takhe.

30

21:30
Jobe 5:12
Taga 11:21
Isa. 8:10
Kuhlakanipha kwemuntfu, nekucondza kanye nemyalo longiwo sibili kungeke kukusite, nangabe kucondzene nekumelana naSimakadze.

31

21:31
Hla. 33:16
147:10
Nome bantfu emahhashi abo bangawalungiselela imphi, kodvwa kuncoba kusetandleni taSimakadze.