Siswati 1996 (SWA96)
1

Lusito lwetaga

11

1:1
1 Khos. 4:32
Taga taSolomoni, umsa waDavide, inkhosi yema-Israyeli.

2Letaga tenta umuntfu akwati kuhlakanipha nekwekhuteka, acondzisise inchazelo yemavi lajulile. 3Tifundzisana kuphila ngebucotfo bengcondvo, nekwenta kulunga, nekungakhetsi. 4Tenta losengakaliboni live abe nekuhlakanipha, tifundzise labasha kuba nelwati nekuzitsa. 5Labahlakaniphile batsi bangatilalela kwengeteke lwati lwabo; nalabanengcondvo batsi bangatifundza batente, batfole bungcweti, 6khona batekuvisisa kahle letaga, nemifanekiso, nenchazelo yaletimphicabadzala.

Umyalo locondzene nendvodzana

7

1:7
Jobe 28:28
Hla. 111:10
Taga 9:10
Kwesaba Simakadze kusicalo selwati, tilima tiyakwedzelela kuhlakanipha nemiyalo.

8

1:8
Taga 6:20
19:20
Ndvodzana yami, lalela umyalo weyihlo, ungayali imfundziso yenyoko, 9
1:9
Taga 4:9
25:12
ngobe iyakuba ngumhlobiso lonjengemchele wenhloko yakho, nanjengeligcebesha lentsamo yakho.

10

1:10
Taga 16:29
Ndvodzana yami, nangabe toni tikuyenga, ungacali uvume, 11natitsi kuwe: “Kota, sambe sifune lesingahle simbulale; asihambe silalele labangenacala, sibajabhalate ngaphandle kwesono. 12Asibagwinye baphila baye endzaweni yalabafile, njengalabo labangena baye phansi ethuneni. 13Sitawutfola tonkhe tintfo letiligugu, sigcwalise tindlu tetfu ngetimphahla lesitichwagile. 14Kota, utihlanganise natsi; khona sitewuba nesikhwama sinye nawe.”

15Ndvodzana yami, ungahambisani nebantfu labanje; ungalubeki lunyawo lwakho etindleleni tabo, 16

1:16
Isa. 59:7
Rom. 3:15
ngobe tinyawo tabo tigijimela lokubi, basheshe bacitse ingati. 17Akusiti lutfo kuvula sochaka, kantsi lenyoni lofuna kuyibamba iyakubuka. 18Kodvwa bantfu labanjalo batetsiyela sifu sekutibulala bona; babhacele kutisontsa bona, batibulale.

19

1:19
1 Thim. 6:10
Tinjalo tindlela talabo labatfola ingcebo ngebugelekece; timphilo tabo titsatfwa bugelekece babo.

Kumemeta kwekuhlakanipha

20Kuhlakanipha kumemeta etitaladini; kumemeta kakhulu nasetimakethe. 21

1:21
Taga 8:1-3
Kumemeta kakhulu nasemahlanganweni emigwaco;“nasemahlanganweni emigwaco” nome “nasetikwetindvonga” kukhulume nasemasangweni emadolobha kutsi:

22“Nine leningati lutfo! Niyawuhlala ningati lutfo kuze kube ngunini? Baphukuti bayawuphukuta kuze kube ngunini? Tona tilima titawutondzana nelwati kuze kube ngunini? 23Ase nilalele kunitsetsisa kwami; imicabango yami“imicabango yami” nome “umoya wami” ngitayitfululela kini, nginitjele lokusenhlitiyweni yami. 24

1:24
Isa. 65:2
66:4
Jer. 7:13
Njengobe nginimemetile nala kulalela, ngelula sandla sami nala kusibamba, 25nangete nasitsatsa seluleko sami, nala nekutsi nginekhute, 26
1:26
Hla. 2:4
37:13
59:9
Taga 3:34
nami-ke ngitanihleka nase nehlelwe tinhlupheko. Ngitanicoloshela nase nehlelwe sigemegeme, 27nase nifikelwe kutfutfumela lokunjengesiphepho, nesigemegeme lesinjengesihhushuhhushu, nekudzangala kanye nekudzabuka.

28

1:28
Jer. 11:11
14:12
Hez. 8:18
Mik. 3:4
Zak. 7:13
“Bayawube sebayangibita, kodvwa ngingeke ngisabele; batangifunisisa, kodvwa bangeke bangitfole. 29Ngobe batondza lwati, abazange bakhetse kwesaba Simakadze. 30Abazange basitsatse seluleko sami, nekubacondzisa kwami bakwedzelela. 31
1:31
Isa. 3:10
Ngako-ke batawutfola titselo tetindlela tabo, bacunjiswe ngemacebo abo. 32Labate lwati babulawa kweduka kwabo; tilima tibulawa kweneliseka kwato. 33Kodvwa lowo lolalela mine utawuhlala aphephile, akhululeke, angesabi lutfo lolubi.”

2

Imivuzo yekuhlakanipha

21Ndvodzana yami, yemukela loku lengikufundzisa kona, uyigcine imiyalo yami. 2Lalela ubambisise kuhlakanipha; inhlitiyo yakho ibe nekucondza. 3

2:3
Jak. 1:5
Yebo cela lwati, ucele nekucondza; 4kufunisise njengesiliva, ukumbe njengemcebo lofihliwe. 5Nangabe ukwenta konkhe loko, utawucondzisisa kutsi kuyini kwesaba Simakadze, utfole nekutsi kuyini kwati Nkulunkulu. 6
2:6
Jobe 32:8
NguSimakadze lowephana ngekuhlakanipha; emlonyeni wakhe kuphuma lwati nekucondza. 7Labacotfo ubabekele kuhlakanipha; ulihawu kulabo labatiphatsa ngekwetsembeka. 8
2:8
Hla. 1:6
Ugadza tindlela talabo labaphatsa labanye ngekungakhetsi, alindze indlela yalabangcwele bakhe.

9Ngako, wena utakucondza kulunga, nebumsulwa, nebucotfo, ukwati nalokufanele. 10Kuhlakanipha kutawungena enhlitiyweni yakho, nelwati lube yinjabulo emphefumulweni wakho. 11Kucophelela kutakugadza, nekucondzisisa kutakwelusa, 12kukuphephise endleleni yebubi nakubantfu bemanga, 13labalahla tindlela tekulunga bahambe etindleleni tebumnyama, 14labajabula ngekwenta lokubi, bajatjuliswe kwandza kwemacebo, 15labatindlela tabo tigwegwile, nalabahamba ngetindlela tekweduka.

16

2:16
Taga 6:24
7:5
Kucophelela nekucondzisisa kutakusindzisa kulomsikati loyingwadla, umfati walenye indvodza,“umfati walenye indvodza” nome “umfati longamati” lonelulwimi lolushelelako, 17lowala lowo lashade naye ebusheni bakhe, wakhohlwa sivumelwane sakhe kuNkulunkulu wakhe. 18
2:18
Taga 5:5
7:27
Indlu yakhe ibishela ekufeni, netindlela takhe tigcina endzaweni yalabafile. 19Kuye akuyi lolubuyako; lowo loke wangena kuye akaphindzi futsi abuyele etindleleni tekuphila. 20Ngako kufanele utsatse sibonelo kubantfu labalungile; uhambe etindleleni tekulunga. 21
2:21
Hla. 37:9
Mat. 5:5
Bantfu labacotfo labatawukwakha kulelive; ngulabetsembekile bodvwa labayawuhlala kulo. 22
2:22
Jobe 18:17
Taga 10:7,30
Kodvwa lababi bayawususwa eveni, nalabanemacebo bayawusishulwa kulo.

3

Seluleko kumadvodzana

31

3:1
Dut. 8:1
30:16
Ndvodzana yami, ungayikhohlwa imfundziso yami, kodvwa inhlitiyo yakho ayigcine imiyalo yami, 2ngobe ngiyo letakunika emalanga neminyaka leminyenti ekuphileni kwakho; ikunike nekuchuma. 3
3:3
Taga 6:21
7:3
Ungehlukani nenhlonipho nekwetsembeka; kukhungele entsanyeni yakho, ukubhale etibhelekeceni tenhlitiyo yakho. 4
3:4
Luk. 2:52
Loko kuyawukwenta ube neludvumo loluhle utsandvwe nguNkulunkulu nebantfu.

5

3:5
1 Khr. 28:9
Taga 22:19
Tsemba Simakadze ngayo yonkhe inhlitiyo yakho, ungeyami ekwatini kwakho. 6Matise kuko konkhe lokwentako, yena uyakucondzisa tindlela takho. 7
3:7
Taga 28:26
Isa. 5:21
Rom. 12:16
Ungatenti sihlakaniphi, yesaba Simakadze, ukuyekele lokubi. 8
3:8
Taga 16:24
Ngiko loko lokuyakwelapha umtimba wakho, kuphilise nematsambo akho. 9
3:9
Eks. 23:19
Dut. 26:2
Dvumisa Simakadze ngalokuhle lonako nangetitselo tekucala tako konkhe lokulimile, 10netincolobane takho tiyakugcwaliswa ngenala, imiphandza yakho iphuphume liwayini.

11

3:11
Jobe 5:17
Heb. 12:5
Semb. 3:19
3:11-12
Heb. 12:5-6
Ndvodzana yami, ungakwedzeleli kucondziswa nguSimakadze, ungadzinwa kutsetsiswa nguye. 12
3:12
Taga 13:24
Ngobe Simakadze uyamtsetsisa amcondzise lowo lamtsandzako, njengobe neyise enta endvodzaneni yakhe lajabula ngayo. 13Ubusisiwe umuntfu lotfola kuhlakanipha nalowo lowemukela kucondza. 14
3:14
Jobe 28:15
Taga 8:10
16:16
Ngobe kuhlakanipha kwendlula isiliva ngekucebisa umuntfu, nenzuzo yako yinkhulu kuneyegolide. 15
3:15
Mat. 13:14
Kuhlakanipha kuligugu kakhulu, kwengca ematje laligugu; kute lokufisako longakulinganisa nako. 16
3:16
Taga 8:18,35
9:11
Imphilo lendze isesandleni sako sekudla, kantsi esandleni sako sesancele kunengcebo neludvumo. 17Tindlela tako kutindlela tekujabula, netindlela tako tonkhe ngetekuthula. 18
3:18
Taga 11:30
Kusihlahla sekuphila kulabakuphutfumako; labo labakubamba bakunkonkoshele ngulabo labajabulako.

19

3:19
Jer. 10:12
51:15
Simakadze wasekela umhlaba ngekuhlakanipha,

wamisa emazulu endzaweni yawo ngekucondza.

20Ngelwati lwakhe

wehlukanisa emanti langaphansi kwemhlaba,

nangelwati lwakhe emafu ehlisa imvula.

21Ndvodzana yami, bambelela ekuhlakanipheni nasekuzitseni; ungakuvumeli kusuke kuwe. 22Kuyawuba kuphila emphefumulweni wakho, kube ngumhlobiso entsanyeni yakho. 23Endleleni yakho uyakuhamba ngekuphepha, nelunyawo lwakho lungakhubeki. 24

3:24
Hla. 4:8
91:5
Nawucambalala phansi, ungeke wesabe; nawulala, uyawutfola butfongo lobumnandzi. 25
3:25
Hla. 112:7
Ungesabi kutunywa yinhlekelele yengoti nekuhlaselwa bantfu lababi; 26ngobe Simakadze uyawuba siphephelo sakho; uyawulondvolota lunyawo lwakho lungabanjwa lugibe.

27Yenta lokuhle kulabo labakudzingako, nangabe unawo emandla ekukwenta. 28

3:28
Dut. 24:14
Ungasho kumakhelwane wakho utsi: “Hamba, ngitawubuye ngikunike kusasa,” kantsi unako nalamuhla. 29Ungatimiseli ngekwenta lokubi kumakhelwane wakho lohlala ngekukwetsemba. 30Ungaphikisani nemuntfu ngelite angakakukhubi nekukukhuba. 31
3:31
Hla. 1:1
Taga 1:15
4:14
Ungabi namhawu ngemuntfu losidlova; ungacali ukhetse ngisho nome yinye yetindlela takhe. 32
3:32
Hla. 25:14
Ngobe umuntfu losidlova usinengiso kuSimakadze, kodvwa labalungile balitsemba lakhe. 33
3:33
Lev. 26:3,14
Sicalekiso saSimakadze sisemndenini walomubi, kodvwa indlu yalolungile uyayibusisa. 34
3:34
Hla. 37:13
59:8
Taga 1:26
Isa. 66:2
1 Phet. 5:5
Jak. 4:10
Uyabahleka labo labeyisako, kodvwa unemusa kulabatfobekile. 35Labahlakaniphile bayawudvunyiswa, kodvwa tilima tiyawuhlazeka.