Siswati 1996 (SWA96)
2

Imivuzo yekuhlakanipha

21Ndvodzana yami, yemukela loku lengikufundzisa kona, uyigcine imiyalo yami. 2Lalela ubambisise kuhlakanipha; inhlitiyo yakho ibe nekucondza. 3

2:3
Jak. 1:5
Yebo cela lwati, ucele nekucondza; 4kufunisise njengesiliva, ukumbe njengemcebo lofihliwe. 5Nangabe ukwenta konkhe loko, utawucondzisisa kutsi kuyini kwesaba Simakadze, utfole nekutsi kuyini kwati Nkulunkulu. 6
2:6
Jobe 32:8
NguSimakadze lowephana ngekuhlakanipha; emlonyeni wakhe kuphuma lwati nekucondza. 7Labacotfo ubabekele kuhlakanipha; ulihawu kulabo labatiphatsa ngekwetsembeka. 8
2:8
Hla. 1:6
Ugadza tindlela talabo labaphatsa labanye ngekungakhetsi, alindze indlela yalabangcwele bakhe.

9Ngako, wena utakucondza kulunga, nebumsulwa, nebucotfo, ukwati nalokufanele. 10Kuhlakanipha kutawungena enhlitiyweni yakho, nelwati lube yinjabulo emphefumulweni wakho. 11Kucophelela kutakugadza, nekucondzisisa kutakwelusa, 12kukuphephise endleleni yebubi nakubantfu bemanga, 13labalahla tindlela tekulunga bahambe etindleleni tebumnyama, 14labajabula ngekwenta lokubi, bajatjuliswe kwandza kwemacebo, 15labatindlela tabo tigwegwile, nalabahamba ngetindlela tekweduka.

16

2:16
Taga 6:24
7:5
Kucophelela nekucondzisisa kutakusindzisa kulomsikati loyingwadla, umfati walenye indvodza,“umfati walenye indvodza” nome “umfati longamati” lonelulwimi lolushelelako, 17lowala lowo lashade naye ebusheni bakhe, wakhohlwa sivumelwane sakhe kuNkulunkulu wakhe. 18
2:18
Taga 5:5
7:27
Indlu yakhe ibishela ekufeni, netindlela takhe tigcina endzaweni yalabafile. 19Kuye akuyi lolubuyako; lowo loke wangena kuye akaphindzi futsi abuyele etindleleni tekuphila. 20Ngako kufanele utsatse sibonelo kubantfu labalungile; uhambe etindleleni tekulunga. 21
2:21
Hla. 37:9
Mat. 5:5
Bantfu labacotfo labatawukwakha kulelive; ngulabetsembekile bodvwa labayawuhlala kulo. 22
2:22
Jobe 18:17
Taga 10:7,30
Kodvwa lababi bayawususwa eveni, nalabanemacebo bayawusishulwa kulo.