Siswati 1996 (SWA96)
18

181Umuntfu longakhoni kutihlanganisa nalabanye utatisa yena; uyatfukutsela nakayalwa.

2

18:2
Taga 13:16
Umuntfu losilima akanandzaba nome intfo uyayiva nome akayiva, lakufunako kutsi atibonakalise yena kutsi uhlakaniphe kanganani.

3

18:3
Taga 11:2
Sono nekwedzelela kuyahambisana; nawulahlekelwa kutihlonipha, utfola lihlazo esikhundleni sako.

4

18:4
Taga 13:14
20:5
Emavi lakhulunywa bantfu afanana nemtfombo wekuhlakanipha, ashona njengelwandle, ahlumelelise njengemfula logeletako.

5

18:5
Lev. 10:15
Dut. 1:17
16:19
Taga 24:23
28:21
Kubi kungamlahli ngelicala umuntfu lowonile, nekugodla emalungelo alongenacala kubi.

6

18:6
Taga 16:28
Emavi esilima abanga kucabana, naloko lakushoko kumbangela kutsi bantfu bamshaye.

7Sicitfo sesilima ngumlomo waso; emavi emlomo waso atingibe kuso.

8

18:8
Jobe 34:7
Hla. 55:21
Taga 26:22
Emavi enhlebo afanana nemtsamo wekudla lokumnandzi; ehla kamnandzi afinyelele ngekhatsi etibilinini temuntfu.

9Umuntfu lolidlabha emsebentini wakhe ufanana nemuntfu lobhubhisako.

10

18:10
Hla. 31:3
61:3
Taga 14:26
Libito laSimakadze liyinqaba lecinile, lapho kungabalekela khona bantfu labalungile basindze.

11

18:11
Taga 10:15
Ingcebo yemuntfu lonjingile siphephelo sakhe. Uyaye acabange kutsi nguyona nqaba yakhe lengamvikela.

12

18:12
Taga 15:33
16:18
22:4
29:23
Umuntfu lotigcabhako uyawubhujiswa, umuntfu lotitfobako uyadvunyiswa.

13Kubulima nelihlazo kuphendvula umbuzo ungakeva kutsi utsini.

14

18:14
Taga 15:13
17:22
Umoya wemuntfu umenta akubeketelele kugula; kodvwa umoya lodzabukile ngubani longawubeketelela?

15Umuntfu lonengcondvo leyehlukanisako uyaluzuza lwati, nendlebe yalohlakaniphile ifunana nelwati.

16

18:16
Taga 17:8
21:14
Sipho sakhe umuntfu simphendlela indlela, simholele kulabakhulu.

17Sikhulumi sekucala ecaleni sibonakala shangatsi sicinisile, kuze kufike lomunye asibute.

18

18:18
Taga 16:33
Inkatho icedza umbango, ilamule tichwaga letilwako.

19Sita umnakenu, uyawukusita akuvikele abe njengelubondza lwelidolobha; kodvwa nawucabana naye, uyawukuvalela umnyango.

20

18:20
Taga 12:13
13:2
Umuntfu weneliswa nguloko lakukhulumako; angeneliswa tento temlomo wakhe.

21Lulwimi lunemandla ekuphila newekufa; labo labatsandza kulusebentisa bayakudla titselo talo.

22

18:22
Taga 19:14
31:10
Lowo lotfola umfati utfole intfo lenhle, uzuze umusa kuSimakadze.

23Umuntfu lomphofu ukhuluma ngekutincengela acela umusa; kodvwa injinga ikhuluma ngebudlabha.

24

18:24
Taga 17:17
Labanye bangani bayakuhlamuka;NgesiHebheru kutsi “Umuntfu webangani uyawucitfwa” kodvwa labanye bangani basondzela kakhulu kwengca banakenu bengati.

19

191

19:1
Taga 28:6
Kuncono kuba luphuya wetsembeke kunekutsi ube silima lesicalemanga.

2Akukuhle kuba nenshisekelo ungenalo lwati. Umuntfu lonematata ulahlekelwa yindlela.

3Lomunye umuntfu ulimata imphilo yakhe yonkhe ngebulima bakhe; kodvwa usuka lapho asole Simakadze.

4

19:4
Taga 14:20
Utsi umuntfu angaceba abe nebangani labanyenti; kodvwa utsi nasaphuya alahlekelwe ngisho nangumngani wekugcina.

5

19:5
Dut. 19:18
Taga 21:28
Fakazi locala emanga uyawujeziswa, nalokhuluma emanga angeke asindze ekujezisweni.

6Banyenti labafuna kutsandvwa ngulabakhulu; wonkhe umuntfu ufuna kuba ngumngani wemuntfu lonemvula yetipho.

7

19:7
Taga 14:20
Nangabe umuntfu alahlwa bomnakabo ngenca yebuphuya bakhe, nakanjani nebangani bakhe batambalekela. Angetama kubawunga ngemavi, kodvwa angeke aphumelele.

8Umuntfu lotfola kuhlakanipha utsandza kuphila kwakhe. Lowo lowatisa kucondza nakanjani uyakuphumelela.

9Fakazi locala emanga angeke ahlale angajeziswa, nalowo lotfulula emanga uyawubhubha.

10

19:10
Taga 17:16
26:1
30:22
Umuntfu losilima akukafaneli atamase; kanjalo nesigcili akukafaneli kutsi sibuse emakhosi.

11

19:11
Taga 14:17,29
16:32
Umuntfu lonekucondza uyakubamba kutfukutsela kwakhe; nangabe umuntfu amkhuba, kuba ludvumo kuye kumtsetselela.

12

19:12
Taga 16:14
20:2
Intfukutselo yenkhosi ifanana nekubhodla kwelibhubesi; kodvwa umusa wayo ufanana nematfonsi emvula.

13

19:13
Taga 15:20
17:25
27:15
Indvodzana lesilima iletsela uyise kufa. Umfati lotsetsela futsi ufanana nelitfonsi lemvula lelingenelako endlini litsi ntfo-ntfo-ntfo.

14

19:14
Taga 18:22
31:10
Indlu nemcebo lifa lelitfolakala kubatali, kodvwa umfati lohlakaniphile utfolakala kuSimakadze.

15

19:15
Taga 10:4
12:24,27
13:4
20:13
Buvila benta umuntfu adzakwe butfongo, nemuntfu longasebenti uyalamba.

16Umuntfu logcina umyalo waNkulunkulu uyawuphila; kantsi lowedzelela liviNgesiHebheru “tindlela takhe” uyakufa.

17

19:17
Mat. 10:42
25:40
Lowo lopha lomphofu uboleka Simakadze; Simakadze uyakumvuza ngaloko lakwentile.

18

19:18
Taga 13:24
22:15
23:13
Jezisa indvodzana yakho lisekhona litsemba ekwakhekeni kwayo; kodvwa ungayishayi kakhulu, ungahle uyibulale.

19Umuntfu lonenhlitiyo lencane ufanelwe kujeziswa; nawuke wamsita kanye, kufanele umsite siphelane.

20

19:20
Taga 1:8
Lalela umyalo, wemukele kufundziswa, kuze utfole kuhlakanipha.

21

19:21
Hla. 33:11
Taga 16:1,9
Isa. 46:10
Umuntfu angaba netinhloso letinyenti engcondvweni yakhe; kodvwa kugcina kuphumelele inhloso yaSimakadze.

22

19:22
Mak. 12:43
Umuntfu angatimisela ngaloko lakufunako, kodvwa kuncono kuba ngulomphofu kunekutsi ube ngulocalemanga.

23Kwesaba Simakadze kuholelana ekuphileni lokwenelisako, umuntfu lonako angeke ehlelwe yingoti.

24

19:24
Taga 26:15
Livila liyasifaka sandla salo ekudleni endishini; kodvwa bese liyavilapha kusimikisa emlonyeni.

25

19:25
Taga 21:11
Nawujezisa sidvwaladvwala, silima sifundza kuhlakanipha; nawutsetsisa umuntfu lohlakaniphile, yena utawuzuza lwati.

26

19:26
Taga 20:20
Nangabe umuntfu ashaya uyise acoshe nenina, ubanga lihlazo nendlisamahloni.

27

19:27
Taga 23:12
Ndvodzana yami, nangabe awulaleli nabakucondzisa, utakukhohlwa konkhe lofundziswe kona.

28Fakazi lomubi wedzelela kulunga; imilomo yalababi imita bubi.

29

19:29
Taga 10:13
20:30
26:3
Kujeziswa kwemiselwa baphukuti; nekubhanjabulwa kwemiselwa imihlane yetilima.

20

201

20:1
Ef. 5:18
Liwayini lenta umuntfu abe sidvwaladvwala, abange nemsindvo. Kute umuntfu lotiphatsa kahle nasadzakiwe.

2

20:2
Taga 16:14
19:12
Kutfukutsela kwenkhosi kufanana nekubhodla kwelibhubesi, lowo loyitfukutselisako ulengisela imphilo yakhe ekufeni.

3

20:3
Taga 16:28
Umuntfu longakufuni kulwa uzuza ludvumo; silima sihlala ngekususa lutfutfuva singatibambi.

4

20:4
Taga 21:25
28:19
Livila liyehluleka kulima ngesikhatsi lesifanele, nase kuvunwa lona alibuyi nalutfo etsafeni.

5

20:5
Hla. 64:5
Taga 26:24
Tinjongo tenhlitiyo yemuntfu tifanana nekujula kwemanti emtfombo; kodvwa lonekuhlakanipha angatikhipha.

6Banyenti bantfu labatishoko kutsi banelutsandvo sibili; kodvwa ngubani longatfola lowetsembeke ngempela?

7

20:7
Hla. 25:12
112:1
Babusisiwe labo bantfwana labatalwa yindvodza lephila ngebucotfo nangekwetsembeka.

8Inkhosi itsi ingahlala esihlalweni sayo sekwehlulela, ivele imbone zisuka nje lowo lowonile.

9

20:9
Gen. 8:21
1 Khos. 8:40
2 Khr. 6:36
Shu. 7:21
1 Joh. 1:8
Ngubani longasho atsi: “Inhlitiyo yami ngiyigcine imsulwa, ngihlantiwe esonweni sami”?

10

20:10
Taga 11:1
16:11
Tisindvo tebucili netilinganiso tebucili, kokubili, Simakadze uyakwenyanya.

11Ngisho nemntfwana wembula similo sakhe ngendlela latiphetse ngayo; tento takhe tikhombisa kutsi similo sakhe sihle yini nome sibi.

12

20:12
Hla. 94:9
Simakadze usiphe emehlo ekubona netindlebe tekuva: kokubili kwentiwa nguye.

13

20:13
Taga 6:9
10:15
24:30
Ungalibali kulala, ngobe utawugcina umphofu. Hlala usebenta, khona utawuba nenala yekudla.

14Umtsengi ukhala kumtsengisi atsi: “Idule kakhulu lentfo, ngephulele,” atsi esuka lapho lomtsengi abe atigabatisa ngekutsi umcindzetele waze wamephulela.

15

20:15
Taga 17:27
Igolide nematje laligugu lamanyenti ungaba nako; kodvwa umlomo lokhuluma lwati ungetulu kwentsengo yematje laligugu.

16

20:16
Taga 17:18
27:13
Nangabe sihambi seboleka bese sibambisa ngelijazi laso, litsatse. Lelijazi lisiciniseko kuwe, ngobe ungasati lesihambi.

17

20:17
Jobe 20:12
Taga 9:17
Kudla lokutfolakale ngekwebiwa kucala kube njengeluju kulona lokwebile; kodvwa ekugcineni kugcwala umlomo kube shangatsi udla umhlabatsi.

18

20:18
Taga 11:14
24:5
Yenta tinhloso takho ngekutfola teluleko letilungile; ungacali uhlasele emphini ungenamasu.

19

20:19
Taga 11:13
25:9
Inhlebo ivumbulula timfihlo; ngako-ke mgweme umuntfu lokhulumela futsi.

20

20:20
Eks. 21:17
Lev. 20:9
Dut. 27:16
Taga 13:9
19:26
Mat. 15:4
Mak. 7:10
Umuntfu localekisa uyise nome unina siphetfo sakhe siyawufanana nekucima kwesibane ebumnyameni lobuphatsekako.

21

20:21
Taga 13:11
28:20,22
Ingcebo letfolakale ngekushesha igcina ingenasibusiso.

22

20:22
Dut. 32:35
Taga 17:13
24:29
Rom. 12:19
1 Thes. 5:15
Ungasho kutsi: “Ngitatiphindziselela ngalokubi;” tsembela kuSimakadze, yena utakulungiselela.

23Simakadze uyabenyanya bantfu labasebentisa tikali netisindvo letinebucili.

24

20:24
Hla. 37:23
Taga 16:1,9
19:21
Tinyatselo temuntfu ticondziswa nguSimakadze. Pho, umuntfu angayati ngani indlela lahamba ngayo kutsi icondzephi?

25

20:25
Shu. 5:1
Mat. 15:5
Ungasheshi wente tetsembiso kuNkulunkulu, bese utisola kamuva.

26Inkhosi lehlakaniphile iyaphenyisisa ize imtfole lowonile, bese imjezisa ngaphandle kwesihe.

27

20:27
1 Khor. 2:11
Umoya wemuntfu usibane saSimakadze, uphenyisisa konkhe ngisho nalokujulile kumuntfu.

28

20:28
Taga 16:12
29:4,14
Umbuso wenkhosi utawuchubeka ume, nangabe ibusa ngekwetsembeka, nangelutsandvo, nangekungakhetsi.

29

20:29
Taga 16:31
Ludvumo lwalabasha ngemandla abo; labadzala bahlonishelwa bumphunga babo.

30Kushaywa kamatima kwenta umuntfu abuyekele bubi bakhe, nekubhanjabulwa kuphilisa lingekhatsi lakhe.