Siswati 1996 (SWA96)
19

191

19:1
Taga 28:6
Kuncono kuba luphuya wetsembeke kunekutsi ube silima lesicalemanga.

2Akukuhle kuba nenshisekelo ungenalo lwati. Umuntfu lonematata ulahlekelwa yindlela.

3Lomunye umuntfu ulimata imphilo yakhe yonkhe ngebulima bakhe; kodvwa usuka lapho asole Simakadze.

4

19:4
Taga 14:20
Utsi umuntfu angaceba abe nebangani labanyenti; kodvwa utsi nasaphuya alahlekelwe ngisho nangumngani wekugcina.

5

19:5
Dut. 19:18
Taga 21:28
Fakazi locala emanga uyawujeziswa, nalokhuluma emanga angeke asindze ekujezisweni.

6Banyenti labafuna kutsandvwa ngulabakhulu; wonkhe umuntfu ufuna kuba ngumngani wemuntfu lonemvula yetipho.

7

19:7
Taga 14:20
Nangabe umuntfu alahlwa bomnakabo ngenca yebuphuya bakhe, nakanjani nebangani bakhe batambalekela. Angetama kubawunga ngemavi, kodvwa angeke aphumelele.

8Umuntfu lotfola kuhlakanipha utsandza kuphila kwakhe. Lowo lowatisa kucondza nakanjani uyakuphumelela.

9Fakazi locala emanga angeke ahlale angajeziswa, nalowo lotfulula emanga uyawubhubha.

10

19:10
Taga 17:16
26:1
30:22
Umuntfu losilima akukafaneli atamase; kanjalo nesigcili akukafaneli kutsi sibuse emakhosi.

11

19:11
Taga 14:17,29
16:32
Umuntfu lonekucondza uyakubamba kutfukutsela kwakhe; nangabe umuntfu amkhuba, kuba ludvumo kuye kumtsetselela.

12

19:12
Taga 16:14
20:2
Intfukutselo yenkhosi ifanana nekubhodla kwelibhubesi; kodvwa umusa wayo ufanana nematfonsi emvula.

13

19:13
Taga 15:20
17:25
27:15
Indvodzana lesilima iletsela uyise kufa. Umfati lotsetsela futsi ufanana nelitfonsi lemvula lelingenelako endlini litsi ntfo-ntfo-ntfo.

14

19:14
Taga 18:22
31:10
Indlu nemcebo lifa lelitfolakala kubatali, kodvwa umfati lohlakaniphile utfolakala kuSimakadze.

15

19:15
Taga 10:4
12:24,27
13:4
20:13
Buvila benta umuntfu adzakwe butfongo, nemuntfu longasebenti uyalamba.

16Umuntfu logcina umyalo waNkulunkulu uyawuphila; kantsi lowedzelela liviNgesiHebheru “tindlela takhe” uyakufa.

17

19:17
Mat. 10:42
25:40
Lowo lopha lomphofu uboleka Simakadze; Simakadze uyakumvuza ngaloko lakwentile.

18

19:18
Taga 13:24
22:15
23:13
Jezisa indvodzana yakho lisekhona litsemba ekwakhekeni kwayo; kodvwa ungayishayi kakhulu, ungahle uyibulale.

19Umuntfu lonenhlitiyo lencane ufanelwe kujeziswa; nawuke wamsita kanye, kufanele umsite siphelane.

20

19:20
Taga 1:8
Lalela umyalo, wemukele kufundziswa, kuze utfole kuhlakanipha.

21

19:21
Hla. 33:11
Taga 16:1,9
Isa. 46:10
Umuntfu angaba netinhloso letinyenti engcondvweni yakhe; kodvwa kugcina kuphumelele inhloso yaSimakadze.

22

19:22
Mak. 12:43
Umuntfu angatimisela ngaloko lakufunako, kodvwa kuncono kuba ngulomphofu kunekutsi ube ngulocalemanga.

23Kwesaba Simakadze kuholelana ekuphileni lokwenelisako, umuntfu lonako angeke ehlelwe yingoti.

24

19:24
Taga 26:15
Livila liyasifaka sandla salo ekudleni endishini; kodvwa bese liyavilapha kusimikisa emlonyeni.

25

19:25
Taga 21:11
Nawujezisa sidvwaladvwala, silima sifundza kuhlakanipha; nawutsetsisa umuntfu lohlakaniphile, yena utawuzuza lwati.

26

19:26
Taga 20:20
Nangabe umuntfu ashaya uyise acoshe nenina, ubanga lihlazo nendlisamahloni.

27

19:27
Taga 23:12
Ndvodzana yami, nangabe awulaleli nabakucondzisa, utakukhohlwa konkhe lofundziswe kona.

28Fakazi lomubi wedzelela kulunga; imilomo yalababi imita bubi.

29

19:29
Taga 10:13
20:30
26:3
Kujeziswa kwemiselwa baphukuti; nekubhanjabulwa kwemiselwa imihlane yetilima.