Siswati 1996 (SWA96)
18

181Umuntfu longakhoni kutihlanganisa nalabanye utatisa yena; uyatfukutsela nakayalwa.

2

18:2
Taga 13:16
Umuntfu losilima akanandzaba nome intfo uyayiva nome akayiva, lakufunako kutsi atibonakalise yena kutsi uhlakaniphe kanganani.

3

18:3
Taga 11:2
Sono nekwedzelela kuyahambisana; nawulahlekelwa kutihlonipha, utfola lihlazo esikhundleni sako.

4

18:4
Taga 13:14
20:5
Emavi lakhulunywa bantfu afanana nemtfombo wekuhlakanipha, ashona njengelwandle, ahlumelelise njengemfula logeletako.

5

18:5
Lev. 10:15
Dut. 1:17
16:19
Taga 24:23
28:21
Kubi kungamlahli ngelicala umuntfu lowonile, nekugodla emalungelo alongenacala kubi.

6

18:6
Taga 16:28
Emavi esilima abanga kucabana, naloko lakushoko kumbangela kutsi bantfu bamshaye.

7Sicitfo sesilima ngumlomo waso; emavi emlomo waso atingibe kuso.

8

18:8
Jobe 34:7
Hla. 55:21
Taga 26:22
Emavi enhlebo afanana nemtsamo wekudla lokumnandzi; ehla kamnandzi afinyelele ngekhatsi etibilinini temuntfu.

9Umuntfu lolidlabha emsebentini wakhe ufanana nemuntfu lobhubhisako.

10

18:10
Hla. 31:3
61:3
Taga 14:26
Libito laSimakadze liyinqaba lecinile, lapho kungabalekela khona bantfu labalungile basindze.

11

18:11
Taga 10:15
Ingcebo yemuntfu lonjingile siphephelo sakhe. Uyaye acabange kutsi nguyona nqaba yakhe lengamvikela.

12

18:12
Taga 15:33
16:18
22:4
29:23
Umuntfu lotigcabhako uyawubhujiswa, umuntfu lotitfobako uyadvunyiswa.

13Kubulima nelihlazo kuphendvula umbuzo ungakeva kutsi utsini.

14

18:14
Taga 15:13
17:22
Umoya wemuntfu umenta akubeketelele kugula; kodvwa umoya lodzabukile ngubani longawubeketelela?

15Umuntfu lonengcondvo leyehlukanisako uyaluzuza lwati, nendlebe yalohlakaniphile ifunana nelwati.

16

18:16
Taga 17:8
21:14
Sipho sakhe umuntfu simphendlela indlela, simholele kulabakhulu.

17Sikhulumi sekucala ecaleni sibonakala shangatsi sicinisile, kuze kufike lomunye asibute.

18

18:18
Taga 16:33
Inkatho icedza umbango, ilamule tichwaga letilwako.

19Sita umnakenu, uyawukusita akuvikele abe njengelubondza lwelidolobha; kodvwa nawucabana naye, uyawukuvalela umnyango.

20

18:20
Taga 12:13
13:2
Umuntfu weneliswa nguloko lakukhulumako; angeneliswa tento temlomo wakhe.

21Lulwimi lunemandla ekuphila newekufa; labo labatsandza kulusebentisa bayakudla titselo talo.

22

18:22
Taga 19:14
31:10
Lowo lotfola umfati utfole intfo lenhle, uzuze umusa kuSimakadze.

23Umuntfu lomphofu ukhuluma ngekutincengela acela umusa; kodvwa injinga ikhuluma ngebudlabha.

24

18:24
Taga 17:17
Labanye bangani bayakuhlamuka;NgesiHebheru kutsi “Umuntfu webangani uyawucitfwa” kodvwa labanye bangani basondzela kakhulu kwengca banakenu bengati.