Siswati 1996 (SWA96)
17

171

17:1
Hla. 37:16
Taga 15:16
16:8
Kuncono kudla liphalishi lodvwa uhlale ngekuthula kunekuhlala ngekulwa endlini lenenala.

2Sigcili lesihlakaniphile siyakhula sibe ngetulu kwendvodzana lekuyimfanayo; lesigcili sigcina sesiyindlalifa kanye nemadvodzana.

3

17:3
Hla. 26:2
Jer. 17:10
Isiliva negolide kuhlolisiswa ngemlilo, kodvwa Simakadze uvivinya tinhlitiyo tebantfu.

4Sigangi siyalalelisisa nakukhulunywa ngekuganga, nemuntfu lonelulwimi lolubi uvula tindlebe atsatse onkhe emavi ekulimata labanye bantfu.

5

17:5
Taga 14:31
22:2
Nawuphukuta luphuya, usuke wetfuka uMdali walo; nawuhhalatisa umuntfu lowehlelwe ngulokubi, nakanjani ungeke uhlale ungajeziswa.

6Kubantfu labadzala kungumchele lomuhle kuba nebatukulu; nasetinsizweni kunjalo, boyise baludvumo lwato.

7Inkhulumo lenengcondvo ayikabhekeki kuphuma kumuntfu losihhema; kanjalo nemanga akabhekeki kuphuma emlonyeni wemuntfu lozitsile.

8

17:8
Taga 18:16
21:14
Umuntfu ubheka kutsi umdizo wakhe usebente njengemlingo, ukholwa kutsi ungamentela nome yini layifunako.

9

17:9
Taga 10:12
Umuntfu lotsetselelako angaphindziseli uhlumelelisa lutsandvo; kodvwa lolibala kukhuluma ngaleyo ndzaba wehlukanisa ngisho bangani labetsembene.

10

17:10
Shu. 7:6
Umuntfu lohlakaniphile ufundza kancono ngekwekhutwa kanye; kantsi umuntfu losilima akafundzi lutfo nome asashaywe imivimba lelikhulu.

11Umuntfu lomubi natimisela kuphambana nemtsetfo, uyaye atfunyelelwe umgijimi lote sihe kutsi atewubhekana naye.

12Kuncono kubhekana nelibhele lelitfukutseliswe kwemukwa bantfwabalo, kunekubhekana nesilima lesiphishaneke ngebulima baso.

13

17:13
Rom. 12:17
1 Thes. 5:15
1 Phet. 3:9
Nangabe umuntfu achubeka kuphindzisela lokuhle ngalokubi, lokubi kungeke kuphindze kuphume endlini yakhe.

14Kususa incabano kufanana nekubhobosa imbobo emantini lavalelwe; kufanele ivalwe lembobo emanti asengakayandzisi.

15

17:15
Dut. 25:1
Isa. 5:23
Hez. 13:19,22
Kungamlahli ngelicala lowonile nekulahla ngelicala longenacala, kokubili kusinengiso kuSimakadze.

16Silima singayicitsa imali sitsenge tifundvo tenhlakanipho; kodvwa kutawusitani nangabe singenangcondvo?

17

17:17
Taga 18:24
Umngani unelutsandvo ngaso sonkhe sikhatsi; kantsi umnakenu utalelwe kutsi netfwalisane naye tinhlupheko.

18

17:18
Taga 6:1
11:15
20:16
22:26
27:13
Ngumuntfu longenangcondvo kuphela lowetsembisa kuba sibambiso ekukhokheni tikwelede talomunye umuntfu.

19

17:19
Taga 16:18
18:12
Umuntfu lotsandza kulwa utsandza sono. Umuntfu lotigabatisa ngebunjinga bakhe utibitela kufa.

20Umuntfu lonetifiso letimbi angeke aphumelele; kantsi nemuntfu lonelulwimi lolumphacambili uwela etinhluphekweni.

21

17:21
Taga 10:1
15:20
Kulusizi kuba nendvodzana lesilima; yebo, kute kujabula kuyise wesilima.

22

17:22
Taga 15:13
18:14
Kuhlala ujabulile kungumutsi lophilisako; kodvwa lohlala akhubekile utsatsa lejubako leya ekufeni.

23

17:23
Eks. 23:8
Dut. 16:19
Umuntfu lomubi uwemukela ngasese umdizo, khona atewuphambukisa umtsetfo.

24

17:24
Shu. 2:14
Umuntfu lonekucondza utimisela ngekuhlakanipha, kodvwa emehlo esilima acalata yonkhe indzawo.

25

17:25
Taga 19:13
Indvodzana lesilima iletsela uyise lusizi, nemmunyu kunina lowayitala.

26Kubi kuhlawulisa umuntfu longenacala; kodvwa kubi kakhulu kushaya umuntfu lolungile.

27

17:27
Taga 10:19
Jak. 1:19
Umuntfu lofundze kuhlakanipha uyalubamba lulwimi lwakhe, lonemoya wekucondza uhlala apholile.

28Ngisho nesilima sibukeka sihlakaniphile, nasithulile, singakhulumi.

18

181Umuntfu longakhoni kutihlanganisa nalabanye utatisa yena; uyatfukutsela nakayalwa.

2

18:2
Taga 13:16
Umuntfu losilima akanandzaba nome intfo uyayiva nome akayiva, lakufunako kutsi atibonakalise yena kutsi uhlakaniphe kanganani.

3

18:3
Taga 11:2
Sono nekwedzelela kuyahambisana; nawulahlekelwa kutihlonipha, utfola lihlazo esikhundleni sako.

4

18:4
Taga 13:14
20:5
Emavi lakhulunywa bantfu afanana nemtfombo wekuhlakanipha, ashona njengelwandle, ahlumelelise njengemfula logeletako.

5

18:5
Lev. 10:15
Dut. 1:17
16:19
Taga 24:23
28:21
Kubi kungamlahli ngelicala umuntfu lowonile, nekugodla emalungelo alongenacala kubi.

6

18:6
Taga 16:28
Emavi esilima abanga kucabana, naloko lakushoko kumbangela kutsi bantfu bamshaye.

7Sicitfo sesilima ngumlomo waso; emavi emlomo waso atingibe kuso.

8

18:8
Jobe 34:7
Hla. 55:21
Taga 26:22
Emavi enhlebo afanana nemtsamo wekudla lokumnandzi; ehla kamnandzi afinyelele ngekhatsi etibilinini temuntfu.

9Umuntfu lolidlabha emsebentini wakhe ufanana nemuntfu lobhubhisako.

10

18:10
Hla. 31:3
61:3
Taga 14:26
Libito laSimakadze liyinqaba lecinile, lapho kungabalekela khona bantfu labalungile basindze.

11

18:11
Taga 10:15
Ingcebo yemuntfu lonjingile siphephelo sakhe. Uyaye acabange kutsi nguyona nqaba yakhe lengamvikela.

12

18:12
Taga 15:33
16:18
22:4
29:23
Umuntfu lotigcabhako uyawubhujiswa, umuntfu lotitfobako uyadvunyiswa.

13Kubulima nelihlazo kuphendvula umbuzo ungakeva kutsi utsini.

14

18:14
Taga 15:13
17:22
Umoya wemuntfu umenta akubeketelele kugula; kodvwa umoya lodzabukile ngubani longawubeketelela?

15Umuntfu lonengcondvo leyehlukanisako uyaluzuza lwati, nendlebe yalohlakaniphile ifunana nelwati.

16

18:16
Taga 17:8
21:14
Sipho sakhe umuntfu simphendlela indlela, simholele kulabakhulu.

17Sikhulumi sekucala ecaleni sibonakala shangatsi sicinisile, kuze kufike lomunye asibute.

18

18:18
Taga 16:33
Inkatho icedza umbango, ilamule tichwaga letilwako.

19Sita umnakenu, uyawukusita akuvikele abe njengelubondza lwelidolobha; kodvwa nawucabana naye, uyawukuvalela umnyango.

20

18:20
Taga 12:13
13:2
Umuntfu weneliswa nguloko lakukhulumako; angeneliswa tento temlomo wakhe.

21Lulwimi lunemandla ekuphila newekufa; labo labatsandza kulusebentisa bayakudla titselo talo.

22

18:22
Taga 19:14
31:10
Lowo lotfola umfati utfole intfo lenhle, uzuze umusa kuSimakadze.

23Umuntfu lomphofu ukhuluma ngekutincengela acela umusa; kodvwa injinga ikhuluma ngebudlabha.

24

18:24
Taga 17:17
Labanye bangani bayakuhlamuka;NgesiHebheru kutsi “Umuntfu webangani uyawucitfwa” kodvwa labanye bangani basondzela kakhulu kwengca banakenu bengati.

19

191

19:1
Taga 28:6
Kuncono kuba luphuya wetsembeke kunekutsi ube silima lesicalemanga.

2Akukuhle kuba nenshisekelo ungenalo lwati. Umuntfu lonematata ulahlekelwa yindlela.

3Lomunye umuntfu ulimata imphilo yakhe yonkhe ngebulima bakhe; kodvwa usuka lapho asole Simakadze.

4

19:4
Taga 14:20
Utsi umuntfu angaceba abe nebangani labanyenti; kodvwa utsi nasaphuya alahlekelwe ngisho nangumngani wekugcina.

5

19:5
Dut. 19:18
Taga 21:28
Fakazi locala emanga uyawujeziswa, nalokhuluma emanga angeke asindze ekujezisweni.

6Banyenti labafuna kutsandvwa ngulabakhulu; wonkhe umuntfu ufuna kuba ngumngani wemuntfu lonemvula yetipho.

7

19:7
Taga 14:20
Nangabe umuntfu alahlwa bomnakabo ngenca yebuphuya bakhe, nakanjani nebangani bakhe batambalekela. Angetama kubawunga ngemavi, kodvwa angeke aphumelele.

8Umuntfu lotfola kuhlakanipha utsandza kuphila kwakhe. Lowo lowatisa kucondza nakanjani uyakuphumelela.

9Fakazi locala emanga angeke ahlale angajeziswa, nalowo lotfulula emanga uyawubhubha.

10

19:10
Taga 17:16
26:1
30:22
Umuntfu losilima akukafaneli atamase; kanjalo nesigcili akukafaneli kutsi sibuse emakhosi.

11

19:11
Taga 14:17,29
16:32
Umuntfu lonekucondza uyakubamba kutfukutsela kwakhe; nangabe umuntfu amkhuba, kuba ludvumo kuye kumtsetselela.

12

19:12
Taga 16:14
20:2
Intfukutselo yenkhosi ifanana nekubhodla kwelibhubesi; kodvwa umusa wayo ufanana nematfonsi emvula.

13

19:13
Taga 15:20
17:25
27:15
Indvodzana lesilima iletsela uyise kufa. Umfati lotsetsela futsi ufanana nelitfonsi lemvula lelingenelako endlini litsi ntfo-ntfo-ntfo.

14

19:14
Taga 18:22
31:10
Indlu nemcebo lifa lelitfolakala kubatali, kodvwa umfati lohlakaniphile utfolakala kuSimakadze.

15

19:15
Taga 10:4
12:24,27
13:4
20:13
Buvila benta umuntfu adzakwe butfongo, nemuntfu longasebenti uyalamba.

16Umuntfu logcina umyalo waNkulunkulu uyawuphila; kantsi lowedzelela liviNgesiHebheru “tindlela takhe” uyakufa.

17

19:17
Mat. 10:42
25:40
Lowo lopha lomphofu uboleka Simakadze; Simakadze uyakumvuza ngaloko lakwentile.

18

19:18
Taga 13:24
22:15
23:13
Jezisa indvodzana yakho lisekhona litsemba ekwakhekeni kwayo; kodvwa ungayishayi kakhulu, ungahle uyibulale.

19Umuntfu lonenhlitiyo lencane ufanelwe kujeziswa; nawuke wamsita kanye, kufanele umsite siphelane.

20

19:20
Taga 1:8
Lalela umyalo, wemukele kufundziswa, kuze utfole kuhlakanipha.

21

19:21
Hla. 33:11
Taga 16:1,9
Isa. 46:10
Umuntfu angaba netinhloso letinyenti engcondvweni yakhe; kodvwa kugcina kuphumelele inhloso yaSimakadze.

22

19:22
Mak. 12:43
Umuntfu angatimisela ngaloko lakufunako, kodvwa kuncono kuba ngulomphofu kunekutsi ube ngulocalemanga.

23Kwesaba Simakadze kuholelana ekuphileni lokwenelisako, umuntfu lonako angeke ehlelwe yingoti.

24

19:24
Taga 26:15
Livila liyasifaka sandla salo ekudleni endishini; kodvwa bese liyavilapha kusimikisa emlonyeni.

25

19:25
Taga 21:11
Nawujezisa sidvwaladvwala, silima sifundza kuhlakanipha; nawutsetsisa umuntfu lohlakaniphile, yena utawuzuza lwati.

26

19:26
Taga 20:20
Nangabe umuntfu ashaya uyise acoshe nenina, ubanga lihlazo nendlisamahloni.

27

19:27
Taga 23:12
Ndvodzana yami, nangabe awulaleli nabakucondzisa, utakukhohlwa konkhe lofundziswe kona.

28Fakazi lomubi wedzelela kulunga; imilomo yalababi imita bubi.

29

19:29
Taga 10:13
20:30
26:3
Kujeziswa kwemiselwa baphukuti; nekubhanjabulwa kwemiselwa imihlane yetilima.