Siswati 1996 (SWA96)
15

151

15:1
1 Sam. 25:23
Taga 25:15
Imphendvulo letfobekile icitsa intfukutselo; kodvwa leyedzelelako nalenelulaka iyatfukutselisa.

2

15:2
Taga 13:16
Emavi emuntfu lohlakaniphile enta lwati lutsandzeke; kodvwa tilima titfulula bulima ngemlomo wato.

3

15:3
Jobe 31:4
34:21
Taga 5:21
Emehlo aSimakadze abuka yonkhe indzawo, abone bonkhe bantfu labalungile nalabangakalungi.

4Emavi ekubuyisana angumutsi wekuphila; kodvwa emavi elulaka ephula umphefumulo.

5

15:5
Taga 12:1
13:1,18
Silima siyakwedzelela kuyalwa nguyise; kodvwa indvodzana leyemukela kuyalwa inekucondza.

6

15:6
Taga 3:33
Endlini yemuntfu lolungile kunemcebo lomnyenti; kodvwa inzuzo yalomubi iletsa inhlupheko.

7Emavi emuntfu lohlakaniphile andzisa lwati; kodvwa tinhlitiyo tetilima atinjalo.

8

15:8
Taga 21:27
Isa. 1:11
Imihlatjelo lenikelwa ngulababi isinengiso kuSimakadze; kodvwa imithandazo yebantfu labetsembekile iyamjabulisa.

9

15:9
Taga 11:20
Simakadze uyayitondza indlela yekutiphatsa kwalomubi; kodvwa uyamtsandza lowo lohlose kwenta lokulungile.

10Umuntfu lowedukako ubuyiswa kamatima; kodvwa lowala kucondziswa uyawukufa.

11

15:11
Jobe 26:6
Heb. 4:13
Kufa nekubola“kufa nekubola” ngesiHebheru kutsi “Sheyoli na-Abadoni” kusemehlweni aSimakadze. Pho, umuntfu angayifihla kanjani imicabango yakhe kuSimakadze?

12

15:12
Taga 9:7
Tihlangananhloko atikufuni kucondziswa, tibalekelana nebantfu labahlakaniphile.

13

15:13
Taga 17:22
18:14
Inhlitiyo lejabulile yenta buso bujabule; kodvwa ngelusizi umoya uyephuka.

14Ingcondvo yemuntfu lohlakaniphile ifuna lwati; kodvwa tilima titondla ngebulima.

15Emalanga emuntfu lohluphekako mabi; kodvwa lonenhlitiyo lejabulile kuphila kwakhe kulidzili.

16

15:16
Hla. 37:16
39:7
Taga 16:8
17:1
Shu. 4:6
5:11
Kuncono kuba nalokuncane kanye nekwesaba Simakadze kunekuba nemcebo lomnyenti netinkhatsato tawo.

17

15:17
Taga 17:1
Kuncono kudla umbhidvo ngekuvana kunekudla inyama lenonile ngekutondzana.

18

15:18
Taga 10:12
26:21
29:22
Umuntfu lonenhlitiyo lencane ususa lutfutfuva; kodvwa umuntfu lobeketelako uletsa kuthula lapho kunembango khona.

19Indlela yelivila iyena, ivinjwe ngemanyeva; kodvwa indlela yemuntfu locotfo ifanana nemgwaco lomkhulu lokhanyako.

20

15:20
Taga 10:1
17:21,25
19:13
29:3
Indvodzana lehlakaniphile itfokotisa uyise; kodvwa silima siyamedzelela unina.

21

15:21
Taga 10:23
Umuntfu lokhohlakele ujatjuliswa bulima; kodvwa umuntfu lonekucondza akeduki.

22

15:22
Taga 11:14
24:6
Tinhloso atiphumeleli ngaphandle kweteluleko; kodvwa nangabe kunebeluleki labanyenti tiyakuphumelela.

23

15:23
Taga 25:11
Umuntfu uyajabula nakanika imphendvulo lengiyo. Maye! Kuhle kunika imphendvulo lefanele ngesikhatsi lesifanele!

24Umuntfu lohlakaniphile uhamba ngendlela yekuphila lecondze etulu, khona ateyigwema indlela yekufa leya phansi emangcwabeni.“emangcwabeni” ngesiHebheru kutsi “eSheyoli”

25

15:25
Luk. 1:51
1 Phet. 5:5
Simakadze uyawubhidlita umuti wemuntfu lotigcabhako; kodvwa iminyele yendzawo yemfelokati uyayigcina.

26Imicabango lemibi isinengiso kuSimakadze; kodvwa emavi lalungile ayamjabulisa Simakadze.

27

15:27
Shu. 7:8
Hab. 2:9
Umuntfu lofuna inzuzo ngendlela lembi uletsa kuhlupheka ekhaya lakhe; kodvwa umuntfu lotondza kudizelwa uyawuphila.

28Umuntfu lolungile ucabanga kucala angakaphendvuli; kodvwa bantfu lababi batfulula bubi ngemilomo yabo.

29

15:29
Joh. 9:31
Simakadze ukhashane nebantfu lababi; kodvwa uyayiva imithandazo yebantfu labalungile.

30Buso lobumamatsekako buyajabulisana, tindzaba letimnandzi ticinisa ematsambo.

31Umuntfu lolalelako nakekhutwako uyawuphila, uyawutivela asekhaya nasasemkhatsini webantfu labahlakaniphile.

32

15:32
Jobe 9:21
Taga 8:35
Umuntfu longakunaki kuyalwa utedzelela yena matfupha; kodvwa lolalelako nayalwa ufundza kucondza.

33

15:33
Taga 16:18
18:12
22:4
29:23
Imis. 14:22
1 Phet. 1:6
Kwesaba Simakadze kufundzisa umuntfu kuhlakanipha. Nangabe umuntfu afuna kudvunyiswa, kufanele atitfobe kucala.

16

161

16:1
Taga 19:21
Jer. 10:23
Umuntfu uhlela tinhloso engcondvweni yakhe; kodvwa kutiphumisela ngelulwimi kuvela kuSimakadze.

2

16:2
Taga 21:2
Umuntfu angacabanga kutsi tonkhe tindlela takhe tinhle; kodvwa Simakadze wehlulela imicabango yakhe.

3

16:3
Hla. 37:5
55:22
1 Phet. 5:7
Yekelela konkhe lokwentako kuSimakadze, nakanjani tinhloso takho tiyawuphumelela.

4Konkhe Simakadze lakwentile kunesiphetfo sako, ngisho nalomubi umentele lilanga lakhe lekubhujiswa.

5

16:5
Taga 6:16
11:21
15:25
Umuntfu lotiphakamisako usinengiso kuSimakadze; nome kanjani uyawujeziswa.

6Ngekutinikela nekwetsembeka umuntfu uyawutfola kutsetselelwa, ngekwesaba Simakadze umuntfu uyawubalekela lokubi.

7Nangabe umuntfu ajabulisa Simakadze ngesimilo sakhe, Simakadze ubese wenta titsa takhe tihlalisane kahle naye.

8

16:8
Hla. 37:16
Taga 15:16
17:1
Kuncono kutsi ube nalokuncane lokutfole ngekwetsembeka, kunekutsi ube nenzuzo lenkhulu loyitfole ngebubi.

9

16:9
Taga 19:21
20:24
Umuntfu angayihlela indlela yakhe; kodvwa nguSimakadze locondzisa tinyatselo takhe.

10Inkhosi ikhuluma ngeligunya lasezulwini, tehlulelo tayo atikhetsi.

11

16:11
Taga 11:1
20:10,23
Tikali letikala kahle taSimakadze, tonkhe tisindvo letisesikhwameni tingumsebenti wakhe.

12

16:12
Taga 20:28
25:5
29:4,14
Emakhosi ayakwenyanya kwenta bubi, ngobe umbuso usima ngekwenta lokulungile.

13

16:13
Taga 22:11
Bantfu labaneliciniso bajatjulelwa ngemakhosi; yebo, emakhosi atsandza bantfu labakhuluma liciniso.

14

16:14
Taga 20:2
Kutfukutsela kwenkhosi kunjengesitfunywa sekufa; kodvwa umuntfu lohlakaniphile uyayidvudvuta inhlitiyo yayo.

15

16:15
Taga 19:12
Inkhosi nayimoyitela, kusho imphilo lenhle; sisa sayo sinjengemafu emvula yasehlobo.

16

16:16
Jobe 28:15
Taga 3:14
8:10,19
Kuncono kuzuza kuhlakanipha kunekuzuza igolide; kuncono nekukhetsa kucondza kunekuzuza isiliva.

17Bantfu labalungile bahamba ngendlela lekugegako lokubi, ngekwenta loko basuke baphephisa timphilo tabo.

18

16:18
Taga 11:2
18:12
Kutigcabha kwendvulela kufa, nemoya wekutiphakamisa wendvulela kuwa.

19Kuncono kuhlala nalabacindzetelwe ube phansi, kunekutsi ube nesabelo neticebi.

20

16:20
Taga 13:13
Umuntfu lonakekela umyalo naloko lakufundziswako uyaphumelela; nemuntfu lowetsemba Simakadze ubusisiwe.

21Umuntfu lohlakaniphile ngenhlitiyo watiwa ngekucondza kwakhe; bumnandzi bemavi akhe benta inkhulumo yakhe yemukeleke.

22

16:22
Taga 13:14
Kuhlakanipha kungumtfombo wekuphila kulabo labanako; kodvwa kubulima kwetama kufundzisa silima.

23Inhlitiyo yemuntfu lohlakaniphile iyakwati kukhetsa emavi, onkhe emavi lawakhulumako ayalandzeleka.

24Emavi lajabulisako afanana neluju, anambitseka kamnandzi aphilise umtimba.

25

16:25
Taga 14:12
Kukhona indlela lebonakala ilungile emehlweni emuntfu; kodvwa ekugcineni idvonselana ekufeni.

26Lutsandvo lwekudla lwemuntfu losisebenti lwenta sisebente ngemandla aso onkhe; ngobe kulamba kwaso kuyasibandzetela kusichubele embili.

27

16:27
Jak. 3:6
Bantfu lababi bafunana netindlela tekuvisa labanye buhlungu, ngisho nemavi abo avutsa emalangabi ebubi.

28

16:28
Taga 18:6
20:3
Umuntfu loguculela lokuliciniso ususa luchuku nekulwa, umuntfu wenhlebo wehlukanisa bangani labetsembene.

29

16:29
Taga 1:10,16
Sidlova siwunga makhelwane waso, simholele etindleleni tekonakala.

30

16:30
Taga 6:13
10:10
Umuntfu loficelana liso usuke acondze bubi, nemuntfu losinekelana ematinyo usuke ahlose bubi.

31

16:31
Taga 20:29
Budzala bungumvuzo wemphilo yekulunga; timvu tingumchele walabalungile.

32

16:32
Taga 14:17
19:11
Kuncono kuba ngumuntfu lobeketelako kunekuba silwi. Uncono umuntfu lotibambako kunemncobi nemtfumbi wemadolobha.

33Bantfu bangayenta inkatho nabafuna intsandvo yaNkulunkulu; kodvwa imphendvulo incunywa nguye, Simakadze.

17

171

17:1
Hla. 37:16
Taga 15:16
16:8
Kuncono kudla liphalishi lodvwa uhlale ngekuthula kunekuhlala ngekulwa endlini lenenala.

2Sigcili lesihlakaniphile siyakhula sibe ngetulu kwendvodzana lekuyimfanayo; lesigcili sigcina sesiyindlalifa kanye nemadvodzana.

3

17:3
Hla. 26:2
Jer. 17:10
Isiliva negolide kuhlolisiswa ngemlilo, kodvwa Simakadze uvivinya tinhlitiyo tebantfu.

4Sigangi siyalalelisisa nakukhulunywa ngekuganga, nemuntfu lonelulwimi lolubi uvula tindlebe atsatse onkhe emavi ekulimata labanye bantfu.

5

17:5
Taga 14:31
22:2
Nawuphukuta luphuya, usuke wetfuka uMdali walo; nawuhhalatisa umuntfu lowehlelwe ngulokubi, nakanjani ungeke uhlale ungajeziswa.

6Kubantfu labadzala kungumchele lomuhle kuba nebatukulu; nasetinsizweni kunjalo, boyise baludvumo lwato.

7Inkhulumo lenengcondvo ayikabhekeki kuphuma kumuntfu losihhema; kanjalo nemanga akabhekeki kuphuma emlonyeni wemuntfu lozitsile.

8

17:8
Taga 18:16
21:14
Umuntfu ubheka kutsi umdizo wakhe usebente njengemlingo, ukholwa kutsi ungamentela nome yini layifunako.

9

17:9
Taga 10:12
Umuntfu lotsetselelako angaphindziseli uhlumelelisa lutsandvo; kodvwa lolibala kukhuluma ngaleyo ndzaba wehlukanisa ngisho bangani labetsembene.

10

17:10
Shu. 7:6
Umuntfu lohlakaniphile ufundza kancono ngekwekhutwa kanye; kantsi umuntfu losilima akafundzi lutfo nome asashaywe imivimba lelikhulu.

11Umuntfu lomubi natimisela kuphambana nemtsetfo, uyaye atfunyelelwe umgijimi lote sihe kutsi atewubhekana naye.

12Kuncono kubhekana nelibhele lelitfukutseliswe kwemukwa bantfwabalo, kunekubhekana nesilima lesiphishaneke ngebulima baso.

13

17:13
Rom. 12:17
1 Thes. 5:15
1 Phet. 3:9
Nangabe umuntfu achubeka kuphindzisela lokuhle ngalokubi, lokubi kungeke kuphindze kuphume endlini yakhe.

14Kususa incabano kufanana nekubhobosa imbobo emantini lavalelwe; kufanele ivalwe lembobo emanti asengakayandzisi.

15

17:15
Dut. 25:1
Isa. 5:23
Hez. 13:19,22
Kungamlahli ngelicala lowonile nekulahla ngelicala longenacala, kokubili kusinengiso kuSimakadze.

16Silima singayicitsa imali sitsenge tifundvo tenhlakanipho; kodvwa kutawusitani nangabe singenangcondvo?

17

17:17
Taga 18:24
Umngani unelutsandvo ngaso sonkhe sikhatsi; kantsi umnakenu utalelwe kutsi netfwalisane naye tinhlupheko.

18

17:18
Taga 6:1
11:15
20:16
22:26
27:13
Ngumuntfu longenangcondvo kuphela lowetsembisa kuba sibambiso ekukhokheni tikwelede talomunye umuntfu.

19

17:19
Taga 16:18
18:12
Umuntfu lotsandza kulwa utsandza sono. Umuntfu lotigabatisa ngebunjinga bakhe utibitela kufa.

20Umuntfu lonetifiso letimbi angeke aphumelele; kantsi nemuntfu lonelulwimi lolumphacambili uwela etinhluphekweni.

21

17:21
Taga 10:1
15:20
Kulusizi kuba nendvodzana lesilima; yebo, kute kujabula kuyise wesilima.

22

17:22
Taga 15:13
18:14
Kuhlala ujabulile kungumutsi lophilisako; kodvwa lohlala akhubekile utsatsa lejubako leya ekufeni.

23

17:23
Eks. 23:8
Dut. 16:19
Umuntfu lomubi uwemukela ngasese umdizo, khona atewuphambukisa umtsetfo.

24

17:24
Shu. 2:14
Umuntfu lonekucondza utimisela ngekuhlakanipha, kodvwa emehlo esilima acalata yonkhe indzawo.

25

17:25
Taga 19:13
Indvodzana lesilima iletsela uyise lusizi, nemmunyu kunina lowayitala.

26Kubi kuhlawulisa umuntfu longenacala; kodvwa kubi kakhulu kushaya umuntfu lolungile.

27

17:27
Taga 10:19
Jak. 1:19
Umuntfu lofundze kuhlakanipha uyalubamba lulwimi lwakhe, lonemoya wekucondza uhlala apholile.

28Ngisho nesilima sibukeka sihlakaniphile, nasithulile, singakhulumi.