Siswati 1996 (SWA96)
13

131

13:1
Taga 10:17
12:1
15:5
Indvodzana lehlakaniphile iyayitsatsa imiyalo yeyise; kodvwa sedzeleli asiyemukeli imiyalo.

2

13:2
Taga 12:14
18:20
Umuntfu lolungile udla titselo letimnandzi taloko lakushoko; kodvwa bantfu lababi balambela kwenta budlova.

3

13:3
Taga 21:23
Umuntfu lobamba lulwimi lwakhe ulondvolota kuphila kwakhe; yebo, umuntfu lokhulumela futsi ulandza kuhlupheka.

4

13:4
Taga 10:14
12:24,27
19:15
21:5
Umuntfu lolivila ufisa lokunyenti agcine angakatfoli lutfo; kodvwa lokhutsele unikwa lokunyenti.

5Umuntfu lolungile uyawatondza emanga; kodvwa lomubi uletsa lihlazo nemahloni.

6

13:6
Taga 11:6
Kulunga kuyamgadza lophila ngendlela lecondzile; kodvwa sono siyabawisa lababi.

7Umuntfu lomunye utenta shangatsi ucebile, kantsi akanalutfo; lomunye atente shangatsi uphuyile, kantsi unjingile.

8Bunjinga bemuntfu bungaba yinhlawulo yekuphila kwakhe; kodvwa luphuya alusongelwa lutfo.

9

13:9
Jobe 18:5
Hla. 97:11
Taga 20:20
24:20
Kukhanya kwalabalungile kukhanya kakhulu; kodvwa sibane salababi siyacima.

10Ligcabho lichamusela incabano; kodvwa kuhlakanipha kutfolakala kulabo labemukela teluleko.

11

13:11
Taga 20:21
Umuntfu lotfola ingcebo ngekushesha isheshe imphunyuke; kodvwa loyitfola kancane kancane iyamandzela.

12

13:12
Hla. 14:7
Nangabe kufezeka kwematsemba emuntfu kwephuta, inhlitiyo yakhe iyacindzeteleka; kodvwa kufezeka kwesifiso kuletsa emandla.

13

13:13
1 Sam. 2:30
Taga 16:20
Joh. 12:48
Lowo lowedzelela livi utibulala yena; kodvwa lowo lolalela imiyalo utiphephisa yena.

14

13:14
Taga 10:11
14:27
18:4
Timfundziso temuntfu lohlakaniphile tingumtfombo wekuphila, umuntfu timncandza etingibeni tekufa.

15

13:15
Taga 12:8
Shu. 9:11
Umuntfu locondza kahle uyatsandzeka; kodvwa labo labangetsembeki basendleleni leya ekufeni.

16

13:16
Taga 15:2
Bonkhe bantfu labacotfo benta tintfo ngelwati; kodvwa silima sibubeka ebaleni bulima baso.

17

13:17
Taga 25:13
Sitfunywa lesingetsembeki sibanga tinhlupheko; kantsi lincusa leletsembekile liletsa kuphila.

18

13:18
Taga 10:17
Umuntfu longayinaki imphatfocotfo uyaphuya ahlazeke; kodvwa umuntfu lowemukela kutsetsiswa uyakuhlonipheka.

19Sifiso lesifezekile siluju emphefumulweni. Lababi abakufuni kwehlukana nebubi.

20

13:20
Taga 1:10
Lohambisana nebantfu labahlakaniphile naye ugcina asahlakaniphile; kodvwa umngani wetilima uyawuhlupheka.

21Lishwa licoshana nesoni; kodvwa imphumelelo ingumvuzo walolungile.

22

13:22
Jobe 27:16
Lifa lemuntfu lolungile lidliwa titukulwane takhe; kodvwa ingcebo lempongiswa soni igcina ilifa lalabalungile.

23Umhlaba walomphofu ungaba nesivuno lesinyenti; kodvwa bantfu lababi bayamvimbela kutsi awulime.Livesi 23 ngesiHebheru alicondzakali

24

13:24
Taga 3:12
19:18
22:15
23:13
29:15
Longayifaki luswati indvodzana yakhe usuke ayitondza; kodvwa loyitsandzako uyayicondzisa.

25

13:25
Taga 10:3
Umuntfu lolungile udla esutse; kodvwa sisu salababi sihlala silambile.

14

141

14:1
Taga 12:4
19:14
31:10
Umfati lohlakaniphile uyawakha umuti wakhe; kepha losilima uwubhidlita ngetakhe tandla.

2Umuntfu lohamba ngebucotfo wesaba Simakadze; kodvwa lotindlela takhe tigwegwile wedzelela Simakadze.

3Ligcabho lesilima livakala enkhulumeni yaso; kodvwa emavi ebantfu labahlakaniphile ayabaphephisa.

4Umuntfu lote tinkhabi uhlala angenalutfo encolobaneni yakhe; kodvwa utawutfola sivuno lesihle nanetinkhabi.“utakutfola sivuno lesihle nanetinkhabi” nome “nawunato ungalima utfole lesihle kakhulu”

5

14:5
Taga 6:19
12:17
14:25
Fakazi lowetsembekile akawacali emanga; kodvwa fakazi longaketsembeki uphefumula emanga.

6Sedzeleli sifuna kuhlakanipha singakutfoli; kodvwa lwati lutfolakala kalula kumuntfu lonekucondza.

7Sikhweshele silima, ngobe kute lwati lotalutfola kuso.

8

14:8
Ef. 5:15
Kuhlakanipha kwemuntfu locotfo kumholela endleleni lelungile; kodvwa tilima tedukiswa bulima bato.

9

14:9
Lev. 6:1
Taga 21:27
Lababi abanandzaba nome bona; kodvwa bantfu labacotfo bayemukeleka kuNkulunkulu.Livesi 9 ngesiHebheru alicondzakali; lamanye emahumusho ekucala atsi “Nkulunkulu ubabukela phansi lababi”

10Inhlitiyo yemuntfu buhlungu bayo itetfwalela yona yodvwa, futsi kute longase abe nesabelo ekujabuleni kwayo.

11

14:11
Taga 10:30
11:28
12:7,21
Imiti yalababi iyawucitseka; kodvwa imiti yalabacotfo iyakuphumelela.

12

14:12
Taga 12:16
16:32
Jak. 1:20
Kukhona indlela lebonakala iyinhle emehlweni emuntfu; kodvwa siphetfo sayo kufa.

13Umuntfu angahleka nome inhlitiyo yakhe ibuhlungu; emvakweluhleko inhlitiyo isala solomane ilusizi.

14Umuntfu lojikajikako utfola loko lokufanelwe similo sakhe; nemuntfu lolungile naye wemukela umvuzo wemisebenti yakhe.

15Umuntfu lonengcondvo lencane wetsemba yonkhe intfo; kodvwa lohlakaniphile indlela yakhe uyayibukisisa angakacali kuhamba ngayo.

16Umuntfu lohlakaniphile unesineke akubalekele lokubi; kodvwa silima siyahlaphata, sitetsembe kakhulu.

17Umuntfu lonenhlitiyo lencane wenta tintfo letibulima; kodvwa lonesineke uyabeketela.NgesiHebheru kutsi “uyatondvwa”

18Bantfu labanengcondvo lencane bazuza bulima; kodvwa labahlakaniphile banemchele welwati.

19

14:19
Semb. 3:9
Bantfu lababi bakhotsamela bantfu labalungile, nalabangakalungi bema emasangweni alolungile.

20

14:20
Taga 19:4,7
Luphuya alutsandvwa ngisho nangumakhelwane walo; kodvwa sicebi sitsandvwa bantfu labanyenti.

21

14:21
Taga 11:22
Umuntfu lobukela phansi makhelwane wakhe uyona; kodvwa ubusisiwe umuntfu lonemusa kulabamphofu.

22

14:22
Hla. 7:14
2 Thim. 1:16
Labo labakha emacebo ebubi abeduki yini? Umusa nekwetsembeka kuyawuba kwalabo labanemacebo lamahle.

23

14:23
Taga 21:5
Kuko konkhe kusebenta matima kunemvuzo; kodvwa labo labalibala kukhulumela futsi bahlala beswele.

24Umvuzo wesihlakaniphi kuhlakanipha kwaso; kodvwa bulima ngumchele wetilima.

25Fakazi lokhuluma liciniso usindzisa kuphila kwebantfu; kodvwa fakazi locala emanga utsengisa bantfu.

26Kwesaba Simakadze umuntfu kumenta abe nenqaba yekuphephela; lenqaba iba siphephelo sebantfwabakhe.

27

14:27
Taga 13:14
Kwesaba Simakadze ngumtfombo wekuphila, khona umuntfu atekwati kubalekela tingibe tekufa.

28Bukhosi benkhosi busime ebunyentini bebantfu labayilalelako; ngaphandle kwebantfu ayikho ikhona.

29Umuntfu lowephuta kutfukutsela unekucondza lokukhulu; kodvwa umuntfu lonenhlitiyo lencane utibonakalisa kutsi usilima.

30

14:30
Shu. 10:4
Ingcondvo lenekuthula iletsa imphilo emtimbeni; kodvwa umona ufanana nekubola kwematsambo.

31

14:31
Taga 17:5
22:2
Nawucindzetela luphuya, wetfuka uMdali walo; kodvwa nawuphetse kahle loweswele, udvumisa uMdali wakhe.

32Umuntfu lomubi ucitfwa kutiphatsa kabi kwakhe; kodvwa lolungile uyasindza ngekuhlonipheka kwakhe.

33Inhlitiyo yemuntfu lonekucondza ilikhaya lenhlakanipho; kodvwa ayatiwa enhlitiyweni yetilima.

34Kulunga kuyasiphakamisa sive; kodvwa sono silihlazo nome ngukusiphi sive.

35Inkhosi itsandza inceku yayo leyenta tintfo ngemphumelelo; kodvwa iyayitfukutselela inceku leyihlazisako.

15

151

15:1
1 Sam. 25:23
Taga 25:15
Imphendvulo letfobekile icitsa intfukutselo; kodvwa leyedzelelako nalenelulaka iyatfukutselisa.

2

15:2
Taga 13:16
Emavi emuntfu lohlakaniphile enta lwati lutsandzeke; kodvwa tilima titfulula bulima ngemlomo wato.

3

15:3
Jobe 31:4
34:21
Taga 5:21
Emehlo aSimakadze abuka yonkhe indzawo, abone bonkhe bantfu labalungile nalabangakalungi.

4Emavi ekubuyisana angumutsi wekuphila; kodvwa emavi elulaka ephula umphefumulo.

5

15:5
Taga 12:1
13:1,18
Silima siyakwedzelela kuyalwa nguyise; kodvwa indvodzana leyemukela kuyalwa inekucondza.

6

15:6
Taga 3:33
Endlini yemuntfu lolungile kunemcebo lomnyenti; kodvwa inzuzo yalomubi iletsa inhlupheko.

7Emavi emuntfu lohlakaniphile andzisa lwati; kodvwa tinhlitiyo tetilima atinjalo.

8

15:8
Taga 21:27
Isa. 1:11
Imihlatjelo lenikelwa ngulababi isinengiso kuSimakadze; kodvwa imithandazo yebantfu labetsembekile iyamjabulisa.

9

15:9
Taga 11:20
Simakadze uyayitondza indlela yekutiphatsa kwalomubi; kodvwa uyamtsandza lowo lohlose kwenta lokulungile.

10Umuntfu lowedukako ubuyiswa kamatima; kodvwa lowala kucondziswa uyawukufa.

11

15:11
Jobe 26:6
Heb. 4:13
Kufa nekubola“kufa nekubola” ngesiHebheru kutsi “Sheyoli na-Abadoni” kusemehlweni aSimakadze. Pho, umuntfu angayifihla kanjani imicabango yakhe kuSimakadze?

12

15:12
Taga 9:7
Tihlangananhloko atikufuni kucondziswa, tibalekelana nebantfu labahlakaniphile.

13

15:13
Taga 17:22
18:14
Inhlitiyo lejabulile yenta buso bujabule; kodvwa ngelusizi umoya uyephuka.

14Ingcondvo yemuntfu lohlakaniphile ifuna lwati; kodvwa tilima titondla ngebulima.

15Emalanga emuntfu lohluphekako mabi; kodvwa lonenhlitiyo lejabulile kuphila kwakhe kulidzili.

16

15:16
Hla. 37:16
39:7
Taga 16:8
17:1
Shu. 4:6
5:11
Kuncono kuba nalokuncane kanye nekwesaba Simakadze kunekuba nemcebo lomnyenti netinkhatsato tawo.

17

15:17
Taga 17:1
Kuncono kudla umbhidvo ngekuvana kunekudla inyama lenonile ngekutondzana.

18

15:18
Taga 10:12
26:21
29:22
Umuntfu lonenhlitiyo lencane ususa lutfutfuva; kodvwa umuntfu lobeketelako uletsa kuthula lapho kunembango khona.

19Indlela yelivila iyena, ivinjwe ngemanyeva; kodvwa indlela yemuntfu locotfo ifanana nemgwaco lomkhulu lokhanyako.

20

15:20
Taga 10:1
17:21,25
19:13
29:3
Indvodzana lehlakaniphile itfokotisa uyise; kodvwa silima siyamedzelela unina.

21

15:21
Taga 10:23
Umuntfu lokhohlakele ujatjuliswa bulima; kodvwa umuntfu lonekucondza akeduki.

22

15:22
Taga 11:14
24:6
Tinhloso atiphumeleli ngaphandle kweteluleko; kodvwa nangabe kunebeluleki labanyenti tiyakuphumelela.

23

15:23
Taga 25:11
Umuntfu uyajabula nakanika imphendvulo lengiyo. Maye! Kuhle kunika imphendvulo lefanele ngesikhatsi lesifanele!

24Umuntfu lohlakaniphile uhamba ngendlela yekuphila lecondze etulu, khona ateyigwema indlela yekufa leya phansi emangcwabeni.“emangcwabeni” ngesiHebheru kutsi “eSheyoli”

25

15:25
Luk. 1:51
1 Phet. 5:5
Simakadze uyawubhidlita umuti wemuntfu lotigcabhako; kodvwa iminyele yendzawo yemfelokati uyayigcina.

26Imicabango lemibi isinengiso kuSimakadze; kodvwa emavi lalungile ayamjabulisa Simakadze.

27

15:27
Shu. 7:8
Hab. 2:9
Umuntfu lofuna inzuzo ngendlela lembi uletsa kuhlupheka ekhaya lakhe; kodvwa umuntfu lotondza kudizelwa uyawuphila.

28Umuntfu lolungile ucabanga kucala angakaphendvuli; kodvwa bantfu lababi batfulula bubi ngemilomo yabo.

29

15:29
Joh. 9:31
Simakadze ukhashane nebantfu lababi; kodvwa uyayiva imithandazo yebantfu labalungile.

30Buso lobumamatsekako buyajabulisana, tindzaba letimnandzi ticinisa ematsambo.

31Umuntfu lolalelako nakekhutwako uyawuphila, uyawutivela asekhaya nasasemkhatsini webantfu labahlakaniphile.

32

15:32
Jobe 9:21
Taga 8:35
Umuntfu longakunaki kuyalwa utedzelela yena matfupha; kodvwa lolalelako nayalwa ufundza kucondza.

33

15:33
Taga 16:18
18:12
22:4
29:23
Imis. 14:22
1 Phet. 1:6
Kwesaba Simakadze kufundzisa umuntfu kuhlakanipha. Nangabe umuntfu afuna kudvunyiswa, kufanele atitfobe kucala.