Siswati 1996 (SWA96)
14

141

14:1
Taga 12:4
19:14
31:10
Umfati lohlakaniphile uyawakha umuti wakhe; kepha losilima uwubhidlita ngetakhe tandla.

2Umuntfu lohamba ngebucotfo wesaba Simakadze; kodvwa lotindlela takhe tigwegwile wedzelela Simakadze.

3Ligcabho lesilima livakala enkhulumeni yaso; kodvwa emavi ebantfu labahlakaniphile ayabaphephisa.

4Umuntfu lote tinkhabi uhlala angenalutfo encolobaneni yakhe; kodvwa utawutfola sivuno lesihle nanetinkhabi.“utakutfola sivuno lesihle nanetinkhabi” nome “nawunato ungalima utfole lesihle kakhulu”

5

14:5
Taga 6:19
12:17
14:25
Fakazi lowetsembekile akawacali emanga; kodvwa fakazi longaketsembeki uphefumula emanga.

6Sedzeleli sifuna kuhlakanipha singakutfoli; kodvwa lwati lutfolakala kalula kumuntfu lonekucondza.

7Sikhweshele silima, ngobe kute lwati lotalutfola kuso.

8

14:8
Ef. 5:15
Kuhlakanipha kwemuntfu locotfo kumholela endleleni lelungile; kodvwa tilima tedukiswa bulima bato.

9

14:9
Lev. 6:1
Taga 21:27
Lababi abanandzaba nome bona; kodvwa bantfu labacotfo bayemukeleka kuNkulunkulu.Livesi 9 ngesiHebheru alicondzakali; lamanye emahumusho ekucala atsi “Nkulunkulu ubabukela phansi lababi”

10Inhlitiyo yemuntfu buhlungu bayo itetfwalela yona yodvwa, futsi kute longase abe nesabelo ekujabuleni kwayo.

11

14:11
Taga 10:30
11:28
12:7,21
Imiti yalababi iyawucitseka; kodvwa imiti yalabacotfo iyakuphumelela.

12

14:12
Taga 12:16
16:32
Jak. 1:20
Kukhona indlela lebonakala iyinhle emehlweni emuntfu; kodvwa siphetfo sayo kufa.

13Umuntfu angahleka nome inhlitiyo yakhe ibuhlungu; emvakweluhleko inhlitiyo isala solomane ilusizi.

14Umuntfu lojikajikako utfola loko lokufanelwe similo sakhe; nemuntfu lolungile naye wemukela umvuzo wemisebenti yakhe.

15Umuntfu lonengcondvo lencane wetsemba yonkhe intfo; kodvwa lohlakaniphile indlela yakhe uyayibukisisa angakacali kuhamba ngayo.

16Umuntfu lohlakaniphile unesineke akubalekele lokubi; kodvwa silima siyahlaphata, sitetsembe kakhulu.

17Umuntfu lonenhlitiyo lencane wenta tintfo letibulima; kodvwa lonesineke uyabeketela.NgesiHebheru kutsi “uyatondvwa”

18Bantfu labanengcondvo lencane bazuza bulima; kodvwa labahlakaniphile banemchele welwati.

19

14:19
Semb. 3:9
Bantfu lababi bakhotsamela bantfu labalungile, nalabangakalungi bema emasangweni alolungile.

20

14:20
Taga 19:4,7
Luphuya alutsandvwa ngisho nangumakhelwane walo; kodvwa sicebi sitsandvwa bantfu labanyenti.

21

14:21
Taga 11:22
Umuntfu lobukela phansi makhelwane wakhe uyona; kodvwa ubusisiwe umuntfu lonemusa kulabamphofu.

22

14:22
Hla. 7:14
2 Thim. 1:16
Labo labakha emacebo ebubi abeduki yini? Umusa nekwetsembeka kuyawuba kwalabo labanemacebo lamahle.

23

14:23
Taga 21:5
Kuko konkhe kusebenta matima kunemvuzo; kodvwa labo labalibala kukhulumela futsi bahlala beswele.

24Umvuzo wesihlakaniphi kuhlakanipha kwaso; kodvwa bulima ngumchele wetilima.

25Fakazi lokhuluma liciniso usindzisa kuphila kwebantfu; kodvwa fakazi locala emanga utsengisa bantfu.

26Kwesaba Simakadze umuntfu kumenta abe nenqaba yekuphephela; lenqaba iba siphephelo sebantfwabakhe.

27

14:27
Taga 13:14
Kwesaba Simakadze ngumtfombo wekuphila, khona umuntfu atekwati kubalekela tingibe tekufa.

28Bukhosi benkhosi busime ebunyentini bebantfu labayilalelako; ngaphandle kwebantfu ayikho ikhona.

29Umuntfu lowephuta kutfukutsela unekucondza lokukhulu; kodvwa umuntfu lonenhlitiyo lencane utibonakalisa kutsi usilima.

30

14:30
Shu. 10:4
Ingcondvo lenekuthula iletsa imphilo emtimbeni; kodvwa umona ufanana nekubola kwematsambo.

31

14:31
Taga 17:5
22:2
Nawucindzetela luphuya, wetfuka uMdali walo; kodvwa nawuphetse kahle loweswele, udvumisa uMdali wakhe.

32Umuntfu lomubi ucitfwa kutiphatsa kabi kwakhe; kodvwa lolungile uyasindza ngekuhlonipheka kwakhe.

33Inhlitiyo yemuntfu lonekucondza ilikhaya lenhlakanipho; kodvwa ayatiwa enhlitiyweni yetilima.

34Kulunga kuyasiphakamisa sive; kodvwa sono silihlazo nome ngukusiphi sive.

35Inkhosi itsandza inceku yayo leyenta tintfo ngemphumelelo; kodvwa iyayitfukutselela inceku leyihlazisako.