Siswati 1996 (SWA96)
13

131

13:1
Taga 10:17
12:1
15:5
Indvodzana lehlakaniphile iyayitsatsa imiyalo yeyise; kodvwa sedzeleli asiyemukeli imiyalo.

2

13:2
Taga 12:14
18:20
Umuntfu lolungile udla titselo letimnandzi taloko lakushoko; kodvwa bantfu lababi balambela kwenta budlova.

3

13:3
Taga 21:23
Umuntfu lobamba lulwimi lwakhe ulondvolota kuphila kwakhe; yebo, umuntfu lokhulumela futsi ulandza kuhlupheka.

4

13:4
Taga 10:14
12:24,27
19:15
21:5
Umuntfu lolivila ufisa lokunyenti agcine angakatfoli lutfo; kodvwa lokhutsele unikwa lokunyenti.

5Umuntfu lolungile uyawatondza emanga; kodvwa lomubi uletsa lihlazo nemahloni.

6

13:6
Taga 11:6
Kulunga kuyamgadza lophila ngendlela lecondzile; kodvwa sono siyabawisa lababi.

7Umuntfu lomunye utenta shangatsi ucebile, kantsi akanalutfo; lomunye atente shangatsi uphuyile, kantsi unjingile.

8Bunjinga bemuntfu bungaba yinhlawulo yekuphila kwakhe; kodvwa luphuya alusongelwa lutfo.

9

13:9
Jobe 18:5
Hla. 97:11
Taga 20:20
24:20
Kukhanya kwalabalungile kukhanya kakhulu; kodvwa sibane salababi siyacima.

10Ligcabho lichamusela incabano; kodvwa kuhlakanipha kutfolakala kulabo labemukela teluleko.

11

13:11
Taga 20:21
Umuntfu lotfola ingcebo ngekushesha isheshe imphunyuke; kodvwa loyitfola kancane kancane iyamandzela.

12

13:12
Hla. 14:7
Nangabe kufezeka kwematsemba emuntfu kwephuta, inhlitiyo yakhe iyacindzeteleka; kodvwa kufezeka kwesifiso kuletsa emandla.

13

13:13
1 Sam. 2:30
Taga 16:20
Joh. 12:48
Lowo lowedzelela livi utibulala yena; kodvwa lowo lolalela imiyalo utiphephisa yena.

14

13:14
Taga 10:11
14:27
18:4
Timfundziso temuntfu lohlakaniphile tingumtfombo wekuphila, umuntfu timncandza etingibeni tekufa.

15

13:15
Taga 12:8
Shu. 9:11
Umuntfu locondza kahle uyatsandzeka; kodvwa labo labangetsembeki basendleleni leya ekufeni.

16

13:16
Taga 15:2
Bonkhe bantfu labacotfo benta tintfo ngelwati; kodvwa silima sibubeka ebaleni bulima baso.

17

13:17
Taga 25:13
Sitfunywa lesingetsembeki sibanga tinhlupheko; kantsi lincusa leletsembekile liletsa kuphila.

18

13:18
Taga 10:17
Umuntfu longayinaki imphatfocotfo uyaphuya ahlazeke; kodvwa umuntfu lowemukela kutsetsiswa uyakuhlonipheka.

19Sifiso lesifezekile siluju emphefumulweni. Lababi abakufuni kwehlukana nebubi.

20

13:20
Taga 1:10
Lohambisana nebantfu labahlakaniphile naye ugcina asahlakaniphile; kodvwa umngani wetilima uyawuhlupheka.

21Lishwa licoshana nesoni; kodvwa imphumelelo ingumvuzo walolungile.

22

13:22
Jobe 27:16
Lifa lemuntfu lolungile lidliwa titukulwane takhe; kodvwa ingcebo lempongiswa soni igcina ilifa lalabalungile.

23Umhlaba walomphofu ungaba nesivuno lesinyenti; kodvwa bantfu lababi bayamvimbela kutsi awulime.Livesi 23 ngesiHebheru alicondzakali

24

13:24
Taga 3:12
19:18
22:15
23:13
29:15
Longayifaki luswati indvodzana yakhe usuke ayitondza; kodvwa loyitsandzako uyayicondzisa.

25

13:25
Taga 10:3
Umuntfu lolungile udla esutse; kodvwa sisu salababi sihlala silambile.