Siswati 1996 (SWA96)
12

121

12:1
Taga 13:1,18
15:5
Umuntfu lotsandza kuyalwa utsandza lwati; kodvwa lotondza kucondziswa usilima.

2Umuntfu lolungile uyemukeleka kuSimakadze; kodvwa lohlosa lokubi uyamlahla.

3Umuntfu akasimamiswa kwenta bubi; kodvwa lolungile angeke ashukunyiswe.

4

12:4
Taga 31:10
Umfati lolungile ungumchele wendvodza yakhe; kodvwa loyihlazisako ufanana nekubola ematsanjeni ayo.

5Emasu alabalungile mahle; kodvwa teluleko talababi tiyedukisana.

6Emavi ebantfu lababi acotsele kucitsa ingati; kodvwa emavi alabalungile ayabakhulula bantfu.

7

12:7
Taga 14:11
Bantfu lababi bayaketulwa banyamalale; kodvwa imindeni yalabalungile iyawuhlala imile.

8Umuntfu udvunyiswa ngekunakekela kwakhe; kodvwa lonenhlitiyo lembi ubukeleka phansi.

9Uncono umuntfu lotitfobako atisebentele kunemuntfu lotsi ucebile kantsi uyalamba.

10Umuntfu lolungile uyatinakekela tifuyo takhe; kodvwa lomubi utiphatsa dlephu.

11

12:11
Taga 28:19
Lolima umhlaba wakhe uyawuba nenala yekudla; kodvwa lolibala kulandzelana netintfo letingenamsebenti akanangcondvo.

12Bantfu lababi betama kutiphephisa ngebubi; kodvwa labalungile bayakuma banganyakatiswa.Livesi 12 ngesiHebheru alicondzakali

13

12:13
Hla. 7:15
9:17
Taga 5:22
Umuntfu ubanjwa tinkhulumo takhe letimbi; kodvwa lolungile uyasindza enhluphekweni.

14

12:14
Hla. 62:12
Taga 13:2
Mat. 16:27
2 Khor. 5:10
Lomunye utfola inzuzo ngekukhuluma kwakhe; kantsi lomunye uyitfola ngekusebentisa tandla takhe.

15Silima sicabanga kutsi konkhe lokwentiwa ngiso kulungile; kodvwa umuntfu lotsatsa teluleko uhlakaniphile.

16Kutfukutsela kwesilima kusheshe kubonakale; kodvwa umuntfu lohlakaniphile uyayitsalalisela inhlamba.

17

12:17
Taga 6:19
14:5
Fakazi lowetsembekile ukhuluma bufakazi lobuliciniso; kodvwa fakazi lonemanga wandzisa emanga.

18Emavi lakhulumeke ngebudlabha ahlaba njengesikhali; kodvwa emavi lakhulumeke ngekuhlakanipha ayaphilisa.

19Umuntfu lokhuluma liciniso uyakhonsa; kodvwa lokhuluma emanga akakhonsi.

20Inkhohliso isetinhlitiyweni talabo labahlose lokubi; kodvwa labo labasebentela kutsi kube nekuthula bayawujabula.

21

12:21
Hla. 91:10
Labalungile bayawuhlala baphephile etingotini; kodvwa lababi bayawuhlala basetinhluphekweni.

22

12:22
Taga 6:16
11:20
Imilomo lecala emanga isinengiso kuSimakadze; kodvwa laba labetsembekile bayinjabulo kuye.

23

12:23
Taga 10:14
13:16
Umuntfu lohlakaniphile uyalufihla lwati lwakhe; kodvwa tilima tikubeka ebaleni kungati kwato.

24

12:24
Taga 10:4
13:4
19:15
Sandla lesikhutsele emsebentini sigcina siphetse; kodvwa livila ligcina lisigcili.

25Kukhatsateka kuyamondzisa umuntfu; kodvwa livi lemusa limenta ajabule.

26Umuntfu lolungile ungumholi kumakhelwane wakhe; kodvwa lababi bayedukisana.

27Umuntfu lolivila uyalamba; kodvwa lokhutsele ugcina aphumelele.Livesi 27 ngesiHebheru alicondzakali

28Kutiphatsa kahle kwalolungile kuyindlela leya ekuphileni; kodvwa kutiphatsa kabi kuyindlela leya ekufeni.

13

131

13:1
Taga 10:17
12:1
15:5
Indvodzana lehlakaniphile iyayitsatsa imiyalo yeyise; kodvwa sedzeleli asiyemukeli imiyalo.

2

13:2
Taga 12:14
18:20
Umuntfu lolungile udla titselo letimnandzi taloko lakushoko; kodvwa bantfu lababi balambela kwenta budlova.

3

13:3
Taga 21:23
Umuntfu lobamba lulwimi lwakhe ulondvolota kuphila kwakhe; yebo, umuntfu lokhulumela futsi ulandza kuhlupheka.

4

13:4
Taga 10:14
12:24,27
19:15
21:5
Umuntfu lolivila ufisa lokunyenti agcine angakatfoli lutfo; kodvwa lokhutsele unikwa lokunyenti.

5Umuntfu lolungile uyawatondza emanga; kodvwa lomubi uletsa lihlazo nemahloni.

6

13:6
Taga 11:6
Kulunga kuyamgadza lophila ngendlela lecondzile; kodvwa sono siyabawisa lababi.

7Umuntfu lomunye utenta shangatsi ucebile, kantsi akanalutfo; lomunye atente shangatsi uphuyile, kantsi unjingile.

8Bunjinga bemuntfu bungaba yinhlawulo yekuphila kwakhe; kodvwa luphuya alusongelwa lutfo.

9

13:9
Jobe 18:5
Hla. 97:11
Taga 20:20
24:20
Kukhanya kwalabalungile kukhanya kakhulu; kodvwa sibane salababi siyacima.

10Ligcabho lichamusela incabano; kodvwa kuhlakanipha kutfolakala kulabo labemukela teluleko.

11

13:11
Taga 20:21
Umuntfu lotfola ingcebo ngekushesha isheshe imphunyuke; kodvwa loyitfola kancane kancane iyamandzela.

12

13:12
Hla. 14:7
Nangabe kufezeka kwematsemba emuntfu kwephuta, inhlitiyo yakhe iyacindzeteleka; kodvwa kufezeka kwesifiso kuletsa emandla.

13

13:13
1 Sam. 2:30
Taga 16:20
Joh. 12:48
Lowo lowedzelela livi utibulala yena; kodvwa lowo lolalela imiyalo utiphephisa yena.

14

13:14
Taga 10:11
14:27
18:4
Timfundziso temuntfu lohlakaniphile tingumtfombo wekuphila, umuntfu timncandza etingibeni tekufa.

15

13:15
Taga 12:8
Shu. 9:11
Umuntfu locondza kahle uyatsandzeka; kodvwa labo labangetsembeki basendleleni leya ekufeni.

16

13:16
Taga 15:2
Bonkhe bantfu labacotfo benta tintfo ngelwati; kodvwa silima sibubeka ebaleni bulima baso.

17

13:17
Taga 25:13
Sitfunywa lesingetsembeki sibanga tinhlupheko; kantsi lincusa leletsembekile liletsa kuphila.

18

13:18
Taga 10:17
Umuntfu longayinaki imphatfocotfo uyaphuya ahlazeke; kodvwa umuntfu lowemukela kutsetsiswa uyakuhlonipheka.

19Sifiso lesifezekile siluju emphefumulweni. Lababi abakufuni kwehlukana nebubi.

20

13:20
Taga 1:10
Lohambisana nebantfu labahlakaniphile naye ugcina asahlakaniphile; kodvwa umngani wetilima uyawuhlupheka.

21Lishwa licoshana nesoni; kodvwa imphumelelo ingumvuzo walolungile.

22

13:22
Jobe 27:16
Lifa lemuntfu lolungile lidliwa titukulwane takhe; kodvwa ingcebo lempongiswa soni igcina ilifa lalabalungile.

23Umhlaba walomphofu ungaba nesivuno lesinyenti; kodvwa bantfu lababi bayamvimbela kutsi awulime.Livesi 23 ngesiHebheru alicondzakali

24

13:24
Taga 3:12
19:18
22:15
23:13
29:15
Longayifaki luswati indvodzana yakhe usuke ayitondza; kodvwa loyitsandzako uyayicondzisa.

25

13:25
Taga 10:3
Umuntfu lolungile udla esutse; kodvwa sisu salababi sihlala silambile.

14

141

14:1
Taga 12:4
19:14
31:10
Umfati lohlakaniphile uyawakha umuti wakhe; kepha losilima uwubhidlita ngetakhe tandla.

2Umuntfu lohamba ngebucotfo wesaba Simakadze; kodvwa lotindlela takhe tigwegwile wedzelela Simakadze.

3Ligcabho lesilima livakala enkhulumeni yaso; kodvwa emavi ebantfu labahlakaniphile ayabaphephisa.

4Umuntfu lote tinkhabi uhlala angenalutfo encolobaneni yakhe; kodvwa utawutfola sivuno lesihle nanetinkhabi.“utakutfola sivuno lesihle nanetinkhabi” nome “nawunato ungalima utfole lesihle kakhulu”

5

14:5
Taga 6:19
12:17
14:25
Fakazi lowetsembekile akawacali emanga; kodvwa fakazi longaketsembeki uphefumula emanga.

6Sedzeleli sifuna kuhlakanipha singakutfoli; kodvwa lwati lutfolakala kalula kumuntfu lonekucondza.

7Sikhweshele silima, ngobe kute lwati lotalutfola kuso.

8

14:8
Ef. 5:15
Kuhlakanipha kwemuntfu locotfo kumholela endleleni lelungile; kodvwa tilima tedukiswa bulima bato.

9

14:9
Lev. 6:1
Taga 21:27
Lababi abanandzaba nome bona; kodvwa bantfu labacotfo bayemukeleka kuNkulunkulu.Livesi 9 ngesiHebheru alicondzakali; lamanye emahumusho ekucala atsi “Nkulunkulu ubabukela phansi lababi”

10Inhlitiyo yemuntfu buhlungu bayo itetfwalela yona yodvwa, futsi kute longase abe nesabelo ekujabuleni kwayo.

11

14:11
Taga 10:30
11:28
12:7,21
Imiti yalababi iyawucitseka; kodvwa imiti yalabacotfo iyakuphumelela.

12

14:12
Taga 12:16
16:32
Jak. 1:20
Kukhona indlela lebonakala iyinhle emehlweni emuntfu; kodvwa siphetfo sayo kufa.

13Umuntfu angahleka nome inhlitiyo yakhe ibuhlungu; emvakweluhleko inhlitiyo isala solomane ilusizi.

14Umuntfu lojikajikako utfola loko lokufanelwe similo sakhe; nemuntfu lolungile naye wemukela umvuzo wemisebenti yakhe.

15Umuntfu lonengcondvo lencane wetsemba yonkhe intfo; kodvwa lohlakaniphile indlela yakhe uyayibukisisa angakacali kuhamba ngayo.

16Umuntfu lohlakaniphile unesineke akubalekele lokubi; kodvwa silima siyahlaphata, sitetsembe kakhulu.

17Umuntfu lonenhlitiyo lencane wenta tintfo letibulima; kodvwa lonesineke uyabeketela.NgesiHebheru kutsi “uyatondvwa”

18Bantfu labanengcondvo lencane bazuza bulima; kodvwa labahlakaniphile banemchele welwati.

19

14:19
Semb. 3:9
Bantfu lababi bakhotsamela bantfu labalungile, nalabangakalungi bema emasangweni alolungile.

20

14:20
Taga 19:4,7
Luphuya alutsandvwa ngisho nangumakhelwane walo; kodvwa sicebi sitsandvwa bantfu labanyenti.

21

14:21
Taga 11:22
Umuntfu lobukela phansi makhelwane wakhe uyona; kodvwa ubusisiwe umuntfu lonemusa kulabamphofu.

22

14:22
Hla. 7:14
2 Thim. 1:16
Labo labakha emacebo ebubi abeduki yini? Umusa nekwetsembeka kuyawuba kwalabo labanemacebo lamahle.

23

14:23
Taga 21:5
Kuko konkhe kusebenta matima kunemvuzo; kodvwa labo labalibala kukhulumela futsi bahlala beswele.

24Umvuzo wesihlakaniphi kuhlakanipha kwaso; kodvwa bulima ngumchele wetilima.

25Fakazi lokhuluma liciniso usindzisa kuphila kwebantfu; kodvwa fakazi locala emanga utsengisa bantfu.

26Kwesaba Simakadze umuntfu kumenta abe nenqaba yekuphephela; lenqaba iba siphephelo sebantfwabakhe.

27

14:27
Taga 13:14
Kwesaba Simakadze ngumtfombo wekuphila, khona umuntfu atekwati kubalekela tingibe tekufa.

28Bukhosi benkhosi busime ebunyentini bebantfu labayilalelako; ngaphandle kwebantfu ayikho ikhona.

29Umuntfu lowephuta kutfukutsela unekucondza lokukhulu; kodvwa umuntfu lonenhlitiyo lencane utibonakalisa kutsi usilima.

30

14:30
Shu. 10:4
Ingcondvo lenekuthula iletsa imphilo emtimbeni; kodvwa umona ufanana nekubola kwematsambo.

31

14:31
Taga 17:5
22:2
Nawucindzetela luphuya, wetfuka uMdali walo; kodvwa nawuphetse kahle loweswele, udvumisa uMdali wakhe.

32Umuntfu lomubi ucitfwa kutiphatsa kabi kwakhe; kodvwa lolungile uyasindza ngekuhlonipheka kwakhe.

33Inhlitiyo yemuntfu lonekucondza ilikhaya lenhlakanipho; kodvwa ayatiwa enhlitiyweni yetilima.

34Kulunga kuyasiphakamisa sive; kodvwa sono silihlazo nome ngukusiphi sive.

35Inkhosi itsandza inceku yayo leyenta tintfo ngemphumelelo; kodvwa iyayitfukutselela inceku leyihlazisako.