Siswati 1996 (SWA96)
12

121

12:1
Taga 13:1,18
15:5
Umuntfu lotsandza kuyalwa utsandza lwati; kodvwa lotondza kucondziswa usilima.

2Umuntfu lolungile uyemukeleka kuSimakadze; kodvwa lohlosa lokubi uyamlahla.

3Umuntfu akasimamiswa kwenta bubi; kodvwa lolungile angeke ashukunyiswe.

4

12:4
Taga 31:10
Umfati lolungile ungumchele wendvodza yakhe; kodvwa loyihlazisako ufanana nekubola ematsanjeni ayo.

5Emasu alabalungile mahle; kodvwa teluleko talababi tiyedukisana.

6Emavi ebantfu lababi acotsele kucitsa ingati; kodvwa emavi alabalungile ayabakhulula bantfu.

7

12:7
Taga 14:11
Bantfu lababi bayaketulwa banyamalale; kodvwa imindeni yalabalungile iyawuhlala imile.

8Umuntfu udvunyiswa ngekunakekela kwakhe; kodvwa lonenhlitiyo lembi ubukeleka phansi.

9Uncono umuntfu lotitfobako atisebentele kunemuntfu lotsi ucebile kantsi uyalamba.

10Umuntfu lolungile uyatinakekela tifuyo takhe; kodvwa lomubi utiphatsa dlephu.

11

12:11
Taga 28:19
Lolima umhlaba wakhe uyawuba nenala yekudla; kodvwa lolibala kulandzelana netintfo letingenamsebenti akanangcondvo.

12Bantfu lababi betama kutiphephisa ngebubi; kodvwa labalungile bayakuma banganyakatiswa.Livesi 12 ngesiHebheru alicondzakali

13

12:13
Hla. 7:15
9:17
Taga 5:22
Umuntfu ubanjwa tinkhulumo takhe letimbi; kodvwa lolungile uyasindza enhluphekweni.

14

12:14
Hla. 62:12
Taga 13:2
Mat. 16:27
2 Khor. 5:10
Lomunye utfola inzuzo ngekukhuluma kwakhe; kantsi lomunye uyitfola ngekusebentisa tandla takhe.

15Silima sicabanga kutsi konkhe lokwentiwa ngiso kulungile; kodvwa umuntfu lotsatsa teluleko uhlakaniphile.

16Kutfukutsela kwesilima kusheshe kubonakale; kodvwa umuntfu lohlakaniphile uyayitsalalisela inhlamba.

17

12:17
Taga 6:19
14:5
Fakazi lowetsembekile ukhuluma bufakazi lobuliciniso; kodvwa fakazi lonemanga wandzisa emanga.

18Emavi lakhulumeke ngebudlabha ahlaba njengesikhali; kodvwa emavi lakhulumeke ngekuhlakanipha ayaphilisa.

19Umuntfu lokhuluma liciniso uyakhonsa; kodvwa lokhuluma emanga akakhonsi.

20Inkhohliso isetinhlitiyweni talabo labahlose lokubi; kodvwa labo labasebentela kutsi kube nekuthula bayawujabula.

21

12:21
Hla. 91:10
Labalungile bayawuhlala baphephile etingotini; kodvwa lababi bayawuhlala basetinhluphekweni.

22

12:22
Taga 6:16
11:20
Imilomo lecala emanga isinengiso kuSimakadze; kodvwa laba labetsembekile bayinjabulo kuye.

23

12:23
Taga 10:14
13:16
Umuntfu lohlakaniphile uyalufihla lwati lwakhe; kodvwa tilima tikubeka ebaleni kungati kwato.

24

12:24
Taga 10:4
13:4
19:15
Sandla lesikhutsele emsebentini sigcina siphetse; kodvwa livila ligcina lisigcili.

25Kukhatsateka kuyamondzisa umuntfu; kodvwa livi lemusa limenta ajabule.

26Umuntfu lolungile ungumholi kumakhelwane wakhe; kodvwa lababi bayedukisana.

27Umuntfu lolivila uyalamba; kodvwa lokhutsele ugcina aphumelele.Livesi 27 ngesiHebheru alicondzakali

28Kutiphatsa kahle kwalolungile kuyindlela leya ekuphileni; kodvwa kutiphatsa kabi kuyindlela leya ekufeni.