Siswati 1996 (SWA96)
9

Kuhlakanipha nebulima

91Kuhlakanipha kwakhe indlu yako, kwayisimisa ngetinsika letisikhombisa. 2Kuhlabile, kwadidiyela liwayini lako, kwadeka litafula lako. 3Kutfumele tincekukati tako kutsi tiphume tiye kuyawumemeta eticongweni telidolobha, 4titsi: “Nine labate lwati, wotani lapha! Nine labate ingcondvo, 5wotani nitewudla kudla kwami, ninatse neliwayini lengilihlanganisile. 6Shiyani bulima benu, khona nitewuphila nihambe ngendlela yekucondza.”

7

9:7
Mat. 7:6
Naweluleka sedzeleli, utilandzela inhlamba; nawucondzisa umuntfu lomubi, utawusuke akulimate.

8

9:8
Taga 23:9
28:23
Ungaseluleki sedzeleli, ngobe sitakutondza; yeluleka lohlakaniphile, yena utakutsandza. 9
9:9
Mat. 13:12
Nawuyala umuntfu lohlakaniphile, utawusuka ahlakaniphe kakhulu; nawufundzisa umuntfu lolungile, yena usuka engete kulokufundza kwakhe.

10

9:10
Jobe 28:28
Hla. 111:10
Taga 1:7
Kwesaba Simakadze kusicalo sekuhlakanipha, nekumati Longcwele kuba nekucondza sibili. 11
9:11
Taga 3:16
4:10
8:35
Mine kuhlakanipha, ngitakwandzisa emalanga akho neminyaka yekuphila kwakho. 12Nawuhlakaniphile, kusitakala wena; kodvwa nangabe usedzeleli, kutawuhlupheka wena.

13Bulima bufanana nemfati lonemsindvo, longalati lihlazo nalongati lutfo, 14lohlala emnyango wendlu yakhe embonisweni yelidolobha, 15amemete emadvodza lendlulako atihambela ngemisebenti yawo, atsi: 16“Wotani lapha, nine tilima.” Ukhuluma kubo bonkhe labate lwati atsi: 17

9:17
Taga 5:15
20:17
“Emanti ekwebiwa amnandzi, nekudla lokudlelwa emasitseleni kwehla esiphundvu.”

18

9:18
Taga 2:18
7:27
Lendvodza lasayitfumbile ayati kutsi akuyi lolubuyako lapho, nekutsi labangena kuye basemajukujukwini elithuna.

10

Taga taSolomoni

101

10:1
Taga 15:20
17:21,25
19:13
23:24
29:3
Leti-ke taga taSolomoni:

Indvodzana lehlakaniphile ijabulisa uyise, kodvwa indvodzana lelibele ikhuba unina.

2

10:2
Taga 11:4
Hez. 7:19
Ingcebo letfolakale ngebubi ayikusiti ngalutfo, kodvwa kutiphatsa kahle kukusindzisisa ekufeni.

3Simakadze akavumi kutsi lolungile alambe; kodvwa lababi uyabavimba kutsi bakutfole loko labakufunako.

4

10:4
Taga 12:24,27
13:4
19:15
20:13
Buvila benta umuntfu abe luphuya; kodvwa kukhutsala kwenta umuntfu abe yinjinga.

5

10:5
Taga 6:8
Indvodzana lehlakaniphile ngulebutsa kudla emasimini nase kulungile; kodvwa lelalako nakuvunwako iyahlazisana.

6

10:6
Hla. 27:12
Taga 10:11
Umuntfu lolungile uphiwa tibusiso letinyenti; kodvwa lomubi ufihla budlova bakhe ngekukhuluma kwakhe lokunyenti.

7

10:7
Hla. 37:9,22,28,38
Kukhunjulwa kwemuntfu lolungile kuyawuba sibusiso; kodvwa libito lalomubi liyawubhubha.

8Umuntfu lohlakaniphile uyakwemukela kuyalwa; kodvwa lowo lokhulumela futsi uyawukhubeka, awe.

9Umuntfu lowetsembekile uhamba aphephile; kodvwa lokhetsa tindlela letimagiligombo uyawugcina atfolakele.

10

10:10
Taga 6:13
16:30
Umuntfu loficelana liso lebucili uvisana buhlungu; kodvwa losheshe ekhute lokubi usebentela kuthula.SiHebheru sitsi “kodvwa umuntfu lokhulumela futsi uyakhubeka awe”

11

10:11
Hla. 37:30
Emavi ebantfu labalungile angumtfombo wekuphila; kodvwa lababi bafihla budlova babo ngekukhuluma kwabo lokunyenti.

12

10:12
Taga 17:9
1 Phet. 4:8
Jak. 5:20
Inzondo ibanga kucabana; kodvwa lutsandvo lusibekela tonkhe tono.

13

10:13
Taga 19:29
20:30
26:3
Umuntfu lonengcondvo ukhuluma ngekuhlakanipha; kodvwa longenangcondvo udzinga kushaywa.

14

10:14
Taga 12:23
Bantfu labahlakaniphile babutsa lwati, kodvwa silima nasikhuluma njalo nje, sibanga ingoti.

15

10:15
Taga 18:11
Umcebo wesicebi uyinqaba yaso; buphuya buletsa ingoti eluphuyeni.

16

10:16
Luk. 6:19
Umvuzo wekulunga kuphila lokuphuphumako; kodvwa kujeziswa kungumholo walabonako.

17

10:17
Taga 13:1,18
Umuntfu lowemukela kuyalwa uyawuphila; kodvwa lona longakufuni kucondziswa uyakweduka.

18Umuntfu lofihla inzondo yakhe unemanga, nalowo lowandzisa emanga usilima.

19Kukhuluma lokunyenti kubanga kona, ngako umuntfu lohlakaniphile uyawabamba emavi akhe.

20Emavi emuntfu lolungile afanana nesiliva lecengiwe, umcondvo webantfu lababi awunamsebenti.

21Emavi emuntfu lolungile ondla bantfu labanyenti; kodvwa tilima tifa ngenca yekweswela lwati.

22

10:22
Hla. 127:2
Sibusiso saSimakadze lesenta umuntfu acebe, akengeti kuhlupheka kuso.

23

10:23
Taga 15:21
Injabulo yesilima isekwenteni lokubi; kodvwa injabulo yemuntfu lonekucondza isekutfoleni kuhlakanipha.

24Lokwesatjwa ngumuntfu lomubi kuyamehlela; kodvwa lolungile uphiwa loko lakufunako.

25

10:25
Hla. 37:36
2 Thim. 2:19
Nase kwendlule sihhushuhhushu, kubate losindzako kulababi; kodvwa lolungile uyawusima phakadze naphakadze.

26Njengeliwayini lelimunyu nalingena ematinyweni, nanjengentfutfu emehlweni, linjalo livila kulabalitfumako.

27

10:27
Hla. 55:23
Kwesaba Simakadze kwandzisa kuphila kwemuntfu; kodvwa iminyaka yalomubi iyancishiswa.

28

10:28
Hla. 112:10
Taga 11:23
Lokujabulisa bantfu labalungile nguloko labakwetsembako; kodvwa litsemba lalababi liyanyamalala.

29Indlela yaSimakadze iyinqaba yalabalungile; kodvwa ikubhubha kulababi.

30

10:30
Hla. 37:38
112:6
Taga 2:22
14:11
Umuntfu lolungile angeke asishulwe; kodvwa lomubi angeke asale eveni.

31

10:31
Hla. 37:30
Isa. 57:19
Umuntfu lolungile ukhuluma kuhlakanipha; kodvwa lulwimi lwenkhohliso luyawujutjwa.

32Umlomo wemuntfu lolungile ukhuluma lokufanele; kodvwa emavi esikhohlakali ayakhubana.

11

111

11:1
Lev. 19:35
Dut. 25:13
Taga 16:11
20:10,23
Simakadze uyasenyanya sikali lesonakele; kodvwa ujabula ngalabo labasebentisa tikali letisemtsetfweni.

2

11:2
Taga 16:18
18:12
Kutiphakamisa kulandzelwa lihlazo; kodvwa kuhlakanipha kuhambisana nekutitfoba.

3Kwetsembeka kungumcondzisi walabacotfo; kodvwa bucili buyabacitsa labangaketsembeki.

4

11:4
Taga 10:2
Hez. 7:19
Ingcebo ingeke isite lutfo ngelilanga lentfukutselo; kodvwa kutiphatsa kahle kusindzisa umuntfu ekufeni.

5Indlela yebantfu labate kusoleka yentiwa ibe ngulebekile ngekutiphatsa kahle kwabo; kodvwa kuwa kwemuntfu lokhohlakele kusungulwa nguye matfupha.

6

11:6
Taga 5:22
12:13
13:6
Bantfu labacotfo bakhululwa kutiphatsa kahle kwabo; kodvwa labo labangaketsembeki babanjwa lugibe lolubukhali babo.

7

11:7
Taga 10:28
Nakufa lokhohlakele, ufa kanye nematsemba akhe, nekwetsembela kwakhe ebunjingeni kuyashabalala.

8

11:8
Taga 21:18
Umuntfu lolungile uvikelekile etinhluphekweni; kodvwa umuntfu lomubi tiyamehlela.

9Umuntfu longesabi Nkulunkulu ubulala makhelwane wakhe ngekukhuluma kwakhe; kodvwa bantfu labalungile bavikelwa lwati lwabo.

10

11:10
Jobe 27:23
Taga 28:12,28
29:2
Nakuchuma bantfu labalungile, takhamiti telidolobha labo tiyatsakasa; kantsi nakufa lomubi, wonkhe umuntfu uyajabula.

11Nangabe bantfu labacotfo babusisa lidolobha, liba neludvumo; kodvwa nakukhuluma lomubi, liyafa.

12Umuntfu longenangcondvo umbukela phansi makhelwane wakhe; kodvwa umuntfu lohlakaniphile uyalubamba lulwimi lwakhe.

13

11:13
Taga 20:19
15:9
Ndzabakatibutwa wembula timfihlo; kodvwa umuntfu lowetsembekile uyatilondvolota.

14

11:14
Taga 15:22
20:18
Sive siyawa ngenca yekweswela kucondziswa; siyawuphepha nangabe sinebeluleki labanyenti.

15

11:15
Taga 6:1
17:18
20:16
Umuntfu angahle angene ekuhluphekeni lokukhulu, nangabe sihambi asentele sibambiso; kodvwa nangabe uyala, kute langakwesaba.

16Umuntfu lomsikati lonemusa utfola ludvumo ngako, kantsi bantfu labanelutfutfuva batfola ludvumo ngemcebo wabo.

17Umuntfu lonemusa kulabanye utisita yena; kodvwa umuntfu lote sihe utilimata yena.

18

11:18
Taga 22:8
Hos. 10:12
Jak. 3:18
Umuntfu lomubi utfola inzuzo ngendlela lembi; kodvwa lohlanyela ngebucotfo utfola sivuno lesikhonsako.

19Lotimisele kwenta lokulungile uyawuphila; kodvwa loneluphike lwekwenta lokubi uyakufa.

20

11:20
Taga 12:22
Simakadze uyabenyanya bantfu labanenhlitiyo lembi; kodvwa ujatjuliswa ngulabo labangasoleki.

21

11:21
Taga 16:5
21:30
Kuliciniso kutsi bantfu lababi bayawujeziswa; kodvwa bantfu labalungile bayawusindza.

22Buhle balomsikati lote similo bufanana nendandatho yegolide lesekhaleni lehhontji.

23

11:23
Jobe 8:13
Taga 10:28
Tifiso talabalungile tigcina ebuhleni; kodvwa ematsemba alababi agcina ebubini.

24

11:24
Hla. 112:9
Umuntfu lowephana ngemali yakhe wandzisa umcebo wakhe; lomunye uyemana, asuke agcine asaluphuya.

25Umuntfu lowephanako, lanako kuyandza; lona lonatsisa lowomile naye uyawunatsiswa.

26Bantfu bayamcalekisa umuntfu logodla kudla; kodvwa bamfisele lokuhle lowo lotsengisa ngako.

27Umuntfu lofunana nalokuhle ufunana nemvuzo; kodvwa lofunana nebubi uhlangabetana nabo.

28

11:28
Hla. 1:3
Taga 14:11
Umuntfu loncike ebunjingeni bakhe utakuwa; kodvwa lolungile uyawuhluma njengemacembe laluhlata.

29Umuntfu loletsa kuhlupheka ekhaya lakhe ulahlekelwa lifa lakhe. Silima siyakuhlala sisisebenti sesihlakaniphi.

30

11:30
Taga 3:18
Sitselo salolungile sisihlahla sekuphila; kodvwa lohlakaniphile uzuza imiphefumulo.

31

11:31
1 Phet. 4:17
Umuntfu lolungile utfola loko lokumfanele asesemhlabeni; kakhulu kangakanani-ke umuntfu lomubi nalosoni!