Siswati 1996 (SWA96)
4

Imiyalo

41

4:1
1 Thes. 2:19
Ngako-ke, bazalwane bami labatsandzekako, nalengibalangatelelako, kujabula nemchele wami, manini nisime eNkhosini. 2
4:2
Fil. 2:2
Ngiyabayala bo-Evodiya naSintike kutsi ababe nekucondza kunye eNkhosini. 3
4:3
Hla. 69:28
Dan. 12:1
Luk. 10:20
Fil. 1:27
Semb. 3:5
Yebo, ngiyakuncusa nawe, mhlobo wami locotfo, lengiboshelwe kanye naye, yelekelela labo bafati, ngobe babambisene nami eVangelini, kanye naKlemente naletinye tisebenti lengibambisene nato, emabito ato labhaliwe encwadzini yekuphila.

4

4:4
Hla. 32:11
Fil. 3:1
Jak. 1:2
Tfokotani eNkhosini njalonjalo. Ngiyaphindza futsi ngitsi: Tfokotani.

5

4:5
Mat. 5:5
Heb. 10:37
Jak. 5:8
Kubeketela kwenu ngebumnene akwatiwe bantfu bonkhe, iNkhosi isedvute. 6
4:6
Hla. 55:22
145:18
Mat. 6:25
Khol. 4:2
1 Thim. 2:1
1 Phet. 5:7
Ningakhatsateki ngalutfo. Kepha kuko konkhe ticelo tenu atatiwe nguNkulunkulu, ngekukhuleka nekuncusa kanye nekubonga. 7
4:7
Joh. 14:27
Rom. 5:1
Khol. 3:15
Kuthula kwaNkulunkulu lokwendlula konkhe kwati kutawulondvolota tinhlitiyo tenu nemicabango yenu kuKhristu Jesu.

8

4:8
Rom. 12:17
Lekugcina, bazalwane, gcwalisani tinhlitiyo tenu ngako konkhe lokuliciniso, nangako konkhe lokuhloniphekako, nangako konkhe lokulungile, nangako konkhe lokumhlophe, nangako konkhe lokutsandzekako, nangako konkhe lokutusekako. Nome ngabe kukhona lokuhle, nome ngabe kukhona lokubongekako, cabangani ngaloko. 9
4:9
Rom. 15:33
Fil. 3:17
2 Thes. 3:16
Loko lenakufundza, nakwemukela, nakuva, nakubona kimi, kwenteni, Nkulunkulu wekuthula utawuba nani.

Pawula ubonga sipho labasitfumele kuye

10Ngijabule kakhulu eNkhosini, ngobe manje senite navuselela kunginakekela kwenu; noko beninginakekela, kepha benisengakabi nelitfuba lekukwenta loko. 11

4:11
1 Thim. 6:6
Loko angikusho ngenca yekweswela kwami, ngobe mine sengifundze kutsi ngeneliseke nome ngikusiphi simo. 12
4:12
1 Khor. 4:11
2 Khor. 6:10
11:27
Ngiyakwati kuba phansi, kantsi futsi ngiyakwati nekubusa. Kuko konkhe nasetintfweni tonkhe ngifundziswe imfihlakalo yekumelana nekwesutsa nekulamba, kweneliswa nekweswela. 13
4:13
Mak. 9:23
Nginemandla ekwenta konkhe ngaye Khristu longicinisako.

14

4:14
2 Khor. 11:8
Noko nente kahle ngekuhlanganyela nami ekuhluphekeni kwami. 15
4:15-16
2 Khor. 11:9
Niyati nani, nine baseFiliphi, kutsi ekucaleni kwekushumayela kwami liVangeli nangiphuma eMasedoniya, bekute ngisho nalinye libandla lelahlanganyela nami endzabeni yekupha nekwemukela ngaphandle kwenu. 16
4:16
Imis. 17:1
Ngobe, nome ngiseThesalonika, nake nangitfumelela lusito, hhayi kanye kuphela nje. 17Akusho kutsi ngifuna sipho, kodvwa ngifuna sitselo saso lesingusona sitakwandzisa inzuzo kini. 18
4:18
Gen. 8:21
Eks. 29:18
Ef. 5:2
Fil. 2:25
Heb. 13:16
1 Phet. 2:5
Ngemukele konkhe ngalokungetulu, ngenelisekile ngetipho lengitinikwe ngu-Ephafrodithu tichamuka kini, letingumnikelo longemakha lamnandzi, umhlatjelo lowemukelekako nalojabulisako kuNkulunkulu. 19
4:19
2 Khor. 9:8
Nkulunkulu wami utawuhlangabetana nako konkhe kweswela kwenu, kuye ngemcebo webukhosi bakhe lobukuKhristu Jesu. 20
4:20
1 Phet. 4:11
Akube ludvumo kuNkulunkulu, longuBabe wetfu, kuze kube nguphakadze naphakadze. Amen.

Sigcino

21Hambisani bonkhe labangcwele labakuKhristu Jesu. Bazalwane labakanye nami bayanihambisa. 22

4:22
2 Khor. 13:12
Bonkhe labangcwele bayanihambisa, kakhulu bendlu yaKhesari.

23Umusa weNkhosi Jesu Khristu awube nemoya wenu.