Siswati 1996 (SWA96)
2

Kutfobeka nekuphakanyiswa kwaKhristu

21Ngako-ke, naninendvudvuto kuKhristu, naninekudvudvuteka kwelutsandvo, naninebudlelwane baMoya, naninesisa nesihawu, 2

2:2
Rom. 12:16
15:5
1 Khor. 1:10
Fil. 3:16
1 Phet. 3:8
gcwalisani kutfokota kwami ngekutsi nibe mcondvo munye, nelutsandvo lunye, nenhlitiyo yinye, nemgomo munye. 3
2:3
Rom. 12:10
Gal. 5:26
1 Phet. 5:5
Ningenti lutfo ngembango nangeludvumo lwelive, kepha ngekutfobeka nishaye kungatsi labanye bakhulu kunani. 4
2:4
1 Khor. 10:24,33
Ngulowo nalowo anganakekeli kwakhe yedvwa, kepha anakekele nekwalabanye:

5

2:5
Mat. 11:29
Joh. 13:16
1 Phet. 2:21
1 Joh. 2:6
Awube kini lowo mcondvo

lowawukuJesu Khristu,

6

2:6
Joh. 1:1
17:5
2 Khor. 4:4
Khol. 1:15
2:9
Heb. 1:3
lowatsi anesimo saNkulunkulu,

wangete washo kutsi kulingana naNkulunkulu

kuyintfo yekunkonkoshelwa.

7

2:7
Isa. 53:3
Mat. 20:28
Rom. 15:3,8
2 Khor. 8:9
Gal. 4:4
Kepha watidzela,

watsatsa simo senceku,

waba ngumuntfu njengatsi.

Watsi atfolakale anjengemuntfu ngesimo,

8

2:8
Mat. 26:39
Joh. 10:17
Heb. 2:9,14,17
12:2
watitfoba, walalela

kwadzimate kwaba ngusekufeni,

yebo, ekufeni kwesiphambano.

9

2:9
Hla. 110:1
Isa. 53:12
Joh. 17:1
Imis. 2:33
Ef. 1:20
Heb. 1:4
Ngako-ke Nkulunkulu

wamphakamisa kakhulu,

wamnika libito

lelingetulu kwemabito onkhe,

10

2:10-11
Isa. 45:23
Joh. 5:23
kuze kutsi ngelibito laJesu

emadvolo onkhe aguce,

alabasezulwini, newalabasemhlabeni,

newalabangaphansi kwemhlaba,

11

2:11
Imis. 2:36
Rom. 14:9
1 Khor. 8:6
Semb. 5:13
netilimi tonkhe tivume kutsi

Jesu Khristu uyiNkhosi,

kube ludvumo kuNkulunkulu longuYise.

Pawula ubakhutsata kutsi baphilele Khristu

12

2:12
Hla. 2:11
1 Phet. 1:17
Batsandzekako bami, benilalele ngetikhatsi tonkhe, kungasiko nangikhona kuphela, kodvwa kakhulu manje nangingekho. Ngako-ke, fezani kusindziswa kwenu ngekwesaba nangekutfutfumela, 13
2:13
Joh. 15:5
2 Khor. 3:5
Heb. 13:21
ngobe nguNkulunkulu losebenta kini kutsandza nekwenta ngekwentsandvo yakhe lenhle.

14

2:14
1 Phet. 4:9
Yentani konkhe ningakhononi, ningaphikisani, 15
2:15
Dut. 32:5
Dan. 12:3
Mat. 5:14
Imis. 2:40
Ef. 5:8
Fil. 1:10
kuze nibe ngulabangasoleki, nalabangenacala, bantfwana baNkulunkulu labangenasici emkhatsini wesitukulwane lesigwegwile nalesiphambene. Kufanele nikhanye kuso lesitukulwane njengetinkhanyeti letikhanyisa esibhakabhakeni, 16
2:16
Gal. 2:2
1 Thes. 2:19
3:5
nisabapha livi lekuphila. Nanenta njalo-ke, ngiyawuba nekutibonga ngelilanga laKhristu ngekutsi angigijimelanga lite nome-ke angisebentelanga lite.

17

2:17
Rom. 15:16
2 Khor. 7:4
1 Thes. 2:8
2 Thim. 4:6
Kukholwa kwenu kungumhlatjelo wenu lonikelwa kuNkulunkulu. Nome ingati yami beyingengetwa kuwo lomhlatjelo, mine bengingajabula, sijabule kanye nani nonkhe. 18
2:18
Fil. 3:1
Ngako-ke ngitsi: Nani tfokotani kanye nami.

BoThimothi na-Ephafrodithu

19Kepha ngiyetsemba eNkhosini Jesu kutsi ngitawutfumela Thimothi kini masinyane, kuze nami ngitewujabula nasengive tindzaba tenu letimnandzi. 20

2:20
1 Khor. 16:10
Ngite muntfu lonenhlitiyo lenjengeyakhe, lotawunakekela tindzaba tenu ngebucotfo. 21
2:21
1 Khor. 10:24
13:5
Gal. 4:17
Ngobe bonkhe labanye batifunela kwabo, abafuni kona kwaJesu. 22Kepha vele niyakwati kwetsembeka kwakhe, kutsi ukhonte kanye nami eVangelini njengendvodzana ibambisene neyise. 23Yena-ke ngiyetsemba ngitamtfumela masinyane, nasengibonile kutsi lokucondzene nami kuphela kuphi. 24
2:24
Fil. 1:25
Kepha ngiyetsemba eNkhosini kutsi nami ngitawuta masinyane.

25

2:25
Fil. 4:18
Umzalwane Ephafrodithu, lenanimtfumele kimi kutsi atewungisita ekwesweleni kwami, usisebenti nelisotja laJesu kanye nami. Ngikubone kudzingekile kutsi ngimtfumele kini. 26Loku phela abenilangatelela nonkhe, asakhatsatekile emoyeni wakhe, njengobe neva kutsi abegula. 27Ngempela abegula, asemkhatsini wekufa nekuphila, kepha Nkulunkulu wamhawukela, kungesiye yena yedvwa, kepha wangihawukela nami kutsi ngingabi nelusizi etikwelusizi. 28Ngaloko-ke ngakhutsalela kakhulu kumtfuma, kuze kutsi nase nimbonile futsi nitfokote, nakimi kunciphe lusizi. 29
2:29
Rom. 16:2
1 Khor. 16:16
1 Thes. 5:12
Ngako-ke memukeleni eNkhosini ngekutfokota konkhe; labanjalo-ke nibobatisa. 30Ngobe ngenca yemsebenti waKhristu wacishe wafa, watidzela, kuze agcwalise lokusilele ekungikhonteni kwenu.