Siswati 1996 (SWA96)
1

Singeniso

11

1
Ef. 3:4
4:1
Lencwadzi iphuma kuPawula, siboshwa ngenca yaKhristu Jesu, nakuThimothi, umzalwane wakhe.

Iya kuFilemoni lotsandzekako nalosisebenti kanye natsi, 2

2
Khol. 4:17
naku-Aphiya, dzadzewetfu, naku-Akhiphusi, lolisotja laJesu kanye natsi, nakulo lonkhe libandla lelihlanganela endlini yaFilemoni.

3

3
Rom. 1:7
Akube kini umusa nekuthula lokuvela kuNkulunkulu, longuBabe wetfu, naseNkhosini yetfu Jesu Khristu.

Lutsandvo nekukholwa kwaFilemoni

4

4
Ef. 1:15
Khol. 1:3
1 Thes. 1:2
2 Thes. 1:3
2 Thim. 1:3
Ngaso sonkhe sikhatsi nangithandaza, ngiyakukhumbula, ngibonge Nkulunkulu, 5ngobe sengivile ngelutsandvo lwakho kubantfu baNkulunkulu, ngeva nangekukholwa kwakho lonako eNkhosini Jesu. 6Ngithandazela kutsi budlelwane betfu ekukholweni bukwente uwati kancono emagugu lesinawo kuKhristu. 7
7
2 Khor. 7:4
Lutsandvo lwakho luyangijabulisa, futsi luyangikhutsata, mzalwane wami. Tinhlitiyo talabanyenti labangcwele tihlunyelelisiwe ngalo.

Pawula ucelela Onesimuse

8Ngako-ke bengingaba nesibindzi ngaKhristu kutsi ngikutfume wente lokufanele kwentiwe, 9

9
1 Thim. 1:8
kodvwa ngenca yelutsandvo ngiyakuncenga. Mine Pawula, njengemuntfu losamdzala nyalo, nalosasiboshwa ngenca yaKhristu Jesu, 10
10
1 Khor. 4:15
Gal. 4:19
Khol. 4:9
ngiyakuncenga mayelana na-Onesimuse,Leligama lelitsi “Onesimuse” lisho kutsi “lonelusito” indvodzana yami, lengimtfole ngesikhatsi ngisejele. 11Kucala abete lusito kuwe, kodvwa nyalo sewunelusito lolukhuluLeligama lelitsi “Onesimuse” lisho kutsi “lonelusito” kitsi sobabili.

12Ngimbuyisela kuwe, yena loyinhlitiyo yami. 13Bengingatsandza kutsi ngimgcine ngalapha ngakimi, njengobe ngisiboshwa nje, khona atewutsatsa indzawo yakho ekungisiteni ngesikhatsi ngisaboshiwe ngenca yeliVangeli. 14

14
2 Khor. 9:7
Noko angikatsandzi kwenta lutfo wena ungakavumi, kuze umusa ungayi ngekucindzetelwa, kodvwa usebente ngesihle.

15Ngobe encenye Onesimuse wehlukaniswa nawe kwesikhashana nje, khona atawuphindze abuyiselwe kuwe, ningasenawuphindza nehlukane. 16

16
Ef. 6:9
1 Thim. 6:2
Manje akasabuyi njengesigcili, kodvwa sengumzalwane lotsandzekako. Njengobe angulotsandzeka kangaka kimi, kangakanani-ke kuwe! Phela sewuligugu kuwe, hhayi njengobe asigcili sakho kuphela, kodvwa njengemzalwane wakho eNkhosini.

17Ngako-ke nawutsi mine ngingumhlanganyeli kanye nawe, naye-ke, memukele ngaleyo ndlela lebewungangemukela ngayo mine. 18Nangabe kukhona lakona ngako, nome kukhona lakukweleda kona, sibuyise kimi leso sikwelede. 19

19
2 Thes. 3:17
Nalu-ke luphawu lwekutsi mine Pawula ngiyakumkhokhela; akudzingeki nekutsi ngibe ngikukhumbuta kutsi kwawena nje ngekwakho ungewami, nginesabelo kuwe. 20Yebo, mzalwane wami, ngicela kutsi ngitfokotiswe nguwe eNkhosini, ngekuhlumelelisa inhlitiyo yami kuKhristu.

21Ngibhalele wena, ngobe ngiyetsemba kutsi utakwenta lengikucelako; ngiyati kutsi utakwenta nalokungetulu kwaloku lengikucelile. 22

22
Fil. 1:25
2:24
Lokunye-ke kutsi ungilungiselele indzawo yekuhlala, ngobe ngiyetsemba kutsi imithandazo yenu itawuphendvuleka, Nkulunkulu angisite ngite lapho kini.

Imikhontiso

23

23
Khol. 1:7
4:12
Uyanikhontisa Ephafrasi, lesiboshwe kanye naye ngenca yaKhristu Jesu, 24
24
Imis. 12:12,25
13:13
15:37-39
19:29
27:2
Khol. 4:10,14
2 Thim. 4:10-11
naMakho, na-Aristakhusi naDemasi, kanye naLukha, tisebenti kanye nami.

25

25
Gal. 6:18
2 Thim. 4:22
Umusa weNkhosi yetfu Jesu Khristu awube nemoya wenu.