Siswati 1996 (SWA96)
8

Kubeka tibane

81

8:1-4
Eks. 25:31-40
37:17-24
Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 2
8:2
Eks. 25:37
“Tjela Aroni utsi: ‘Ngesikhatsi ulumeka letibane letisikhombisa, kufanele tikhanyise lendzawo lesembikwelutsi lwetibane.’ ” 3Aroni wavele wakwenta loko; wemisa letibane, takhanyisa lendzawo lesembikwelutsi lwetibane, njengobe Simakadze abeshito kuMosi. 4
8:4
Eks. 25:31
37:17
Lolutsi lwalwakhiwe ngegolide legcotjiwe, kusukela esibunu salo kuze kube ngusetimbalini talo. Lolutsi lwalwakhiwe ncamashi ngendlela Mosi labeyilayelwe nguNkulunkulu.

Kuhlanjululwa nekwehlukaniselwa kwemaLevi

5Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 6“Yehlukanisa emaLevi emkhatsini wesive sema-Israyeli, bese uyawahlambulula. 7Kufanele uwahlambulule kanje: Wafafate ngemanti ekuhlambulula, bese ahhula wonkhe umtimba, ageze timphahla tawo, atawube asayahlanteka. 8Akatsatse inkunzana nemnikelo wayo walokutinhlavu kwafulaha lobhicwe nemafutsa, bese utsatsa inkunzana yesibili letawuba yemnikelo wesono. 9Uyakwetfula emaLevi embikwelithende lekuhlangana, bese uhlanganisa sonkhe sive sema-Israyeli. 10Uyakwetfula lamaLevi kuSimakadze, bese sive sema-Israyeli sibeka tandla taso etikwawo. 11Aroni uyawube sewetfula lamaLevi kuSimakadze abe ngumnikelo wekujikitiswa wesive sema-Israyeli, kuze alungele kwenta umsebenti waSimakadze. 12EmaLevi atawutsi angabeka tandla tawo etinhloko taletinkunzana, wena-ke bese unikela lenye ibe ngumnikelo wesono, lena lenye ibe ngumnikelo wekushiswa kuSimakadze kutekwenta inhlawulo yekubuyisana kwemaLevi naSimakadze.

13“LamaLevi uyakuwemisa embikwabo-Aroni nemadvodzana akhe, bese uyawetfula njengemnikelo wekujikisiswa kuSimakadze. 14

8:14
Num. 3:12,45
Uyakuwehlukanisa kanjalo-ke emaLevi emkhatsini wesive sema-Israyeli; lamaLevi atawuba ngewami. 15Emvakwaloko-ke emaLevi ayawungena ayekwenta inkonzo yawo ethendeni lekuhlangana, nase uwahlambululile wawetfula njengemnikelo wekujikitiswa. 16Bona bangema-Israyeli lekufanele nginikwe wona ngalokuphelele. Ngititsatsele wona kutsi abe ngewami esikhundleni sematubulo onkhe latalwa ngiso sonkhe sive sema-Israyeli. 17
8:17
Eks. 13:2
Onkhe ematubulo lamadvuna esive sema-Israyeli, ebantfu nome etilwane ngewami. Ngesikhatsi ngibulala onkhe ematubulo eGibhithe ngatehlukanisela wona. 18Ngititsatsele emaLevi esikhundleni sawo onkhe ematubulo esive saka-Israyeli. 19
8:19
Num. 3:9
18:22
Emkhatsini waso sonkhe sive sema-Israyeli emaLevi ngiwaphe bo-Aroni nemadvodzana akhe kutsi abe tipho tabo, ente inkonzo ethendeni lekuhlangana egameni lesive sonkhe sema-Israyeli nekutsi asentele inhlawulo yekubuyisana sitewuvikeleka esijezisweni lesingahle sisehlele, nakwenteka sisondzela endzaweni lengcwele.”

20Ngako-ke boMosi, na-Aroni, nesive sonkhe sema-Israyeli bavele bakwenta konkhe loko kumaLevi; bakwenta kuwo njengobe Simakadze abeyale Mosi. 21EmaLevi atihlambulula, ageza netimphahla tawo. Aroni wawetfula aba ngumnikelo wekujikitiswa kuSimakadze, wawentela nenhlawulo yekubuyisana, wawahlambulula. 22Emvakwaloko emaLevi eta kutakwenta umsebenti wawo ethendeni lekuhlangana ngephansi kwa-Aroni nemadvodzana akhe. Bakwenta kumaLevi konkhe loko Simakadze abeyale Mosi macondzana nawo.

23Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 24“Nangu umtsetfo locondzene nemaLevi: Onkhe emaLevi kusukela eminyakeni lengema-25 budzala kuye etulu ayakuyingenela lenkonzo yawo ethendeni lekuhlangana, 25kodvwa kusukela eminyakeni lengema-50 budzala ayawutsatsa umhlalaphansi, angabe asasebenta, 26kodvwa noko angasita labanakabo ekwenteni inkonzo yelithende lekuhlangana. Wona ngekwawo akufanele ayente leyo nkonzo. Uyakwenta njalo-ke, nawunika emaLevi inkonzo yawo.”