Siswati 1996 (SWA96)
6

Imitsetfo yemNaziri

61Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 2“Tjela sive sema-Israyeli utsi: ‘Nome ngubani lomdvuna nome lomsikati, loyakwenta setsembiso sekuba ngumNaziri ngekutehlukanisela Simakadze, 3

6:3
Lev. 10:9
Khu. 13:7
Luk. 1:15
uyakwehlukana neliwayini netjwala. Akasayikuyinatsa iviniga leyentiwe ngeliwayini nome-ke nganguluphi luhlobo lwetjwala. Akukafaneli anatse nesinatfo semagelebisi, angasawadli ngisho nemagelebisi nome ngulomisiwe nome ngulamanti. 4Ngaso sonkhe sikhatsi sakhe sekutehlukanisela Simakadze akayikudla lutfo loluvela esihlahleni semvini, ngisho nenhlanyelo nome sikhumba semagelebisi.

5

6:5
Khu. 13:5
1 Sam. 1:11
“ ‘Ngaso sonkhe leso sikhatsi sakhe sekutehlukanisela Simakadze, akayikutihhula tinwele takhe. Uboshwe sifungo sakhe sekutidzela atinikele kuSimakadze ngalokuphelele abe ngulongcwele kuSimakadze; uyawutiyekela tonkhe tinwele takhe tikhule tibe tindze. 6Ngawo onkhe lawo malanga layawube atehlukanisela ngawo Simakadze akayiwusondzela edvute nesidvumbu, 7nome kunguyise, nome kungunina, nome kungumnakabo, nome kungudzadzewabo, nakwenteka bafa, akafaneli kutingcolisa ngaloko, ngobe umgcobo wekutehlukanisela Nkulunkulu uyawube usesetikwenhloko yakhe. 8Ngaso sonkhe sikhatsi sekutehlukanisela uyawuba ngcwele kuSimakadze.

9

6:9
Num. 19:11,14,16,19
Imis. 18:18
21:23
“ ‘Nangabe umuntfu afa ngekutumeka eceleni kwakhe, ngaloko kungcole tinwele takhe lasanikele ngato, uyawuhhula inhloko yakhe ngelilanga lekuhlanjululwa kwakhe, lekulilanga lesikhombisa. 10Kuyawutsi ngelilanga lesiphohlongo uyawuletsa ematuba lamabili nome emavukutfu lamancane lamabili kumphristi amnyango welithende lekuhlangana. 11Umphristi-ke uyawunikela linye libe ngumnikelo wesono, lelinye libe lemnikelo wekushiswa, amentele inhlawulo yekubuyisana, ngobe wonile ngenca yaleso sidvumbu. UmNaziri uyawutehlukanisela inhloko yakhe ngalona lelo langa lekuhlanjululwa, 12atehlukanisele Simakadze ngawo onkhe lawo malanga ekutehlukanisela kwakhe, aletse lizinyane lemvu lelidvuna lelinemnyaka munye budzala libe lemnikelo welicala; noko sikhatsi sekucala asiyikubalwa, ngobe kutehlukanisela kwakhe kwangcoliseka.

13

6:13-21
Imis. 21:23-24
“ ‘Lona-ke ngumtsetfo wemNaziri, nasekuphele sikhatsi sakhe sekutehlukanisela: Uyawuletfwa embikwemnyango welithende lekuhlangana, 14bese unikela ngesipho sakhe kuSimakadze: lizinyane lemvu lelidvuna lelinemnyaka munye budzala, lingabi nasici, libe lemnikelo wekushiswa, nelizinyane lemvu lelisikati lelinemnyaka munye budzala, lelingenasici, libe lemnikelo wesono, nesihhanca sinye lesingenasici, sibe ngumnikelo wekuthula. 15Uyawunikela nangelibhasikidi linye letinkhwa letingenambiliso, nangemacebelengwane lentiwe ngafulaha lobhicwe nemafutsa emncumo, nangemicatsane legcotjiswe ngemafutsa emncumo, bese wengeta nangemnikelo wakhe walokutinhlavu neweliwayini.

16“ ‘Umphristi-ke uyakukuletsa embikwaSimakadze, anikele ngemnikelo wesono nangemnikelo wekushiswa, 17anikele nangalesihhanca sibe ngumhlatjelo wemnikelo wekuthula kuSimakadze, kanye nalelibhasikidi letinkhwa letingenambiliso; umphristi uyawunikela nemnikelo walokutinhlavu newekunatfwa. 18LomNaziri-ke uyawube sewuyatihhula tinwele takhe enhloko yakhe ahhulele emnyango welithende lekuhlangana, atsatse letinwele tenhloko yakhe lengcwele atifake emlilweni longaphansi kwemnikelo wekuthula.

19“ ‘Umphristi uyawutsatsa siphanga lesibilisiwe sesihhanca, asibhice nelicebelengwane linye lelingenambiliso lelisebhasikidini nemcatsane munye, awubeke etandleni temNaziri, nase acedze kuhhula tinwele tekutehlukanisela. 20

6:20
Eks. 29:27
Lev. 7:31
Umphristi uyakukujikitisa, ente umnikelo wekujikitiswa embikwaSimakadze; kusabelo lesingcwele semphristi kanye nemnikelo wemganga lojikitiswako, nemlente lonikelwe. Emvakwaloko-ke lomNaziri sekangalinatsa liwayini. 21Lona-ke ngumtsetfo wemNaziri lowenta sifungo. Umnikelo wakhe kuSimakadze uyakuya njengekwetsembisa kwakhe njengemNaziri ngetulu kwaloko langakhona kunikela ngako. Kufanele agcwalise sifungo sakhe lasentile njengekwemtsetfo wemNaziri.’ ”

Kubusisa kwebaphristi

22Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 23“Shano ku-Aroni nakumadvodzana akhe utsi sive saka-Israyeli niyawusibusisa kanjena:

24

6:24
Hla. 67:1
“ ‘Shangatsi Simakadze angakubusisa akugcine.

25Shangatsi Simakadze angakhanyisa buso bakhe kuwe, abe nemusa kuwe.

26Shangatsi Simakadze angaphakamisela buso bakhe ngakuwe, akuphe nekuthula.’

27“Bayawulibita kanjalo-ke libito lami kuso sive saka-Israyeli, mine-ke ngiyawusibusisa.”

7

Umnikelo webaholi

71

7:1
Eks. 40:17
Lev. 8:10
Watsi kube Mosi acedze kumisa lithende lekukhontela, waligcoba ngemafutsa, walinikela kanye nato tonkhe timphahla letihambisana nalo. Waphindze wagcoba lilati nato tonkhe titja talo. 2Baholi lababetinhloko tetive tema-Israyeli labo lababephetse nakwentiwa lubalo, baletsa iminikelo. 3Baletsa iminikelo yabo kuSimakadze: tincola letisitfupha letimbonyiwe, netinkhabi letili-12, incola iyinye yayiphuma kubaholi lababili, inkhabi iyinye yayiphuma kumholi munye; konkhe loku bakunikela embikwelithende lekukhontela. 4Simakadze wakhuluma kuMosi watsi: 5“Yemukele leminikelo, khona itawusetjentiswa ethendeni lekuhlangana. Yinike emaLevi njengekwesidzingo salowo nalowo muntfu emsebentini wakhe.” 6Ngako Mosi watsatsa letincola naletinkhabi wakunika emaLevi. 7EmaGeshoni wawanika tincola letimbili netinkhabi letine njengekwesidzingo semsebenti wawo; 8kwatsi emaMerari wawanika tincola letine netinkhabi letisiphohlongo njengekwesidzingo semsebenti wawo. Onkhe abeholwa ngu-Ithamari, indvodzana ya-Aroni, umphristi. 9Kodvwa Mosi akawanikanga lutfo emaKhohati, ngobe phela wona bekufanele letintfo letingcwele atetfwale emahlombe awo.

10Latsi kube lelilati ligcotjwe ngemafutsa, baholi baletsa iminikelo yabo yekulinikela, bayibeka embikwalo. 11Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Akunikele umholi munye ngelilanga linye, aletse lowo mnikelo wakhe wekunikelwa kwelilati.”

12Lowaletsa umnikelo wakakhe ngelilanga lekucala kwaba nguNasoni, umsa wa-Aminadabi, wesive sakaJuda.

13Umnikelo wakhe kwakulipulede lesiliva lelalinesisindvo lesasingaba yikhilogremu nencenye, nendishi yesiliva yekunyenyeta lenesisindvo lesasingemagremu labengaba ngema-800, kokubili kwaya ngekwesilinganiso lesisemtsetfweni, kokubili kwakugcwele fulaha abhicwe nemafutsa, kutsi kutewuba ngumnikelo walokutinhlavu; 14ingwembe yegolide lenesisindvo lesasingemagremu labengaba li-110, igcwele imphepho; 15inkunzana, nesihhanca, nelizinyane lemvu lelidvuna lelinemnyaka munye budzala, kwaba kwemnikelo wekushiswa; 16siphongo semnikelo wesono; 17tinkunzana letimbili, netihhanca letisihlanu, netiphongo letisihlanu, nemazinyane lamadvuna etimvu lasihlanu lanemnyaka munye budzala, kutsi kutewuba ngumnikelo wekuthula. Kwaba ngulowo-ke umnikelo waNasoni, umsa wa-Aminadabi.

18Ngelilanga lesibili Nethaneli, umsa waSuwari, umholi wesive saka-Isakhari, waletsa umnikelo wakakhe.

19Umnikelo wakhe kwakulipulede lesiliva lelalinesisindvo lesasingaba yikhilogremu nencenye, nendishi yesiliva yekunyenyeta lenesisindvo lesasingemagremu labengaba ngema-800, kokubili kwaya ngekwesilinganiso lesisemtsetfweni, kokubili kwakugcwele fulaha abhicwe nemafutsa, kutsi kutewuba ngumnikelo walokutinhlavu; 20ingwembe yegolide lenesisindvo lesasingemagremu labengaba li-110, igcwele imphepho; 21inkunzana, nesihhanca, nelizinyane lemvu lelidvuna lelinemnyaka munye budzala, konkhe kwaba kwemnikelo wekushiswa; 22siphongo semnikelo wesono; 23tinkunzana letimbili, netihhanca letisihlanu, netiphongo letisihlanu, nemazinyane lamadvuna etimvu lasihlanu lanemnyaka munye budzala, kutsi kutewuba kwemnikelo wekuthula. Kwaba ngulowo-ke umnikelo waNethaneli, umsa waSuwari.

24Ngelilanga lesitsatfu Eliyabe, umsa waHeloni, umholi wesive sakaZebuloni, waletsa umnikelo wakakhe.

25Umnikelo wakhe kwakulipulede lesiliva lelalinesisindvo lesasingaba yikhilogremu nencenye, nendishi yesiliva yekunyenyeta lenesisindvo lesasingemagremu labengaba ngema-800, kokubili kwaya ngekwesilinganiso lesisemtsetfweni, kokubili kwakugcwele fulaha abhicwe nemafutsa, kutsi kutewuba ngumnikelo walokutinhlavu; 26ingwembe yegolide lenesisindvo lesasingemagremu labengaba li-110; igcwele imphepho; 27inkunzana, nesihhanca, nelizinyane lemvu lelidvuna lelinemnyaka munye budzala, kwaba kwemnikelo wekushiswa; 28siphongo semnikelo wesono; 29tinkunzana letimbili, netihhanca letisihlanu, netiphongo letisihlanu, nemazinyane lamadvuna etimvu lasihlanu lanemnyaka munye budzala, kutsi kutewuba ngumnikelo wekuthula. Kwaba ngulowo-ke umnikelo wa-Eliyabe, umsa waHeloni.

30Ngelilanga lesine Elisuri, umsa waShedewuri, umholi wesive sakaRubeni, waletsa umnikelo wakakhe.

31Umnikelo wakhe kwakulipulede lesiliva lelalinesisindvo lesasingaba yikhilogremu nencenye, nendishi yesiliva yekunyenyeta lenesisindvo lesasingemagremu labengaba ngema-800, kokubili kwaya ngekwesilinganiso lesisemtsetfweni, kokubili kwakugcwele fulaha abhicwe nemafutsa, kutsi kutewuba ngumnikelo walokutinhlavu; 32ingwembe yegolide lenesisindvo lesasingemagremu labengaba li-110, igcwele imphepho; 33inkunzana, nesihhanca, nelizinyane lemvu lelidvuna lelinemnyaka munye budzala, kwaba kwemnikelo wekushiswa; 34siphongo semnikelo wesono; 35tinkunzana letimbili, netihhanca letisihlanu, netiphongo letisihlanu, nemazinyane lamadvuna etimvu lasihlanu lanemnyaka munye budzala, kutsi kutewuba ngumnikelo wekuthula. Kwaba ngulowo-ke umnikelo wa-Elisuri, umsa waShedewuri.

36Ngelilanga lesihlanu Shelumiyeli, umsa waSurishadayi, umholi wesive sakaSimeyoni, waletsa umnikelo wakakhe.

37Umnikelo wakhe kwakulipulede lesiliva lelinesisindvo lesasingaba yikhilogremu nencenye, nendishi yesiliva yekunyenyeta lenesisindvo lesasingemagremu labengaba ngema-800, kokubili kwaya ngekwesilinganiso lesisemtsetfweni; kokubili kwakugcwele fulaha abhicwe nemafutsa, kutsi kutewuba ngumnikelo walokutinhlavu; 38ingwembe yegolide lenesisindvo lesasingemagremu labengaba li-110 igcwele imphepho; 39inkunzana, nesihhanca, nelizinyane lemvu lelidvuna lelinemnyaka munye budzala, kwaba kwemnikelo wekushiswa; 40siphongo semnikelo wesono; 41tinkunzana letimbili, netihhanca letisihlanu, netiphongo letisihlanu, nemazinyane lamadvuna etimvu lasihlanu lanemnyaka munye budzala, kutsi kutewuba ngumnikelo wekuthula. Kwaba ngulowo-ke umnikelo waShelumiyeli, umsa waSurishadayi.

42Ngelilanga lesitfupha Eliyasafa, umsa waDehuweli,Letinye tincwadzi tekucala titsi: “Rehuweli” umholi wesive sakaGadi, waletsa umnikelo wakakhe.

43Umnikelo wakhe kwakulipulede lesiliva lelinesisindvo lesasingaba yikhilogremu nencenye, nendishi yesiliva yekunyenyeta lenesisindvo lesasingemagremu labengaba ngema-800, kokubili kwaya ngekwesilinganiso lesisemtsetfweni, kokubili kwakugcwele fulaha abhicwe nemafutsa, kutsi kutewuba ngumnikelo walokutinhlavu; 44ingwembe yegolide lenesisindvo lesasingemagremu labengaba li-110, igcwele imphepho; 45inkunzana, nesihhanca, nelizinyane lemvu lelidvuna lelinemnyaka munye budzala, kwaba kwemnikelo wekushiswa; 46siphongo semnikelo wesono; 47tinkunzana letimbili, netihhanca letisihlanu, netiphongo letisihlanu, nemazinyane lamadvuna etimvu lasihlanu lanemnyaka munye budzala, kutsi kutewuba ngumnikelo wekuthula. Kwaba ngulowo-ke umnikelo wa-Eliyasafa, umsa waDehuweli.Letinye tincwadzi tekucala titsi: “Rehuweli”

48Ngelilanga lesikhombisa Elishama, umsa wa-Amihudi, umholi wesive saka-Efrayimu, waletsa umnikelo wakakhe.

49Umnikelo wakhe kwakulipulede lesiliva lelinesisindvo lesasingaba yikhilogremu nencenye, nendishi yesiliva yekunyenyeta lenesisindvo lesasingemagremu labengaba ngema-800, kokubili kwaya ngekwesilinganiso lesisemtsetfweni, kokubili kwakugcwele fulaha abhicwe nemafutsa, kutsi kutewuba ngumnikelo walokutinhlavu; 50ingwembe yegolide lenesisindvo lesasingemagremu labengaba li-110, igcwele imphepho; 51inkunzana, nesihhanca, nelizinyane lemvu lelidvuna lelinemnyaka munye budzala, kwaba kwemnikelo wekushiswa; 52siphongo semnikelo wesono; 53tinkunzana letimbili, netihhanca letisihlanu, netiphongo letisihlanu, nemazinyane lamadvuna etimvu lasihlanu lanemnyaka munye budzala, kutsi kutewuba ngumnikelo wekuthula. Kwaba ngulowo-ke umnikelo wa-Elishama, umsa wa-Amihudi.

54Ngelilanga lesiphohlongo Gamaliyeli, umsa Phedasuri, umholi wesive sakaManase, waletsa umnikelo wakakhe.

55Umnikelo wakhe kwakulipulede lesiliva lelinesisindvo lesasingaba yikhilogremu nencenye, nendishi yesiliva yekunyenyeta lenesisindvo lesasingemagremu labengaba ngema-800, kokubili kwaya ngekwesilinganiso lesisemtsetfweni, kokubili kwakugcwele fulaha abhicwe nemafutsa, kutsi kutewuba ngumnikelo walokutinhlavu; 56ingwembe yegolide lenesisindvo lesasingemagremu labengaba li-110, igcwele imphepho, 57inkunzana, nesihhanca, nelizinyane lemvu lelidvuna lelinemnyaka munye budzala, kwaba kwemnikelo wekushiswa; 58siphongo semnikelo wesono; 59tinkunzana letimbili, netihhanca letisihlanu, netiphongo letisihlanu, nemazinyane lamadvuna etimvu lasihlanu lanemnyaka munye budzala, kutsi kutewuba ngumnikelo wekuthula. Kwaba ngulowo-ke umnikelo waGamaliyeli, umsa waPhedasuri.

60Ngelilanga lemfica Abidani, umsa waGideyoni, umholi wesive sakaBhenjamini, waletsa umnikelo wakakhe.

61Umnikelo wakhe kwakulipulede lesiliva lelinesisindvo lesasingaba yikhilogremu nencenye, nendishi yesiliva yekunyenyeta lenesisindvo lesasingemagremu labengaba ngema-800, kokubili kwaya ngekwesilinganiso lesisemtsetfweni; kokubili kwakugcwele fulaha abhicwe nemafutsa, kutsi kutewuba ngumnikelo walokutinhlavu; 62ingwembe yegolide lenesisindvo lesasingemagremu labengaba li-110, igcwele imphepho; 63inkunzana, nesihhanca, nelizinyane lemvu lelidvuna lelinemnyaka munye budzala, kwaba kwemnikelo wekushiswa; 64siphongo semnikelo wesono; 65tinkunzana letimbili, netihhanca letisihlanu, netiphongo letisihlanu, nemazinyane lamadvuna etimvu lasihlanu lanemnyaka munye budzala, kutsi kutewuba ngumnikelo wekuthula. Kwaba ngulowo-ke umnikelo wa-Abidani, umsa waGideyoni.

66Ngelilanga lelishumi Ahiyezeri, umsa wa-Amishadayi, umholi wesive sakaDani, waletsa umnikelo wakakhe.

67Umnikelo wakhe kwakulipulede lesiliva lelinesisindvo lesasingaba yikhilogremu nencenye, nendishi yesiliva yekunyenyeta lenesisindvo lesasingemagremu labengaba ngema-800, kokubili kwaya ngekwesilinganiso lesisemtsetfweni, kokubili kwakugcwele fulaha abhicwe nemafutsa, kutsi kutewuba ngumnikelo walokutinhlavu; 68ingwembe yegolide lenesisindvo lesasingemagremu labengaba li-110, igcwele imphepho; 69inkunzana, nesihhanca, nelizinyane lemvu lelidvuna lelinemnyaka munye budzala, kwaba ngumnikelo wekushiswa; 70siphongo semnikelo wesono; 71tinkunzana letimbili, netihhanca letisihlanu, netiphongo letisihlanu, nemazinyane lamadvuna etimvu lasihlanu lanemnyaka munye budzala, kutsi kutewuba ngumnikelo wekuthula. Kwaba ngulowo-ke umnikelo wa-Ahiyezeri, umsa wa-Amishadayi.

72Ngelilanga leli-11 Phagiyeli, umsa wa-Okrani, umholi wesive saka-Asheri, waletsa umnikelo wakakhe.

73Umnikelo wakhe kwakulipulede lesiliva lelinesisindvo lesasingaba yikhilogremu nencenye, nendishi yesiliva yekunyenyeta lenesisindvo lesasingemagremu labengaba ngema-800, kokubili kwaya ngekwesilinganiso lesisemtsetfweni, kokubili kwakugcwele fulaha abhicwe nemafutsa, kutsi kutewuba ngumnikelo walokutinhlavu; 74ingwembe yegolide lenesisindvo lesasingemagremu labengaba li-110, igcwele imphepho; 75inkunzana, nesihhanca, nelizinyane lemvu lelidvuna lelinemnyaka budzala, kwaba kwemnikelo wekushiswa; 76siphongo semnikelo wesono; 77tinkunzana letimbili, netihhanca letisihlanu, netiphongo letisihlanu, nemazinyane lamadvuna etimvu lasihlanu lanemnyaka munye budzala, kutsi kutewuba ngumnikelo wekuthula. Kwaba ngulowo-ke umnikelo waPhagiyeli, umsa wa-Okrani.

78Ngelilanga leli-12 Ahira, umsa wa-Enani, umholi wesive sakaNaftali, waletsa umnikelo wakakhe.

79Umnikelo wakhe kwakulipulede lesiliva lelinesisindvo lesasingaba yikhilogremu nencenye, nendishi yesiliva yekunyenyeta lenesisindvo lesasingemagremu labengaba ngema-800, kokubili kwaya ngekwesilinganiso lesisemtsetfweni, kokubili kwakugcwele fulaha abhicwe nemafutsa, kutsi kutewuba ngumnikelo walokutinhlavu; 80ingwembe yegolide lenesisindvo lesasingemagremu labengaba li-110, igcwele imphepho; 81inkunzana, nesihhanca, nelizinyane lemvu lelidvuna lelinemnyaka munye budzala, kwaba kwemnikelo wekushiswa; 82siphongo semnikelo wesono; 83tinkunzana letimbili, netihhanca letisihlanu, netiphongo letisihlanu, nemazinyane lamadvuna etimvu lasihlanu, lanemnyaka munye budzala, kutsi kutewuba ngumnikelo wekuthula. Kwaba ngulowo-ke umnikelo wa-Ahira, umsa wa-Enani.

84Lena-ke ngiminikelo yebaholi besive saka-Israyeli yekunikela lilati nase ligcotjwe ngemafutsa, seyiyonkhe yema kanje: emapulede esiliva labeli-12, netindishi tesiliva tekunyenyeta letili-12, netingwembe tegolide letili-12. 85Ngulelo nalelo pulede lalinesisindvo lesasingaba yikhilogremu nencenye, nguleyo naleyo ndishi yesiliva yekunyenyeta yayinesisindvo lesasingemagremu labengaba ngema-800. Setitonkhe tindishi tesiliva tatinesisindvo lesasingemakhilogremu labengaba ngema-28 ngekwesilinganiso lesisemtsetfweni. 86Letingwembe tegolide letili-12 iyinye igcwele imphepho yayinesisindvo lesasingemagremu labengaba li-110, ngekwesilinganiso lesisemtsetfweni. Setitonkhe letingwembe tegolide tatinesisindvo lesasingaba yikhilogremu nemagremu langema-320. 87Setitonkhe tifuyo letatitawushiswa kulomnikelo kwaba tinkunzana letili-12, netihhanca letili-12, nemazinyane etimvu lamadvuna lali-12 lanemnyaka munye budzala, kanye neminikelo yalokutinhlavu. Kwasetjentiswa tiphongo letili-12 emnikelweni wesono. 88Setitonkhe tifuyo temhlatjelo wemnikelo wekuthula kwaba tinkunzana letingema-24, netihhanca letingema-60, netiphongo letingema-60, nemazinyane etimvu lamadvuna langema-60 lanemnyaka munye budzala. Konkhe loko kwakukwemnikelo wekunikelwa kwelilati nase ligcotjwe ngemafutsa.

89Ngesikhatsi Mosi angena ethendeni lekuhlangana kuyawukhuluma naSimakadze, weva livi likhuluma naye liphuma esihlalweni semusa lesasisetikwelibhokisi lesivumelwane emkhatsini wemakherubhi lamabili. Bakhulumisana.

8

Kubeka tibane

81

8:1-4
Eks. 25:31-40
37:17-24
Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 2
8:2
Eks. 25:37
“Tjela Aroni utsi: ‘Ngesikhatsi ulumeka letibane letisikhombisa, kufanele tikhanyise lendzawo lesembikwelutsi lwetibane.’ ” 3Aroni wavele wakwenta loko; wemisa letibane, takhanyisa lendzawo lesembikwelutsi lwetibane, njengobe Simakadze abeshito kuMosi. 4
8:4
Eks. 25:31
37:17
Lolutsi lwalwakhiwe ngegolide legcotjiwe, kusukela esibunu salo kuze kube ngusetimbalini talo. Lolutsi lwalwakhiwe ncamashi ngendlela Mosi labeyilayelwe nguNkulunkulu.

Kuhlanjululwa nekwehlukaniselwa kwemaLevi

5Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 6“Yehlukanisa emaLevi emkhatsini wesive sema-Israyeli, bese uyawahlambulula. 7Kufanele uwahlambulule kanje: Wafafate ngemanti ekuhlambulula, bese ahhula wonkhe umtimba, ageze timphahla tawo, atawube asayahlanteka. 8Akatsatse inkunzana nemnikelo wayo walokutinhlavu kwafulaha lobhicwe nemafutsa, bese utsatsa inkunzana yesibili letawuba yemnikelo wesono. 9Uyakwetfula emaLevi embikwelithende lekuhlangana, bese uhlanganisa sonkhe sive sema-Israyeli. 10Uyakwetfula lamaLevi kuSimakadze, bese sive sema-Israyeli sibeka tandla taso etikwawo. 11Aroni uyawube sewetfula lamaLevi kuSimakadze abe ngumnikelo wekujikitiswa wesive sema-Israyeli, kuze alungele kwenta umsebenti waSimakadze. 12EmaLevi atawutsi angabeka tandla tawo etinhloko taletinkunzana, wena-ke bese unikela lenye ibe ngumnikelo wesono, lena lenye ibe ngumnikelo wekushiswa kuSimakadze kutekwenta inhlawulo yekubuyisana kwemaLevi naSimakadze.

13“LamaLevi uyakuwemisa embikwabo-Aroni nemadvodzana akhe, bese uyawetfula njengemnikelo wekujikisiswa kuSimakadze. 14

8:14
Num. 3:12,45
Uyakuwehlukanisa kanjalo-ke emaLevi emkhatsini wesive sema-Israyeli; lamaLevi atawuba ngewami. 15Emvakwaloko-ke emaLevi ayawungena ayekwenta inkonzo yawo ethendeni lekuhlangana, nase uwahlambululile wawetfula njengemnikelo wekujikitiswa. 16Bona bangema-Israyeli lekufanele nginikwe wona ngalokuphelele. Ngititsatsele wona kutsi abe ngewami esikhundleni sematubulo onkhe latalwa ngiso sonkhe sive sema-Israyeli. 17
8:17
Eks. 13:2
Onkhe ematubulo lamadvuna esive sema-Israyeli, ebantfu nome etilwane ngewami. Ngesikhatsi ngibulala onkhe ematubulo eGibhithe ngatehlukanisela wona. 18Ngititsatsele emaLevi esikhundleni sawo onkhe ematubulo esive saka-Israyeli. 19
8:19
Num. 3:9
18:22
Emkhatsini waso sonkhe sive sema-Israyeli emaLevi ngiwaphe bo-Aroni nemadvodzana akhe kutsi abe tipho tabo, ente inkonzo ethendeni lekuhlangana egameni lesive sonkhe sema-Israyeli nekutsi asentele inhlawulo yekubuyisana sitewuvikeleka esijezisweni lesingahle sisehlele, nakwenteka sisondzela endzaweni lengcwele.”

20Ngako-ke boMosi, na-Aroni, nesive sonkhe sema-Israyeli bavele bakwenta konkhe loko kumaLevi; bakwenta kuwo njengobe Simakadze abeyale Mosi. 21EmaLevi atihlambulula, ageza netimphahla tawo. Aroni wawetfula aba ngumnikelo wekujikitiswa kuSimakadze, wawentela nenhlawulo yekubuyisana, wawahlambulula. 22Emvakwaloko emaLevi eta kutakwenta umsebenti wawo ethendeni lekuhlangana ngephansi kwa-Aroni nemadvodzana akhe. Bakwenta kumaLevi konkhe loko Simakadze abeyale Mosi macondzana nawo.

23Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 24“Nangu umtsetfo locondzene nemaLevi: Onkhe emaLevi kusukela eminyakeni lengema-25 budzala kuye etulu ayakuyingenela lenkonzo yawo ethendeni lekuhlangana, 25kodvwa kusukela eminyakeni lengema-50 budzala ayawutsatsa umhlalaphansi, angabe asasebenta, 26kodvwa noko angasita labanakabo ekwenteni inkonzo yelithende lekuhlangana. Wona ngekwawo akufanele ayente leyo nkonzo. Uyakwenta njalo-ke, nawunika emaLevi inkonzo yawo.”