Siswati 1996 (SWA96)
5

Kuhlanjululwa kwenkambu

51Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 2

5:2
Lev. 13:46
15:2
21:1
“Yala ema-Israyeli uwatjele kutsi wonkhe umuntfu lonesifo salokusabulephelo nome lonekuvuta nome kwaluphi luhlobo, nome longcole ngenca yesidvumbu latsintsene naso, akacoshwe akhishelwe ngephandle kwenkambu. 3
5:3
Dut. 23:14
Bonkhe bantfu labanjalo, lomdvuna nome lomsikati, kufanele bakhishelwe ngephandle kwenkambu, khona bangetikuyingcolisa lenkambu yabo lapho ngihleti khona emkhatsini wabo.” 4Ema-Israyeli awulalela lomyalo; abakhiphela ngephandle kwenkambu, njengobe Mosi abeyalwe nguSimakadze.

Kuhlawulela lokubi lokwentiwe

5

5:5-8
Lev. 6:1-7
Simakadze wachubeka wakhuluma kuMosi, watsi: 6
5:6
Lev. 5:15
6:2
“Tjela ema-Israyeli utsi: ‘Nangabe indvodza nome umfati ona nome ngaluphi luhlobo lwekungetsembeki kuSimakadze, lowo muntfu uyawuba nelicala, 7ngako kufanele avume sono sakhe lasentile, bese ukhipha inhlawulo lephelele ngaloko kona kwakhe, engete incenye yako yesihlanu, ayinike lowo lamonile. 8Kodvwa nangabe lomuntfu asafile ate nesihlobo sakhe sengati lapho lenhlawulo ingakhishwa khona, uyawuyiletsa kuSimakadze ibe yemphristi, kuletfwe nesihhanca kutsi sibe yinhlawulo yekubuyisana leyentelwe yena lamonile. 9
5:9
Eks. 29:28
Lev. 10:13
Yonkhe iminikelo lengcwele letsite leyawunikelwa ngema-Israyeli kuSimakadze iyawuba yalowo mphristi leyetfulwe kuye. 10Tonkhe tintfo latingcwelisile umuntfu tiyawuba takhe; konkhe umuntfu lakunike umphristi kuyawuba kwalowo mphristi.’ ”

Tindzaba temadvodza lanesikhwele ngebafati bawo

11Simakadze wachubeka wakhuluma kuMosi, watsi: 12“Tjela ema-Israyeli utsi: ‘Nangabe umfati wendvodza eduka ngekungetsembeki endvodzeni yakhe 13ngekulala nalenye indvodza, kodvwa loko kube kufihlakale emehlweni endvodza yakhe, nalesento singete satfolakala, kantsi vele sewutingcolisile, kubete nafakazi lomlahlako ngobe angakabanjwa elucotjeni, 14nangabe umoya wesikhwele ungena enhlitiyweni yendvodza yakhe imsole lomkayo kantsi vele ungcolile, nome-ke imsole kantsi akangcoli, 15

5:15
Lev. 5:11
lendvodza kufanele itsatse umkayo iye naye kumphristi. Kufanele iphatsele lomfati wayo umnikelo loyimphuphu yebhali lengemalitha langaba mabili. Kufanele ingawatseli emafutsa etikwayo nome ingayifaki nemphepho etikwayo, ngobe phela loko kungumnikelo walokutinhlavu lonikelelwa sikhwele. Lomnikelo wentelwe kutsi liciniso liphumele ebaleni.

16“ ‘Lomphristi utawusondzeta lomfati ammise embikwaSimakadze. 17Utawuchubeka atsele litsantana lemanti langcwele embiteni, bese ufaka kuwo litsantana lemhlabatsi wesiyilo salelithende lekukhontela. 18Utawutsi umphristi angemisa lomfati embikwaSimakadze, bese umtfukulula tinwele takhe afake etandleni talomfati umnikelo walokutinhlavu lekungewesikhumbuto sesikhwele, lomphristi utawube aphetse lamanti lababako laletsa sicalekiso. 19Lomphristi utawube sewufungisa lomfati ngekukhuluma lamavi atsi: “Nangabe kute indvodza lolele nayo, waphambuka, watingcolisa ngekuphinga kantsi usesesandleni salendvodza yakho, shangatsi lamanti esicalekiso angete akulimata. 20Kodvwa nangabe uphambukile usesesandleni salendvodza yakho watingcolisa ngekushenda nalenye indvodza,” 21bese umphristi ufungisa lomfati ngesicalekiso atsi kuye: “Shangatsi Simakadze angenta bantfu bakini bakucalekise, baphindze bakusole. Shangatsi angashwaphanisa ematsanga“ematsanga” nome “titfo tebulili” akho, akhukhumukise nesisu sakho. 22Shangatsi lamanti laletsa lesicalekiso angangena emtimbeni wakho khona atewukhukhumukisa lesisu sakho ashwaphanise nematsanga“ashwaphanise ematsanga” nome “ube nebunyumba” nome “ube nesinye lesikhipha tisu” akho.”

“ ‘Lomfati uyawuphendvula atsi: “Amen, akube njalo.”

23“ ‘Umphristi uyawube sewubhala leticalekiso encwadzini legocotwako, aphindze lombhalo awugezele kulamanti lababako lasembiteni. 24Utawube sewunatsisa lomfati lamanti lababako laletsa sicalekiso; lamanti esicalekiso atawutsi angangena kuye avete buhlungu lobesabekako. 25Umphristi utawutsatsa lomnikelo walokutinhlavu wesikhwele etandleni talomfati awujikitise embikwaSimakadze, bese uwubeka etikwelilati. 26Umphristi utawube sewutsatsa lelibinta lemnikelo walokutinhlavu wemphuphu kube ngumnikelo wesikhumbuto, awushise elatini; emvakwaloko-ke, sanganatsisa lomfati lamanti. 27Nangabe lomfati utingcolisile wangete wetsembeka endvodzeni yakhe, waphinga nalenye indvodza, lamanti esicalekiso lanatsiswe wona ngumphristi atawutsi angangena kuye amvetele buhlungu lobukhulu: abe nebunyumba,“abe nebunyumba” nome “amente aphunyelwe sisu” nome “sisu sakhe sitawukhukhumuka” abe nesinye lesikhipha tisu,“abe nesinye lesikhipha tisu” nome “ematsanga akhe ashwaphane” abe sicalekiso emkhatsini wesive sakubo. 28Kodvwa nangabe lomfati angakatingcolisi angenacala, angeke alimale, kantsi futsi utawuchubeka atale bantfwana.

29“ ‘Lona-ke ngumtsetfo locondzene nesikhwele, nangabe umfati aphambukile watingcolisa ngekulala nalenye indvodza, asesesandleni sendvodza yakhe, 30nome-ke nangabe lendvodza ifikelwa ngumoya wesikhwele, ngobe imsola lomkayo. Iyawummikisa embikwaSimakadze, bese umphristi ufeza wonkhe lomtsetfo kuye lomfati. 31Indvodza ingeke ibe nelicala ngaloko, kodvwa umfati uyawutetfwalela licala lakhe.’ ”