Siswati 1996 (SWA96)
4

Umsebenti wemaLevi elusendvo lwaKhohati

41Simakadze wakhuluma kuboMosi na-Aroni, watsi: 2“Bala emaKhohati langemaLevi lusendvo ngelusendvo nangemindeni yawo. 3

4:3
Num. 8:24
Bala onkhe emadvodza kusukela kulasaneminyaka lengema-30 kuya kulengema-50 budzala, labo lase bangena enkonzweni yekukhonta ethendeni lekuhlangana. 4
4:4
Num. 3:31
Umsebenti walamaKhohati ethendeni lekuhlangana bekukunakekela tintfo letingcwelengcwele.

5“Nase kufanele kutfutfwe inkambu, bo-Aroni nemadvodzana akhe kufanele bangene ekhatsi ethendeni lekukhontela, betfule lendvwangu lesembikwelibhokisi lesivumelwane, bese baliphutsa ngayo. 6Batawube sebaphindze balembonya ngesikhumba lesishukiwe selihhashi laselwandle, ngetulu bendlale indvwangu leluhlata njengesibhakabhaka, bafake timboko talo endzaweni yato.

7

4:7
Eks. 25:29
“Ngetulu kwelitafula lesinkhwa sekubekwa embikwaSimakadze kufanele bendlale indvwangu leluhlata njengesibhakabhaka, bese etikwalo babeka emapulede, netitja temphepho, netindishi, netindzebe temnikelo wekunatfwa; kufanele nesinkhwa sekubekwa embikwaSimakadze sihlale sikhona etikwalo. 8Etikwako konkhe loku kufanele bendlale indvwangu lebovu ngalokutopele, bese kumbonywa ngesikhumba lesishukiwe selihhashi laselwandle, bafake timboko talo endzaweni yato.

9“Bayawutsatsa indvwangu leluhlata njengesibhakabhaka baphutse lolutsi lwetibane tekukhanyisa, kanye netibane talo, nentsambo yalo, netijubantsambo, netitsebe, netindzebe temafutsa. 10Batakugocotela kanye naletintfo letihambisana nalo ngesikhumba lesishukiwe semahhashi aselwandle, bakufake eluhlakeni lwekwetfwala.

11“Etikwelilati legolide kufanele bendlale indvwangu leluhlata njengesibhakabhaka, bese bambonya loko ngesikhumba lesishukiwe semahhashi aselwandle, bafake timboko talo endzaweni yato. 12Kufanele batsatse tonkhe letintfo letisetjentiswa ekukhonteni endzaweni lengcwele, batigocote ngalendvwangu leluhlata njengesibhakabhaka, bakumbonye ngesikhumba semahhashi aselwandle, bese bakubeka eluhlakeni lwekwetfwala. 13Kufanele besuse umlotsa elatini lelitfusi, bese bendlala indvwangu lebukhwebeletane etikwalo. 14Bayawubeka etikwayo tonkhe titja letisetjentiswa enkonzweni yelilati: emakesi, netintsi tenyama, nemafosholo, nemigezelo yekunyenyeta, nato tonkhe titja taselatini. Etikwalo bese bendlala sikhumba lesishukiwe semahhashi aselwandle, bafake timboko talo endzaweni yato. 15Nase bacedzile bo-Aroni nemadvodzana akhe kumbonya indzawo lengcwele nato tonkhe timphahla tayo, nenkambu yonkhe seyilungele kusuka ihambe, emaKhohati kufanele kube ngiwo letfwalako, kodvwa angatitsintsi letintfo letingcwele, funa afe.

“Ngito leto tintfo tasethendeni lekuhlangana letifanele kwetfwalwa ngemaKhohati.

16“Eleyazare, indvodzana ya-Aroni, umphristi, nguye lotawuphatsa emafutsa etibane, nemphepho lenuka kamnandzi, neminikelo yafutsi yalokutinhlavu, nemafutsa emgcobo, abe liso etikwalo lonkhe lithende lekukhontela nako konkhe lokukulo, ngisho etikwayo yonkhe indzawo lengcwele nako konkhe lokukuyo.”

17Simakadze wakhuluma kuboMosi na-Aroni, watsi: 18“Caphelani kutsi tinsendvo tesive semaKhohati tingapheli emkhatsini wemaLevi, 19kodvwa niwaphatse ngendlela yekutsi aphile angafi, nakasondzela eceleni kwetintfo letingcwelengcwele. Bo-Aroni nemadvodzana akhe kufanele bangene endzaweni lengcwele bawabele ngulowo nalowo inkonzo nemsebenti locondzene naye. 20

4:20
1 Sam. 6:19
Kodvwa emaKhohati akukafaneli kutsi angene abuke tintfo letingcwele ngisho nangesikhashana nje, funa afe.”

Umsebenti wemaLevi elusendvo lwemaGeshoni

21Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 22“Bala futsi emaGeshoni, lusendvo ngelusendvo nangemindeni yawo. 23Bala onkhe emadvodza kusukela kulasaneminyaka lengema-30 kuya kulengema-50 budzala lase bangena enkonzweni yekukhonta ethendeni lekuhlangana. 24

4:24
Num. 3:25
Lena-ke yinkonzo yelusendvo lwemaGeshoni nabenta imisebenti yabo betfwala lemitfwalo: 25Batakwetfwala tindvwangu telithende lekukhontela, nelithende lekuhlangana, kanye netimbonyo talo letingetulu tesikhumba lesishukiwe semahhashi aselwandle, netindvwangu letisekungeneni kwelithende lekuhlangana, 26netindvwangu tesibuya, nendvwangu lesekungeneni kwesibuya lesitungeleta lithende lekukhontela nelilati, netintsambo tato, nato tonkhe timphahla letisetjentiswa ekukhonteni, babuye bente konkhe lokudzinga kwentiwa macondzana nato. 27Yonkhe inkonzo yemaGeshoni itakwentiwa ngekuyala kwa-Aroni nemadvodzana akhe, nako konkhe lokufanele bakwetfwale nalokufanele bakwente. Nine-ke nibone kutsi bakwenta konkhe yini labatjelwe kona. 28Lena-ke yinkonzo yelusendvo lwakaGeshoni ethendeni lekuhlangana, umsebenti batakuwenta ngaphansi kwesandla sa-Ithamari, indvodzana ya-Aroni, umphristi.”

Umsebenti wemaLevi elusendvo lwakaMerari

29“Bala emaMerari, lusendvo ngelusendvo nangemindeni yawo. 30Bala bonkhe labadvuna kusukela kulabaneminyaka lengema-30 budzala kuya kulengema-50, laba lase bangena enkonzweni yekukhonta ethendeni lekuhlangana. 31

4:31
Num. 3:36
Lena-ke ngimisebenti lekufanele bayente: kufanele betfwale tinsikabhaluko tendzawo lengcwele, nemakabha, netinsika kanye nemaseko ato, 32netinsika letitungeleta sibuya, nemaseko ato, netikhonkhwane telithende, netintsambo, nato tonkhe timphahla nalokunye lokuhambisana nako. Nguleyo naleyo ndvodza uyibhalise eceleni kwelibito laleyo mphahla lekufanele iyetfwale. 33Lena-ke yinkonzo yemindeni yemaMerari ethendeni lekuhlangana ngaphansi kwesandla sa-Ithamari, indvodzana ya-Aroni, umphristi.”

Lubalo lwesive semaLevi

34BoMosi, na-Aroni, nebaholi besive babala emaKhohati, lusendvo ngelusendvo nangemindeni yawo. 35Onkhe emadvodza kusukela kulabeneminyaka lengema-30 budzala kuya kulengema-50, laba lase bangena enkonzweni yekukhonta ethendeni lekuhlangana, 36abalwa, lusendvo ngelusendvo, aba ti-2 750. 37Ngibo bonkhe-ke laba netinsendvo temaKhohati labebatawukhonta ethendeni lekuhlangana. Bo-Mosi na-Aroni bawabala njengekuyalwa kwaMosi nguSimakadze.

38EmaGeshoni abalwa, lusendvo ngelusendvo nangemindeni yawo. 39Onkhe emadvodza kusukela kulabeneminyaka lengema-30 budzala kuya kulengema-50, laba lase bangena enkonzweni yekukhonta ethendeni lekuhlangana, 40abalwa, lusendvo ngelusendvo nangemindeni yawo, aba ti-2 630. Ngibo bonkhe lababetinsendvo temaGeshoni lababekhonta ethendeni lekuhlangana. 41BoMosi na-Aroni bababala njengekuyalwa kwaMosi nguSimakadze.

42EmaMerari abalwa, lusendvo ngelusendvo nangemindeni yawo. 43Onkhe emadvodza kusukela kulabeneminyaka lengema-30 budzala kuya kulengema-50, laba lase bangena enkonzweni yekukhonta ethendeni lekuhlangana, 44abalwa, lusendvo ngelusendvo aba ti-3 200. 45Ngibo bonkhe-ke lababetinsendvo temaMerari. BoMosi na-Aroni bawabala njengekuyalwa kwaMosi nguSimakadze.

46Ngako boMosi, na-Aroni, nebaholi bema-Israyeli bawabala onkhe emaLevi, lusendvo ngelusendvo nangemindeni yawo. 47Asawonkhe emadvodza labeneminyaka lengema-30 budzala kuya kulengema-50, laba lase bangena enkonzweni yekukhonta ethendeni lekuhlangana, 48aba ti-8 580. 49Kwaya njengekuyalwa kwaMosi nguSimakadze kutsi ngulowo nalowo ente umsebenti wakhe lowawucondzene naye kutsi awente.

Ngako-ke bonkhe babalwa njengobe Simakadze abeyale Mosi.

5

Kuhlanjululwa kwenkambu

51Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 2

5:2
Lev. 13:46
15:2
21:1
“Yala ema-Israyeli uwatjele kutsi wonkhe umuntfu lonesifo salokusabulephelo nome lonekuvuta nome kwaluphi luhlobo, nome longcole ngenca yesidvumbu latsintsene naso, akacoshwe akhishelwe ngephandle kwenkambu. 3
5:3
Dut. 23:14
Bonkhe bantfu labanjalo, lomdvuna nome lomsikati, kufanele bakhishelwe ngephandle kwenkambu, khona bangetikuyingcolisa lenkambu yabo lapho ngihleti khona emkhatsini wabo.” 4Ema-Israyeli awulalela lomyalo; abakhiphela ngephandle kwenkambu, njengobe Mosi abeyalwe nguSimakadze.

Kuhlawulela lokubi lokwentiwe

5

5:5-8
Lev. 6:1-7
Simakadze wachubeka wakhuluma kuMosi, watsi: 6
5:6
Lev. 5:15
6:2
“Tjela ema-Israyeli utsi: ‘Nangabe indvodza nome umfati ona nome ngaluphi luhlobo lwekungetsembeki kuSimakadze, lowo muntfu uyawuba nelicala, 7ngako kufanele avume sono sakhe lasentile, bese ukhipha inhlawulo lephelele ngaloko kona kwakhe, engete incenye yako yesihlanu, ayinike lowo lamonile. 8Kodvwa nangabe lomuntfu asafile ate nesihlobo sakhe sengati lapho lenhlawulo ingakhishwa khona, uyawuyiletsa kuSimakadze ibe yemphristi, kuletfwe nesihhanca kutsi sibe yinhlawulo yekubuyisana leyentelwe yena lamonile. 9
5:9
Eks. 29:28
Lev. 10:13
Yonkhe iminikelo lengcwele letsite leyawunikelwa ngema-Israyeli kuSimakadze iyawuba yalowo mphristi leyetfulwe kuye. 10Tonkhe tintfo latingcwelisile umuntfu tiyawuba takhe; konkhe umuntfu lakunike umphristi kuyawuba kwalowo mphristi.’ ”

Tindzaba temadvodza lanesikhwele ngebafati bawo

11Simakadze wachubeka wakhuluma kuMosi, watsi: 12“Tjela ema-Israyeli utsi: ‘Nangabe umfati wendvodza eduka ngekungetsembeki endvodzeni yakhe 13ngekulala nalenye indvodza, kodvwa loko kube kufihlakale emehlweni endvodza yakhe, nalesento singete satfolakala, kantsi vele sewutingcolisile, kubete nafakazi lomlahlako ngobe angakabanjwa elucotjeni, 14nangabe umoya wesikhwele ungena enhlitiyweni yendvodza yakhe imsole lomkayo kantsi vele ungcolile, nome-ke imsole kantsi akangcoli, 15

5:15
Lev. 5:11
lendvodza kufanele itsatse umkayo iye naye kumphristi. Kufanele iphatsele lomfati wayo umnikelo loyimphuphu yebhali lengemalitha langaba mabili. Kufanele ingawatseli emafutsa etikwayo nome ingayifaki nemphepho etikwayo, ngobe phela loko kungumnikelo walokutinhlavu lonikelelwa sikhwele. Lomnikelo wentelwe kutsi liciniso liphumele ebaleni.

16“ ‘Lomphristi utawusondzeta lomfati ammise embikwaSimakadze. 17Utawuchubeka atsele litsantana lemanti langcwele embiteni, bese ufaka kuwo litsantana lemhlabatsi wesiyilo salelithende lekukhontela. 18Utawutsi umphristi angemisa lomfati embikwaSimakadze, bese umtfukulula tinwele takhe afake etandleni talomfati umnikelo walokutinhlavu lekungewesikhumbuto sesikhwele, lomphristi utawube aphetse lamanti lababako laletsa sicalekiso. 19Lomphristi utawube sewufungisa lomfati ngekukhuluma lamavi atsi: “Nangabe kute indvodza lolele nayo, waphambuka, watingcolisa ngekuphinga kantsi usesesandleni salendvodza yakho, shangatsi lamanti esicalekiso angete akulimata. 20Kodvwa nangabe uphambukile usesesandleni salendvodza yakho watingcolisa ngekushenda nalenye indvodza,” 21bese umphristi ufungisa lomfati ngesicalekiso atsi kuye: “Shangatsi Simakadze angenta bantfu bakini bakucalekise, baphindze bakusole. Shangatsi angashwaphanisa ematsanga“ematsanga” nome “titfo tebulili” akho, akhukhumukise nesisu sakho. 22Shangatsi lamanti laletsa lesicalekiso angangena emtimbeni wakho khona atewukhukhumukisa lesisu sakho ashwaphanise nematsanga“ashwaphanise ematsanga” nome “ube nebunyumba” nome “ube nesinye lesikhipha tisu” akho.”

“ ‘Lomfati uyawuphendvula atsi: “Amen, akube njalo.”

23“ ‘Umphristi uyawube sewubhala leticalekiso encwadzini legocotwako, aphindze lombhalo awugezele kulamanti lababako lasembiteni. 24Utawube sewunatsisa lomfati lamanti lababako laletsa sicalekiso; lamanti esicalekiso atawutsi angangena kuye avete buhlungu lobesabekako. 25Umphristi utawutsatsa lomnikelo walokutinhlavu wesikhwele etandleni talomfati awujikitise embikwaSimakadze, bese uwubeka etikwelilati. 26Umphristi utawube sewutsatsa lelibinta lemnikelo walokutinhlavu wemphuphu kube ngumnikelo wesikhumbuto, awushise elatini; emvakwaloko-ke, sanganatsisa lomfati lamanti. 27Nangabe lomfati utingcolisile wangete wetsembeka endvodzeni yakhe, waphinga nalenye indvodza, lamanti esicalekiso lanatsiswe wona ngumphristi atawutsi angangena kuye amvetele buhlungu lobukhulu: abe nebunyumba,“abe nebunyumba” nome “amente aphunyelwe sisu” nome “sisu sakhe sitawukhukhumuka” abe nesinye lesikhipha tisu,“abe nesinye lesikhipha tisu” nome “ematsanga akhe ashwaphane” abe sicalekiso emkhatsini wesive sakubo. 28Kodvwa nangabe lomfati angakatingcolisi angenacala, angeke alimale, kantsi futsi utawuchubeka atale bantfwana.

29“ ‘Lona-ke ngumtsetfo locondzene nesikhwele, nangabe umfati aphambukile watingcolisa ngekulala nalenye indvodza, asesesandleni sendvodza yakhe, 30nome-ke nangabe lendvodza ifikelwa ngumoya wesikhwele, ngobe imsola lomkayo. Iyawummikisa embikwaSimakadze, bese umphristi ufeza wonkhe lomtsetfo kuye lomfati. 31Indvodza ingeke ibe nelicala ngaloko, kodvwa umfati uyawutetfwalela licala lakhe.’ ”

6

Imitsetfo yemNaziri

61Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 2“Tjela sive sema-Israyeli utsi: ‘Nome ngubani lomdvuna nome lomsikati, loyakwenta setsembiso sekuba ngumNaziri ngekutehlukanisela Simakadze, 3

6:3
Lev. 10:9
Khu. 13:7
Luk. 1:15
uyakwehlukana neliwayini netjwala. Akasayikuyinatsa iviniga leyentiwe ngeliwayini nome-ke nganguluphi luhlobo lwetjwala. Akukafaneli anatse nesinatfo semagelebisi, angasawadli ngisho nemagelebisi nome ngulomisiwe nome ngulamanti. 4Ngaso sonkhe sikhatsi sakhe sekutehlukanisela Simakadze akayikudla lutfo loluvela esihlahleni semvini, ngisho nenhlanyelo nome sikhumba semagelebisi.

5

6:5
Khu. 13:5
1 Sam. 1:11
“ ‘Ngaso sonkhe leso sikhatsi sakhe sekutehlukanisela Simakadze, akayikutihhula tinwele takhe. Uboshwe sifungo sakhe sekutidzela atinikele kuSimakadze ngalokuphelele abe ngulongcwele kuSimakadze; uyawutiyekela tonkhe tinwele takhe tikhule tibe tindze. 6Ngawo onkhe lawo malanga layawube atehlukanisela ngawo Simakadze akayiwusondzela edvute nesidvumbu, 7nome kunguyise, nome kungunina, nome kungumnakabo, nome kungudzadzewabo, nakwenteka bafa, akafaneli kutingcolisa ngaloko, ngobe umgcobo wekutehlukanisela Nkulunkulu uyawube usesetikwenhloko yakhe. 8Ngaso sonkhe sikhatsi sekutehlukanisela uyawuba ngcwele kuSimakadze.

9

6:9
Num. 19:11,14,16,19
Imis. 18:18
21:23
“ ‘Nangabe umuntfu afa ngekutumeka eceleni kwakhe, ngaloko kungcole tinwele takhe lasanikele ngato, uyawuhhula inhloko yakhe ngelilanga lekuhlanjululwa kwakhe, lekulilanga lesikhombisa. 10Kuyawutsi ngelilanga lesiphohlongo uyawuletsa ematuba lamabili nome emavukutfu lamancane lamabili kumphristi amnyango welithende lekuhlangana. 11Umphristi-ke uyawunikela linye libe ngumnikelo wesono, lelinye libe lemnikelo wekushiswa, amentele inhlawulo yekubuyisana, ngobe wonile ngenca yaleso sidvumbu. UmNaziri uyawutehlukanisela inhloko yakhe ngalona lelo langa lekuhlanjululwa, 12atehlukanisele Simakadze ngawo onkhe lawo malanga ekutehlukanisela kwakhe, aletse lizinyane lemvu lelidvuna lelinemnyaka munye budzala libe lemnikelo welicala; noko sikhatsi sekucala asiyikubalwa, ngobe kutehlukanisela kwakhe kwangcoliseka.

13

6:13-21
Imis. 21:23-24
“ ‘Lona-ke ngumtsetfo wemNaziri, nasekuphele sikhatsi sakhe sekutehlukanisela: Uyawuletfwa embikwemnyango welithende lekuhlangana, 14bese unikela ngesipho sakhe kuSimakadze: lizinyane lemvu lelidvuna lelinemnyaka munye budzala, lingabi nasici, libe lemnikelo wekushiswa, nelizinyane lemvu lelisikati lelinemnyaka munye budzala, lelingenasici, libe lemnikelo wesono, nesihhanca sinye lesingenasici, sibe ngumnikelo wekuthula. 15Uyawunikela nangelibhasikidi linye letinkhwa letingenambiliso, nangemacebelengwane lentiwe ngafulaha lobhicwe nemafutsa emncumo, nangemicatsane legcotjiswe ngemafutsa emncumo, bese wengeta nangemnikelo wakhe walokutinhlavu neweliwayini.

16“ ‘Umphristi-ke uyakukuletsa embikwaSimakadze, anikele ngemnikelo wesono nangemnikelo wekushiswa, 17anikele nangalesihhanca sibe ngumhlatjelo wemnikelo wekuthula kuSimakadze, kanye nalelibhasikidi letinkhwa letingenambiliso; umphristi uyawunikela nemnikelo walokutinhlavu newekunatfwa. 18LomNaziri-ke uyawube sewuyatihhula tinwele takhe enhloko yakhe ahhulele emnyango welithende lekuhlangana, atsatse letinwele tenhloko yakhe lengcwele atifake emlilweni longaphansi kwemnikelo wekuthula.

19“ ‘Umphristi uyawutsatsa siphanga lesibilisiwe sesihhanca, asibhice nelicebelengwane linye lelingenambiliso lelisebhasikidini nemcatsane munye, awubeke etandleni temNaziri, nase acedze kuhhula tinwele tekutehlukanisela. 20

6:20
Eks. 29:27
Lev. 7:31
Umphristi uyakukujikitisa, ente umnikelo wekujikitiswa embikwaSimakadze; kusabelo lesingcwele semphristi kanye nemnikelo wemganga lojikitiswako, nemlente lonikelwe. Emvakwaloko-ke lomNaziri sekangalinatsa liwayini. 21Lona-ke ngumtsetfo wemNaziri lowenta sifungo. Umnikelo wakhe kuSimakadze uyakuya njengekwetsembisa kwakhe njengemNaziri ngetulu kwaloko langakhona kunikela ngako. Kufanele agcwalise sifungo sakhe lasentile njengekwemtsetfo wemNaziri.’ ”

Kubusisa kwebaphristi

22Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 23“Shano ku-Aroni nakumadvodzana akhe utsi sive saka-Israyeli niyawusibusisa kanjena:

24

6:24
Hla. 67:1
“ ‘Shangatsi Simakadze angakubusisa akugcine.

25Shangatsi Simakadze angakhanyisa buso bakhe kuwe, abe nemusa kuwe.

26Shangatsi Simakadze angaphakamisela buso bakhe ngakuwe, akuphe nekuthula.’

27“Bayawulibita kanjalo-ke libito lami kuso sive saka-Israyeli, mine-ke ngiyawusibusisa.”