Siswati 1996 (SWA96)
35

Emadolobha labelwa sive semaLevi

351

35:1-8
Josh. 21:1-42
Ematsafeni akaMowabi ngaseJordane macondzana neJerikho,Nome “iJordane yaseJerikho” Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 2
35:2
Josh. 21:2
“Yala ema-Israyeli kutsi abele emaLevi lawo madolobha latawuhlala kuwo kuleso sabelo lesitawuba ngesawo ema-Israyeli. Wabeleni nalawo madlelo latungelete lawo madolobha. 3Ngako atawuba nemadolobha latawuhlala kuwo abe nemadlelo, lapho atawukhotsisa khona tifuyo tawo.

4“Bubanti balawo madlelo latungelete lawo madolobha lenitakuwanika emaLevi butawuba ngemamitha langaba ngema-450 kusuka elubondzeni lwelidolobha. 5Ngephandle kwelidolobha niyawulinganisa indzawo lelibanga lelingemamitha langaba ngema-900 ngasemphumalanga, nalengemamitha langaba ngema-900 ngaseningizimu, nalengemamitha langaba ngema-900 ngasenshonalanga, nalengemamitha langaba ngema-900 ngasenyakatfo, lidolobha libesemkhatsini. Lendzawo iyawuba ngemadlelo alawo madolobha awo.

6

35:6
Eks. 21:13
Dut. 4:41
Josh. 20:2
“Kulamadolobha, leniwabela emaLevi, lasitfupha atawuba ngewekukhoselisa umuntfu lobulele lomunye umuntfu. Ngetulu kwawo nibowabela lamanye langema-42, 7lokusho kutsi asawonkhe emadolobha lekufanele niwabele wona atawuba ngema-48 kanye nemadlelo awo. 8
35:8
Josh. 21:3
Lamadolobha lenitawanika emaLevi kulelive lelabelwe ema-Israyeli kufanele alingane nalelo live laleso naleso sive ngebukhulu nangebuncane baso: Tsatsani emadolobha lamanyenti kuleso sive lesikhulu, kodvwa nitsatse emadolobha lambalwa kuleso sive lesincane.”

Emadolobha ekukhosela

(Dut. 19:1-13; Josh. 20:1-9)

9Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 10“Khuluma kuma-Israyeli utsi: ‘Naniwela iJordane, ningena eKhenani, 11

35:11
Dut. 19:2
khetsani lamanye emadolobha kutsi atewuba ngemadolobha enu ekukhosela, lapho kungabalakela khona umuntfu, nangabe abulele lomunye umuntfu angakacondzi. 12Ayawuba tindzawo tekukhosela ekubalekeleni umphindziseli, khona kutewutsi lona lobulele angetikufa asengakalitfoli litfuba lekutsi licala lakhe litekwe ebandla. 13Lamadolobha lasitfupha nitawakhetsela kutsi abe ngewekukhosela. 14Lamatsatfu atawuba ngala kweJordane, lamatsatfu abe ngale ngesheya kweJordane eKhenani. 15Lamadolobha lasitfupha atawuba yindzawo yekukhoselisa ema-Israyeli, nebetive, nome ngubani umuntfu lohlala emkhatsini wabo, khona kutewutsi lowo lobulele umuntfu ngesiphosiso atewubalekela khona ayewukhosela.

16

35:16
Eks. 21:12
Lev. 24:17
“ ‘Nangabe umuntfu ashaye lomunye umuntfu ngensimbi, wafa, lowo lomshayile ungumbulali; lombulali uyawubulawa. 17Nome-ke nangabe umuntfu anelitje esandleni sakhe lelingabulala umuntfu, bese kuyenteka ushaya umuntfu ambulale ngalo, lowo lomshayile ungumbulali; lombulali uyawubulawa. 18Nome-ke nangabe umuntfu aphetse intfo leyentiwe ngelukhuni lengambulala umuntfu, bese kuyenteka ushaya umuntfu ambulale ngayo, lowo lomshayile ungumbulali; lombulali uyawubulawa naye. 19Umphindziseli losihlobo sengati semufi nasihlangana nalombulali, siyawumbulala.

20“ ‘Nangabe umuntfu atondza lomunye, adzimate ambulale ngekumchilitela phansi nome ambulale ngekumjikijela ngentfo acondze kumbulala, nembala afe, 21nome atfukutsele wamshaya wambulala ngesibhakela, lowo muntfu uyawubulawa; ungumbulali. Umphindziseli losihlobo semufi utawutsi angahlangana nalombulali ambulale.

22“ ‘Kodvwa nakwenteka ngaphandle kwekutfukutsela umuntfu wachilita lomunye nome wamjikijela ngentfo angakacondzi, 23nome wamshaya angaboni, ngelitje lelingambulala, nembala afe, kantsi abengesiso sitsa sakhe futsi abengakacondzi kumlimata, 24libandla kufanele lehlulele emkhatsini wakhe nalomphindziseli losihlobo semufi, lilandzele lemitsetfo. 25Libandla kufanele livikele lona lonelicala lekubulala kulomphindziseli losihlobo semufi ngekutsi lincandzekise lombulali, abuyele edolobheni lekukhosela, lapho abebalekele khona. Kufanele ahlale lapho, kuze kufe umphristi lomkhulu, labegcotjwe ngemafutsa langcwele.

26“ ‘Kodvwa nangabe lombekwacala kwenteka aphumela ngephandle kwalelidolobha lekukhosela labalekele kulo, 27bese lomphindziseli losihlobo semufi ukhandza lombulali ngephandle kwalelidolobha, lomphindziseli angambulala futsi angabi nacala ngaloko kumbulala kwakhe. 28Umbulali kufanele ahlale kulelo dolobha lekukhosela, kuze kufe umPhristi Lomkhulu; emvakwekufa kwemPhristi Lomkhulu sangancandzeka abuyele endzaweni lesabelo sakhe. 29Lena-ke nguyona mitsetfo yenu lenitawuhamba ngayo titukulwane ngetitukulwane.

30

35:30
Dut. 17:6
19:15
Mat. 18:16
Joh. 8:17
2 Khor. 13:1
Heb. 10:28
“ ‘Umuntfu lobulala lomunye umuntfu naye uyawubulawa njengembulali ngebufakazi babofakazi. Kodvwa kute umuntfu loyawubulawa ngebufakazi bemuntfu munye. 31Ningayemukeli inhlawulo yekuhlenga kuphila kwembulali, lofanele kufa. Lowo kufanele afe. 32Ningayemukeli inhlawulo yemuntfu lobalekele edolobheni lekukhosela ngekutsi nimvumele kutsi abuyele ayewuhlala eveni lakhe, umPhristi Lomkhulu asengakafi. 33
35:33
Gen. 9:6
Ningalingcolisi lelive lenikulo. Kucitsa ingati kuyalingcolisa live, nenhlawulo yekubuyisana naSimakadze ingeke yentelwe live, lapho kucitselwe khona ingati, ngaphandle kwengati yalowo lobulele. 34
35:34
Lev. 26:11
Ningalingcolisi lelive, lapho nine nami sihlala khona, ngobe mine, Simakadze, ngihlala emkhatsini wema-Israyeli.’ ”

36

Lifa lalabasikati lesebashadile

361

36:1
Num. 26:29
Baholi bemindeni yelusendvo lwakaGileyadi, umsa waMakhire, umsa waManase, lababebetinsendvo tebatukulwane taJosefa, beta bakhuluma embikwaMosi nebaholi, lababetinhloko temindeni yema-Israyeli. 2
36:2
Num. 26:55
27:1,7
Josh. 17:3
Batsi: “Ngesikhatsi Simakadze ayala inkhosi yami kutsi lelive ulabele ngenkatho kuma-Israyeli kutsi kube lifa lawo, wayala kutsi lifa lemnaketfu Selofehadi linikwe emadvodzakati akhe. 3Ake sitsi bashada nemadvodza aletinye tive taka-Israyeli, loko kutawusho kutsi lelo lifa labo litawutsatfwa lingabe lisaba ngilo lifa labokhokho betfu, bese liba lalawo madvodza labashade nawo. Ngaloko-ke kusho kutsi incenye yalelo lifa lelabelwe tsine itawube seyiyatsatfwa. 4
36:4
Lev. 25:10
Nakufika umnyaka wekubuyiselwa ka-Israyeli, lifa labo litakwengetelwa kuleso sive lashade kuso, nalelo lifa labo litawutsatfwa lingabe lisaba lifa labokhokho betfu.”

5Mosi watsi kube ayalwe nguSimakadze, wabe sewetfula nankhu umlayeto kuma-Israyeli, watsi: “Loko lokushiwo sive setitukulwane taJosefa kungiko ngempela. 6Naku-ke lokungumyalo waSimakadze macondzana nemadvodzakati aSelofehadi: Angashada nome ngangubani lamtsandzako yingci nakungewelusendvo lwesive seyise. 7Kute lifa lelingumhlaba lekuyawuphiwana ngalo ka-Israyeli lisuke kulesinye sive liye kulesinye sive, ngobe wonkhe um-Israyeli uyawuligcina lelo live lalitfola kubokhokho bakhe. 8Indvodzakati lenelifa lelilive kuso sonkhe sive sema-Israyeli kufanele ishade nemuntfu welusendvo lwesive seyise, kuze kutsi wonkhe um-Israyeli atewuba nelifa laboyise. 9Kute lifa lelilive leliyakwendluliswa lisuswe kulesinye sive liye kulesinye sive, ngobe nguleso naleso sive siyawutigcinela lifa laso.”

10Ngako emadvodzakati aSelofehadi enta loko Simakadze layala Mosi kutsi kwentiwe. 11Emadvodzakati aSelofehadi, boMahala, naThisa, naHogila, naMilkha, naNowa, ashada nabomzala bawo lababetihlobo teyise. 12Ashada etinsendvweni tetitukulwane taManase, umsa waJosefa, kwase kutsi lifa labo lajinge ladliwa belusendvo lwesive sabo.

13Ngiyo lena-ke imiyalo nemitsetfo yaSimakadze layinika ema-Israyeli ngesandla saMosi ngesikhatsi asemise ematsafeni akaMowabi ngaseJordane ngesheya kwemfula iJordane malungana neJerikho.NgesiHebheru “iJordane yaseJerikho”