Siswati 1996 (SWA96)
36

Lifa lalabasikati lesebashadile

361

36:1
Num. 26:29
Baholi bemindeni yelusendvo lwakaGileyadi, umsa waMakhire, umsa waManase, lababebetinsendvo tebatukulwane taJosefa, beta bakhuluma embikwaMosi nebaholi, lababetinhloko temindeni yema-Israyeli. 2
36:2
Num. 26:55
27:1,7
Josh. 17:3
Batsi: “Ngesikhatsi Simakadze ayala inkhosi yami kutsi lelive ulabele ngenkatho kuma-Israyeli kutsi kube lifa lawo, wayala kutsi lifa lemnaketfu Selofehadi linikwe emadvodzakati akhe. 3Ake sitsi bashada nemadvodza aletinye tive taka-Israyeli, loko kutawusho kutsi lelo lifa labo litawutsatfwa lingabe lisaba ngilo lifa labokhokho betfu, bese liba lalawo madvodza labashade nawo. Ngaloko-ke kusho kutsi incenye yalelo lifa lelabelwe tsine itawube seyiyatsatfwa. 4
36:4
Lev. 25:10
Nakufika umnyaka wekubuyiselwa ka-Israyeli, lifa labo litakwengetelwa kuleso sive lashade kuso, nalelo lifa labo litawutsatfwa lingabe lisaba lifa labokhokho betfu.”

5Mosi watsi kube ayalwe nguSimakadze, wabe sewetfula nankhu umlayeto kuma-Israyeli, watsi: “Loko lokushiwo sive setitukulwane taJosefa kungiko ngempela. 6Naku-ke lokungumyalo waSimakadze macondzana nemadvodzakati aSelofehadi: Angashada nome ngangubani lamtsandzako yingci nakungewelusendvo lwesive seyise. 7Kute lifa lelingumhlaba lekuyawuphiwana ngalo ka-Israyeli lisuke kulesinye sive liye kulesinye sive, ngobe wonkhe um-Israyeli uyawuligcina lelo live lalitfola kubokhokho bakhe. 8Indvodzakati lenelifa lelilive kuso sonkhe sive sema-Israyeli kufanele ishade nemuntfu welusendvo lwesive seyise, kuze kutsi wonkhe um-Israyeli atewuba nelifa laboyise. 9Kute lifa lelilive leliyakwendluliswa lisuswe kulesinye sive liye kulesinye sive, ngobe nguleso naleso sive siyawutigcinela lifa laso.”

10Ngako emadvodzakati aSelofehadi enta loko Simakadze layala Mosi kutsi kwentiwe. 11Emadvodzakati aSelofehadi, boMahala, naThisa, naHogila, naMilkha, naNowa, ashada nabomzala bawo lababetihlobo teyise. 12Ashada etinsendvweni tetitukulwane taManase, umsa waJosefa, kwase kutsi lifa labo lajinge ladliwa belusendvo lwesive sabo.

13Ngiyo lena-ke imiyalo nemitsetfo yaSimakadze layinika ema-Israyeli ngesandla saMosi ngesikhatsi asemise ematsafeni akaMowabi ngaseJordane ngesheya kwemfula iJordane malungana neJerikho.NgesiHebheru “iJordane yaseJerikho”