Siswati 1996 (SWA96)
35

Emadolobha labelwa sive semaLevi

351

35:1-8
Josh. 21:1-42
Ematsafeni akaMowabi ngaseJordane macondzana neJerikho,Nome “iJordane yaseJerikho” Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 2
35:2
Josh. 21:2
“Yala ema-Israyeli kutsi abele emaLevi lawo madolobha latawuhlala kuwo kuleso sabelo lesitawuba ngesawo ema-Israyeli. Wabeleni nalawo madlelo latungelete lawo madolobha. 3Ngako atawuba nemadolobha latawuhlala kuwo abe nemadlelo, lapho atawukhotsisa khona tifuyo tawo.

4“Bubanti balawo madlelo latungelete lawo madolobha lenitakuwanika emaLevi butawuba ngemamitha langaba ngema-450 kusuka elubondzeni lwelidolobha. 5Ngephandle kwelidolobha niyawulinganisa indzawo lelibanga lelingemamitha langaba ngema-900 ngasemphumalanga, nalengemamitha langaba ngema-900 ngaseningizimu, nalengemamitha langaba ngema-900 ngasenshonalanga, nalengemamitha langaba ngema-900 ngasenyakatfo, lidolobha libesemkhatsini. Lendzawo iyawuba ngemadlelo alawo madolobha awo.

6

35:6
Eks. 21:13
Dut. 4:41
Josh. 20:2
“Kulamadolobha, leniwabela emaLevi, lasitfupha atawuba ngewekukhoselisa umuntfu lobulele lomunye umuntfu. Ngetulu kwawo nibowabela lamanye langema-42, 7lokusho kutsi asawonkhe emadolobha lekufanele niwabele wona atawuba ngema-48 kanye nemadlelo awo. 8
35:8
Josh. 21:3
Lamadolobha lenitawanika emaLevi kulelive lelabelwe ema-Israyeli kufanele alingane nalelo live laleso naleso sive ngebukhulu nangebuncane baso: Tsatsani emadolobha lamanyenti kuleso sive lesikhulu, kodvwa nitsatse emadolobha lambalwa kuleso sive lesincane.”

Emadolobha ekukhosela

(Dut. 19:1-13; Josh. 20:1-9)

9Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 10“Khuluma kuma-Israyeli utsi: ‘Naniwela iJordane, ningena eKhenani, 11

35:11
Dut. 19:2
khetsani lamanye emadolobha kutsi atewuba ngemadolobha enu ekukhosela, lapho kungabalakela khona umuntfu, nangabe abulele lomunye umuntfu angakacondzi. 12Ayawuba tindzawo tekukhosela ekubalekeleni umphindziseli, khona kutewutsi lona lobulele angetikufa asengakalitfoli litfuba lekutsi licala lakhe litekwe ebandla. 13Lamadolobha lasitfupha nitawakhetsela kutsi abe ngewekukhosela. 14Lamatsatfu atawuba ngala kweJordane, lamatsatfu abe ngale ngesheya kweJordane eKhenani. 15Lamadolobha lasitfupha atawuba yindzawo yekukhoselisa ema-Israyeli, nebetive, nome ngubani umuntfu lohlala emkhatsini wabo, khona kutewutsi lowo lobulele umuntfu ngesiphosiso atewubalekela khona ayewukhosela.

16

35:16
Eks. 21:12
Lev. 24:17
“ ‘Nangabe umuntfu ashaye lomunye umuntfu ngensimbi, wafa, lowo lomshayile ungumbulali; lombulali uyawubulawa. 17Nome-ke nangabe umuntfu anelitje esandleni sakhe lelingabulala umuntfu, bese kuyenteka ushaya umuntfu ambulale ngalo, lowo lomshayile ungumbulali; lombulali uyawubulawa. 18Nome-ke nangabe umuntfu aphetse intfo leyentiwe ngelukhuni lengambulala umuntfu, bese kuyenteka ushaya umuntfu ambulale ngayo, lowo lomshayile ungumbulali; lombulali uyawubulawa naye. 19Umphindziseli losihlobo sengati semufi nasihlangana nalombulali, siyawumbulala.

20“ ‘Nangabe umuntfu atondza lomunye, adzimate ambulale ngekumchilitela phansi nome ambulale ngekumjikijela ngentfo acondze kumbulala, nembala afe, 21nome atfukutsele wamshaya wambulala ngesibhakela, lowo muntfu uyawubulawa; ungumbulali. Umphindziseli losihlobo semufi utawutsi angahlangana nalombulali ambulale.

22“ ‘Kodvwa nakwenteka ngaphandle kwekutfukutsela umuntfu wachilita lomunye nome wamjikijela ngentfo angakacondzi, 23nome wamshaya angaboni, ngelitje lelingambulala, nembala afe, kantsi abengesiso sitsa sakhe futsi abengakacondzi kumlimata, 24libandla kufanele lehlulele emkhatsini wakhe nalomphindziseli losihlobo semufi, lilandzele lemitsetfo. 25Libandla kufanele livikele lona lonelicala lekubulala kulomphindziseli losihlobo semufi ngekutsi lincandzekise lombulali, abuyele edolobheni lekukhosela, lapho abebalekele khona. Kufanele ahlale lapho, kuze kufe umphristi lomkhulu, labegcotjwe ngemafutsa langcwele.

26“ ‘Kodvwa nangabe lombekwacala kwenteka aphumela ngephandle kwalelidolobha lekukhosela labalekele kulo, 27bese lomphindziseli losihlobo semufi ukhandza lombulali ngephandle kwalelidolobha, lomphindziseli angambulala futsi angabi nacala ngaloko kumbulala kwakhe. 28Umbulali kufanele ahlale kulelo dolobha lekukhosela, kuze kufe umPhristi Lomkhulu; emvakwekufa kwemPhristi Lomkhulu sangancandzeka abuyele endzaweni lesabelo sakhe. 29Lena-ke nguyona mitsetfo yenu lenitawuhamba ngayo titukulwane ngetitukulwane.

30

35:30
Dut. 17:6
19:15
Mat. 18:16
Joh. 8:17
2 Khor. 13:1
Heb. 10:28
“ ‘Umuntfu lobulala lomunye umuntfu naye uyawubulawa njengembulali ngebufakazi babofakazi. Kodvwa kute umuntfu loyawubulawa ngebufakazi bemuntfu munye. 31Ningayemukeli inhlawulo yekuhlenga kuphila kwembulali, lofanele kufa. Lowo kufanele afe. 32Ningayemukeli inhlawulo yemuntfu lobalekele edolobheni lekukhosela ngekutsi nimvumele kutsi abuyele ayewuhlala eveni lakhe, umPhristi Lomkhulu asengakafi. 33
35:33
Gen. 9:6
Ningalingcolisi lelive lenikulo. Kucitsa ingati kuyalingcolisa live, nenhlawulo yekubuyisana naSimakadze ingeke yentelwe live, lapho kucitselwe khona ingati, ngaphandle kwengati yalowo lobulele. 34
35:34
Lev. 26:11
Ningalingcolisi lelive, lapho nine nami sihlala khona, ngobe mine, Simakadze, ngihlala emkhatsini wema-Israyeli.’ ”