Siswati 1996 (SWA96)
33

Tigaba teluhambo lwema-Israyeli

331Leti-ke tigaba teluhambo lwesive sema-Israyeli, nasiphuma eGibhithe ngetive taso ngaphansi kwesandla saboMosi na-Aroni. 2Ngekuyala kwaSimakadze Mosi wabhala onkhe emabito etindzawo lapho babefike bemise khona. Nalu-ke luhambo lwaso ngetigaba talo:

3

33:3
Eks. 12:37
14:8
Sive sema-Israyeli sesuka eRamsesi ngelilanga leli-15 lenyanga yekucala emnyakeni, lilanga lelilandzela liPhasika, ngenyanga yekucala. Baphuma ngesibindzi nangetigi emehlweni awo onkhe emaGibhithe abuka. 4
33:4
Eks. 12:12
EmaGibhithe abengcwaba ematubulo awo onkhe labeshaywe nguSimakadze emkhatsini wawo; ngobe Simakadze abebehlulele bonkhe bonkulunkulu bawo.

5Ema-Israyeli esuka eRamsesi emisa eSukhothi. 6

33:6
Eks. 13:20
Esuka eSukhothi ayawumisa e-Ethamu, emnyeleni welihlane. 7
33:7
Eks. 14:2
Esuka e-Ethamu ancandzeka aya ePhi Hahirothi, ngasemphumalanga kweBhali Sefoni, emisa embikweMigdoli. 8
33:8
Eks. 14:22
15:22
Esuka ePhi Hahirothi, adzabula lwandle ekhatsi ewelela ehlane, atsi kube ahambe emalanga lamatsatfu eHlane lase-Ethamu, emisa eMara. 9
33:9
Eks. 15:27
Esuka eMara aya e-Elimu, lapho bekunemitfombo leli-12 netihlahla temasundvu letatingema-70, emisa khona lapho.

10Esuka e-Elimu emisa ngaseLwandle Lolubovu. 11

33:11
Eks. 16:1
Esuka ngaseLwandle Lolubovu emisa eHlane laseSini. 12Esuka eHlane laseSini emisa eDofkha. 13Esuka eDofkha emisa e-Alushi. 14
33:14
Eks. 17:1
Esuka e-Alushi emisa eRefidimu, lapho kwakute khona emanti ekunatfwa bantfu.

15

33:15
Eks. 19:1
Esuka eRefidimu emisa eHlane laseSinayi. 16
33:16
Num. 11:34
Esuka eHlane laseSinayi emisa eKhibrothi Hathava. 17
33:17
Num. 11:35
Esuka eKhibrothi Hathava emisa eHaserothi. 18Esuka eHaserothi emisa eRitma. 19Esuka eRitma emisa eRimoni Pheresi. 20Esuka eRimoni Pheresi emisa eLibna. 21Esuka eLibna emisa eRisa. 22Esuka eRisa emisa eKhehelatha. 23Esuka eKhehelatha emisa eNtsabeni iSheferi. 24Esuka eNtsabeni iSheferi emisa eHarada. 25Esuka eHarada emisa eMakhelothi. 26Esuka eMakhelothi emisa eThahathi. 27Esuka eThahathi emisa eThera. 28Esuka eThera emisa eMithka. 29Esuka eMithka emisa eHashmona. 30Esuka eHashmona emisa eMoserothi. 31Esuka eMoserothi emisa eBhene Jakani. 32Esuka eBhene Jakani emisa eHori Hagidigadi. 33Esuka eHori Hagidigadi emisa eJotbatha. 34Esuka eJotbatha emisa e-Abrona. 35Esuka e-Abrona emisa e-Esiyoni Geberi. 36
33:36
Num. 20:1
Esuka e-Esiyoni Geberi emisa eKhadeshi, eHlane laseSini. 37
33:37
Num. 20:22
Esuka eKhadeshi emisa eNtsabeni iHori, emnyeleni we-Edomu.

38

33:38
Num. 20:22-28
Dut. 10:6
32:50
Ngekuyala kwaSimakadze Aroni, umphristi, wenyukela eNtsabeni iHori, lapho wafike wafela khona ngelilanga lekucala enyangeni yesihlanu ngemnyaka wema-40 ema-Israyeli aphuma eGibhithe. 39Aroni abesaneminyaka leli-123 budzala ngesikhatsi afela eNtsabeni iHori.

40

33:40
Num. 21:1
Inkhosi yase-Aradi leyayingumKhenani, ihlala eningizimu nelive laseKhenani, yeva kutsi sive sema-Israyeli siyeta.

41

33:41
Lev. 21:4
Ema-Israyeli esuka eNtsabeni iHori emisa eSalmona. 42Esuka eSalmona emisa ePhunoni. 43Esuka ePhunoni emisa e-Obothi. 44
33:44
Lev. 21:11
Esuka e-Obothi emisa e-Iye Abarimu, emnyeleni wakaMowabi. 45Esuka e-IyimuLoko kusho “Iye Abarimu” emisa eDiboni Gadi. 46Esuka eDiboni Gadi emisa e-Alimoni Diblathayimu. 47Esuka e-Alimoni Diblathayimu emisa etintsabeni tase-Abarimu, edvute neNebo. 48
33:48
Num. 22:1
Esuka etintsabeni tase-Abarimu, emisa ematsafeni akaMowabi, edvute nemfula iJordane malungana neJerikho.NgesiHebheru “iJordane yaseJerikho” 49
33:49
Num. 25:1
Ematsafeni akaMowabi emisa edvute nemfula iJordane kusuka eBhethi Jeshimothi kuya e-Abela Shithimu.

Imiyalo basengakaweli iJordane

50Ematsafeni akaMowabi edvute nemfula iJordane malungana neJerikho,NgesiHebheru “iJordane yaseJerikho” Simakadze wakhuluma kuMosi watsi: 51“Khuluma kuma-Israyeli utsi: ‘Nanewela iJordane ningena eKhenani, 52

33:52
Eks. 23:32
34:12
Dut. 7:2
niboticosha nitikhiphe tonkhe letive lenitatikhandza khona. Nibotibhubhisa tonkhe letitfombe tato, netithico tato letibatiwe kanye netindzawo tato letiphakeme tekukhontela. 53Lelive nibolidla libe lenu nihlale kulo, ngobe nginiphe lona kutsi libe lenu. 54
33:54
Num. 26:53-56
Josh. 14:1
Lelive nibolabelana ngenkatho kulolo nakulolo lusendvo. Sive lesinebantfu labanyenti nibabele lifa lelikhulu, kanjalo nakulabo labasive lesincane nibabele lelincane. Nome ngabe yini labayitfole ngenkatho kuyawuba kwabo. Lelive nibolabelana ngekwetive tenu.

55

33:55
Josh. 23:13
Khu. 2:3
“ ‘Kodvwa nangabe letive lenitikhandze kulelo live anikaticoshi natikhipha, leto lenitivumele kutsi tihlale tiyawuba ngemazubela emehlweni enu tibe ngemanyeva emihlubulweni yenu. Tiyawuba luhlupho kini kulelo live leniyawuhlala kulo. 56Mine ngiyawukwenta kini loko lengitimisele kukwenta kubo.’ ”