Siswati 1996 (SWA96)
32

Tive ngasemphumalanga kweJordane

(Dut. 3:12-22)

321EmaRubeni nemaGadi labenemihlambi lemikhulu yetinkhomo, netimvu, netimbuti abona ematsafa aseJazeri naseGileyadi kutsi abelungele kuba ngemadlelo. 2

32:2
Num. 21:30,32
Ngako baya kuboMosi na-Eleyazare, umphristi, kanye nebaholi besive, bafike batsi: 3“I-Atharothe, neDiboni, neJazeri, neNimra, neHeshboni, ne-Eleyale, neSebamu, neNebo, kanye neBheyoni, 4live Simakadze lalincoba walinika sive sema-Israyeli, lilungele kuba ngemadlelo, kantsi tinceku takho tinemihlambi yetifuyo.” 5Bachubeka batsi: “Nangabe sizuze umusa emehlweni enu, lelive alabelwe tinceku tenu kube sabelo sato. Ningaseweti umfula iJordane.”

6Mosi waphendvula lamaGadi nemaRubeni, watsi: “Nisho kutsi nine ningasala lapha, abe emabutfo akini lenishuca nawo ayekulwa imphi? 7Niwacedzelani emandla ema-Israyeli kutsi angeweleli ngesheya eveni Simakadze lawaphe lona? 8

32:8-9
Num. 13:3,17-33
Naboyihlo benta njalo, nangibatfuma eKhadeshi Bhaneya kutsi bayewuhlola live. 9Ngemva kwekwewelela eSihosheni sase-Eshikholi kuyewubuka live, bawacedza emandla ema-Israyeli kutsi angangeni eveni Simakadze lawaphe lona. 10
32:10-13
Num. 14:26-35
26:65
Dut. 1:34
Ngalelo langa intfukutselo yaSimakadze yavutsa, waze wafunga watsi: 11‘Njengobe bangazange bangilandzele ngenhlitiyo yonkhe, kute namunye wemadvodza, kusukela kulaneminyaka lengema-20 kuya etulu, laphuma eGibhithe layawulibona lelive lengaletsembisa ngekufunga ku-Abrahama, na-Isaka, naJakobe; 12kute namunye ngaphandle kwaKhalebi, umsa waJefune, umKhenizi, naJoshuwa, umsa waNuni, ngobe bona baphikelela balandzela Simakadze ngayo yonkhe inhlitiyo yabo.’ 13Intfukutselo yaSimakadze yavutsela sive sema-Israyeli, wasenta sazulazula ehlane iminyaka lengema-40, saze safa saphela sonkhe leso situkulwane lesasente lokubi embikwaSimakadze.

14“Nani-ke, ntalelwane yetoni, nime kuleyo ndzawo yaboyihlo, nentela kutsi Simakadze asitfukutselele kakhulu kunakucala sive sema-Israyeli. 15Nanijika ningamlandzeli, utawuphindze asishiye sonkhe futsi lesive ehlane, nine-ke nitawuba sisusa sekubhujiswa kwaso.”

16Beta kuye, bafike batsi: “Sifuna kwakhela tifuyo tetfu tibaya, sakhe nemadolobha lapha, kuze kutewuhlala khona bafati betfu nebantfwabetfu. 17Kodvwa tsine silungele kutsi sihlome sihambe embili kwema-Israyeli, size siwafikise eveni lawo. Ngaleso sikhatsi bafati betfu nebantfwabetfu batawube bahleti emadolobheni lavikelekile, kuze bavikeleke baphephe kulabantfu balelive. 18Singeke sibuyele emakhaya etfu, sive sema-Israyeli singakatfoli sabelo saso. 19Singeke semukele lifa kanye naso ngesheya kweJordane, ngobe phela tsine lifa letfu sesilemukele ngalapha ngasemphumalanga kweJordane.”

20Mosi wakhuluma kubo, watsi: “Nangabe nitawukwenta loko, nihlomele imphi embikwaSimakadze, 21nangabe nonkhe nitawuhloma newelele ngesheya kweJordane embikwaSimakadze, aze aticoshe tonkhe titsa takhe embikwakhe, 22litawutsi lelive lingatfunjwa embikwaSimakadze, bese niyancandzeka nikhululeke kulesibopho senu naSimakadze nasesiveni sonkhe sema-Israyeli. Lelive-ke seliyawuba sabelo senu embikwaSimakadze. 23Kodvwa naningakwenti loko, niyona kuSimakadze, futsi-ke nibociniseka-ke kutsi salakutjelwa sibona ngemopho. 24Bafati benu nebantfwabenu bakheleni emadolobha, netifuyo tenu nitakhele tibaya; kodvwa nibokwenta loko lenikwetsembisile.”

25EmaGadi nemaRubeni akhuluma kuMosi, atsi: “Tsine, tinceku takho, sitakwenta njengekusho kwenkhosi yetfu. 26Bantfwabetfu, nebafati betfu, nemihlambi yetifuyo tetfu kutawusala kulamadolobha aleli lakaGileyadi. 27Kodvwa tinceku takho, onkhe emadvodza lahlomele kuyakulwa emphini, atakwewela ayekulwa embikwaSimakadze, njengobe inkhosi yetfu isho.”

28

32:28-32
Josh. 1:12-15
Ngako-ke Mosi wanika imiyalo ngabo ku-Eleyazare, umphristi, nakuJoshuwa, umsa waNuni, nakubaholi betive tema-Israyeli. 29Wakhuluma watsi kubo: “Nangabe emaGadi nemaRubeni, onkhe emadvodza lahlomele imphi, ewelela nani ngesheya kweJordane embikwaSimakadze, nitawutsi lelive nase nilitfumbile, bese nibanika live lakaGileyadi kutsi libe labo. 30Kodvwa nabangaweli kanye nani bahlomile, kufanele bemukele sabelo sabo kanye nani eKhenani.”

31EmaGadi nemaRubeni aphendvula atsi: “Tinceku takho titakwenta njengobe Simakadze ashito. 32Sitakwewela sihlomile embikwaSimakadze siye eKhenani, kodvwa live lelilifa letfu lesilidlile litawuba mshiya ngalo kweJordane.”

33

32:33
Dut. 3:12
Josh. 13:8
22:4
Ngako-ke Mosi emaGadi nemaRubeni nencenye yesive sakaManase, umsa waJosefa, wawabela live lembuso wakaSihoni, inkhosi yema-Amori, nelaka-Ogi, inkhosi yaseBhashani, lonkhe lelo live nemadolobha alo nemave lakhelene nalo. 34EmaGadi akha emadolobha iDiboni ne-Atharothe, ne-Aroyeri, 35ne-Atrothe Shofani, neJazeri, neJogbeha, 36neBhethi Nimra, neBhethi Haramu, aba ngemadolobha lavikelekile, akha netibaya temihlambi yawo. 37EmaRubeni akha emadolobha iHeshboni, ne-Eleyale, neKhiriyathayimu, 38kanye neNebo, neBhali Meyoni, lawo magama aguculwa, neSibima. Bawetsa emabito lamasha lamadolobha labawakha kabusha.

39

32:39
Gen. 50:23
Titukulwane takaMakhire, umsa waManase, tahamba taya kaGileyadi, talihlasela, talidla, tawacosha onkhe ema-Amori labekalapho. 40Ngako-ke live lakaGileyadi Mosi waliniketa emaMakhire, titukulwane takaManase, akha khona lapho. 41
32:41
Khu. 10:13
1 Khr. 2:21
Jayire, umtukulu waManase, watfumba takhiwo tabo, watetsa libito watsi ngemaHavothi Jayire. 42Kwatsi Noba yena watfumba iKhenathi kanye netabelo letatitungelete lelo dolobha, watetsa ngelibito lakhe watsi yiNoba.