Siswati 1996 (SWA96)
31

Ema-Israyeli alwa nemaMidiyani

311Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 2

31:2
Num. 15:17
“Khiphela sive saka-Israyeli sibhongo esiveni sakaMidiyani, bese-ke uyafa.”

3Ngako Mosi wakhuluma esiveni saka-Israyeli, watsi: “Hlomisani lamanye emadvodza emkhatsini wenu atilungiselele kulwa nemaMidiyani, alungele kuchuba imphindziselo yaSimakadze kubo. 4Tfumelani libutfo leliyinkhulungwane yemadvodza kuleso nakuleso sive saka-Israyeli.”

5Ngako kwaphuma emadvodza labeti-12 000, labehlomele kulwa imphi, kuleso nakuleso sive ka-Israyeli kwaphuma inkhulungwane yinye. 6

31:6
Num. 10:9
Mosi wabatfumela emphini. Kwaphuma inkhulungwane esiveni sisinye, wabakhipha naFinehasi, umsa wa-Eleyazare, umphristi. Yena-ke watsatsa tintfo endzaweni lengcwele, watsatsa nemacilongo lababetawukhombisa ngawo indlela. 7EmaMidiyani bawahlasela bawashaya bawacotfula onkhe emadvodza, njengekusho kwaSimakadze kuMosi. 8
31:8
Josh. 13:21
Babulala ngisho nemakhosi lasihlanu akaMidiyani, bo-Evi, naRekhemu, naSuri, naHure, naReba. Babulala ngisho naBhalamu, umsa waBheyori, ngelusiko lwenkemba.

9Ema-Israyeli ahlasela emaMidiyani atfumba bafati bawo kanye nebantfwana, nemfuyo yawo yonkhe, nekudla kwawo, nato tonkhe timphahla. 10Bashisa onkhe emadolobha, lapho bekuhlala khona emaMidiyani, bashisa netinkambu tawo. 11Batfumba tonkhe timphahla tekwembatsa, nekudla, nebantfu, netifuyo. 12Baletsa imphango nebatfunjwa kuMosi na-Eleyazare, umphristi, nakulo lonkhe libandla lema-Israyeli enkambu yabo ematsafeni akaMowabi, edvute nemfula iJordane macondzana neJerikho.NgesiHebheru kutsi “iJordane yaseJerikho”

Kuncandzeka kwemphi

13BoMosi na-Eleyazare, umphristi, nebaholi besive bahamba bayawubahlangabeta ngephandle kwenkambu. 14Mosi wabatfukutselela labaholi bemphi, baholi betinkhulungwane nebemakhulu labancandzeka emphini. 15Wababuta watsi: “Nibayekele bonkhe yini labasikati nangete nababulala? 16

31:16
Num. 22:5
25:1-9
2 Phet. 2:15
Ngibo laba labalandzela teluleko taBhalamu, bekungubona bashushisi labebacondze kwedukisa ema-Israyeli kutsi ahlubuke kuSimakadze kulentfo leyenteka ePheyori, kuze lulaka lwehlele sive saSimakadze. 17Bulalani bonkhe bafana, nibulale bonkhe labasikati labake balala nemuntfu lomdvuna, 18kodvwa nitishiyele tonkhe tintfombi letingazange setilale nemuntfu lomdvuna.

19

31:19
Num. 19:11,16
“Nonkhe nine lenibulele umuntfu nome lenitsintse sidvumbu nifanele nihlale ngephandle kwenkambu, kuze kuphele emalanga lasikhombisa. Ngelilanga lesitsatfu nelesikhombisa kufanele nitihlambulule kanye nalabo lenibatfumbile. 20Niyawuhlanta tonkhe timphahla tekwembatsa nako konkhe lokwentiwe ngesikhumba, nome ngeboya betimbuti nome yini lokubatiwe.”

21Eleyazare, umphristi, wakhuluma kulamabutfo labebuya emphini, watsi: “Loko ngulokufunwa ngumtsetfo Simakadze lawunika Mosi: 22Igolide, nesiliva, nelitfusi, nensimbi, nemfimfi, nemtfofu, 23

31:23
Num. 19:9
nako konkhe lokungamelana nemlilo kufanele kufakwe emlilweni, khona kutewuhlanteka. Kodvwa nako kuyadzinga kutsi kuhlanjululwe ngemanti enhlambuluko. Konkhe lokungasha emlilweni kufanele kufakwe kulawo manti ekuhlambulula. 24Ngelilanga lesikhombisa niyawugeza timphahla tenu, bese niba ngulabahlambululekile. Emvakwaloko-ke seningangena enkambu.”

Kwabiwa kwemphango

25Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 26“Wena na-Eleyazare, umphristi, nebaholi bemindeni yesive kufanele nibale bonkhe labantfu nalemfuyo letfunjiwe. 27Lemphango niyawuyehlukanisa nabele onkhe emabutfo labehlanganyele emphini naso sonkhe-ke sive. 28Kulamabutfo labekayile emphini niyakwehlukanisela Simakadze kube kunye lokusibongo senu emakhulwini lasihlanu: ebantfu, newetinkhomo, newetimbongolo, newetimvu, kanye newetimbuti. 29Niyawutsatsa lesibongo encenyeni yabo nisinike Eleyazare, umphristi, sibe sabelo saSimakadze. 30Encenyeni yema-Israyeli niyakwehlukanisa kunye emashumini lasihlanu: ebantfu, newetinkhomo, newetimbongolo, newetimvu, newetimbuti, nome-ke aletinye nje tilwane. Niyakukunika emaLevi lekunguwona anakekela tintfo tasendzaweni lengcwelengcwele.” 31Ngako boMosi na-Eleyazare, umphristi, benta njengobe Simakadze abeyale Mosi.

32Imphango leyasala kuloko lokwakutfunjiwe leyatsatfwa ngemabutfo kwaba timvu letiti-675 000, 33netinkhomo letiti-72 000, 34netimbongolo letiti-61 000, 35netintfombi letiti-32 000 letatingazange setilale nemuntfu lomdvuna. 36Incenye yeliphakelo lalamabutfo labekaye emphini kwaba timvu letiti-337 500, 37sabelo saSimakadze saba timvu letingema-675; 38tinkhomo taba ti-36 000, sabelo saSimakadze saba tinkhomo letatingema-72; 39timbongolo taba ti-30 500, sabelo saSimakadze saba timbongolo letatingema-61; 40bantfu baba ti-16 000, sabelo saSimakadze saba ngema-32 ebantfu. 41Mosi waniketa Eleyazare lesibongo lebesisabelo saSimakadze, njengobe Mosi abeyalwe nguSimakadze.

42Lencenye leyayingeyema-Israyeli Mosi labeyehlukanise kulena yemabutfo, 43lena yesive yaba timvu letiti-337 500; 44netinkhomo letiti-36 000, 45netimbongolo letiti-30 500; 46nebantfu labati-16 000. 47Kulencenye yesive Mosi wehlukanisa kunye kuwo onkhe ema-50 ebantfu newetilwane, njengobe Simakadze abemyalile; wakuniketa emaLevi labenguwona anakekela indzawo lengcwelengcwele yaSimakadze.

48Baholi lababehola emabutfo emphi, labo labebahola tinkhulungwane nemakhulu, baya kuMosi, 49bafike batsi: “Tinceku takho setiwabalile emabutfo letiwaholako, kute nalinye lelilahlekile. 50Ngako sesiletse umnikelo kuSimakadze, tintfo tegolide lesititfumbile: emabhengela, nemigaco, netindandatho letitimphawu, nemacici, netingcibe. Sitetentela inhlawulo yetfu yekubuyisana kuSimakadze.” 51BoMosi na-Eleyazare, umphristi, batemukela letintfo tegolide nato tonkhe tintfo tebuchwephesha. 52Yonkhe igolide leyaletfwa baholi betinkhulungwane nebemakhulu, leyemukelwa boMosi na-Eleyazare bayetfula kuSimakadze yayinesisindvo lesasingemakhilogremu labengaba li-190. 53Ngulelo nalelo butfo latitsatsela sabelo salo emphangweni. 54BoMosi na-Eleyazare, umphristi, bayemukela legolide kulabaholi betinkhulungwane nebemakhulu, bayimikisa ethendeni lekuhlangana, kwaba sikhumbuto sema-Israyeli embikwaSimakadze.