Siswati 1996 (SWA96)
30

Imiyalo ngetetsembiso

301Mosi wakhuluma nebaholi betive tema-Israyeli, watsi: “Nankhu umyalo waSimakadze: 2

30:2
Dut. 23:21-23
Mat. 5:33
Nangabe umuntfu enta sincumo kuSimakadze nome ente sifungo sekutibopha ngesetsembiso, kufanele angawephuli emavi akhe, kodvwa ente konkhe lakukhulumile.

3

30:3
Lev. 27:2
Dut. 23:21
Shu. 5:3
“Nangabe intfombi lesesekhaya leyise yenta sincumo kuSimakadze nome yatibopha ngesetsembiso, 4uyise ayive nayenta lesincumo nome lesetsembiso, kodvwa angete asho lutfo kuyo, tonkhe tincumo tayo netetsembiso tayo tiyawukuma. 5Kodvwa nangabe uyise ayalela ngesikhatsi asasiva lesincumo sayo isisho, leso sincumo sayo nome setsembiso sayo letibophe ngaso ngeke sime; Simakadze uyakuyikhulula, ngobe yalelwe nguyise.

6“Nangabe intfombi yenta sincumo isengakashadi, nome isente ngekusheshisa nome ngemabomu, nome yetsembisa kungatenti letinye tintfo, bese iyashada, 7indvodza yayo ikuve loko kodvwa ingasho lutfo, tincumo tayo netetsembiso tayo titawukuma. 8Kodvwa nangabe indvodza yayo iyalela kutsi ifeze leso sincumo sayo nayitjelwa ngaso, akukabhekeki kutsi lentfombi isifeze. Simakadze uyakuyikhulula.

9“Umfelokati nome umfati lowehlukene nendvodza yakhe kufanele afeze tonkhe tincumo takhe latentile, nako konkhe kwetsembisa kwakhe kuyawuba sibopho kuye.

10“Nangabe umfati lohlala nendvodza yakhe enta sincumo nome sifungo atibophe ngesetsembiso ngekufunga, 11indvodza yakhe imuve nakasenta ingasho lutfo kuye, ingete yamalela, leso sincumo sakhe nesetsembiso sakhe latibophe ngaso siyawukuma sinjalo. 12Kodvwa nangabe indvodza yakhe imalela kutsi atifeze leto tetsembiso netincumo takhe ngesikhatsi iva ngato, leto tetsembiso netincumo takhe latishito ngemlomo wakhe atiyikuma. Indvodza yakhe itawube itente lite, Simakadze uyakumkhulula kuto. 13Indvodza yemfati iyawutinyembenya nome iticinise tincumo temfati wayo latentile nome-ke ngusiphi sifungo lasentile kutsi angatenti tintfo letitsite. 14Kodvwa nangabe indvodza yakhe ingasho lutfo kuye ngaso emalanga ngemalanga, kusho kutsi iyavumelana nesincumo nome setsembiso latibophe ngaso. Iyavuma ngekuthula ingasho lutfo ngato kuye nayitjelwa ngato. 15Kodvwa nangabe seyiphikisana nato emvakwesikhatsi seyitjeliwe ngato, ngiyo leyakwetfwala lelo cala lalomfati wayo.”

16Lena-ke ngimiyalo Simakadze layiniketa Mosi macondzana nebudlelwane emkhatsini wendvodza nemfati wayo, nasemkhatsini weyise nentfombi yakakhe lesengakendzi.

31

Ema-Israyeli alwa nemaMidiyani

311Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 2

31:2
Num. 15:17
“Khiphela sive saka-Israyeli sibhongo esiveni sakaMidiyani, bese-ke uyafa.”

3Ngako Mosi wakhuluma esiveni saka-Israyeli, watsi: “Hlomisani lamanye emadvodza emkhatsini wenu atilungiselele kulwa nemaMidiyani, alungele kuchuba imphindziselo yaSimakadze kubo. 4Tfumelani libutfo leliyinkhulungwane yemadvodza kuleso nakuleso sive saka-Israyeli.”

5Ngako kwaphuma emadvodza labeti-12 000, labehlomele kulwa imphi, kuleso nakuleso sive ka-Israyeli kwaphuma inkhulungwane yinye. 6

31:6
Num. 10:9
Mosi wabatfumela emphini. Kwaphuma inkhulungwane esiveni sisinye, wabakhipha naFinehasi, umsa wa-Eleyazare, umphristi. Yena-ke watsatsa tintfo endzaweni lengcwele, watsatsa nemacilongo lababetawukhombisa ngawo indlela. 7EmaMidiyani bawahlasela bawashaya bawacotfula onkhe emadvodza, njengekusho kwaSimakadze kuMosi. 8
31:8
Josh. 13:21
Babulala ngisho nemakhosi lasihlanu akaMidiyani, bo-Evi, naRekhemu, naSuri, naHure, naReba. Babulala ngisho naBhalamu, umsa waBheyori, ngelusiko lwenkemba.

9Ema-Israyeli ahlasela emaMidiyani atfumba bafati bawo kanye nebantfwana, nemfuyo yawo yonkhe, nekudla kwawo, nato tonkhe timphahla. 10Bashisa onkhe emadolobha, lapho bekuhlala khona emaMidiyani, bashisa netinkambu tawo. 11Batfumba tonkhe timphahla tekwembatsa, nekudla, nebantfu, netifuyo. 12Baletsa imphango nebatfunjwa kuMosi na-Eleyazare, umphristi, nakulo lonkhe libandla lema-Israyeli enkambu yabo ematsafeni akaMowabi, edvute nemfula iJordane macondzana neJerikho.NgesiHebheru kutsi “iJordane yaseJerikho”

Kuncandzeka kwemphi

13BoMosi na-Eleyazare, umphristi, nebaholi besive bahamba bayawubahlangabeta ngephandle kwenkambu. 14Mosi wabatfukutselela labaholi bemphi, baholi betinkhulungwane nebemakhulu labancandzeka emphini. 15Wababuta watsi: “Nibayekele bonkhe yini labasikati nangete nababulala? 16

31:16
Num. 22:5
25:1-9
2 Phet. 2:15
Ngibo laba labalandzela teluleko taBhalamu, bekungubona bashushisi labebacondze kwedukisa ema-Israyeli kutsi ahlubuke kuSimakadze kulentfo leyenteka ePheyori, kuze lulaka lwehlele sive saSimakadze. 17Bulalani bonkhe bafana, nibulale bonkhe labasikati labake balala nemuntfu lomdvuna, 18kodvwa nitishiyele tonkhe tintfombi letingazange setilale nemuntfu lomdvuna.

19

31:19
Num. 19:11,16
“Nonkhe nine lenibulele umuntfu nome lenitsintse sidvumbu nifanele nihlale ngephandle kwenkambu, kuze kuphele emalanga lasikhombisa. Ngelilanga lesitsatfu nelesikhombisa kufanele nitihlambulule kanye nalabo lenibatfumbile. 20Niyawuhlanta tonkhe timphahla tekwembatsa nako konkhe lokwentiwe ngesikhumba, nome ngeboya betimbuti nome yini lokubatiwe.”

21Eleyazare, umphristi, wakhuluma kulamabutfo labebuya emphini, watsi: “Loko ngulokufunwa ngumtsetfo Simakadze lawunika Mosi: 22Igolide, nesiliva, nelitfusi, nensimbi, nemfimfi, nemtfofu, 23

31:23
Num. 19:9
nako konkhe lokungamelana nemlilo kufanele kufakwe emlilweni, khona kutewuhlanteka. Kodvwa nako kuyadzinga kutsi kuhlanjululwe ngemanti enhlambuluko. Konkhe lokungasha emlilweni kufanele kufakwe kulawo manti ekuhlambulula. 24Ngelilanga lesikhombisa niyawugeza timphahla tenu, bese niba ngulabahlambululekile. Emvakwaloko-ke seningangena enkambu.”

Kwabiwa kwemphango

25Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 26“Wena na-Eleyazare, umphristi, nebaholi bemindeni yesive kufanele nibale bonkhe labantfu nalemfuyo letfunjiwe. 27Lemphango niyawuyehlukanisa nabele onkhe emabutfo labehlanganyele emphini naso sonkhe-ke sive. 28Kulamabutfo labekayile emphini niyakwehlukanisela Simakadze kube kunye lokusibongo senu emakhulwini lasihlanu: ebantfu, newetinkhomo, newetimbongolo, newetimvu, kanye newetimbuti. 29Niyawutsatsa lesibongo encenyeni yabo nisinike Eleyazare, umphristi, sibe sabelo saSimakadze. 30Encenyeni yema-Israyeli niyakwehlukanisa kunye emashumini lasihlanu: ebantfu, newetinkhomo, newetimbongolo, newetimvu, newetimbuti, nome-ke aletinye nje tilwane. Niyakukunika emaLevi lekunguwona anakekela tintfo tasendzaweni lengcwelengcwele.” 31Ngako boMosi na-Eleyazare, umphristi, benta njengobe Simakadze abeyale Mosi.

32Imphango leyasala kuloko lokwakutfunjiwe leyatsatfwa ngemabutfo kwaba timvu letiti-675 000, 33netinkhomo letiti-72 000, 34netimbongolo letiti-61 000, 35netintfombi letiti-32 000 letatingazange setilale nemuntfu lomdvuna. 36Incenye yeliphakelo lalamabutfo labekaye emphini kwaba timvu letiti-337 500, 37sabelo saSimakadze saba timvu letingema-675; 38tinkhomo taba ti-36 000, sabelo saSimakadze saba tinkhomo letatingema-72; 39timbongolo taba ti-30 500, sabelo saSimakadze saba timbongolo letatingema-61; 40bantfu baba ti-16 000, sabelo saSimakadze saba ngema-32 ebantfu. 41Mosi waniketa Eleyazare lesibongo lebesisabelo saSimakadze, njengobe Mosi abeyalwe nguSimakadze.

42Lencenye leyayingeyema-Israyeli Mosi labeyehlukanise kulena yemabutfo, 43lena yesive yaba timvu letiti-337 500; 44netinkhomo letiti-36 000, 45netimbongolo letiti-30 500; 46nebantfu labati-16 000. 47Kulencenye yesive Mosi wehlukanisa kunye kuwo onkhe ema-50 ebantfu newetilwane, njengobe Simakadze abemyalile; wakuniketa emaLevi labenguwona anakekela indzawo lengcwelengcwele yaSimakadze.

48Baholi lababehola emabutfo emphi, labo labebahola tinkhulungwane nemakhulu, baya kuMosi, 49bafike batsi: “Tinceku takho setiwabalile emabutfo letiwaholako, kute nalinye lelilahlekile. 50Ngako sesiletse umnikelo kuSimakadze, tintfo tegolide lesititfumbile: emabhengela, nemigaco, netindandatho letitimphawu, nemacici, netingcibe. Sitetentela inhlawulo yetfu yekubuyisana kuSimakadze.” 51BoMosi na-Eleyazare, umphristi, batemukela letintfo tegolide nato tonkhe tintfo tebuchwephesha. 52Yonkhe igolide leyaletfwa baholi betinkhulungwane nebemakhulu, leyemukelwa boMosi na-Eleyazare bayetfula kuSimakadze yayinesisindvo lesasingemakhilogremu labengaba li-190. 53Ngulelo nalelo butfo latitsatsela sabelo salo emphangweni. 54BoMosi na-Eleyazare, umphristi, bayemukela legolide kulabaholi betinkhulungwane nebemakhulu, bayimikisa ethendeni lekuhlangana, kwaba sikhumbuto sema-Israyeli embikwaSimakadze.

32

Tive ngasemphumalanga kweJordane

(Dut. 3:12-22)

321EmaRubeni nemaGadi labenemihlambi lemikhulu yetinkhomo, netimvu, netimbuti abona ematsafa aseJazeri naseGileyadi kutsi abelungele kuba ngemadlelo. 2

32:2
Num. 21:30,32
Ngako baya kuboMosi na-Eleyazare, umphristi, kanye nebaholi besive, bafike batsi: 3“I-Atharothe, neDiboni, neJazeri, neNimra, neHeshboni, ne-Eleyale, neSebamu, neNebo, kanye neBheyoni, 4live Simakadze lalincoba walinika sive sema-Israyeli, lilungele kuba ngemadlelo, kantsi tinceku takho tinemihlambi yetifuyo.” 5Bachubeka batsi: “Nangabe sizuze umusa emehlweni enu, lelive alabelwe tinceku tenu kube sabelo sato. Ningaseweti umfula iJordane.”

6Mosi waphendvula lamaGadi nemaRubeni, watsi: “Nisho kutsi nine ningasala lapha, abe emabutfo akini lenishuca nawo ayekulwa imphi? 7Niwacedzelani emandla ema-Israyeli kutsi angeweleli ngesheya eveni Simakadze lawaphe lona? 8

32:8-9
Num. 13:3,17-33
Naboyihlo benta njalo, nangibatfuma eKhadeshi Bhaneya kutsi bayewuhlola live. 9Ngemva kwekwewelela eSihosheni sase-Eshikholi kuyewubuka live, bawacedza emandla ema-Israyeli kutsi angangeni eveni Simakadze lawaphe lona. 10
32:10-13
Num. 14:26-35
26:65
Dut. 1:34
Ngalelo langa intfukutselo yaSimakadze yavutsa, waze wafunga watsi: 11‘Njengobe bangazange bangilandzele ngenhlitiyo yonkhe, kute namunye wemadvodza, kusukela kulaneminyaka lengema-20 kuya etulu, laphuma eGibhithe layawulibona lelive lengaletsembisa ngekufunga ku-Abrahama, na-Isaka, naJakobe; 12kute namunye ngaphandle kwaKhalebi, umsa waJefune, umKhenizi, naJoshuwa, umsa waNuni, ngobe bona baphikelela balandzela Simakadze ngayo yonkhe inhlitiyo yabo.’ 13Intfukutselo yaSimakadze yavutsela sive sema-Israyeli, wasenta sazulazula ehlane iminyaka lengema-40, saze safa saphela sonkhe leso situkulwane lesasente lokubi embikwaSimakadze.

14“Nani-ke, ntalelwane yetoni, nime kuleyo ndzawo yaboyihlo, nentela kutsi Simakadze asitfukutselele kakhulu kunakucala sive sema-Israyeli. 15Nanijika ningamlandzeli, utawuphindze asishiye sonkhe futsi lesive ehlane, nine-ke nitawuba sisusa sekubhujiswa kwaso.”

16Beta kuye, bafike batsi: “Sifuna kwakhela tifuyo tetfu tibaya, sakhe nemadolobha lapha, kuze kutewuhlala khona bafati betfu nebantfwabetfu. 17Kodvwa tsine silungele kutsi sihlome sihambe embili kwema-Israyeli, size siwafikise eveni lawo. Ngaleso sikhatsi bafati betfu nebantfwabetfu batawube bahleti emadolobheni lavikelekile, kuze bavikeleke baphephe kulabantfu balelive. 18Singeke sibuyele emakhaya etfu, sive sema-Israyeli singakatfoli sabelo saso. 19Singeke semukele lifa kanye naso ngesheya kweJordane, ngobe phela tsine lifa letfu sesilemukele ngalapha ngasemphumalanga kweJordane.”

20Mosi wakhuluma kubo, watsi: “Nangabe nitawukwenta loko, nihlomele imphi embikwaSimakadze, 21nangabe nonkhe nitawuhloma newelele ngesheya kweJordane embikwaSimakadze, aze aticoshe tonkhe titsa takhe embikwakhe, 22litawutsi lelive lingatfunjwa embikwaSimakadze, bese niyancandzeka nikhululeke kulesibopho senu naSimakadze nasesiveni sonkhe sema-Israyeli. Lelive-ke seliyawuba sabelo senu embikwaSimakadze. 23Kodvwa naningakwenti loko, niyona kuSimakadze, futsi-ke nibociniseka-ke kutsi salakutjelwa sibona ngemopho. 24Bafati benu nebantfwabenu bakheleni emadolobha, netifuyo tenu nitakhele tibaya; kodvwa nibokwenta loko lenikwetsembisile.”

25EmaGadi nemaRubeni akhuluma kuMosi, atsi: “Tsine, tinceku takho, sitakwenta njengekusho kwenkhosi yetfu. 26Bantfwabetfu, nebafati betfu, nemihlambi yetifuyo tetfu kutawusala kulamadolobha aleli lakaGileyadi. 27Kodvwa tinceku takho, onkhe emadvodza lahlomele kuyakulwa emphini, atakwewela ayekulwa embikwaSimakadze, njengobe inkhosi yetfu isho.”

28

32:28-32
Josh. 1:12-15
Ngako-ke Mosi wanika imiyalo ngabo ku-Eleyazare, umphristi, nakuJoshuwa, umsa waNuni, nakubaholi betive tema-Israyeli. 29Wakhuluma watsi kubo: “Nangabe emaGadi nemaRubeni, onkhe emadvodza lahlomele imphi, ewelela nani ngesheya kweJordane embikwaSimakadze, nitawutsi lelive nase nilitfumbile, bese nibanika live lakaGileyadi kutsi libe labo. 30Kodvwa nabangaweli kanye nani bahlomile, kufanele bemukele sabelo sabo kanye nani eKhenani.”

31EmaGadi nemaRubeni aphendvula atsi: “Tinceku takho titakwenta njengobe Simakadze ashito. 32Sitakwewela sihlomile embikwaSimakadze siye eKhenani, kodvwa live lelilifa letfu lesilidlile litawuba mshiya ngalo kweJordane.”

33

32:33
Dut. 3:12
Josh. 13:8
22:4
Ngako-ke Mosi emaGadi nemaRubeni nencenye yesive sakaManase, umsa waJosefa, wawabela live lembuso wakaSihoni, inkhosi yema-Amori, nelaka-Ogi, inkhosi yaseBhashani, lonkhe lelo live nemadolobha alo nemave lakhelene nalo. 34EmaGadi akha emadolobha iDiboni ne-Atharothe, ne-Aroyeri, 35ne-Atrothe Shofani, neJazeri, neJogbeha, 36neBhethi Nimra, neBhethi Haramu, aba ngemadolobha lavikelekile, akha netibaya temihlambi yawo. 37EmaRubeni akha emadolobha iHeshboni, ne-Eleyale, neKhiriyathayimu, 38kanye neNebo, neBhali Meyoni, lawo magama aguculwa, neSibima. Bawetsa emabito lamasha lamadolobha labawakha kabusha.

39

32:39
Gen. 50:23
Titukulwane takaMakhire, umsa waManase, tahamba taya kaGileyadi, talihlasela, talidla, tawacosha onkhe ema-Amori labekalapho. 40Ngako-ke live lakaGileyadi Mosi waliniketa emaMakhire, titukulwane takaManase, akha khona lapho. 41
32:41
Khu. 10:13
1 Khr. 2:21
Jayire, umtukulu waManase, watfumba takhiwo tabo, watetsa libito watsi ngemaHavothi Jayire. 42Kwatsi Noba yena watfumba iKhenathi kanye netabelo letatitungelete lelo dolobha, watetsa ngelibito lakhe watsi yiNoba.