Siswati 1996 (SWA96)
29

Iminikelo yeMkhosi weMnyaka Lomusha

(Lev. 23:23-25)

291

29:1
Lev. 23:24
“ ‘Ngelilanga lekucala lenyanga yesikhombisa niyawuba nemhlangano longcwele, ningatsintsi lutfo lolungumsebenti. Lilanga lenu lekushaya emacilongo. 2Niyakwenta umnikelo wekushiswa ngenkunzana yinye nesihhanca sinye, nemazinyane etimvu lamadvuna lasikhombisa, lanemnyaka munye budzala, nalangenasiyela. Loko-ke liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze. 3Lenkunzana niyawuyinikela kanye nemnikelo walokutinhlavu lokungemalitha langaba sitfupha nencenye afulaha lobhicwe nemafutsa; lesihhanca sibe nemalitha langaba mane nencenye; 4lizinyane lilinye kulawa lasikhombisa libe nemalitha langaba mabili. 5Niyakwengeta nangembuti yinye lendvuna kube ngumnikelo wesono lotanentela inhlawulo yekubuyisana kuSimakadze. 6
29:6
Num. 28:3,11
Lena-ke ngulengetulu kwaleminikelo leshiswa ekucaleni kwenyanga, kanye neminikelo leshiswa onkhe emalanga kanye neminikelo yayo yalokutinhlavu neyesinatfo, njengobe kubalelwe. Ngiminikelo leyentiwa kuSimakadze ngemlilo, liphunga lelinuka lusi lolumnandzi.’ ”

Iminikelo yeLilanga Lenhlawulo Yekubuyisana kuSimakadze

(Lev. 23:26-32)

7

29:7-11
Lev. 16:29-34
“ ‘Ngelilanga lelishumi lalenyanga yesikhombisa niyawuba nemhlangano longcwele; ningadli,“ningadli” nome “nizile” nome “nititfobe” ningasebenti. 8Niyakwetfula umnikelo wekushiswa ngenkunzana, nesihhanca, nemazinyane etimvu lamadvuna lasikhombisa lanemnyaka munye budzala, onkhe abete siyela, kube liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze. 9Lenkunzana niyawuyetfula kanye nemnikelo walokutinhlavu lokungemalitha langaba sitfupha nencenye afulaha lobhicwe nemafutsa, lesihhanca sibe nemalitha langaba mane nencenye; 10linye lizinyane kulawa lasikhombisa libe nemalitha langaba mabili. 11Nengete nangembuti yinye lendvuna lengumnikelo wesono, ngetulu kwalomnikelo wesono wekwenta inhlawulo yekubuyisana kuSimakadze, nalomnikelo wemalanga onkhe wekushiswa kanye nemnikelo wawo walokutinhlavu, neminikelo yayo yesinatfo.’ ”

Umnikelo eMkhosini Wemadlangala

(Lev. 23:33-44)

12

29:12
Lev. 23:24
“ ‘Ngelilanga leli-15 lenyanga yesikhombisa niyawuba nemhlangano longcwele, ningatsintsi lutfo lolungumsebenti. Niyakwenta lomkhosi kuSimakadze emalanga lasikhombisa. 13Niyakwetfula kuSimakadze umnikelo lowentiwa ngemlilo, kube liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze, umnikelo wekushiswa wetinkunzana letili-13, netihhanca letimbili, nemazinyane lamadvuna lali-14 etimvu lanemnyaka munye budzala, onkhe angabi nasiyela. 14Iyinye inkunzana kuleti letili-13 niyente kanye nemnikelo walokutinhlavu lokungemalitha langaba sitfupha nencenye afulaha lobhicwe nemafutsa; sisinye sihhanca kuleti letimbili sibe nemalitha langaba mane nencenye; 15lilinye lizinyane kulawa lali-14 libe nemalitha langaba mabili. 16Niyakwengeta ngembuti yinye lendvuna lengumnikelo wesono, ngetulu kwalomnikelo wekushiswa lowentiwa onkhe emalanga kanye nemnikelo wawo walokutinhlavu newesinatfo.

17“ ‘Ngelilanga lesibili niyawulungisa tinkunzana letili-12, netihhanca letimbili, nemazinyane lamadvuna etimvu lali-14 lanemnyaka munye budzala, onkhe abe ngulangenasiyela. 18Letinkunzana, naletihhanca, nalamazinyane nibokwentela iminikelo yako yalokutinhlavu neyesinatfo, njengobe kubalelwe. 19Nibengeta nangembuti lendvuna ibe ngumnikelo wesono ngetulu kwalomnikelo wekushiswa lowentiwa onkhe emalanga kanye nemnikelo wawo walokutinhlavu kanye neminikelo yesinatfo yayo.

20“ ‘Ngelilanga lesitsatfu niyawulungisa tinkunzi letili-11, netihhanca letimbili, nemazinyane lamadvuna etimvu lali-14, lanemnyaka munye budzala, onkhe angabi nasiyela. 21Letinkunzi, naletihhanca, nalamazinyane nibotilungisela kanye neminikelo yako yalokutinhlavu neyesinatfo, njengobe kubalelwe. 22Nibengeta nangembuti lendvuna lengumnikelo wesono ngetulu kwalomnikelo wekushiswa lowentiwa onkhe emalanga kanye nemnikelo wawo walokutinhlavu newesinatfo.

23“ ‘Ngelilanga lesine niyawulungisa tinkunzi letilishumi, netihhanca letimbili, nemazinyane lamadvuna etimvu lali-14 lanemnyaka munye budzala, onkhe angabi nasiyela. 24Letinkunzi, naletihhanca, nalamazinyane, niyakukulungisa kanye neminikelo yako yalokutinhlavu neyesinatfo, njengobe kubalelwe. 25Nibengeta ngembuti yinye lendvuna ibe ngumnikelo wesono ngetulu kwalomnikelo wekushiswa lowentiwa onkhe emalanga kanye nemnikelo wawo walokutinhlavu newesinatfo.

26“ ‘Ngelilanga lesihlanu niyakulungisa tinkunzi letiyimfica, netihhanca letimbili, nemazinyane lamadvuna etimvu lali-14 lanemnyaka munye budzala, onkhe angabi nasiyela. 27Letinkunzi, naletihhanca, nalamazinyane, niyakukulungisa kanye neminikelo yako yalokutinhlavu neyesinatfo njengobe kubalelwe. 28Nibengeta ngembuti yinye lendvuna ibe ngumnikelo wesono ngetulu kwalomnikelo wekushiswa lowentiwa onkhe emalanga nemnikelo wawo walokutinhlavu newesinatfo.

29“ ‘Ngelilanga lesitfupha niyakulungisa tinkunzi letisiphohlongo, netihhanca letimbili, nemazinyane lamadvuna etimvu lali-14 lanemnyaka munye budzala, onkhe angabi nasiyela. 30Letinkunzi, naletihhanca, nalamazinyane, niyakukulungisa kanye neminikelo yako yalokutinhlavu neyesinatfo, njengobe kubalelwe. 31Nibengeta ngembuti yinye lendvuna ibe ngumnikelo wesono ngetulu kwalomnikelo wekushiswa lowentiwa onkhe emalanga neminikelo wawo walokutinhlavu newesinatfo.

32“ ‘Ngelilanga lesikhombisa niyawulungisa tinkunzi letisikhombisa, netihhanca letimbili, nemazinyane lamadvuna etimvu lali-14 lanemnyaka munye budzala, onkhe angabi nasiyela. 33Letinkunzi, naletihhanca, nalamazinyane niyakulungisa kanye neminikelo yako yalokutinhlavu neyesinatfo, njengobe kubalelwe. 34Nibengeta ngembuti yinye lendvuna kube ngumnikelo wesono, ngetulu kwalomnikelo wekushiswa lowentiwa onkhe emalanga nemnikelo wawo walokutinhlavu newesinatfo.

35“ ‘Ngelilanga lesiphohlongo niyawuba nemhlangano longcwele; ningatsintsi lutfo lolungumsebenti. 36Niyakwetfula umnikelo lowentiwa ngemlilo, kube liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze, umnikelo wekushiswa wenkunzi yinye, nesihhanca sinye, nemazinyane lamadvuna etimvu lasikhombisa lanemnyaka munye budzala, onkhe angabi nasiyela. 37Lenkunzi, nalesihhanca, nalamazinyane lasikhombisa niyakulungisela iminikelo yako yalokutinhlavu neyesinatfo, njengobe kubalelwe. 38Nibengeta ngembuti yinye lendvuna kube ngumnikelo wesono, ngetulu kwalomnikelo wekushiswa lowentiwa onkhe emalanga nemnikelo wawo walokutinhlavu newesinatfo.

39“ ‘Ngetulu kweminikelo yenu yesetsembiso neyesihle, niyakwentela Simakadze ngetikhatsi temikhosi yenu leminikelo lelandzelako: iminikelo yenu yekushiswa, neminikelo yenu yalokutinhlavu, neminikelo yenu yesinatfo kanye neminikelo yenu yekuthula.’ ”“yekuthula” nome “yebudlelwane”

40Mosi wawatjela ema-Israyeli konkhe loko Simakadze abemtfume kona.

30

Imiyalo ngetetsembiso

301Mosi wakhuluma nebaholi betive tema-Israyeli, watsi: “Nankhu umyalo waSimakadze: 2

30:2
Dut. 23:21-23
Mat. 5:33
Nangabe umuntfu enta sincumo kuSimakadze nome ente sifungo sekutibopha ngesetsembiso, kufanele angawephuli emavi akhe, kodvwa ente konkhe lakukhulumile.

3

30:3
Lev. 27:2
Dut. 23:21
Shu. 5:3
“Nangabe intfombi lesesekhaya leyise yenta sincumo kuSimakadze nome yatibopha ngesetsembiso, 4uyise ayive nayenta lesincumo nome lesetsembiso, kodvwa angete asho lutfo kuyo, tonkhe tincumo tayo netetsembiso tayo tiyawukuma. 5Kodvwa nangabe uyise ayalela ngesikhatsi asasiva lesincumo sayo isisho, leso sincumo sayo nome setsembiso sayo letibophe ngaso ngeke sime; Simakadze uyakuyikhulula, ngobe yalelwe nguyise.

6“Nangabe intfombi yenta sincumo isengakashadi, nome isente ngekusheshisa nome ngemabomu, nome yetsembisa kungatenti letinye tintfo, bese iyashada, 7indvodza yayo ikuve loko kodvwa ingasho lutfo, tincumo tayo netetsembiso tayo titawukuma. 8Kodvwa nangabe indvodza yayo iyalela kutsi ifeze leso sincumo sayo nayitjelwa ngaso, akukabhekeki kutsi lentfombi isifeze. Simakadze uyakuyikhulula.

9“Umfelokati nome umfati lowehlukene nendvodza yakhe kufanele afeze tonkhe tincumo takhe latentile, nako konkhe kwetsembisa kwakhe kuyawuba sibopho kuye.

10“Nangabe umfati lohlala nendvodza yakhe enta sincumo nome sifungo atibophe ngesetsembiso ngekufunga, 11indvodza yakhe imuve nakasenta ingasho lutfo kuye, ingete yamalela, leso sincumo sakhe nesetsembiso sakhe latibophe ngaso siyawukuma sinjalo. 12Kodvwa nangabe indvodza yakhe imalela kutsi atifeze leto tetsembiso netincumo takhe ngesikhatsi iva ngato, leto tetsembiso netincumo takhe latishito ngemlomo wakhe atiyikuma. Indvodza yakhe itawube itente lite, Simakadze uyakumkhulula kuto. 13Indvodza yemfati iyawutinyembenya nome iticinise tincumo temfati wayo latentile nome-ke ngusiphi sifungo lasentile kutsi angatenti tintfo letitsite. 14Kodvwa nangabe indvodza yakhe ingasho lutfo kuye ngaso emalanga ngemalanga, kusho kutsi iyavumelana nesincumo nome setsembiso latibophe ngaso. Iyavuma ngekuthula ingasho lutfo ngato kuye nayitjelwa ngato. 15Kodvwa nangabe seyiphikisana nato emvakwesikhatsi seyitjeliwe ngato, ngiyo leyakwetfwala lelo cala lalomfati wayo.”

16Lena-ke ngimiyalo Simakadze layiniketa Mosi macondzana nebudlelwane emkhatsini wendvodza nemfati wayo, nasemkhatsini weyise nentfombi yakakhe lesengakendzi.

31

Ema-Israyeli alwa nemaMidiyani

311Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 2

31:2
Num. 15:17
“Khiphela sive saka-Israyeli sibhongo esiveni sakaMidiyani, bese-ke uyafa.”

3Ngako Mosi wakhuluma esiveni saka-Israyeli, watsi: “Hlomisani lamanye emadvodza emkhatsini wenu atilungiselele kulwa nemaMidiyani, alungele kuchuba imphindziselo yaSimakadze kubo. 4Tfumelani libutfo leliyinkhulungwane yemadvodza kuleso nakuleso sive saka-Israyeli.”

5Ngako kwaphuma emadvodza labeti-12 000, labehlomele kulwa imphi, kuleso nakuleso sive ka-Israyeli kwaphuma inkhulungwane yinye. 6

31:6
Num. 10:9
Mosi wabatfumela emphini. Kwaphuma inkhulungwane esiveni sisinye, wabakhipha naFinehasi, umsa wa-Eleyazare, umphristi. Yena-ke watsatsa tintfo endzaweni lengcwele, watsatsa nemacilongo lababetawukhombisa ngawo indlela. 7EmaMidiyani bawahlasela bawashaya bawacotfula onkhe emadvodza, njengekusho kwaSimakadze kuMosi. 8
31:8
Josh. 13:21
Babulala ngisho nemakhosi lasihlanu akaMidiyani, bo-Evi, naRekhemu, naSuri, naHure, naReba. Babulala ngisho naBhalamu, umsa waBheyori, ngelusiko lwenkemba.

9Ema-Israyeli ahlasela emaMidiyani atfumba bafati bawo kanye nebantfwana, nemfuyo yawo yonkhe, nekudla kwawo, nato tonkhe timphahla. 10Bashisa onkhe emadolobha, lapho bekuhlala khona emaMidiyani, bashisa netinkambu tawo. 11Batfumba tonkhe timphahla tekwembatsa, nekudla, nebantfu, netifuyo. 12Baletsa imphango nebatfunjwa kuMosi na-Eleyazare, umphristi, nakulo lonkhe libandla lema-Israyeli enkambu yabo ematsafeni akaMowabi, edvute nemfula iJordane macondzana neJerikho.NgesiHebheru kutsi “iJordane yaseJerikho”

Kuncandzeka kwemphi

13BoMosi na-Eleyazare, umphristi, nebaholi besive bahamba bayawubahlangabeta ngephandle kwenkambu. 14Mosi wabatfukutselela labaholi bemphi, baholi betinkhulungwane nebemakhulu labancandzeka emphini. 15Wababuta watsi: “Nibayekele bonkhe yini labasikati nangete nababulala? 16

31:16
Num. 22:5
25:1-9
2 Phet. 2:15
Ngibo laba labalandzela teluleko taBhalamu, bekungubona bashushisi labebacondze kwedukisa ema-Israyeli kutsi ahlubuke kuSimakadze kulentfo leyenteka ePheyori, kuze lulaka lwehlele sive saSimakadze. 17Bulalani bonkhe bafana, nibulale bonkhe labasikati labake balala nemuntfu lomdvuna, 18kodvwa nitishiyele tonkhe tintfombi letingazange setilale nemuntfu lomdvuna.

19

31:19
Num. 19:11,16
“Nonkhe nine lenibulele umuntfu nome lenitsintse sidvumbu nifanele nihlale ngephandle kwenkambu, kuze kuphele emalanga lasikhombisa. Ngelilanga lesitsatfu nelesikhombisa kufanele nitihlambulule kanye nalabo lenibatfumbile. 20Niyawuhlanta tonkhe timphahla tekwembatsa nako konkhe lokwentiwe ngesikhumba, nome ngeboya betimbuti nome yini lokubatiwe.”

21Eleyazare, umphristi, wakhuluma kulamabutfo labebuya emphini, watsi: “Loko ngulokufunwa ngumtsetfo Simakadze lawunika Mosi: 22Igolide, nesiliva, nelitfusi, nensimbi, nemfimfi, nemtfofu, 23

31:23
Num. 19:9
nako konkhe lokungamelana nemlilo kufanele kufakwe emlilweni, khona kutewuhlanteka. Kodvwa nako kuyadzinga kutsi kuhlanjululwe ngemanti enhlambuluko. Konkhe lokungasha emlilweni kufanele kufakwe kulawo manti ekuhlambulula. 24Ngelilanga lesikhombisa niyawugeza timphahla tenu, bese niba ngulabahlambululekile. Emvakwaloko-ke seningangena enkambu.”

Kwabiwa kwemphango

25Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 26“Wena na-Eleyazare, umphristi, nebaholi bemindeni yesive kufanele nibale bonkhe labantfu nalemfuyo letfunjiwe. 27Lemphango niyawuyehlukanisa nabele onkhe emabutfo labehlanganyele emphini naso sonkhe-ke sive. 28Kulamabutfo labekayile emphini niyakwehlukanisela Simakadze kube kunye lokusibongo senu emakhulwini lasihlanu: ebantfu, newetinkhomo, newetimbongolo, newetimvu, kanye newetimbuti. 29Niyawutsatsa lesibongo encenyeni yabo nisinike Eleyazare, umphristi, sibe sabelo saSimakadze. 30Encenyeni yema-Israyeli niyakwehlukanisa kunye emashumini lasihlanu: ebantfu, newetinkhomo, newetimbongolo, newetimvu, newetimbuti, nome-ke aletinye nje tilwane. Niyakukunika emaLevi lekunguwona anakekela tintfo tasendzaweni lengcwelengcwele.” 31Ngako boMosi na-Eleyazare, umphristi, benta njengobe Simakadze abeyale Mosi.

32Imphango leyasala kuloko lokwakutfunjiwe leyatsatfwa ngemabutfo kwaba timvu letiti-675 000, 33netinkhomo letiti-72 000, 34netimbongolo letiti-61 000, 35netintfombi letiti-32 000 letatingazange setilale nemuntfu lomdvuna. 36Incenye yeliphakelo lalamabutfo labekaye emphini kwaba timvu letiti-337 500, 37sabelo saSimakadze saba timvu letingema-675; 38tinkhomo taba ti-36 000, sabelo saSimakadze saba tinkhomo letatingema-72; 39timbongolo taba ti-30 500, sabelo saSimakadze saba timbongolo letatingema-61; 40bantfu baba ti-16 000, sabelo saSimakadze saba ngema-32 ebantfu. 41Mosi waniketa Eleyazare lesibongo lebesisabelo saSimakadze, njengobe Mosi abeyalwe nguSimakadze.

42Lencenye leyayingeyema-Israyeli Mosi labeyehlukanise kulena yemabutfo, 43lena yesive yaba timvu letiti-337 500; 44netinkhomo letiti-36 000, 45netimbongolo letiti-30 500; 46nebantfu labati-16 000. 47Kulencenye yesive Mosi wehlukanisa kunye kuwo onkhe ema-50 ebantfu newetilwane, njengobe Simakadze abemyalile; wakuniketa emaLevi labenguwona anakekela indzawo lengcwelengcwele yaSimakadze.

48Baholi lababehola emabutfo emphi, labo labebahola tinkhulungwane nemakhulu, baya kuMosi, 49bafike batsi: “Tinceku takho setiwabalile emabutfo letiwaholako, kute nalinye lelilahlekile. 50Ngako sesiletse umnikelo kuSimakadze, tintfo tegolide lesititfumbile: emabhengela, nemigaco, netindandatho letitimphawu, nemacici, netingcibe. Sitetentela inhlawulo yetfu yekubuyisana kuSimakadze.” 51BoMosi na-Eleyazare, umphristi, batemukela letintfo tegolide nato tonkhe tintfo tebuchwephesha. 52Yonkhe igolide leyaletfwa baholi betinkhulungwane nebemakhulu, leyemukelwa boMosi na-Eleyazare bayetfula kuSimakadze yayinesisindvo lesasingemakhilogremu labengaba li-190. 53Ngulelo nalelo butfo latitsatsela sabelo salo emphangweni. 54BoMosi na-Eleyazare, umphristi, bayemukela legolide kulabaholi betinkhulungwane nebemakhulu, bayimikisa ethendeni lekuhlangana, kwaba sikhumbuto sema-Israyeli embikwaSimakadze.