Siswati 1996 (SWA96)
30

Imiyalo ngetetsembiso

301Mosi wakhuluma nebaholi betive tema-Israyeli, watsi: “Nankhu umyalo waSimakadze: 2

30:2
Dut. 23:21-23
Mat. 5:33
Nangabe umuntfu enta sincumo kuSimakadze nome ente sifungo sekutibopha ngesetsembiso, kufanele angawephuli emavi akhe, kodvwa ente konkhe lakukhulumile.

3

30:3
Lev. 27:2
Dut. 23:21
Shu. 5:3
“Nangabe intfombi lesesekhaya leyise yenta sincumo kuSimakadze nome yatibopha ngesetsembiso, 4uyise ayive nayenta lesincumo nome lesetsembiso, kodvwa angete asho lutfo kuyo, tonkhe tincumo tayo netetsembiso tayo tiyawukuma. 5Kodvwa nangabe uyise ayalela ngesikhatsi asasiva lesincumo sayo isisho, leso sincumo sayo nome setsembiso sayo letibophe ngaso ngeke sime; Simakadze uyakuyikhulula, ngobe yalelwe nguyise.

6“Nangabe intfombi yenta sincumo isengakashadi, nome isente ngekusheshisa nome ngemabomu, nome yetsembisa kungatenti letinye tintfo, bese iyashada, 7indvodza yayo ikuve loko kodvwa ingasho lutfo, tincumo tayo netetsembiso tayo titawukuma. 8Kodvwa nangabe indvodza yayo iyalela kutsi ifeze leso sincumo sayo nayitjelwa ngaso, akukabhekeki kutsi lentfombi isifeze. Simakadze uyakuyikhulula.

9“Umfelokati nome umfati lowehlukene nendvodza yakhe kufanele afeze tonkhe tincumo takhe latentile, nako konkhe kwetsembisa kwakhe kuyawuba sibopho kuye.

10“Nangabe umfati lohlala nendvodza yakhe enta sincumo nome sifungo atibophe ngesetsembiso ngekufunga, 11indvodza yakhe imuve nakasenta ingasho lutfo kuye, ingete yamalela, leso sincumo sakhe nesetsembiso sakhe latibophe ngaso siyawukuma sinjalo. 12Kodvwa nangabe indvodza yakhe imalela kutsi atifeze leto tetsembiso netincumo takhe ngesikhatsi iva ngato, leto tetsembiso netincumo takhe latishito ngemlomo wakhe atiyikuma. Indvodza yakhe itawube itente lite, Simakadze uyakumkhulula kuto. 13Indvodza yemfati iyawutinyembenya nome iticinise tincumo temfati wayo latentile nome-ke ngusiphi sifungo lasentile kutsi angatenti tintfo letitsite. 14Kodvwa nangabe indvodza yakhe ingasho lutfo kuye ngaso emalanga ngemalanga, kusho kutsi iyavumelana nesincumo nome setsembiso latibophe ngaso. Iyavuma ngekuthula ingasho lutfo ngato kuye nayitjelwa ngato. 15Kodvwa nangabe seyiphikisana nato emvakwesikhatsi seyitjeliwe ngato, ngiyo leyakwetfwala lelo cala lalomfati wayo.”

16Lena-ke ngimiyalo Simakadze layiniketa Mosi macondzana nebudlelwane emkhatsini wendvodza nemfati wayo, nasemkhatsini weyise nentfombi yakakhe lesengakendzi.