Siswati 1996 (SWA96)
2

Kuhlelembiswa kwetive enkambu

21Simakadze wakhuluma kuboMosi na-Aroni, watsi: 2“Ema-Israyeli kufanele akambe bucamama atungelete lithende lekuhlangana, ngulowo nalowo esichemeni semndeni wakhe ngaphansi kwesiboniso sebuve baso.

3“Ngasemphumalanga kufanele kukambe ticheme tenkambu lenesiboniso sebuve bakaJuda. Umholi wesive sakaJuda nguNasoni,“Nasoni” nome “Nashoni” umsa wa-Aminadabi. 4Sicheme saso saba ti-74 600.

5“Sive saka-Isakhari siyawukamba eceleni kwaso. Umholi wesive saka-Isakhari nguNethaneli, umsa waSuwari. 6Sicheme saso saba ti-54 400.

7“Sive sakaZebuloni siyawukamba eceleni kwaso. Umholi wesive sakaZebuloni ngu-Eliyabe, umsa waHeloni. 8Sicheme saso saba ti-57 400.

9“Asawonkhe emadvodza eticheme tenkambu yakaJuda aba ti-186 400. Ngiwo latawuphuma ahambe kucala.

10“Ngaseningizimu kutawuba neticheme tenkambu lenesiboniso sebuve bakaRubeni. Umholi wesive sakaRubeni ngu-Elisuri, umsa waShedewuri. 11Sicheme saso saba ti-46 500.

12“Sive sakaSimeyoni siyawukamba eceleni kwaso. Umholi wesive sakaSimeyoni nguShelumiyeli, umsa waSurishadayi. 13Sicheme saso saba ti-59 300.

14“Sive sakaGadi siyawukamba eceleni kwaso. Umholi wesive sakaGadi ngu-Eliyasafa, umsa waDehuweli.Letinye tincwadzi tekucala titsi “Rehuweli” 15Sicheme saso saba ti-45 650.

16“Asawonkhe emadvodza eticheme tenkambu yakaRubeni aba ti-151 450. Nase kuhanjwa ngiwo latawulandzela.

17“Lithende lekuhlangana kanye nenkambu yemaLevi kuyawumiswa emkhatsini wetinkambu. Bayawutfutsa emathende ngulowo nalowo endzaweni yakhe ngaphansi kwesiboniso sebuve bakhe.

18“Ngasenshonalanga kutawuba yinkambu yeticheme tesiboniso sebuve baka-Efrayimu. Umholi wesive saka-Efrayimu ngu-Elishama, umsa wa-Amihudi. 19Sicheme saso saba ti-40 500.

20“Sive sakaManase siyawukamba eceleni kwaso. Umholi wesive sakaManase nguGamaliyeli, umsa waPhedasuri. 21Sicheme saso saba ti-32 200.

22“Sive sakaBhenjamini siyawukamba eceleni kwaso. Umholi wesive sakaBhenjamini ngu-Abidani, umsa waGideyoni. 23Sicheme saso saba ti-35 400.

24“Asawonkhe emadvodza eticheme tenkambu yaka-Efrayimu aba ti-108 000. Nase kuhanjwa ayakulandzela abe ngesitsatfu.

25“Ngasenyakatfo kutawuba yinkambu yeticheme takaDani. Umholi wesive sakaDani ngu-Ahiyezeri, umsa wa-Amishadayi. 26Sicheme saso saba ti-62 700.

27“Sive saka-Asheri siyawukamba eceleni kwaso. Umholi wesive saka-Asheri nguPhagiyeli, umsa wa-Okrani. 28Sicheme saso saba ti-41 500.

29“Sive sakaNaftali siyawukamba eceleni kwaso. Umholi wesive sakaNaftali ngu-Ahira, umsa wa-Enani. 30Sicheme saso saba ti-53 400.

31“Asawonkhe emadvodza eticheme tenkambu yakaDani aba ti-157 600. Nase kuhanjwa bayawulandzela babe bekugcina, ngaphansi kwesiboniso sebuve babo.”

32

2:32
Eks. 12:37
38:26
Num. 1:46
Onkhe lawa ngema-Israyeli labalwa ngemindeni yawo. Onkhe lawa labesetinkambu ngeticheme tawo aba ti-603 550. 33EmaLevi akabalwanga kanye nema-Israyeli, kwaya njengobe Simakadze abeyale Mosi.

34Ngako-ke ema-Israyeli akwenta konkhe Simakadze labeyale Mosi kutsi akwente. Akamba onkhe ngulowo nalowo ngaphansi kwesiboniso sebuve bakhe; baphuma bahamba. Wonkhe umuntfu wangena emndenini wakhe naselusendvweni lwakubo.

3

Emadvodzana a-Aroni

31Leti titukulwane taka-Aroni naMosi ngesikhatsi Simakadze akhuluma naMosi eNtsabeni iSinayi. 2

3:2
Eks. 6:23
Num. 26:60
1 Khr. 6:3
Emabito emadvodzana a-Aroni ngulawa: NguNadabi litubulo, na-Abihu, na-Eleyazare, na-Ithamari. 3
3:3
Lev. 8:2
Ngiwo lawo-ke emabito emadvodzana a-Aroni labebaphristi lababegcotjiwe, babegcotjelwe kutsi bakhonte enkonzweni yebuphristi, 4
3:4
Lev. 10:1-2
16:1
Num. 26:61
1 Khr. 24:2
kodvwa boNadabi na-Abihu bawa phansi bafa embikwaSimakadze ngesikhatsi banikela ngemlilo lowawungengcwele eHlane laseSinayi. Babete emadvodzana; ngako-ke Eleyazare na-Ithamari baba baphristi ngesikhatsi sonkhe sekuphila kweyise, Aroni.

EmaLevi akhetfwa kutsi abe baphristi

5Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 6“Letsa sive semaLevi usetfule ku-Aroni, umphristi, kutsi sitemsita. 7Kufanele emaLevi ente imisebenti letsite entele yena kanye nesive sonkhe sema-Israyeli ethendeni lekuhlangana nakakhonta ethendeni. 8Kufanele aphatse tonkhe timphahla tasethendeni lekuhlangana, afezele ema-Israyeli timfanelo tawo ngekukhonta endzaweni lengcwele. 9

3:9
Num. 8:13
18:6
Uyawunikela emaLevi ku-Aroni nakumadvodzana akhe njengemnikelo wakheLetinye tekucala titsi: “kimi” lophelele lovela esiveni saka-Israyeli. 10
3:10
Num. 1:51
Uyawubeka Aroni nemadvodzana akhe kutsi bente imisebenti yebuphristi. Wonkhe umuntfu, ngaphandle kwabo, loyawusondzela eceleni kwalendzawo lengcwele uyawubulawa.”

11Simakadze wachubeka wakhuluma kuMosi, watsi: 12

3:12
Num. 8:16
“Sive semaLevi ngisikhetse emkhatsini wato tonkhe tive tema-Israyeli esikhundleni sematubulo awo onkhe lavula sitalo semadvodzakati ema-Israyeli. EmaLevi ngewami, 13
3:13
Eks. 12:29
13:2
34:19
Luk. 2:23
ngobe onkhe ematubulo ngewami. Mhlazana ngishaya onkhe ematubulo aseGibhithe, ngatehlukanisela onkhe ematubulo aka-Israyeli, ebantfu newetifuyo. Ayawuba ngewami. NginguSimakadze.”

Lubalo lwesive semaLevi

14Simakadze wakhuluma kuMosi aseHlane laseSinayi, watsi: 15“Bala emaLevi, lusendvo ngelusendvo nangemindeni yawo. Bala bonkhe labadvuna kusukela kulabanenyanga budzala kuya etulu.” 16Ngako Mosi wawabala njengekusho kwelivi laSimakadze.

17

3:17
Gen. 46:11
Eks. 6:16
Num. 26:57
Lawa-ke, ngemabito emadvodzana akaLevi: boGeshoni, naKhohati, naMerari.

18Lawa-ke ngemabito emadvodzana akaGeshoni: boLibni, naShimeyi, lusendvo ngelusendvo.

19Emadvodzana aKhohati lusendvo ngelusendvo emabito ngemabito: bekubo-Amramu, naJisihari, naHebroni, na-Uziyeli.

20Lawa-ke ngemadvodzana aMerari, lusendvo ngelusendvo: boMahali, naMushi. Bonkhe babe ngimindeni yemaLevi, lusendvo ngelusendvo.

21Lusendvo lwakaGeshoni bekungemaLibni nemaShimeyi: leyo-ke bekungimindeni yemaGeshoni. 22Sibalo sabo bonkhe labadvuna kusukela kulababenenyanga budzala kuya etulu saba ti-7 500. 23Lusendvo lwemaGeshoni lwemisa ngasenshonalanga emvakwelithende lekukhontela. 24Umholi wetinsendvo temaGeshoni kwaba ngu-Eliyasafa, umsa waLayeli. 25Umsebenti wemaGeshoni ethendeni lekuhlangana kuyawuba kunakekela lithende lekukhontela, nelithende, netimbonyo talo, nendvwangu lesemnyango welithende lekuhlangana, 26netindvwangu tasesibuyeni, nendvwangu lesekungeneni kwesibuya lesitungelete indzawo lengcwele, nelilati, netindophi, nako konkhe lokuhambisana nako.

27Khohati watala nati tinsendvo: ema-Amramu, nemaJisihari, nemaHebroni, nema-Uziyeli; leto-ke bekutinsendvo temaKhohati. 28Sibalo semaKhohati onkhe lamadvuna kusukela kulababenenyanga budzala kuya etulu saba ti-8 600.Letinye tincwadzi tekucala titsi “saba ti-8 300” Umsebenti wawo bekukunakekela indzawo lengcwele. 29Tinsendvo temaKhohati takamba ngaseningizimu nendzawo lengcwele. 30Umholi wemindeni yemaKhohati, lusendvo ngelusendvo, bekungu-Elisafani, umsa wa-Uziyeli. 31Umsebenti wawo bekukunakekela libhokisi lesivumelwane, nelitafula, nelutsi lwetibane, nemalati, naletinye tintfo letisetjentiswa enkonzweni yebuphristi endzaweni lengcwele, nendvwangu, nako konkhe lokuhambisana nako.

32Umholi lomkhulu wemaLevi bekungu-Eleyazare, umsa wa-Aroni, umphristi. Wakhetselwa kutsi engamele bonkhe labo babenakekela indzawo lengcwele.

33Merari watala nati tinsendvo: emaMahali nemaMushi; leto-ke bekutinsendvo temaMerari. 34Sibalo sabo bonkhe labadvuna kusukela kulababenenyanga budzala kuya etulu saba ti-6 200. 35Umholi wemindeni yemaMerari bekunguSuriyeli, umsa wa-Abihayili; bebatawukamba ngasenyakatfo kwelithende lekukhontela. 36EmaMerari akhetselwa inkonzo yekunakekela tinsikabhaluko telithende lekukhontela, nemakabha, netinsika, nemaseko, nako konkhe lokuhambisana nako, nako konkhe lokusetjentiswa kanye nako, 37kanye netinsika taso sonkhe sibuya, nemaseko ato, netikhonkhwane telithende, netindophi.

38Mosi, na-Aroni nemadvodzana akhe bebafanele bakambe ngasemphumalanga nendzawo lengcwele, lapho kuphuma lilanga ngakhona, embikwelithende lekuhlangana. Bona babekelwa inkonzo yekunakekela indzawo lengcwele egameni lema-Israyeli. Wonkhe umuntfu, ngaphandle kwawo, lobekasondzela eceleni kwayo abefanele abulawe, afe. 39Onkhe emaLevi labalwa nguMosi na-Aroni njengekusho kwaSimakadze ngetinsendvo tawo, bonkhe labebabadvuna kusukela kulababenenyanga budzala kuya etulu, nababalwa sebabonkhe baba ti-22 000.

EmaLevi atsatsa sikhundla semadvodzana langematubulo

40Simakadze wakhuluma kuMosi watsi: “Bala onkhe ematubulo lamadvuna ema-Israyeli kusukela kulabanenyanga budzala kuya etulu, wente luhla lwemabito awo. 41Ngitsatsele emaLevi esikhundleni sawo onkhe ematubulo esive sema-Israyeli, netinkhomo temaLevi esikhundleni sematubulo onkhe etifuyo tema-Israyeli. NginguSimakadze.” 42Ngako Mosi wawabala onkhe ematubulo esive saka-Israyeli njengobe Simakadze abeshito. 43Sibalo sawo asawonkhe ematubulo lamadvuna kusukela kulababenenyanga budzala kuya etulu, lababhaliswa ngemabito abo, baba ti-22 273.

44Simakadze wachubeka wakhuluma kuMosi, watsi: 45“Ngitsatsele emaLevi esikhundleni sawo onkhe ematubulo esive sema-Israyeli kanye nematubulo etifuyo tawo, ninikele ngetifuyo temaLevi esikhundleni sematubulo etifuyo taka-Israyeli. EmaLevi ayawuba ngewami. NginguSimakadze. 46

3:46
Num. 18:15
Njengobe ematubulo ema-Israyeli endlula emaLevi ngema-273, kufanele uwahlenge lamatubulo langetulu. 47Uyawukhipha emagremu esiliva langaba ngema-55 litubulo lilinye njengekwesimiso lesisemtsetfweni, endzaweni lengcwele, lesingemagremu langaba li-12. 48Lemali yenhlawulo uboyinika Aroni nemadvodzana akhe.”

49Ngako-ke Mosi wabutsa yonkhe leyo mali yenhlawulo kulabo bebengca sibalo lesasihlengwe ngemaLevi. 50Kuwo onkhe ematubulo ema-Israyeli wabutsa isiliva leyayingaba ngemakhilogremu lali-15 nemagremu langema-500 njengesimiso lesisemtsetfweni endzaweni lengcwele. 51Lemali yenhlawulo Mosi wayinika Aroni nemadvodzana akhe, njengobe abeyalwe livi laSimakadze.

4

Umsebenti wemaLevi elusendvo lwaKhohati

41Simakadze wakhuluma kuboMosi na-Aroni, watsi: 2“Bala emaKhohati langemaLevi lusendvo ngelusendvo nangemindeni yawo. 3

4:3
Num. 8:24
Bala onkhe emadvodza kusukela kulasaneminyaka lengema-30 kuya kulengema-50 budzala, labo lase bangena enkonzweni yekukhonta ethendeni lekuhlangana. 4
4:4
Num. 3:31
Umsebenti walamaKhohati ethendeni lekuhlangana bekukunakekela tintfo letingcwelengcwele.

5“Nase kufanele kutfutfwe inkambu, bo-Aroni nemadvodzana akhe kufanele bangene ekhatsi ethendeni lekukhontela, betfule lendvwangu lesembikwelibhokisi lesivumelwane, bese baliphutsa ngayo. 6Batawube sebaphindze balembonya ngesikhumba lesishukiwe selihhashi laselwandle, ngetulu bendlale indvwangu leluhlata njengesibhakabhaka, bafake timboko talo endzaweni yato.

7

4:7
Eks. 25:29
“Ngetulu kwelitafula lesinkhwa sekubekwa embikwaSimakadze kufanele bendlale indvwangu leluhlata njengesibhakabhaka, bese etikwalo babeka emapulede, netitja temphepho, netindishi, netindzebe temnikelo wekunatfwa; kufanele nesinkhwa sekubekwa embikwaSimakadze sihlale sikhona etikwalo. 8Etikwako konkhe loku kufanele bendlale indvwangu lebovu ngalokutopele, bese kumbonywa ngesikhumba lesishukiwe selihhashi laselwandle, bafake timboko talo endzaweni yato.

9“Bayawutsatsa indvwangu leluhlata njengesibhakabhaka baphutse lolutsi lwetibane tekukhanyisa, kanye netibane talo, nentsambo yalo, netijubantsambo, netitsebe, netindzebe temafutsa. 10Batakugocotela kanye naletintfo letihambisana nalo ngesikhumba lesishukiwe semahhashi aselwandle, bakufake eluhlakeni lwekwetfwala.

11“Etikwelilati legolide kufanele bendlale indvwangu leluhlata njengesibhakabhaka, bese bambonya loko ngesikhumba lesishukiwe semahhashi aselwandle, bafake timboko talo endzaweni yato. 12Kufanele batsatse tonkhe letintfo letisetjentiswa ekukhonteni endzaweni lengcwele, batigocote ngalendvwangu leluhlata njengesibhakabhaka, bakumbonye ngesikhumba semahhashi aselwandle, bese bakubeka eluhlakeni lwekwetfwala. 13Kufanele besuse umlotsa elatini lelitfusi, bese bendlala indvwangu lebukhwebeletane etikwalo. 14Bayawubeka etikwayo tonkhe titja letisetjentiswa enkonzweni yelilati: emakesi, netintsi tenyama, nemafosholo, nemigezelo yekunyenyeta, nato tonkhe titja taselatini. Etikwalo bese bendlala sikhumba lesishukiwe semahhashi aselwandle, bafake timboko talo endzaweni yato. 15Nase bacedzile bo-Aroni nemadvodzana akhe kumbonya indzawo lengcwele nato tonkhe timphahla tayo, nenkambu yonkhe seyilungele kusuka ihambe, emaKhohati kufanele kube ngiwo letfwalako, kodvwa angatitsintsi letintfo letingcwele, funa afe.

“Ngito leto tintfo tasethendeni lekuhlangana letifanele kwetfwalwa ngemaKhohati.

16“Eleyazare, indvodzana ya-Aroni, umphristi, nguye lotawuphatsa emafutsa etibane, nemphepho lenuka kamnandzi, neminikelo yafutsi yalokutinhlavu, nemafutsa emgcobo, abe liso etikwalo lonkhe lithende lekukhontela nako konkhe lokukulo, ngisho etikwayo yonkhe indzawo lengcwele nako konkhe lokukuyo.”

17Simakadze wakhuluma kuboMosi na-Aroni, watsi: 18“Caphelani kutsi tinsendvo tesive semaKhohati tingapheli emkhatsini wemaLevi, 19kodvwa niwaphatse ngendlela yekutsi aphile angafi, nakasondzela eceleni kwetintfo letingcwelengcwele. Bo-Aroni nemadvodzana akhe kufanele bangene endzaweni lengcwele bawabele ngulowo nalowo inkonzo nemsebenti locondzene naye. 20

4:20
1 Sam. 6:19
Kodvwa emaKhohati akukafaneli kutsi angene abuke tintfo letingcwele ngisho nangesikhashana nje, funa afe.”

Umsebenti wemaLevi elusendvo lwemaGeshoni

21Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 22“Bala futsi emaGeshoni, lusendvo ngelusendvo nangemindeni yawo. 23Bala onkhe emadvodza kusukela kulasaneminyaka lengema-30 kuya kulengema-50 budzala lase bangena enkonzweni yekukhonta ethendeni lekuhlangana. 24

4:24
Num. 3:25
Lena-ke yinkonzo yelusendvo lwemaGeshoni nabenta imisebenti yabo betfwala lemitfwalo: 25Batakwetfwala tindvwangu telithende lekukhontela, nelithende lekuhlangana, kanye netimbonyo talo letingetulu tesikhumba lesishukiwe semahhashi aselwandle, netindvwangu letisekungeneni kwelithende lekuhlangana, 26netindvwangu tesibuya, nendvwangu lesekungeneni kwesibuya lesitungeleta lithende lekukhontela nelilati, netintsambo tato, nato tonkhe timphahla letisetjentiswa ekukhonteni, babuye bente konkhe lokudzinga kwentiwa macondzana nato. 27Yonkhe inkonzo yemaGeshoni itakwentiwa ngekuyala kwa-Aroni nemadvodzana akhe, nako konkhe lokufanele bakwetfwale nalokufanele bakwente. Nine-ke nibone kutsi bakwenta konkhe yini labatjelwe kona. 28Lena-ke yinkonzo yelusendvo lwakaGeshoni ethendeni lekuhlangana, umsebenti batakuwenta ngaphansi kwesandla sa-Ithamari, indvodzana ya-Aroni, umphristi.”

Umsebenti wemaLevi elusendvo lwakaMerari

29“Bala emaMerari, lusendvo ngelusendvo nangemindeni yawo. 30Bala bonkhe labadvuna kusukela kulabaneminyaka lengema-30 budzala kuya kulengema-50, laba lase bangena enkonzweni yekukhonta ethendeni lekuhlangana. 31

4:31
Num. 3:36
Lena-ke ngimisebenti lekufanele bayente: kufanele betfwale tinsikabhaluko tendzawo lengcwele, nemakabha, netinsika kanye nemaseko ato, 32netinsika letitungeleta sibuya, nemaseko ato, netikhonkhwane telithende, netintsambo, nato tonkhe timphahla nalokunye lokuhambisana nako. Nguleyo naleyo ndvodza uyibhalise eceleni kwelibito laleyo mphahla lekufanele iyetfwale. 33Lena-ke yinkonzo yemindeni yemaMerari ethendeni lekuhlangana ngaphansi kwesandla sa-Ithamari, indvodzana ya-Aroni, umphristi.”

Lubalo lwesive semaLevi

34BoMosi, na-Aroni, nebaholi besive babala emaKhohati, lusendvo ngelusendvo nangemindeni yawo. 35Onkhe emadvodza kusukela kulabeneminyaka lengema-30 budzala kuya kulengema-50, laba lase bangena enkonzweni yekukhonta ethendeni lekuhlangana, 36abalwa, lusendvo ngelusendvo, aba ti-2 750. 37Ngibo bonkhe-ke laba netinsendvo temaKhohati labebatawukhonta ethendeni lekuhlangana. Bo-Mosi na-Aroni bawabala njengekuyalwa kwaMosi nguSimakadze.

38EmaGeshoni abalwa, lusendvo ngelusendvo nangemindeni yawo. 39Onkhe emadvodza kusukela kulabeneminyaka lengema-30 budzala kuya kulengema-50, laba lase bangena enkonzweni yekukhonta ethendeni lekuhlangana, 40abalwa, lusendvo ngelusendvo nangemindeni yawo, aba ti-2 630. Ngibo bonkhe lababetinsendvo temaGeshoni lababekhonta ethendeni lekuhlangana. 41BoMosi na-Aroni bababala njengekuyalwa kwaMosi nguSimakadze.

42EmaMerari abalwa, lusendvo ngelusendvo nangemindeni yawo. 43Onkhe emadvodza kusukela kulabeneminyaka lengema-30 budzala kuya kulengema-50, laba lase bangena enkonzweni yekukhonta ethendeni lekuhlangana, 44abalwa, lusendvo ngelusendvo aba ti-3 200. 45Ngibo bonkhe-ke lababetinsendvo temaMerari. BoMosi na-Aroni bawabala njengekuyalwa kwaMosi nguSimakadze.

46Ngako boMosi, na-Aroni, nebaholi bema-Israyeli bawabala onkhe emaLevi, lusendvo ngelusendvo nangemindeni yawo. 47Asawonkhe emadvodza labeneminyaka lengema-30 budzala kuya kulengema-50, laba lase bangena enkonzweni yekukhonta ethendeni lekuhlangana, 48aba ti-8 580. 49Kwaya njengekuyalwa kwaMosi nguSimakadze kutsi ngulowo nalowo ente umsebenti wakhe lowawucondzene naye kutsi awente.

Ngako-ke bonkhe babalwa njengobe Simakadze abeyale Mosi.