Siswati 1996 (SWA96)
29

Iminikelo yeMkhosi weMnyaka Lomusha

(Lev. 23:23-25)

291

29:1
Lev. 23:24
“ ‘Ngelilanga lekucala lenyanga yesikhombisa niyawuba nemhlangano longcwele, ningatsintsi lutfo lolungumsebenti. Lilanga lenu lekushaya emacilongo. 2Niyakwenta umnikelo wekushiswa ngenkunzana yinye nesihhanca sinye, nemazinyane etimvu lamadvuna lasikhombisa, lanemnyaka munye budzala, nalangenasiyela. Loko-ke liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze. 3Lenkunzana niyawuyinikela kanye nemnikelo walokutinhlavu lokungemalitha langaba sitfupha nencenye afulaha lobhicwe nemafutsa; lesihhanca sibe nemalitha langaba mane nencenye; 4lizinyane lilinye kulawa lasikhombisa libe nemalitha langaba mabili. 5Niyakwengeta nangembuti yinye lendvuna kube ngumnikelo wesono lotanentela inhlawulo yekubuyisana kuSimakadze. 6
29:6
Num. 28:3,11
Lena-ke ngulengetulu kwaleminikelo leshiswa ekucaleni kwenyanga, kanye neminikelo leshiswa onkhe emalanga kanye neminikelo yayo yalokutinhlavu neyesinatfo, njengobe kubalelwe. Ngiminikelo leyentiwa kuSimakadze ngemlilo, liphunga lelinuka lusi lolumnandzi.’ ”

Iminikelo yeLilanga Lenhlawulo Yekubuyisana kuSimakadze

(Lev. 23:26-32)

7

29:7-11
Lev. 16:29-34
“ ‘Ngelilanga lelishumi lalenyanga yesikhombisa niyawuba nemhlangano longcwele; ningadli,“ningadli” nome “nizile” nome “nititfobe” ningasebenti. 8Niyakwetfula umnikelo wekushiswa ngenkunzana, nesihhanca, nemazinyane etimvu lamadvuna lasikhombisa lanemnyaka munye budzala, onkhe abete siyela, kube liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze. 9Lenkunzana niyawuyetfula kanye nemnikelo walokutinhlavu lokungemalitha langaba sitfupha nencenye afulaha lobhicwe nemafutsa, lesihhanca sibe nemalitha langaba mane nencenye; 10linye lizinyane kulawa lasikhombisa libe nemalitha langaba mabili. 11Nengete nangembuti yinye lendvuna lengumnikelo wesono, ngetulu kwalomnikelo wesono wekwenta inhlawulo yekubuyisana kuSimakadze, nalomnikelo wemalanga onkhe wekushiswa kanye nemnikelo wawo walokutinhlavu, neminikelo yayo yesinatfo.’ ”

Umnikelo eMkhosini Wemadlangala

(Lev. 23:33-44)

12

29:12
Lev. 23:24
“ ‘Ngelilanga leli-15 lenyanga yesikhombisa niyawuba nemhlangano longcwele, ningatsintsi lutfo lolungumsebenti. Niyakwenta lomkhosi kuSimakadze emalanga lasikhombisa. 13Niyakwetfula kuSimakadze umnikelo lowentiwa ngemlilo, kube liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze, umnikelo wekushiswa wetinkunzana letili-13, netihhanca letimbili, nemazinyane lamadvuna lali-14 etimvu lanemnyaka munye budzala, onkhe angabi nasiyela. 14Iyinye inkunzana kuleti letili-13 niyente kanye nemnikelo walokutinhlavu lokungemalitha langaba sitfupha nencenye afulaha lobhicwe nemafutsa; sisinye sihhanca kuleti letimbili sibe nemalitha langaba mane nencenye; 15lilinye lizinyane kulawa lali-14 libe nemalitha langaba mabili. 16Niyakwengeta ngembuti yinye lendvuna lengumnikelo wesono, ngetulu kwalomnikelo wekushiswa lowentiwa onkhe emalanga kanye nemnikelo wawo walokutinhlavu newesinatfo.

17“ ‘Ngelilanga lesibili niyawulungisa tinkunzana letili-12, netihhanca letimbili, nemazinyane lamadvuna etimvu lali-14 lanemnyaka munye budzala, onkhe abe ngulangenasiyela. 18Letinkunzana, naletihhanca, nalamazinyane nibokwentela iminikelo yako yalokutinhlavu neyesinatfo, njengobe kubalelwe. 19Nibengeta nangembuti lendvuna ibe ngumnikelo wesono ngetulu kwalomnikelo wekushiswa lowentiwa onkhe emalanga kanye nemnikelo wawo walokutinhlavu kanye neminikelo yesinatfo yayo.

20“ ‘Ngelilanga lesitsatfu niyawulungisa tinkunzi letili-11, netihhanca letimbili, nemazinyane lamadvuna etimvu lali-14, lanemnyaka munye budzala, onkhe angabi nasiyela. 21Letinkunzi, naletihhanca, nalamazinyane nibotilungisela kanye neminikelo yako yalokutinhlavu neyesinatfo, njengobe kubalelwe. 22Nibengeta nangembuti lendvuna lengumnikelo wesono ngetulu kwalomnikelo wekushiswa lowentiwa onkhe emalanga kanye nemnikelo wawo walokutinhlavu newesinatfo.

23“ ‘Ngelilanga lesine niyawulungisa tinkunzi letilishumi, netihhanca letimbili, nemazinyane lamadvuna etimvu lali-14 lanemnyaka munye budzala, onkhe angabi nasiyela. 24Letinkunzi, naletihhanca, nalamazinyane, niyakukulungisa kanye neminikelo yako yalokutinhlavu neyesinatfo, njengobe kubalelwe. 25Nibengeta ngembuti yinye lendvuna ibe ngumnikelo wesono ngetulu kwalomnikelo wekushiswa lowentiwa onkhe emalanga kanye nemnikelo wawo walokutinhlavu newesinatfo.

26“ ‘Ngelilanga lesihlanu niyakulungisa tinkunzi letiyimfica, netihhanca letimbili, nemazinyane lamadvuna etimvu lali-14 lanemnyaka munye budzala, onkhe angabi nasiyela. 27Letinkunzi, naletihhanca, nalamazinyane, niyakukulungisa kanye neminikelo yako yalokutinhlavu neyesinatfo njengobe kubalelwe. 28Nibengeta ngembuti yinye lendvuna ibe ngumnikelo wesono ngetulu kwalomnikelo wekushiswa lowentiwa onkhe emalanga nemnikelo wawo walokutinhlavu newesinatfo.

29“ ‘Ngelilanga lesitfupha niyakulungisa tinkunzi letisiphohlongo, netihhanca letimbili, nemazinyane lamadvuna etimvu lali-14 lanemnyaka munye budzala, onkhe angabi nasiyela. 30Letinkunzi, naletihhanca, nalamazinyane, niyakukulungisa kanye neminikelo yako yalokutinhlavu neyesinatfo, njengobe kubalelwe. 31Nibengeta ngembuti yinye lendvuna ibe ngumnikelo wesono ngetulu kwalomnikelo wekushiswa lowentiwa onkhe emalanga neminikelo wawo walokutinhlavu newesinatfo.

32“ ‘Ngelilanga lesikhombisa niyawulungisa tinkunzi letisikhombisa, netihhanca letimbili, nemazinyane lamadvuna etimvu lali-14 lanemnyaka munye budzala, onkhe angabi nasiyela. 33Letinkunzi, naletihhanca, nalamazinyane niyakulungisa kanye neminikelo yako yalokutinhlavu neyesinatfo, njengobe kubalelwe. 34Nibengeta ngembuti yinye lendvuna kube ngumnikelo wesono, ngetulu kwalomnikelo wekushiswa lowentiwa onkhe emalanga nemnikelo wawo walokutinhlavu newesinatfo.

35“ ‘Ngelilanga lesiphohlongo niyawuba nemhlangano longcwele; ningatsintsi lutfo lolungumsebenti. 36Niyakwetfula umnikelo lowentiwa ngemlilo, kube liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze, umnikelo wekushiswa wenkunzi yinye, nesihhanca sinye, nemazinyane lamadvuna etimvu lasikhombisa lanemnyaka munye budzala, onkhe angabi nasiyela. 37Lenkunzi, nalesihhanca, nalamazinyane lasikhombisa niyakulungisela iminikelo yako yalokutinhlavu neyesinatfo, njengobe kubalelwe. 38Nibengeta ngembuti yinye lendvuna kube ngumnikelo wesono, ngetulu kwalomnikelo wekushiswa lowentiwa onkhe emalanga nemnikelo wawo walokutinhlavu newesinatfo.

39“ ‘Ngetulu kweminikelo yenu yesetsembiso neyesihle, niyakwentela Simakadze ngetikhatsi temikhosi yenu leminikelo lelandzelako: iminikelo yenu yekushiswa, neminikelo yenu yalokutinhlavu, neminikelo yenu yesinatfo kanye neminikelo yenu yekuthula.’ ”“yekuthula” nome “yebudlelwane”

40Mosi wawatjela ema-Israyeli konkhe loko Simakadze abemtfume kona.