Siswati 1996 (SWA96)
27

Emadvodzakati aSelofehadi

271

27:1
Num. 26:33
36:2
Josh. 17:3
Emadvodzakati aSelofehadi, umsa waHeferi, umsa waGileyadi, umsa waMakhire, umsa waManase, abewelusendvo lwakaManase, umsa waJosefa. Emabito alamadvodzakati bekuboMahala, naNowa, naHogila, naMilkha, naThisa. Asondzela 2ekungeneni kwelithende lekuhlangana ema embikwaMosi, na-Eleyazare, umphristi, nebaholi besive sonkhe, atsi: 3
27:3
Num. 16:31
“Babe wetfu wafela ehlane. Abengesiye lomunye webalandzeli baKhora, labadudana ngekuhlubuka Simakadze; wafela sono sakhe, washiya kute emadvodzana. 4Pho, kwentiwa yini libito lababe lingaveli elusendvweni ngobe abete indvodzana? Sinikeni sabelo emkhatsini wetihlobo tababe.”

5Ngako Mosi wayitsatsa lendzaba yawo wayimikisa kuSimakadze. 6Simakadze watsi kuye: 7

27:7
Num. 36:2
“Kuliciniso loku lokushiwo ngemadvodzakati aSelofehadi. Kufanele uwanike sabelo sawo etihlotjeni teyise, aniketwe lifa leyise. 8Tjela ema-Israyeli utsi: ‘Nangabe indvodza ifa, ishiye kute indvodzana, imphahla nelifa layo alendluliselwe endvodzakatini yayo. 9Nangabe ite ngisho nendvodzakati, lifa layo linikeni banakabo. 10Nangabe ite banakabo, lifa layo linikeni bomnakaboyise. 11Nangabe uyise abete banakabo, lifa linikeni sihlobo lesisedvutane elusendvweni lwayo kutsi litewuba laso. Loku kufanele kube ngumtsetfo wema-Israyeli, njengobe Simakadze ayala Mosi.’ ”

Joshuwa ukhetfwa kutsi atsatse umsebenti waMosi

(Dut. 31:1-8)

12

27:12-14
Dut. 3:23-27
32:48-52
27:12
Dut. 32:48
Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Yenyukela eNtsabeni i-Abarimu utewubuka lelive lengiliphe ema-Israyeli. 13
27:13
Num. 20:12,24
Utawutsi ungalibona nawe bese uya kubakini, njengemnakenu Aroni, 14ngobe ngesikhatsi bantfu bangihlubuka ngasemantini eHlane laseSini, nani nobabili nangihlubuka lapho nangete nawulalela umyalo wami, ngekunganginiki kwenu ludvumo lwekungingcwelisa embikwabo kulawo manti.” Lawo bekungemanti aseMeribha, eKhadeshi, eHlane laseSini.

15Mosi wakhuluma kuSimakadze, watsi: 16“Shangatsi Simakadze, Nkulunkulu wemimoya yebantfu bonkhe, angabeka lenye indvodza ibe ngumholi emkhatsini walesive, 17

27:17
1 Khos. 22:17
Hez. 34:5
Zak. 10:2
Mat. 9:36
Mak. 6:34
iphume ingene embikwaso, isihole ngekusikhipha nekusingenisa, kuze sive saSimakadze singafani netimvu letingenamelusi.”

18

27:18
Eks. 24:13
Ngako-ke Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Tsatsa Joshuwa, umsa waNuni, indvodza lenaMoya, umbeke sandla. 19Mmise embikwa-Eleyazare, umphristi, nesive sonkhe, umbeke embikwaso. 20Mnike lamanye emagunya nemandla akho, kuze sive sonkhe sema-Israyeli sitawumlalela simhloniphe. 21
27:21
Eks. 28:30
1 Sam. 14:41
28:6
Utakuma embikwa-Eleyazare, umphristi, lotamtsatsela tincumo latitfole nge-Urimu kuSimakadze. Ngekukhuluma kwakhe yena nesive sonkhe sema-Israyeli bayawuphuma baphindze bangene njengekuyala kwakhe.” 22Mosi wenta njengobe abeyalwe nguSimakadze. Watsatsa Joshuwa, wammisa embikwa-Eleyazare, umphristi, kanye nesive sonkhe. 23
27:23
Dut. 31:23
Wabeka tandla takhe etikwakhe, wamnika sikhundla, njengobe Simakadze abeyale Mosi.

28

Iminikelo yemalanga onkhe

(Eks. 29:38-46)

281Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 2“Yala sive sema-Israyeli utsi: ‘Caphelani kutsi niletse kimi ngesikhatsi lesimisiwe kudla lokungumnikelo wami lowentiwa ngemlilo, kube liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kimi.’ 3

28:3
Eks. 29:38
Shano kubo utsi: ‘Lona ngumnikelo lowentiwa ngemlilo leniyakuwetfula kuSimakadze: emazinyane lamabili lanemnyaka munye budzala langenasiyela, kube ngumnikelo loshiswa onkhe emalanga. 4Niyawunikela linye lizinyane ekuseni, leli lelinye nilinikele nakushona lilanga, 5libe nemnikelo walokutinhlavu lokuyikhilogremu yinye yafulaha wakolo lobhicwe nemafutsa emncumo langaba yilitha yinye. 6Lona ngumnikelo loshiswa onkhe emalanga, lowamiswa entsabeni yaseSinayi kube liphunga lelinuka lusi lolumnandzi, umnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze. 7Uyawuhambisana nemnikelo wesinatfo lesingaba yilitha yinye ngelizinyane linye. Kuyawutselwa kuSimakadze umnikelo wesinatfo lesinemandla endzaweni lengcwele. 8Niyawunikela leli lelinye lizinyane nakushona lilanga kanye nemnikelo walokutinhlavu nemnikelo wesinatfo lofanana newasekuseni. Lowo-ke ngumnikelo lowentiwa ngemlilo, kube liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze.’ ”

Umnikelo weliSabatha

9“ ‘Ngelilanga leliSabatha yentani umnikelo ngemazinyane lamabili lanemnyaka munye langenasiyela, niwanikele kanye nemnikelo wawo wesinatfo nemnikelo walokutinhlavu longemalitha langaba mane nencenye yafulaha lobhicwe nemafutsa. 10Lowo-ke kuyawuba ngumnikelo wekushiswa wemaSabatha onkhe ngetulu kwalona loshiswa onkhe emalanga kanye nemnikelo wawo wesinatfo.’ ”

Umnikelo welilanga lekucala enyangeni

11“ ‘Ngelilanga lekucala enyangeni niyakwetfula kuSimakadze umnikelo wekushiswa wetinkunzana letimbili, nesihhanca sinye, nemazinyane lamadvuna etimvu lasikhombisa, lanemnyaka munye budzala, nalangenasiyela. 12Inkunzana iyinye iyawuba nemnikelo walokutinhlavu longemalitha langaba sitfupha nencenye afulaha lobhicwe nemafutsa; nalesihhanca sibe nemnikelo walokutinhlavu longemalitha langaba mane nencenye yafulaha lobhicwe nemafutsa, 13lizinyane lemvu lilinye libe nemnikelo walokutinhlavu longaba yikhilogremu yafulaha lobhicwe nemafutsa. Lowo-ke ngumnikelo wekushiswa, kube liphunga lelinuka lusi lolumnandzi, umnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze. 14Inkunzana iyinye iyawuba nemnikelo wesinatfo lesingemalitha langaba mabili eliwayini, nesihhanca sibe neliwayini lelingaba yilitha nencenye; lizinyane lilinye liyawuhambisana neliwayini lelingaba yilitha. Lona-ke ngumnikelo wekushiswa lekufanele wentiwe njalo ekwetfwaseni kwenyanga. 15Ngetulu kwemnikelo wekushiswa lovamile lohambisana nemnikelo wesinatfo, imbuti yinye lendvuna kufanele inikelwe kuSimakadze ibe ngumnikelo wesono.’ ”

Iminikelo ngeMkhosi weSinkhwa Lesingenambiliso

(Lev. 23:5-14)

16

28:16
Eks. 12:1-13,18
23:15
Lev. 23:5
Dut. 16:1-2
“ ‘Ngelilanga leli-14 lenyanga yekucala kuyawuba liPhasika laSimakadze. 17
28:17-25
Eks. 12:14-20
23:15
34:18
Dut. 16:3-8
Ngelilanga leli-15 kulenyanga kufanele kube nesibhimbi. Niyawudla sinkhwa lesingenambiliso emalanga lasikhombisa. 18Ngelilanga lekucala niyawuba nemhlangano longcwele ningatsintsi lutfo lolungumsebenti. 19Niyakwetfula kuSimakadze umnikelo lowentiwa ngemlilo, umnikelo wekushiswa wetinkunzana letimbili, nesihhanca sinye, nemazinyane lamadvuna etimvu lasikhombisa lanemnyaka munye budzala, onkhe abe ngulangenasiyela. 20Inkunzana niyawuyilungisa kanye nemnikelo walokutinhlavu longemalitha langaba sitfupha nencenye yafulaha lobhicwe nemafutsa; lesihhanca sibe nemalitha langaba mane nencenye; 21lilinye lizinyane kulawa lasikhombisa kube ngemalitha langaba mabili. 22Niyakwengeta nangembuti yinye lendvuna kube ngumnikelo wesono lotanentela inhlawulo yekubuyisana kuSimakadze. 23Loko nikwente ngetulu kwaleminikelo yekushiswa leyentiwa njalo nje ekuseni. 24Ngaleyo ndlela niyakwenta umnikelo wekudla lowentiwa ngemlilo onkhe emalanga, kuze kuphelele lamalanga lasikhombisa, kube liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze. Uyakwengetelwa ngetulu kwalomnikelo wekushiswa lowentiwa onkhe emalanga kanye nemnikelo wawo wesinatfo. 25Ngelilanga lesikhombisa niyawuba nemhlangano longcwele ningatsintsi lutfo lolungumsebenti.’ ”

Umnikelo weMkhosi Wekuvuna

(Lev. 23:15-22)

26

28:26-31
Eks. 23:16
34:22
Dut. 16:9-12
“ ‘Ngelilanga letitselo tekucala ekuvuneni, ngeMkhosi Wekuvuna,“ngeMkhosi Wekuvuna” nome “ngeMkhosi Wemaviki” nanetfula kuSimakadze umnikelo walokutinhlavu letinsha, niyawuba nemhlangano longcwele ningatsintsi lutfo lolungumsebenti. 27Niyakwetfula umnikelo wekushiswa wetinkunzana letimbili, nesihhanca sinye, nemazinyane lamadvuna etimvu lasikhombisa lanemnyaka munye budzala, kube liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze. 28Inkunzana iyinye kufanele ibe nemnikelo walokutinhlavu longemalitha langaba sitfupha nencenye afulaha lobhicwe nemafutsa; lesihhanca sibe nemalitha langaba mane nencenye, 29lilinye lizinyane kulawa lasikhombisa kufanele libe nemalitha langaba mabili. 30Niyakwengeta nangembuti yinye lendvuna lekunguyona iyawunentela inhlawulo yekubuyisana kuSimakadze. 31Leyo-ke niyawuyenta kanye neminikelo yayo yesinatfo, ngetulu kwalena leshiswa onkhe emalanga neminikelo yayo yalokutinhlavu. Nicaphelisise kutsi letifuyo atinasiyela ngempela yini.’ ”

29

Iminikelo yeMkhosi weMnyaka Lomusha

(Lev. 23:23-25)

291

29:1
Lev. 23:24
“ ‘Ngelilanga lekucala lenyanga yesikhombisa niyawuba nemhlangano longcwele, ningatsintsi lutfo lolungumsebenti. Lilanga lenu lekushaya emacilongo. 2Niyakwenta umnikelo wekushiswa ngenkunzana yinye nesihhanca sinye, nemazinyane etimvu lamadvuna lasikhombisa, lanemnyaka munye budzala, nalangenasiyela. Loko-ke liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze. 3Lenkunzana niyawuyinikela kanye nemnikelo walokutinhlavu lokungemalitha langaba sitfupha nencenye afulaha lobhicwe nemafutsa; lesihhanca sibe nemalitha langaba mane nencenye; 4lizinyane lilinye kulawa lasikhombisa libe nemalitha langaba mabili. 5Niyakwengeta nangembuti yinye lendvuna kube ngumnikelo wesono lotanentela inhlawulo yekubuyisana kuSimakadze. 6
29:6
Num. 28:3,11
Lena-ke ngulengetulu kwaleminikelo leshiswa ekucaleni kwenyanga, kanye neminikelo leshiswa onkhe emalanga kanye neminikelo yayo yalokutinhlavu neyesinatfo, njengobe kubalelwe. Ngiminikelo leyentiwa kuSimakadze ngemlilo, liphunga lelinuka lusi lolumnandzi.’ ”

Iminikelo yeLilanga Lenhlawulo Yekubuyisana kuSimakadze

(Lev. 23:26-32)

7

29:7-11
Lev. 16:29-34
“ ‘Ngelilanga lelishumi lalenyanga yesikhombisa niyawuba nemhlangano longcwele; ningadli,“ningadli” nome “nizile” nome “nititfobe” ningasebenti. 8Niyakwetfula umnikelo wekushiswa ngenkunzana, nesihhanca, nemazinyane etimvu lamadvuna lasikhombisa lanemnyaka munye budzala, onkhe abete siyela, kube liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze. 9Lenkunzana niyawuyetfula kanye nemnikelo walokutinhlavu lokungemalitha langaba sitfupha nencenye afulaha lobhicwe nemafutsa, lesihhanca sibe nemalitha langaba mane nencenye; 10linye lizinyane kulawa lasikhombisa libe nemalitha langaba mabili. 11Nengete nangembuti yinye lendvuna lengumnikelo wesono, ngetulu kwalomnikelo wesono wekwenta inhlawulo yekubuyisana kuSimakadze, nalomnikelo wemalanga onkhe wekushiswa kanye nemnikelo wawo walokutinhlavu, neminikelo yayo yesinatfo.’ ”

Umnikelo eMkhosini Wemadlangala

(Lev. 23:33-44)

12

29:12
Lev. 23:24
“ ‘Ngelilanga leli-15 lenyanga yesikhombisa niyawuba nemhlangano longcwele, ningatsintsi lutfo lolungumsebenti. Niyakwenta lomkhosi kuSimakadze emalanga lasikhombisa. 13Niyakwetfula kuSimakadze umnikelo lowentiwa ngemlilo, kube liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze, umnikelo wekushiswa wetinkunzana letili-13, netihhanca letimbili, nemazinyane lamadvuna lali-14 etimvu lanemnyaka munye budzala, onkhe angabi nasiyela. 14Iyinye inkunzana kuleti letili-13 niyente kanye nemnikelo walokutinhlavu lokungemalitha langaba sitfupha nencenye afulaha lobhicwe nemafutsa; sisinye sihhanca kuleti letimbili sibe nemalitha langaba mane nencenye; 15lilinye lizinyane kulawa lali-14 libe nemalitha langaba mabili. 16Niyakwengeta ngembuti yinye lendvuna lengumnikelo wesono, ngetulu kwalomnikelo wekushiswa lowentiwa onkhe emalanga kanye nemnikelo wawo walokutinhlavu newesinatfo.

17“ ‘Ngelilanga lesibili niyawulungisa tinkunzana letili-12, netihhanca letimbili, nemazinyane lamadvuna etimvu lali-14 lanemnyaka munye budzala, onkhe abe ngulangenasiyela. 18Letinkunzana, naletihhanca, nalamazinyane nibokwentela iminikelo yako yalokutinhlavu neyesinatfo, njengobe kubalelwe. 19Nibengeta nangembuti lendvuna ibe ngumnikelo wesono ngetulu kwalomnikelo wekushiswa lowentiwa onkhe emalanga kanye nemnikelo wawo walokutinhlavu kanye neminikelo yesinatfo yayo.

20“ ‘Ngelilanga lesitsatfu niyawulungisa tinkunzi letili-11, netihhanca letimbili, nemazinyane lamadvuna etimvu lali-14, lanemnyaka munye budzala, onkhe angabi nasiyela. 21Letinkunzi, naletihhanca, nalamazinyane nibotilungisela kanye neminikelo yako yalokutinhlavu neyesinatfo, njengobe kubalelwe. 22Nibengeta nangembuti lendvuna lengumnikelo wesono ngetulu kwalomnikelo wekushiswa lowentiwa onkhe emalanga kanye nemnikelo wawo walokutinhlavu newesinatfo.

23“ ‘Ngelilanga lesine niyawulungisa tinkunzi letilishumi, netihhanca letimbili, nemazinyane lamadvuna etimvu lali-14 lanemnyaka munye budzala, onkhe angabi nasiyela. 24Letinkunzi, naletihhanca, nalamazinyane, niyakukulungisa kanye neminikelo yako yalokutinhlavu neyesinatfo, njengobe kubalelwe. 25Nibengeta ngembuti yinye lendvuna ibe ngumnikelo wesono ngetulu kwalomnikelo wekushiswa lowentiwa onkhe emalanga kanye nemnikelo wawo walokutinhlavu newesinatfo.

26“ ‘Ngelilanga lesihlanu niyakulungisa tinkunzi letiyimfica, netihhanca letimbili, nemazinyane lamadvuna etimvu lali-14 lanemnyaka munye budzala, onkhe angabi nasiyela. 27Letinkunzi, naletihhanca, nalamazinyane, niyakukulungisa kanye neminikelo yako yalokutinhlavu neyesinatfo njengobe kubalelwe. 28Nibengeta ngembuti yinye lendvuna ibe ngumnikelo wesono ngetulu kwalomnikelo wekushiswa lowentiwa onkhe emalanga nemnikelo wawo walokutinhlavu newesinatfo.

29“ ‘Ngelilanga lesitfupha niyakulungisa tinkunzi letisiphohlongo, netihhanca letimbili, nemazinyane lamadvuna etimvu lali-14 lanemnyaka munye budzala, onkhe angabi nasiyela. 30Letinkunzi, naletihhanca, nalamazinyane, niyakukulungisa kanye neminikelo yako yalokutinhlavu neyesinatfo, njengobe kubalelwe. 31Nibengeta ngembuti yinye lendvuna ibe ngumnikelo wesono ngetulu kwalomnikelo wekushiswa lowentiwa onkhe emalanga neminikelo wawo walokutinhlavu newesinatfo.

32“ ‘Ngelilanga lesikhombisa niyawulungisa tinkunzi letisikhombisa, netihhanca letimbili, nemazinyane lamadvuna etimvu lali-14 lanemnyaka munye budzala, onkhe angabi nasiyela. 33Letinkunzi, naletihhanca, nalamazinyane niyakulungisa kanye neminikelo yako yalokutinhlavu neyesinatfo, njengobe kubalelwe. 34Nibengeta ngembuti yinye lendvuna kube ngumnikelo wesono, ngetulu kwalomnikelo wekushiswa lowentiwa onkhe emalanga nemnikelo wawo walokutinhlavu newesinatfo.

35“ ‘Ngelilanga lesiphohlongo niyawuba nemhlangano longcwele; ningatsintsi lutfo lolungumsebenti. 36Niyakwetfula umnikelo lowentiwa ngemlilo, kube liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze, umnikelo wekushiswa wenkunzi yinye, nesihhanca sinye, nemazinyane lamadvuna etimvu lasikhombisa lanemnyaka munye budzala, onkhe angabi nasiyela. 37Lenkunzi, nalesihhanca, nalamazinyane lasikhombisa niyakulungisela iminikelo yako yalokutinhlavu neyesinatfo, njengobe kubalelwe. 38Nibengeta ngembuti yinye lendvuna kube ngumnikelo wesono, ngetulu kwalomnikelo wekushiswa lowentiwa onkhe emalanga nemnikelo wawo walokutinhlavu newesinatfo.

39“ ‘Ngetulu kweminikelo yenu yesetsembiso neyesihle, niyakwentela Simakadze ngetikhatsi temikhosi yenu leminikelo lelandzelako: iminikelo yenu yekushiswa, neminikelo yenu yalokutinhlavu, neminikelo yenu yesinatfo kanye neminikelo yenu yekuthula.’ ”“yekuthula” nome “yebudlelwane”

40Mosi wawatjela ema-Israyeli konkhe loko Simakadze abemtfume kona.