Siswati 1996 (SWA96)
28

Iminikelo yemalanga onkhe

(Eks. 29:38-46)

281Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 2“Yala sive sema-Israyeli utsi: ‘Caphelani kutsi niletse kimi ngesikhatsi lesimisiwe kudla lokungumnikelo wami lowentiwa ngemlilo, kube liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kimi.’ 3

28:3
Eks. 29:38
Shano kubo utsi: ‘Lona ngumnikelo lowentiwa ngemlilo leniyakuwetfula kuSimakadze: emazinyane lamabili lanemnyaka munye budzala langenasiyela, kube ngumnikelo loshiswa onkhe emalanga. 4Niyawunikela linye lizinyane ekuseni, leli lelinye nilinikele nakushona lilanga, 5libe nemnikelo walokutinhlavu lokuyikhilogremu yinye yafulaha wakolo lobhicwe nemafutsa emncumo langaba yilitha yinye. 6Lona ngumnikelo loshiswa onkhe emalanga, lowamiswa entsabeni yaseSinayi kube liphunga lelinuka lusi lolumnandzi, umnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze. 7Uyawuhambisana nemnikelo wesinatfo lesingaba yilitha yinye ngelizinyane linye. Kuyawutselwa kuSimakadze umnikelo wesinatfo lesinemandla endzaweni lengcwele. 8Niyawunikela leli lelinye lizinyane nakushona lilanga kanye nemnikelo walokutinhlavu nemnikelo wesinatfo lofanana newasekuseni. Lowo-ke ngumnikelo lowentiwa ngemlilo, kube liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze.’ ”

Umnikelo weliSabatha

9“ ‘Ngelilanga leliSabatha yentani umnikelo ngemazinyane lamabili lanemnyaka munye langenasiyela, niwanikele kanye nemnikelo wawo wesinatfo nemnikelo walokutinhlavu longemalitha langaba mane nencenye yafulaha lobhicwe nemafutsa. 10Lowo-ke kuyawuba ngumnikelo wekushiswa wemaSabatha onkhe ngetulu kwalona loshiswa onkhe emalanga kanye nemnikelo wawo wesinatfo.’ ”

Umnikelo welilanga lekucala enyangeni

11“ ‘Ngelilanga lekucala enyangeni niyakwetfula kuSimakadze umnikelo wekushiswa wetinkunzana letimbili, nesihhanca sinye, nemazinyane lamadvuna etimvu lasikhombisa, lanemnyaka munye budzala, nalangenasiyela. 12Inkunzana iyinye iyawuba nemnikelo walokutinhlavu longemalitha langaba sitfupha nencenye afulaha lobhicwe nemafutsa; nalesihhanca sibe nemnikelo walokutinhlavu longemalitha langaba mane nencenye yafulaha lobhicwe nemafutsa, 13lizinyane lemvu lilinye libe nemnikelo walokutinhlavu longaba yikhilogremu yafulaha lobhicwe nemafutsa. Lowo-ke ngumnikelo wekushiswa, kube liphunga lelinuka lusi lolumnandzi, umnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze. 14Inkunzana iyinye iyawuba nemnikelo wesinatfo lesingemalitha langaba mabili eliwayini, nesihhanca sibe neliwayini lelingaba yilitha nencenye; lizinyane lilinye liyawuhambisana neliwayini lelingaba yilitha. Lona-ke ngumnikelo wekushiswa lekufanele wentiwe njalo ekwetfwaseni kwenyanga. 15Ngetulu kwemnikelo wekushiswa lovamile lohambisana nemnikelo wesinatfo, imbuti yinye lendvuna kufanele inikelwe kuSimakadze ibe ngumnikelo wesono.’ ”

Iminikelo ngeMkhosi weSinkhwa Lesingenambiliso

(Lev. 23:5-14)

16

28:16
Eks. 12:1-13,18
23:15
Lev. 23:5
Dut. 16:1-2
“ ‘Ngelilanga leli-14 lenyanga yekucala kuyawuba liPhasika laSimakadze. 17
28:17-25
Eks. 12:14-20
23:15
34:18
Dut. 16:3-8
Ngelilanga leli-15 kulenyanga kufanele kube nesibhimbi. Niyawudla sinkhwa lesingenambiliso emalanga lasikhombisa. 18Ngelilanga lekucala niyawuba nemhlangano longcwele ningatsintsi lutfo lolungumsebenti. 19Niyakwetfula kuSimakadze umnikelo lowentiwa ngemlilo, umnikelo wekushiswa wetinkunzana letimbili, nesihhanca sinye, nemazinyane lamadvuna etimvu lasikhombisa lanemnyaka munye budzala, onkhe abe ngulangenasiyela. 20Inkunzana niyawuyilungisa kanye nemnikelo walokutinhlavu longemalitha langaba sitfupha nencenye yafulaha lobhicwe nemafutsa; lesihhanca sibe nemalitha langaba mane nencenye; 21lilinye lizinyane kulawa lasikhombisa kube ngemalitha langaba mabili. 22Niyakwengeta nangembuti yinye lendvuna kube ngumnikelo wesono lotanentela inhlawulo yekubuyisana kuSimakadze. 23Loko nikwente ngetulu kwaleminikelo yekushiswa leyentiwa njalo nje ekuseni. 24Ngaleyo ndlela niyakwenta umnikelo wekudla lowentiwa ngemlilo onkhe emalanga, kuze kuphelele lamalanga lasikhombisa, kube liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze. Uyakwengetelwa ngetulu kwalomnikelo wekushiswa lowentiwa onkhe emalanga kanye nemnikelo wawo wesinatfo. 25Ngelilanga lesikhombisa niyawuba nemhlangano longcwele ningatsintsi lutfo lolungumsebenti.’ ”

Umnikelo weMkhosi Wekuvuna

(Lev. 23:15-22)

26

28:26-31
Eks. 23:16
34:22
Dut. 16:9-12
“ ‘Ngelilanga letitselo tekucala ekuvuneni, ngeMkhosi Wekuvuna,“ngeMkhosi Wekuvuna” nome “ngeMkhosi Wemaviki” nanetfula kuSimakadze umnikelo walokutinhlavu letinsha, niyawuba nemhlangano longcwele ningatsintsi lutfo lolungumsebenti. 27Niyakwetfula umnikelo wekushiswa wetinkunzana letimbili, nesihhanca sinye, nemazinyane lamadvuna etimvu lasikhombisa lanemnyaka munye budzala, kube liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze. 28Inkunzana iyinye kufanele ibe nemnikelo walokutinhlavu longemalitha langaba sitfupha nencenye afulaha lobhicwe nemafutsa; lesihhanca sibe nemalitha langaba mane nencenye, 29lilinye lizinyane kulawa lasikhombisa kufanele libe nemalitha langaba mabili. 30Niyakwengeta nangembuti yinye lendvuna lekunguyona iyawunentela inhlawulo yekubuyisana kuSimakadze. 31Leyo-ke niyawuyenta kanye neminikelo yayo yesinatfo, ngetulu kwalena leshiswa onkhe emalanga neminikelo yayo yalokutinhlavu. Nicaphelisise kutsi letifuyo atinasiyela ngempela yini.’ ”