Siswati 1996 (SWA96)
26

Lubalo lwesibili

261

26:1-51
Num. 1:1-46
Emvakwaleso sishayo Simakadze wakhuluma kuboMosi na-Eleyazare, umsa wa-Aroni, umphristi, watsi: 2
26:2
Num. 1:2
“Yentani lubalo lwaso sonkhe sive sema-Israyeli ngemindeni yaso, kusukela kulabaneminyaka lengema-20 budzala kuya etulu, bonkhe lasebangalungela kungenela imphi esiveni saka-Israyeli.” 3Ngako-ke, ematsafeni akaMowabi, ngesheya kweJordane, malungana neJerikho,NgesiHebheru kutsi “iJordane yaseJerikho” boMosi na-Eleyazare, umphristi, bakhuluma nesive batsi: 4“Yentani lubalo lwawo onkhe emadvodza kusukela kulabaneminyaka lengema-20 budzala kuya etulu, njengobe Simakadze ayale Mosi.”

Nankha-ke ema-Israyeli laphuma eGibhithe:

5Titukulwane takaRubeni, litubulo la-Israyeli, lusendvo ngelusendvo kwaba ngemaHanoki labetalwa nguHanoki, nemaPhalu labetalwa nguPhalu, 6nemaHesroni labetalwa nguHesroni, nemaKhami, labetalwa nguKhami. 7Leto-ke bekutisendvo takaRubeni. Lababalwa babeti-43 730.

8Umsa waPhalu bekungu-Eliyabe. 9

26:9
Num. 16:1
Hla. 106:17
Emadvodzana a-Eliyabe bekuboNemuweli, naDathani, na-Abiramu. BoDathani na-Abiramu bebangulabaholi labavukela Mosi na-Aroni; bebangulabanye bebalandzeli baKhora nabavukela Simakadze. 10Umhlaba wakhamisa wabagwinya bonkhe naKhora, balandzeli bakhe labafa ngesikhatsi umlilo ubhubhisa emadvodza langema-250, baba luphawu lwesecwayiso. 11Noko intalelwane yaKhora ayizange ife iphele.

12Titukulwane takaSimeyoni lusendvo ngelusendvo kwaba ngemaNemuweli labetalwa nguNemuweli, nemaJamini labetalwa nguJamini, nemaJakhini labetalwa nguJakhini, 13nemaZera labetalwa nguZera, nemaShawula labetalwa nguShawula. 14Leto-ke bekutinsendvo takaSimeyoni. Lababalwa babeti-22 200.

15Titukulwane takaGadi lusendvo ngelusendvo kwaba ngemaSefoni labetalwa nguSefoni, nemaHagi labetalwa nguHagi, nemaShuni labetalwa nguShuni, 16nema-Ozni labetalwa ngu-Ozni, nema-Era labetalwa ngu-Era, 17nema-Arodi labetalwa ngu-Arodi, nema-Areli labetalwa ngu-Areli. 18Leto-ke bekutinsendvo takaGadi. Lababalwa babeti-40 500.

19

26:19
Gen. 38:7
46:12
Bo-Era na-Onani bekungemadvodzana aJuda, kodvwa afela eKhenani. 20Titukulwane takaJuda lusendvo ngelusendvo kwaba ngemaShela, labetalwa nguShela, nemaPheresi, labetalwa nguPheresi, nemaZera, labetalwa nguZera. 21Titukulwane takaPheresi lusendvo ngelusendvo kwaba ngemaHesroni labetalwa nguHesroni, nemaHamuli labetalwa nguHamuli. 22Leto-ke bekutinsendvo takaJuda. Lababalwa babeti-76 500.

23Titukulwane taka-Isakhari lusendvo ngelusendvo kwaba ngemaThola labetalwa nguThola, nemaPhuwa labetalwa nguPhuwa, 24nemaJashubi labetalwa nguJashubi, nemaShimroni labetalwa nguShimroni. 25Leto-ke bekutinsendvo taka-Isakhari. Lababalwa babeti-64 300.

26Titukulwane takaZebuloni lusendvo ngelusendvo kwaba ngemaSeredi labetalwa nguSeredi, nema-Eloni labetalwa ngu-Eloni, nemaJaleli labetalwa nguJaleli. 27Leto-ke bekutinsendvo takaZebuloni. Lababalwa babeti-60 500.

28Titukulwane takaJosefa lusendvo ngelusendvo kusukela kuboManase na-Efrayimu tatime kanje: 29

26:29
Josh. 17:1
Titukulwane takaManase lusendvo ngelusendvo kwaba ngemaMakhire labetalwa nguMakhire, Makhire kwakunguyise waGileyadi, emaGileyadi abetalwa nguGileyadi. 30Leti-ke bekutinsendvo takaGileyadi: ema-Iyezeri labetalwa ngu-Iyezeri, nemaHelekhi labetalwa nguHelekhi, 31nema-Asriyeli labetalwa ngu-Asriyeli, nemaShekhemu labetalwa nguShekhemu, 32nemaShemida labetalwa nguShemida, nemaHeferi labetalwa nguHeferi. 33
26:33
Num. 27:1
36:2
Josh. 17:3
Selofehadi, umsa waHeferi, abete emadvodzana, abenemantfombatana odvwana lekwakuboMahala, naNowa, naHogila, naMilkha, naThisa. 34Leto-ke bekutinsendvo takaManase. Lababalwa babeti-52 700.

35Titukulwane taka-Efrayimu lusendvo ngelusendvo kwaba ngemaShuthela labetalwa nguShuthela, nemaBekheri labetalwa nguBekheri, nemaThahani labetalwa nguThahani. 36Leti-ke bekutinsendvo takaShuthela: ema-Erani labetalwa ngu-Erani. 37Leto-ke bekutinsendvo taka-Efrayimu. Lababalwa babeti-32 500.

Leti-ke ngito titukulwane takaJosefa lusendvo ngelusendvo.

38Titukulwane takaBhenjamini lusendvo ngelusendvo kwaba ngemaBela labetalwa nguBela, nema-Ashbeli labetalwa ngu-Ashbeli, nema-Ahiramu labetalwa ngu-Ahiramu 39nemaShufamu labetalwa nguShufamu, nemaHufamu labetalwa nguHufamu. 40Titukulwane takaBela tekutalwa ngu-Adi naNamani kwaba nguleti: ema-Adi labetalwa ngu-Adi, nemaNamani labetalwa nguNamani. 41Leto-ke bekutinsendvo takaBhenjamini. Lababalwa babeti-45 600.

42Titukulwane takaDani lusendvo ngelusendvo kwaba ngemaShuhamu labetalwa nguShuhamu. Leti-ke bekutinsendvo takaDani. 43Bonkhe babengemaShuhamu. Lababalwa babeti-64 400.

44Titukulwane taka-Asheri lusendvo ngelusendvo kwaba ngemaJimna labetalwa nguJimna, nemaJishvi labetalwa nguJishvi, nemaBheriya labetalwa nguBheriya. 45Titukulwane takaBheriya lusendvo ngelusendvo kwaba ngemaHebere labetalwa nguHebere, nemaMalkhiyeli labetalwa nguMalkhiyeli. 46Asheri abenendvodzakati leyayinguSera. 47Leto-ke bekutinsendvo taka-Asheri. Lababalwa babeti-53 400.

48Titukulwane takaNaftali lusendvo ngelusendvo kwaba ngemaJasiyeli labetalwa nguJasiyeli, nemaGuni labetalwa nguGuni, 49nemaJeseri labetalwa nguJeseri, nemaShilemi labetalwa nguShilemi. 50Leto-ke bekutinsendvo takaNaftali. Lababalwa babeti-45 400.

51

26:51
Eks. 12:37
Num. 2:32
Asawonkhe emadvodza esive saka-Israyeli labalwa abeti-601 730.

52

26:52-56
Num. 34:13
Josh. 14:1-2
Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 53“Lelive litakwabiwa libe lifa labo, kuye ngebunyenti balawo mabito labhalisiwe. 54
26:54
Num. 33:4
Sive lesinebantfu labanyenti usabele lifa lelikhulu, sive lesinebantfu labambalwa usabele lifa lelincane. Nguleso naleso sive siyawukwabelwa lifa laso kuye ngebunyenti balawo mabito labhalwe phansi. 55Ucaphelisise kutsi lelive labiwa ngenkatho. Nguleso naleso sive siyawukwabelwa ngangekwemabito aboyisemkhulu ngekwebuve baso. 56Ngulelo nalelo lifa liyakwabiwa ngenkatho nalahlukaniselwa sive lesinyenti nalesincane.”

57

26:57
Eks. 6:16
Num. 3:17
Lawa-ke ngemaLevi labalwa ngetinsendvo tawo: emaGeshoni, labetalwa nguGeshoni, nemaKhohati labetalwa nguKhohati, nemaMerari labetalwa nguMerari. 58Naleti bekutinsendvo temaLevi: emaLibni, nemaHebroni, nemaMahali, nemaMushi, nemaKhora. Khohati abenguyisemkhulu wa-Amramu. 59
26:59
Eks. 6:20
Umka-Amramu bekunguJokhebedi, umtukulu waLevi lowatalelwa emndenini wemaLeviNome “Jokhebedi, indvodzakati yaLevi, leyatalelwa Levi” baseseGibhithe. Jokhebedi watalela Amramu bo-Aroni, naMosi kanye naMiriyamu, dzadzewabo. 60
26:60
Num. 3:2
Aroni abenguyise waboNadabi, na-Abihu, na-Eleyazare, na-Ithamari. 61
26:61
Lev. 10:1-2
16:1
Num. 3:4
1 Khr. 24:2
BoNadabi naAbihu ngulaba labafa ngesikhatsi banikela ngemlilo longengcwele. 62Onkhe emaLevi lamadvuna kusukela kulabenenyanga budzala kuya etulu abeti-23 000. Wona akazange abalwe kanye nema-Israyeli lamanye, ngobe wona akemukeliswanga sabelo selive.

63Tonkhe letinsendvo tabalwa nguMosi na-Eleyazare, umphristi, ngesikhatsi kubalwa ema-Israyeli ematsafeni akaMowabi, ngesheya kweJordane, malunga neJerikho. 64

26:64
Num. 1:18
Kwabate ngisho yinye indvodza leyabalwa kulawa lababalwe nguMosi na-Aroni umphristi elubalweni lwekucala lolwalwentiwe eHlane laseSinayi. 65
26:65
Num. 14:26-35
32:10
1 Khor. 10:5
Kungobe Simakadze abetjele ema-Israyeli kutsi nakanjani atawufela ehlane, ngako kwabate nome munye lowasala ngaphandle kwaboKhalebi, umsa waJefune, naJoshuwa, umsa waNuni.

27

Emadvodzakati aSelofehadi

271

27:1
Num. 26:33
36:2
Josh. 17:3
Emadvodzakati aSelofehadi, umsa waHeferi, umsa waGileyadi, umsa waMakhire, umsa waManase, abewelusendvo lwakaManase, umsa waJosefa. Emabito alamadvodzakati bekuboMahala, naNowa, naHogila, naMilkha, naThisa. Asondzela 2ekungeneni kwelithende lekuhlangana ema embikwaMosi, na-Eleyazare, umphristi, nebaholi besive sonkhe, atsi: 3
27:3
Num. 16:31
“Babe wetfu wafela ehlane. Abengesiye lomunye webalandzeli baKhora, labadudana ngekuhlubuka Simakadze; wafela sono sakhe, washiya kute emadvodzana. 4Pho, kwentiwa yini libito lababe lingaveli elusendvweni ngobe abete indvodzana? Sinikeni sabelo emkhatsini wetihlobo tababe.”

5Ngako Mosi wayitsatsa lendzaba yawo wayimikisa kuSimakadze. 6Simakadze watsi kuye: 7

27:7
Num. 36:2
“Kuliciniso loku lokushiwo ngemadvodzakati aSelofehadi. Kufanele uwanike sabelo sawo etihlotjeni teyise, aniketwe lifa leyise. 8Tjela ema-Israyeli utsi: ‘Nangabe indvodza ifa, ishiye kute indvodzana, imphahla nelifa layo alendluliselwe endvodzakatini yayo. 9Nangabe ite ngisho nendvodzakati, lifa layo linikeni banakabo. 10Nangabe ite banakabo, lifa layo linikeni bomnakaboyise. 11Nangabe uyise abete banakabo, lifa linikeni sihlobo lesisedvutane elusendvweni lwayo kutsi litewuba laso. Loku kufanele kube ngumtsetfo wema-Israyeli, njengobe Simakadze ayala Mosi.’ ”

Joshuwa ukhetfwa kutsi atsatse umsebenti waMosi

(Dut. 31:1-8)

12

27:12-14
Dut. 3:23-27
32:48-52
27:12
Dut. 32:48
Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Yenyukela eNtsabeni i-Abarimu utewubuka lelive lengiliphe ema-Israyeli. 13
27:13
Num. 20:12,24
Utawutsi ungalibona nawe bese uya kubakini, njengemnakenu Aroni, 14ngobe ngesikhatsi bantfu bangihlubuka ngasemantini eHlane laseSini, nani nobabili nangihlubuka lapho nangete nawulalela umyalo wami, ngekunganginiki kwenu ludvumo lwekungingcwelisa embikwabo kulawo manti.” Lawo bekungemanti aseMeribha, eKhadeshi, eHlane laseSini.

15Mosi wakhuluma kuSimakadze, watsi: 16“Shangatsi Simakadze, Nkulunkulu wemimoya yebantfu bonkhe, angabeka lenye indvodza ibe ngumholi emkhatsini walesive, 17

27:17
1 Khos. 22:17
Hez. 34:5
Zak. 10:2
Mat. 9:36
Mak. 6:34
iphume ingene embikwaso, isihole ngekusikhipha nekusingenisa, kuze sive saSimakadze singafani netimvu letingenamelusi.”

18

27:18
Eks. 24:13
Ngako-ke Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Tsatsa Joshuwa, umsa waNuni, indvodza lenaMoya, umbeke sandla. 19Mmise embikwa-Eleyazare, umphristi, nesive sonkhe, umbeke embikwaso. 20Mnike lamanye emagunya nemandla akho, kuze sive sonkhe sema-Israyeli sitawumlalela simhloniphe. 21
27:21
Eks. 28:30
1 Sam. 14:41
28:6
Utakuma embikwa-Eleyazare, umphristi, lotamtsatsela tincumo latitfole nge-Urimu kuSimakadze. Ngekukhuluma kwakhe yena nesive sonkhe sema-Israyeli bayawuphuma baphindze bangene njengekuyala kwakhe.” 22Mosi wenta njengobe abeyalwe nguSimakadze. Watsatsa Joshuwa, wammisa embikwa-Eleyazare, umphristi, kanye nesive sonkhe. 23
27:23
Dut. 31:23
Wabeka tandla takhe etikwakhe, wamnika sikhundla, njengobe Simakadze abeyale Mosi.

28

Iminikelo yemalanga onkhe

(Eks. 29:38-46)

281Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 2“Yala sive sema-Israyeli utsi: ‘Caphelani kutsi niletse kimi ngesikhatsi lesimisiwe kudla lokungumnikelo wami lowentiwa ngemlilo, kube liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kimi.’ 3

28:3
Eks. 29:38
Shano kubo utsi: ‘Lona ngumnikelo lowentiwa ngemlilo leniyakuwetfula kuSimakadze: emazinyane lamabili lanemnyaka munye budzala langenasiyela, kube ngumnikelo loshiswa onkhe emalanga. 4Niyawunikela linye lizinyane ekuseni, leli lelinye nilinikele nakushona lilanga, 5libe nemnikelo walokutinhlavu lokuyikhilogremu yinye yafulaha wakolo lobhicwe nemafutsa emncumo langaba yilitha yinye. 6Lona ngumnikelo loshiswa onkhe emalanga, lowamiswa entsabeni yaseSinayi kube liphunga lelinuka lusi lolumnandzi, umnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze. 7Uyawuhambisana nemnikelo wesinatfo lesingaba yilitha yinye ngelizinyane linye. Kuyawutselwa kuSimakadze umnikelo wesinatfo lesinemandla endzaweni lengcwele. 8Niyawunikela leli lelinye lizinyane nakushona lilanga kanye nemnikelo walokutinhlavu nemnikelo wesinatfo lofanana newasekuseni. Lowo-ke ngumnikelo lowentiwa ngemlilo, kube liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze.’ ”

Umnikelo weliSabatha

9“ ‘Ngelilanga leliSabatha yentani umnikelo ngemazinyane lamabili lanemnyaka munye langenasiyela, niwanikele kanye nemnikelo wawo wesinatfo nemnikelo walokutinhlavu longemalitha langaba mane nencenye yafulaha lobhicwe nemafutsa. 10Lowo-ke kuyawuba ngumnikelo wekushiswa wemaSabatha onkhe ngetulu kwalona loshiswa onkhe emalanga kanye nemnikelo wawo wesinatfo.’ ”

Umnikelo welilanga lekucala enyangeni

11“ ‘Ngelilanga lekucala enyangeni niyakwetfula kuSimakadze umnikelo wekushiswa wetinkunzana letimbili, nesihhanca sinye, nemazinyane lamadvuna etimvu lasikhombisa, lanemnyaka munye budzala, nalangenasiyela. 12Inkunzana iyinye iyawuba nemnikelo walokutinhlavu longemalitha langaba sitfupha nencenye afulaha lobhicwe nemafutsa; nalesihhanca sibe nemnikelo walokutinhlavu longemalitha langaba mane nencenye yafulaha lobhicwe nemafutsa, 13lizinyane lemvu lilinye libe nemnikelo walokutinhlavu longaba yikhilogremu yafulaha lobhicwe nemafutsa. Lowo-ke ngumnikelo wekushiswa, kube liphunga lelinuka lusi lolumnandzi, umnikelo lowentiwa ngemlilo kuSimakadze. 14Inkunzana iyinye iyawuba nemnikelo wesinatfo lesingemalitha langaba mabili eliwayini, nesihhanca sibe neliwayini lelingaba yilitha nencenye; lizinyane lilinye liyawuhambisana neliwayini lelingaba yilitha. Lona-ke ngumnikelo wekushiswa lekufanele wentiwe njalo ekwetfwaseni kwenyanga. 15Ngetulu kwemnikelo wekushiswa lovamile lohambisana nemnikelo wesinatfo, imbuti yinye lendvuna kufanele inikelwe kuSimakadze ibe ngumnikelo wesono.’ ”

Iminikelo ngeMkhosi weSinkhwa Lesingenambiliso

(Lev. 23:5-14)

16

28:16
Eks. 12:1-13,18
23:15
Lev. 23:5
Dut. 16:1-2
“ ‘Ngelilanga leli-14 lenyanga yekucala kuyawuba liPhasika laSimakadze. 17
28:17-25
Eks. 12:14-20
23:15
34:18
Dut. 16:3-8
Ngelilanga leli-15 kulenyanga kufanele kube nesibhimbi. Niyawudla sinkhwa lesingenambiliso emalanga lasikhombisa. 18Ngelilanga lekucala niyawuba nemhlangano longcwele ningatsintsi lutfo lolungumsebenti. 19Niyakwetfula kuSimakadze umnikelo lowentiwa ngemlilo, umnikelo wekushiswa wetinkunzana letimbili, nesihhanca sinye, nemazinyane lamadvuna etimvu lasikhombisa lanemnyaka munye budzala, onkhe abe ngulangenasiyela. 20Inkunzana niyawuyilungisa kanye nemnikelo walokutinhlavu longemalitha langaba sitfupha nencenye yafulaha lobhicwe nemafutsa; lesihhanca sibe nemalitha langaba mane nencenye; 21lilinye lizinyane kulawa lasikhombisa kube ngemalitha langaba mabili. 22Niyakwengeta nangembuti yinye lendvuna kube ngumnikelo wesono lotanentela inhlawulo yekubuyisana kuSimakadze. 23Loko nikwente ngetulu kwaleminikelo yekushiswa leyentiwa njalo nje ekuseni. 24Ngaleyo ndlela niyakwenta umnikelo wekudla lowentiwa ngemlilo onkhe emalanga, kuze kuphelele lamalanga lasikhombisa, kube liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze. Uyakwengetelwa ngetulu kwalomnikelo wekushiswa lowentiwa onkhe emalanga kanye nemnikelo wawo wesinatfo. 25Ngelilanga lesikhombisa niyawuba nemhlangano longcwele ningatsintsi lutfo lolungumsebenti.’ ”

Umnikelo weMkhosi Wekuvuna

(Lev. 23:15-22)

26

28:26-31
Eks. 23:16
34:22
Dut. 16:9-12
“ ‘Ngelilanga letitselo tekucala ekuvuneni, ngeMkhosi Wekuvuna,“ngeMkhosi Wekuvuna” nome “ngeMkhosi Wemaviki” nanetfula kuSimakadze umnikelo walokutinhlavu letinsha, niyawuba nemhlangano longcwele ningatsintsi lutfo lolungumsebenti. 27Niyakwetfula umnikelo wekushiswa wetinkunzana letimbili, nesihhanca sinye, nemazinyane lamadvuna etimvu lasikhombisa lanemnyaka munye budzala, kube liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze. 28Inkunzana iyinye kufanele ibe nemnikelo walokutinhlavu longemalitha langaba sitfupha nencenye afulaha lobhicwe nemafutsa; lesihhanca sibe nemalitha langaba mane nencenye, 29lilinye lizinyane kulawa lasikhombisa kufanele libe nemalitha langaba mabili. 30Niyakwengeta nangembuti yinye lendvuna lekunguyona iyawunentela inhlawulo yekubuyisana kuSimakadze. 31Leyo-ke niyawuyenta kanye neminikelo yayo yesinatfo, ngetulu kwalena leshiswa onkhe emalanga neminikelo yayo yalokutinhlavu. Nicaphelisise kutsi letifuyo atinasiyela ngempela yini.’ ”