Siswati 1996 (SWA96)
24

241

24:1
Num. 23:3,5
Ngaleso sikhatsi Bhalamu bese ati kahle kutsi kuyamjabulisa Simakadze nakabusisa lesive sema-Israyeli, ngako akazange aphindze afune letinye tibonakaliso njengakucala, kodvwa wesuka wabheka ngasehlane. 2Bhalamu watsi uyabuka wabona ema-Israyeli emisile, sive ngesive, Moya waNkulunkulu wehlela etikwakhe, 3walayetela watsi:

“Umlayeto waBhalamu, umsa waBheyori,

umlayeto walowo lonemehlo

labona kahle konkhe.

4Umlayeto walowo lova emavi aNkulunkulu,

lowo lobona umbono waSomandla,

lowo lokhotsamako, lonemehlo lavulekile.

5Maye mahle emathende akho, sive sakaJakobe,

emakhaya lapho uhlala khona, Israyeli!

6“Njengemifula lenemanti,

nanjengetivandze letiseceleni kwemfula;

nanjengenhlaba lehlanyelwe nguSimakadze,

nanjengemisedari ngasemantini emfula,

7

24:7
1 Sam. 15:8
Isa. 58:11
emanti atawugeleta asuka etimbiteni takhe,

nenhlanyelo yakhe itfole emanti lamanyenti.

“Inkhosi yabo iyawuba yinkhulu kuna-Agagi,

nembuso wabo uyawuphakanyiswa.

8

24:8
Num. 23:22
Nkulunkulu wabakhipha eveni laseGibhithe,

unjengenyatsi lenemandla kubo.

Bayakudla tive letititsa tabo,

bephule ematsambo ato abe timvutfu,

bagwaze leto tive ngetikhali.

9

24:9
Gen. 12:3
49:9
Njengelibhubesi bayahoshoba bacambalale phansi,

yebo, nanjengelibhubesi lelisikati,

ngubani nje longacala abavuse?

“Ababusiswe labo labakubusisako,

bacalekiswe labo labakucalekisako!”

10Lulaka lwaBhalaki lwamvutsela kamatima Bhalamu, washaya tandla takhe, watsi kuye: “Ngikulandzele kutsi utewucalekisa titsa tami, kodvwa wena sewutibusise kwaze kwaba katsatfu. 11Nyamalala nyalo ubuyele ekhaya lakho; bengitsi ngitakubonga ngesibongo lesihle, kodvwa Simakadze ukwalele kutsi utfole lesibongo.”

12Bhalamu watsi kuBhalaki: “Angititjelanga yini letigijimi lewawutitfumele kimi, ngatsi kuto: 13

24:13
Num. 22:18,38
‘Ngisho nome ngabe Bhalaki anganginika sigodlo sakhe sigcwele isiliva negolide, bengingeke ngitentele lutfo lolusuka kimi, lokuhle nome lokubi, lokuphambene nemyalo waSimakadze. Ngitakusho kuphela loko lokushiwo nguSimakadze.’ ”

Umlayeto wekugcina waBhalamu

14“Sengiyancandzeka ngibuyela eveni lakitsi, kodvwa kota lapha ngikutjele kutsi yini letakwentiwa ngulesive kulesive sakho kulamalanga letako.”

15Walayetela, watsi:

“Umlayeto waBhalamu, umsa waBheyori,

umlayeto walowo lonemehlo

labona kahle konkhe.

16Umlayeto walowo lova emavi aNkulunkulu,

lowo lonelwati loluvela kuLosetikwako Konkhe,

lowo lobona umbono waSomandla,

lowo lokhotsamako, lonemehlo lavulekile.

17

24:17
2 Sam. 8:2
Jer. 48:45
“Ngiyambona, noko, hhayi nyalo;

ngibuke kuye, noko, akekho edvute.

Inkhanyeti iyawuvela kuJakobe,

intfonga yebukhosi iyawumila ka-Israyeli,

uyawupitjita tinhloko tesive sakaMowabi,

tinkhakhayi tawo onkhe emadvodza akaShethi.Lelivesi alicondzakali kahle. Lamanye emahumusho atsi “bonkhe labahhongako” nome “bonkhe labatiphakamisako”

18Edomu uyawuncotjwa;

Seyiri, sitsa sakhe, naye uyawuncotjwa,

kodvwa Israyeli uyawukhula abe nemandla.

19Umbusi uyawuvela kuJakobe

abhubhise bonkhe lababesele

nakuhlaselwa lelo dolobha.”

20

24:20
Eks. 17:8
1 Sam. 15:17
Bhalamu wabona Amaleki, wase ubeka umlayeto wakhe, watsi:

“Amaleki waba wekucala etiveni tonkhe,

kodvwa, noko ekugcineni uyawubhubha.”

21Waphindza wabona emaKheni, wase ubeka umlayeto wakhe utsi:

“Emakhaya akho avikelekile,

sidleke sakho sakhelwe edvwaleni.

22Noko nine maKheni niyawubhujiswa

ngesikhatsi nitfunjwa ngu-Ashuri.”

23Walayetela futsi watsi:

“Awu! Ngubani nje longaphila,

Simakadze nase acala kwenta loku?

24Imikhumbi iyawuchamuka

elusentseni lwelwandle eKhithimu,

imncobe Ashuri na-Ebheri,

noko, naye uyawubhujiswa.”

25Bhalamu wesuka wancandzeka wabuyela eveni lakubo, naBhalaki watsatsa yakhe indlela.