Siswati 1996 (SWA96)
22

Bhalaki ulandza Bhalamu

221Sive sema-Israyeli sesuka lapho sacondza ematsafeni akaMowabi, sefike semisa emathende ngesheya kwemfula iJordane malungana neJerikho.SiHebheru sitsi “eJordane yaseJerikho”. Kungenteka kutsi kwakulibito lemfula iJordane

2Watsi kube Bhalaki, umsa waSiphori, abone konkhe lekwase kwentiwe sive sema-Israyeli esiveni sema-Amori, 3Mowabi watfutfumela ngenca yebunyenti bawo. Yebo, Mowabi watfutfumela ngenca yema-Israyeli. 4BakaMowabi bakhuluma nebaholi bakaMidiyani, batsi: “Lesicumbi sebantfu sitawudla konkhe lesinako, njengenkhomo idla luhlata lwesiganga.”

Ngako Bhalaki, umsa waSiphori, labeyinkhosi yakaMowabi ngaleso sikhatsi, 5

22:5
Num. 31:8
Josh. 24:9
Mik. 6:5
2 Phet. 2:15-16
Juda 11
watfumela tigijimi kutsi tiyewumbitela Bhalamu, umsa waBheyori, labesePhethori ngasemfuleni iYufrathe, eveni laka-Amawu;“Amawu” nome “sive” tafike tatsi kuye: “Kunesive lesaphuma eGibhithe lesesigcwele umhlaba wonkhe, manje sesize semisa nalapha eceleni kwelive lami. 6Manje kota utengicalekisela lesive, ngobe sinemandla kakhulu kunami; kumbe ngingakhona kusehlula ngisikhiphe lapha eveni lami. Ngiyati kutsi lababusiswa nguwe bayabusiseka, nalabo labacalekiswa nguwe bayacalekiseka.”

7

22:7
2 Phet. 2:15
Juda 11
Ngako-ke baholi bakaMowabi nebakaMidiyani besuka bahamba baphatsa imali yekuphengula. Batsi nabefika kuBhalamu, bafike bamtjela loko bebakutfunywe nguBhalaki. 8Bhalamu wabaphendvula watsi: “Lalani lapha kulobusuku, kusasa ngitanibuyela nemphendvulo levela kuSimakadze.” Ngako labaholi bakaMowabi balala kaBhalamu.

9Nkulunkulu wefika wabuta Bhalamu, watsi: “Ngakabani lamadvodza lalele lapha kakho?”

10Bhalamu waphendvula Nkulunkulu, watsi: “Bhalaki, umsa waSiphori, inkhosi yakaMowabi, utfumele kimi umbiko lotsi: 11‘Kunesive lesaphuma kulela laseGibhithe lesigcwele umhlaba wonkhe. Ngako wota utengicalekisela sona, kumbe ngingakhona kusehlula ngisicoshe kulelive lami.’ ”

12Kodvwa Nkulunkulu wakhuluma kuBhalamu, watsi: “Ungacali uhambe nawo. Ungasibeki sicalekiso kuleso sive leso, ngobe sabusiswa.”

13Ngakusasa ekuseni Bhalamu wavuka watjela labaholi lababetfunywe nguBhalaki, watsi: “Hambani nibuyele eveni lakini, Simakadze walile kutsi ngihambe nani.” 14Ngako labaholi bakaMowabi babuyela kuBhalaki, bafike bamtjela batsi: “Bhalamu walile kuta natsi.”

15Waphindza Bhalaki watfumela labanye baholi lababemcoka, baba banyenti kakhulu kunalaba bekucala. 16Befika kuBhalamu batsi: “Bhalaki, umsa waSiphori, utsi: ‘Akubete lutfo lolukuvimbelako kutsi ute kimi, 17ngobe ngiyakukukhokhela kahle kakhulu nome ungangibitani; kota ungicalekisele lesive.’ ”

18

22:18
Num. 24:13
Kodvwa Bhalamu wabaphendvula, watsi: “Ngisho nome Bhalaki abenganginika sigodlo sakhe sigcwele isiliva negolide, ngingeke sengente lutfo lolukhulu nome loluncane loluphambene nemyalo waSimakadze Nkulunkulu wami. 19Hlalani nani kulobusuku njengalaba bakucala, ngize ngati kutsi yini lenye Simakadze latangitjela yona.”

20Ngalobo busuku Nkulunkulu wefika kuBhalamu, watsi: “Njengobe lamadvodza akulandzile, hamba nawo, kuphela wente loko lengikutjela kona.” 21Bhalamu wavuka ekuseni wabophela imbongolo yakhe, wahamba nalabaholi bakaMowabi.

Bhalamu nembongolo yakhe

22Simakadze wamtfukutselela kakhulu nasahamba, ingilosi yaSimakadze yammela endleleni imvimbela. Bhalamu abegibele imbongolo yakhe, ahamba netinceku takhe letimbili. 23Imbongolo yatsi kube ibone lengilosi ime endleleni, yelule inkemba yayo iyiphetse ngesandla, yaphambuka endleleni yacondza esigangeni. Bhalamu wayishaya, ayibuyisela endleleni.

24Ingilosi yaSimakadze yachubeka yayakuma emngcingweni wendlela leyayijuba emkhatsini wetivini letimbili, kume tibondza emaceleni ngala nangala. 25Imbongolo yatsi kube ibone ingilosi yaSimakadze, yagudla lubondza yahhudla umbala waBhalamu kulolubondza. Bhalamu waphindza wayishaya futsi.

26Ingilosi yaSimakadze yaphindza yachubekela ngembidlana, yefika yema emngcengcemaneni wendlela, lapho bekute khona ngisho nendzawana nje yekujikela ngesekudla nome ngesancele. 27Imbongolo yatsi kube ibone lengilosi yaSimakadze, yalala phansi, Bhalamu asetulu kuyo; watfukutsela wabila, wayishaya ngalendvuku yakhe. 28Simakadze wase uvula umlomo walembongolo, yakhuluma kuBhalamu yatsi: “Kodvwa ngenteni kuwe kutsi ungaze ungishaye kuze kube katsatfu?”

29Bhalamu wayiphendvula watsi: “Ungente silima! Kube bengiphetse inkemba esandleni sami, ngabe ngiyakubulala khona nyalo.”

30Imbongolo yaphendvula Bhalamu, yatsi: “Angisiyo yini imbongolo yakho lohlala ngekuyigibela njalo nje, kuze kube ngulamuhla? Ngake ngakwenta yini loku kuwe?” Bhalamu watsi: “Cha.”

31Simakadze wase uvula emehlo eBhalamu, wayibona lengilosi yaSimakadze ime endleleni yelule inkemba yayo. Ngako watitfoba, wawa phansi ngebuso. 32Ingilosi yaSimakadze yambuta yatsi: “Uyishayeleni lembongolo yakho kuze kube katsatfu? Ngite lapha kutewuncandza wena, ngobe lendlela yakho inengoti embikwami.NgesiHebheru akucondzakali 33Lembongolo beyibona mine ingibalekele kulamahlandla lamatsatfu. Kube beyingangibalekeli, ngabe wena sengikubulele nyalo, kodvwa yona bengitayishiya iphila.”

34Bhalamu wakhuluma kulengilosi yaSimakadze, watsi: “Ngonile, bengingaboni kutsi ume endleleni kutewuncandza mine. Nangabe-ke akukujabulisi lokuhamba kwami, ngitawuncandzeka.”

35Ingilosi yaSimakadze yakhuluma kuBhalamu, yatsi: “Hamba nalamadvodza, kodvwa ukhulume kuphela loko lengitakutjela kona.” Ngako Bhalamu wahamba nalabaholi bakaBhalaki.

Bhalaki wemukela Bhalamu

36Watsi kube eve Bhalaki kutsi Bhalamu sewuyeta, waphuma wayawumhlangabeta edolobheni lakaMowabi lelise-Anoni, lekungumnyele lokhashane kakhulu welive lakhe. 37Bhalaki wakhuluma naBhalamu, watsi: “Angikatfumeli yini tigijimi kuwe kutsi tikulandze masinyane? Awuketi ngani kimi? Bewucabanga kutsi anginalutfo yini lwekukukhokhela?”

38Bhalamu waphendvula watsi: “Sengikhona, kepha nginawo yini mine emandla ekukhuluma lutfo ngaphandle kwaloko lengikutjelwa nguNkulunkulu?” 39Ngako Bhalamu wahamba naBhalaki, baya eKhiriyathi Husothi. 40Bhalaki wenta umhlatjelo ngetinkhomo netimvu, lenye inyama wayinika Bhalamu nalabaholi lababehamba naye.

Umlayeto wekucala waBhalamu

41Ngakusasa ekuseni Bhalaki watsatsa Bhalamu, benyukela etulu eBhamothi Bhali, lapho afike wabona kahle incenye yalesive.

23

231Bhalamu wakhuluma kuBhalaki, watsi: “Ngakhele emalati lasikhombisa, ungilungiselele tinkunzi letisikhombisa netihhanca letisikhombisa.” 2Bhalaki wakwenta konkhe loko lekwakufunwe nguBhalamu, bobabili base banikela ngenkunzi nesihhanca kulelo nakulelo lilati.

3Bhalamu wakhuluma kuBhalaki, watsi: “Mani lapha eceleni kwemnikelo wakho, mine ngisaphambuka; ngisafuna kuhlola kutsi Simakadze utawuhlangabetana yini nami. Loko langembulela kona nawe ngitakwatisa.” Asakushito loko, wase ukhuphukela egcumeni lelingenatihlahla.

4Nkulunkulu wahlangabetana naye, naBhalamu watsi kuye: “Sengilungise emalati lasikhombisa, etikwalelo nalelo lati nginikele ngenkunzi nesihhanca.”

5Simakadze wabeka emavi emlonyeni waBhalamu, watsi: “Ncandzeka uye kuBhalaki, ufike umtjele lelivi.” 6Ngako-ke wancandzeka wamkhandza aseme eceleni kwemnikelo wakhe kanye nebaholi bakaMowabi.

7

23:7
Dut. 23:4
Bhalamu wakhuluma umlayeto wakhe, watsi:

“Bhalaki wangisusa e-Aramu,

inkhosi yakaMowabi,

etintsabeni letingasemphumalanga,

watsi: ‘Kota utengicalekisela Jakobe,

ungijivazele Israyeli.’

8Ngingabacalekisa kanjani

labo labangakacalekiswa nguNkulunkulu?

Ngingabajivaza kanjani

labo labangakajivazwa nguSimakadze?

9Ngiyababona loku ngilapha

esicongweni sentsaba lesilidvwala.

Yebo, ngiyababona loku ngilapha

etulu ekuphakameni, ngibasinga umkhanya.

Ngababona basive lesitihlalela sodvwa,

sitehlukanise naletinye tive.

10

23:10
Gen. 13:16
28:14
Ngubani longabala lutfuli lwaJakobe,

nome abale incenye yesive saka-Israyeli?

Angimane ngife kufa kwalolungile,

shangatsi nesiphetfo sami

singaba njengesabo.”

11Bhalaki wakhuluma kuBhalamu, watsi: “Yini lena lese uyente kimi? Ngikuletse lapha kutsi utewucalekisa letitsa tami, kodvwa kute lokwentile; esikhundleni saloko utibusisile.”

12Bhalamu waphendvula watsi: “Kantsi akukafaneli yini ngikhulume loko lokubekwe nguSimakadze emlonyeni wami?”

Umlayeto wesibili waBhalamu

13Bhalaki wakhuluma kuye, watsi: “Kota la sihambe nawe siye kulenye indzawo, khona utawubabona; noko utawubona incenye yabo, hhayi bonkhe. Utawube sewungicalekisela bona.” 14Ngako wamtsatsa wahamba naye baya etsafeni laseSofimu, etulu esicongweni sentsaba iPhisga, wefika lapho wakha emalati lasikhombisa, wanikela ngenkunzi nangesihhanca etikwalelo nalelo lati.

15Bhalamu wakhuluma kuBhalaki, watsi: “Mani lapha eceleni kwemnikelo wakho, mine ngisetawuhlangana naSimakadze lapha.”

16Simakadze wahlangana naBhalamu, wamtjela emavi lekufanele awakhulume, watsi: “Ncandzeka, uye kuBhalaki uyewumtjela lelivi.” 17Ngako-ke wancandzeka waya kuye, wamkhandza eceleni kwemnikelo wakhe, eme nebaholi bakaMowabi. Bhalaki wambuta watsi: “Utsiteni Simakadze?” 18Bhalamu wakhuluma umlayeto wakhe, watsi:

“Sukuma, Bhalaki, ulalele,

ngive kahle wena, msa waSiphori.

19

23:19
1 Sam. 15:29
Thit. 1:2
Nkulunkulu akasiye umuntfu

kutsi angacala emanga,

futsi akasiyo indvodzana yemuntfu

legucukako engcondvweni yayo.

Uyakhuluma yini angabe asenta?

Uyetsembisa yini

angabe asasifeza setsembiso sakhe?

20Nginikwe umyalo wekutsi ngibusise,

yena sewubusisile,

mine ngingabe ngisakugucula loko.

21“Kute emashwa latakwehlela Jakobe,

Israyeli angeke abe nelusizi.

Simakadze Nkulunkulu wabo, unabo;

kumenyetwa nekudvunyiswa kweNkhosi

kusemkhatsini wabo.

22

23:22
Num. 24:8
Dut. 33:17
Gen. 49:9
Num. 24:9
Nkulunkulu lowabakhipha eGibhithe,

ubalwela ngemandla lanjengewenyatsi.

23Kute longaloya Jakobe,

kute longaphengula Israyeli;

kuyawukhulunywa ngaJakobe

nanga-Israyeli kutsiwe:

‘Bukani lokwentiwe nguNkulunkulu!’

24Lesive sivuka njengelibhubesi lelisikati,

siphakame njengenkunzi yelibhubesi,

lelingaphumuli lingakayidli layicedza

inyamatane leliyibambile,

linatse nengati

yaleto tinyamatane lelitibulele.”

25Bhalaki wakhuluma kuBhalamu, watsi: “Njengobe awukabacalekisi, lokungenani ungababusisi.”

26Bhalamu waphendvula, watsi: “Angikakutjeli yini kutsi kufanele ngikhulume loko lengikutjelwa nguSimakadze?”

Umlayeto wesitsatfu waBhalamu

27Bhalaki wakhuluma kuBhalamu, watsi: “Kota, sihambe nawe, siye kulenye indzawo, mhlawumbe kungahle kumjabulise Nkulunkulu, akuvumele kutsi ungicalekisele lesive ukuleyo ndzawo.” 28Bhalaki watsatsa Bhalamu, bobabili benyukela esicongweni sentsaba iPheyori leyengamele lihlane.

29Bhalamu wakhuluma watsi: “Ngakhele emalati lasikhombisa lapha, ungilungisele tinkunzi letisikhombisa netihhanca letisikhombisa.” 30Bhalaki wenta njengekusho kwaBhalamu, wanikela inkunzi nesihhanca kulelo nakulelo lilati.

24

241

24:1
Num. 23:3,5
Ngaleso sikhatsi Bhalamu bese ati kahle kutsi kuyamjabulisa Simakadze nakabusisa lesive sema-Israyeli, ngako akazange aphindze afune letinye tibonakaliso njengakucala, kodvwa wesuka wabheka ngasehlane. 2Bhalamu watsi uyabuka wabona ema-Israyeli emisile, sive ngesive, Moya waNkulunkulu wehlela etikwakhe, 3walayetela watsi:

“Umlayeto waBhalamu, umsa waBheyori,

umlayeto walowo lonemehlo

labona kahle konkhe.

4Umlayeto walowo lova emavi aNkulunkulu,

lowo lobona umbono waSomandla,

lowo lokhotsamako, lonemehlo lavulekile.

5Maye mahle emathende akho, sive sakaJakobe,

emakhaya lapho uhlala khona, Israyeli!

6“Njengemifula lenemanti,

nanjengetivandze letiseceleni kwemfula;

nanjengenhlaba lehlanyelwe nguSimakadze,

nanjengemisedari ngasemantini emfula,

7

24:7
1 Sam. 15:8
Isa. 58:11
emanti atawugeleta asuka etimbiteni takhe,

nenhlanyelo yakhe itfole emanti lamanyenti.

“Inkhosi yabo iyawuba yinkhulu kuna-Agagi,

nembuso wabo uyawuphakanyiswa.

8

24:8
Num. 23:22
Nkulunkulu wabakhipha eveni laseGibhithe,

unjengenyatsi lenemandla kubo.

Bayakudla tive letititsa tabo,

bephule ematsambo ato abe timvutfu,

bagwaze leto tive ngetikhali.

9

24:9
Gen. 12:3
49:9
Njengelibhubesi bayahoshoba bacambalale phansi,

yebo, nanjengelibhubesi lelisikati,

ngubani nje longacala abavuse?

“Ababusiswe labo labakubusisako,

bacalekiswe labo labakucalekisako!”

10Lulaka lwaBhalaki lwamvutsela kamatima Bhalamu, washaya tandla takhe, watsi kuye: “Ngikulandzele kutsi utewucalekisa titsa tami, kodvwa wena sewutibusise kwaze kwaba katsatfu. 11Nyamalala nyalo ubuyele ekhaya lakho; bengitsi ngitakubonga ngesibongo lesihle, kodvwa Simakadze ukwalele kutsi utfole lesibongo.”

12Bhalamu watsi kuBhalaki: “Angititjelanga yini letigijimi lewawutitfumele kimi, ngatsi kuto: 13

24:13
Num. 22:18,38
‘Ngisho nome ngabe Bhalaki anganginika sigodlo sakhe sigcwele isiliva negolide, bengingeke ngitentele lutfo lolusuka kimi, lokuhle nome lokubi, lokuphambene nemyalo waSimakadze. Ngitakusho kuphela loko lokushiwo nguSimakadze.’ ”

Umlayeto wekugcina waBhalamu

14“Sengiyancandzeka ngibuyela eveni lakitsi, kodvwa kota lapha ngikutjele kutsi yini letakwentiwa ngulesive kulesive sakho kulamalanga letako.”

15Walayetela, watsi:

“Umlayeto waBhalamu, umsa waBheyori,

umlayeto walowo lonemehlo

labona kahle konkhe.

16Umlayeto walowo lova emavi aNkulunkulu,

lowo lonelwati loluvela kuLosetikwako Konkhe,

lowo lobona umbono waSomandla,

lowo lokhotsamako, lonemehlo lavulekile.

17

24:17
2 Sam. 8:2
Jer. 48:45
“Ngiyambona, noko, hhayi nyalo;

ngibuke kuye, noko, akekho edvute.

Inkhanyeti iyawuvela kuJakobe,

intfonga yebukhosi iyawumila ka-Israyeli,

uyawupitjita tinhloko tesive sakaMowabi,

tinkhakhayi tawo onkhe emadvodza akaShethi.Lelivesi alicondzakali kahle. Lamanye emahumusho atsi “bonkhe labahhongako” nome “bonkhe labatiphakamisako”

18Edomu uyawuncotjwa;

Seyiri, sitsa sakhe, naye uyawuncotjwa,

kodvwa Israyeli uyawukhula abe nemandla.

19Umbusi uyawuvela kuJakobe

abhubhise bonkhe lababesele

nakuhlaselwa lelo dolobha.”

20

24:20
Eks. 17:8
1 Sam. 15:17
Bhalamu wabona Amaleki, wase ubeka umlayeto wakhe, watsi:

“Amaleki waba wekucala etiveni tonkhe,

kodvwa, noko ekugcineni uyawubhubha.”

21Waphindza wabona emaKheni, wase ubeka umlayeto wakhe utsi:

“Emakhaya akho avikelekile,

sidleke sakho sakhelwe edvwaleni.

22Noko nine maKheni niyawubhujiswa

ngesikhatsi nitfunjwa ngu-Ashuri.”

23Walayetela futsi watsi:

“Awu! Ngubani nje longaphila,

Simakadze nase acala kwenta loku?

24Imikhumbi iyawuchamuka

elusentseni lwelwandle eKhithimu,

imncobe Ashuri na-Ebheri,

noko, naye uyawubhujiswa.”

25Bhalamu wesuka wancandzeka wabuyela eveni lakubo, naBhalaki watsatsa yakhe indlela.