Siswati 1996 (SWA96)
20

Tehlakalo taseKhadeshi

(Eks. 17:1-7)

201Ngenyanga yekucala sonkhe sive sema-Israyeli sefika eHlane laseSini, sefike semisa eKhadeshi. Miriyamu wafela khona lapho, wangcwatjwa.

2Kwakute emanti kuleyo ndzawo, ngako bantfu babutsana ndzawonye basola boMosi na-Aroni. 3

20:3
Eks. 16:2
17:2
Num. 11:1
16:1
21:5
Balwa naMosi batsi: “Kube mane savele safa kanye nebanaketfu ngesikhatsi bafela embikwaSimakadze. 4Nisiletseleni lesive saSimakadze kulelihlane lelinje? Nentele kutsi tsine kanye naletifuyo tetfu sitewufela lapha! 5Nasikhiphelani lena eveni laseGibhithe nasiletsa lapha kulelive lelibi kangaka? Lelive alinakudla, namakhiwa, namagelebisi; lite nemahananandza. Kute ngisho nemanti nje ekunatsa!” 6BoMosi na-Aroni besuka emkhatsini walesive bacondza ekungeneni kwelithende lekuhlangana. Bafike bawa phansi ngebuso, bakhotsama. Inkhatimulo yebukhona baSimakadze yabonakala kubo.

7Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 8“Tsatsa lendvuku, bese-ke wena na-Aroni, umnakenu, nibutsela sonkhe sive ndzawonye. Khuluma kulelidvwala, embikwaso sibuka, litawube selikhipha emanti. Uyawukhipha emanti kulelidvwala, kuze sonkhe sive kanye netifuyo taso sinatse kulo.” 9Ngako Mosi watsatsa indvuku ebukhoneni baSimakadze, njengobe abetjeliwe.

10Yena na-Aroni bahlanganisa sonkhe sive embikwalelidvwala, Mosi watsi kubo: “Lalelani-ke, nine mahlubuka, sinikhokhele yini emanti kulelidvwala?” 11

20:11
Eks. 17:6
Hla. 78:15
105:41
Isa. 48:21
1 Khor. 10:4
Ngako Mosi waphakamisa sandla sakhe washaya lelidvwala kabili ngalendvuku, emanti ampompota kulelidvwala, banatsa bona bonkhe kanye netifuyo tabo.

12

20:12
Num. 27:13
Dut. 1:37
31:2
32:50
Kodvwa Simakadze wabatsetsisa boMosi na-Aroni, watsi: “Njengobe ningakangikholwa kangangekutsi nize ningingcwelise, ningihloniphe embikwalesive sema-Israyeli, anisenawusihola lesive nize nisifikise eveni lengisiphe lona.”

13

20:13
Lev. 10:3
Hla. 106:32
Lawo kwakungemanti aseMeribha,“Meribha” ngesiHebheru kusho “kusola” lapho sive sema-Israyeli sefike salwa khona naSimakadze, nalapho ativeta kubo khona angulongcwele.

Inkhosi yase-Edomu ivimbela ema-Israyeli kutsi endlule

14

20:14
Khu. 11:17
Mosi watfumela tigijimi kusuka eKhadeshi, taya enkhosini yaka-Edomu, tafike tatsi: “Umnakenu Israyeli utsi wena uyabati bonkhe bulukhuni lobusehlele. 15Bobabemkhulu behlela eveni laseGibhithe, sahlala lapho sikhatsi lesidze. Bantfu baseGibhithe basigcilata kanye nabobabe betfu, 16
20:16
Eks. 14:9
23:20
kodvwa satsi kube sikhale kuSimakadze, wakuva kukhala kwetfu wase utfumela ingilosi, wasikhipha eveni laseGibhithe.

“Nyalo-ke sesilapha eKhadeshi, edolobhaneni lelisemnyeleni welive lakho. 17Sicela kwendlula sidzabule ekhatsi nelive lakho. Singeke sihambe emasimini nome etivinini takho, singeke sinatse ngisho nemanti emitfonjeni yakho. Sitawuhamba ngemgwaco lomkhulu sicondze, singaphambukeli ngesekudla nome ngesancele, size siphumele ngale kwalelive lakho.”

18Kodvwa Edomu waphendvula, watsi: “Ningeke nengce lapha; naningake nilokotse, siyawuphuma sinihlasele ngetikhali.”

19Ema-Israyeli aphendvula, atsi: “Sitawuhamba ngemgwaco lomkhulu, nangabe tifuyo tetfu natsi sinatse emitfonjeni yenu, sitanikhokhela. Tsine sifuna kumane sendlule nje ngetinyawo, hhayi lokunye.”

20Baphindza baka-Edomu baphendvula, batsi: “Asifuni kutsi nendlule.” Base bayaphuma baka-Edomu babesukela ngalenkhulu imphi nalenemandla. 21Njengobe baka-Edomu bawalela ema-Israyeli kutsi endlule eveni labo, ema-Israyeli abe asayancandzeka, esuka kubo.

Kufa kwa-Aroni

22

20:22
Num. 33:37
Sonkhe sive sema-Israyeli sesuka eKhadeshi sayawufika eNtsabeni iHori. 23SebaseNtsabeni iHori, eceleni kwemnyele waka-Edomu, Simakadze wakhuluma kuboMosi na-Aroni, watsi: 24“Aroni sewutakuya kulabafile bakubo, ngako akasoze angene eveni lengilinike ema-Israyeli, ngobe nine nobabili aningihloniphanga ngasemantini aseMeribha.“Meribha” ngesiHebheru kusho “kusola” 25Bita bo-Aroni nendvodzana yakhe, Eleyazare, ukhuphukele nabo eNtsabeni yaseHori. 26
20:26
Eks. 28:2
Khumula Aroni tembatfo takhe utembatsise indvodzana yakhe, Eleyazare, ngobe Aroni sewutawunishiya abuyele kubakubo, utawufike afele kuyo.”

27Mosi wenta njengobe Simakadze abemtjelile: Wakhuphukela nabo eNtsabeni yaseHori embikwesive sonkhe sibuka. 28

20:28
Eks. 29:29
Num. 33:38
Dut. 10:6
32:50
Mosi wakhumula Aroni tembatfo takhe watembatsisa indvodzana yakhe Eleyazare. Aroni wafela khona lapho etulu entsabeni. Bo-Mosi na-Eleyazare behla entsabeni. 29Sonkhe sive saka-Israyeli satsi kube sive kutsi Aroni sewufile, samlilela emalanga langema-30.

21

Kuncotjwa kwemaKhenani

211

21:1
Num. 33:40
Yatsi kube inkhosi yemaKhenani, yase-Aradi, leyayihlala eNegevu, eningizimu nelive laseKhenani, ive kutsi ema-Israyeli abeta ngemgwaco wase-Atharimu, yavele yawahlasela, yaphindze yatfumba lamanye awo. 2Israyeli wenta sifungo kuSimakadze, watsi: “Nawungahle usinikele lesive etandleni tetfu, sitasincoba sibhubhise“Homa” kusho “kubhujiswa” nemadolobha aso.” 3Simakadze wakulalela waba neluvela ngema-Israyeli, wawanika emaKhenani. Ema-Israyeli abhubhisa onkhe emaKhenani kanye nemadolobha awo; ngako-ke leyo ndzawo yetsiwa libito kwatsiwa yiHoma.“Homa” kusho “kubhujiswa”

Inyoka leyentiwe ngelitfusi

4

21:4
Dut. 2:1
Ema-Israyeli ahamba kusukela eNtsabeni iHori ngendlela leya eLwandle Lolubovu, entela kugega lelive lase-Edomu. Kodvwa bantfu baba nenhlitiyo lencane endleleni; 5
21:5-6
1 Khor. 10:9
basola Nkulunkulu naMosi batsi: “Nasikhiphelani eGibhithe kuze sitewufela lapha ehlane? Kute kudla! Kute nemanti! Siyakwenyanya lokudla lokungenamsoco!” 6Simakadze wase ubatfumelela tinyoka letatinesihlungu; taluma labantfu, labanyenti babo bafa. 7Bantfu beta kuMosi, bafike batsi: “Sonile ngekukhuluma kabi ngaSimakadze nangawe. Thandaza kuSimakadze kutsi esuse letinyoka lapha kitsi.” Ngako-ke Mosi wabathandazela labantfu.

8Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Yenta inyoka lenesitfoze yelitfusi uyiphanyeke etulu elugodvweni; wonkhe labesalunywe yinyoka, utawutsi angayibuka aphile.” 9

21:9
2 Khos. 18:4
Joh. 3:14
Ngako Mosi wakha inyoka ngelitfusi, wase uyiphanyeka etulu elugodvweni. Kwatsi wonkhe labesalunywe yinyoka watsi nabuka lenyoka yelitfusi, waphila.

Kusuka eNtsabeni iHori kuya eSigodzini sakaMowabi

10Ema-Israyeli atfutsa lapho ahamba ayawumisa e-Obothi. 11Esuka e-Obothi afike emisa e-Iye Abharimu, ehlane lelibhekene neMowabi, ngasemphumalanga. 12Atfutsa lapho ayawumisa eSihosheni saseZeredi. 13

21:13
Khu. 11:18
Esuka lapho emisa ngase-Anoni ehlane leliseveni lema-Amori. I-Anoni isemnyeleni weMowabi, emkhatsini welakaMowabi nelaka-Amori, 14ngiko nje incwadzi yetimphi taSimakadze itsi:

“... lidolobha laseWahebi,

esifundzeni saseSufa netihosha;

umfula i-Anoni,

15nemacele etihosha

lehlela edolobheni lase-Ari,

ehlele nangasemnyeleni welive lakaMowabi.”

16Kusuka lapho bachubekela eBheyeri, emtfonjeni lapho Simakadze akhuluma kuMosi, watsi: “Butsa lesive sibuye ndzawonye, mine ngitasinika emanti.” 17Ngaso sona leso sikhatsi ema-Israyeli ahlabela ingoma atsi:

“Geletisa emanti, wena mtfombo!

Sitakwemukela ngekuhlabela,

18umtfombo lowembiwa ngemakhosi

wembiwa nabaholi,

wembiwa ngetindvuku tebukhosi,

kanye nangemizaca yawo.”

Esuka lapho kulelo hlane aya eMathana, 19esuka eMathana aya eNahaliyeli, esuka eNahaliyeli aya eBamothi, 20esuka eBamothi aya esigodzini sakaMowabi, ngaphansi kwentsaba iPhisga leyengamele lihlane.

Kuncotjwa kwemakhosi boSihoni na-Ogi

(Dut. 2:26 – 3:11)

21

21:21
Dut. 2:26
Khu. 11:19
Sive saka-Israyeli satfumela titfunywa kuSihoni, inkhosi yema-Amori, satsi: 22“Sicela kwendlula sidzabule lelive lakho. Singeke siphambukele emasimini nome esivinini nome sinatse emanti kunome ngumuphi umtfombo. Sitawuhamba ngemgwaco wenkhosi size siphumele ngale kwelive lakho.”

23Kodvwa Sihoni wala kutsi bendlule badzabule live lakhe. Wahlanganisa emabutfo akhe onkhe, wawahlomisa wawavivisa awacondzise ehlane kuyawulwa nema-Israyeli. Watsi nakefika eJahasi, walwa nema-Israyeli. 24

21:24
Dut. 29:7
Hla. 135:10
136:18
Amo. 2:9
Ema-Israyeli alwa naye amehlula, adla live lakhe kusukela e-Anoni kuya eJabhoki, kuze kugcine ngaseveni lema-Amoni, ngobe iminyele yawo yayakhiwe, itinqaba. 25Ema-Israyeli awatfumba onkhe emadolobha ema-Amori, awadla aba ngewawo kanye neHeshboni netabelo tayo tonkhe. 26IHeshboni bekulidolobha laSihoni, inkhosi yema-Amori, leyayike yalwa nalenkhosi leyayingeyemaMowabi, yatsatsa lonkhe live layo kuze kuyewugcina e-Anoni. 27Ngiko nje timbongi titsi:

“Wotani eHeshboni,

lidolobha lenkhosi Sihoni!

Alakhiwe kabusha,

yebo, aliphindze livuswe, lakhiwe.

28

21:28-29
Jer. 48:45-46
“KuleHeshboni kwase kuphuma umlilo,

lilangabi lelidolobha laSihoni.

Lashisa i-Ari yakaMowabi,

takhamiti tasetintsabeni, e-Anoni.

29Nako kini, sive sakaMowabi!

Nibhujisiwe nine sive sakaKhemoshi!

Uyekelele emadvodzana akhe,

aba bakhoseli;

kwatsi emadvodzakati akhe aba titfunjwa

taSihoni, inkhosi yema-Amori.

30“Kodvwa sesibancobile,

iHeshboni ibhujiswe yonkhe indlela

kuze kuyewufika eDiboni.

Sibabhubhise saze sayawufika eNofa,

kuze kufike eMedeba.”Lelivesi ngesiHebheru alicondzakali

31Ngako ema-Israyeli ahlala eveni lema-Amori.

32Watsi kube Mosi atfumele tinhloli eJazeri, ema-Israyeli atfumba lonkhe lelo dolobha kanye netabelo talo, acosha lawo ma-Amori labelapho. 33

21:33
Dut. 3:1
29:7
Ema-Israyeli ajika enyuka ngemgwaco locondza eBhashani; kwase kutsi Ogi, inkhosi yaseBhashani, waphuma kanye nemabutfo akhe onkhe, wayawuhlasela ema-Israyeli emphini yase-Edreyi.

34Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Ungamesabi, ngobe yena kanye nemabutfo akhe onkhe, nelive lakhe, sengimnikele etandleni takho. Yenta kuye kona loko lowakwenta kuSihoni, inkhosi yema-Amori, labebusa eHeshboni.”

35Ngako ema-Israyeli abulala Ogi kanye nemadvodzana akhe, naso sonkhe sive sakhe, kwabate ngisho namunye lowasindza. Ase ayalidla lelo live lakhe.

22

Bhalaki ulandza Bhalamu

221Sive sema-Israyeli sesuka lapho sacondza ematsafeni akaMowabi, sefike semisa emathende ngesheya kwemfula iJordane malungana neJerikho.SiHebheru sitsi “eJordane yaseJerikho”. Kungenteka kutsi kwakulibito lemfula iJordane

2Watsi kube Bhalaki, umsa waSiphori, abone konkhe lekwase kwentiwe sive sema-Israyeli esiveni sema-Amori, 3Mowabi watfutfumela ngenca yebunyenti bawo. Yebo, Mowabi watfutfumela ngenca yema-Israyeli. 4BakaMowabi bakhuluma nebaholi bakaMidiyani, batsi: “Lesicumbi sebantfu sitawudla konkhe lesinako, njengenkhomo idla luhlata lwesiganga.”

Ngako Bhalaki, umsa waSiphori, labeyinkhosi yakaMowabi ngaleso sikhatsi, 5

22:5
Num. 31:8
Josh. 24:9
Mik. 6:5
2 Phet. 2:15-16
Juda 11
watfumela tigijimi kutsi tiyewumbitela Bhalamu, umsa waBheyori, labesePhethori ngasemfuleni iYufrathe, eveni laka-Amawu;“Amawu” nome “sive” tafike tatsi kuye: “Kunesive lesaphuma eGibhithe lesesigcwele umhlaba wonkhe, manje sesize semisa nalapha eceleni kwelive lami. 6Manje kota utengicalekisela lesive, ngobe sinemandla kakhulu kunami; kumbe ngingakhona kusehlula ngisikhiphe lapha eveni lami. Ngiyati kutsi lababusiswa nguwe bayabusiseka, nalabo labacalekiswa nguwe bayacalekiseka.”

7

22:7
2 Phet. 2:15
Juda 11
Ngako-ke baholi bakaMowabi nebakaMidiyani besuka bahamba baphatsa imali yekuphengula. Batsi nabefika kuBhalamu, bafike bamtjela loko bebakutfunywe nguBhalaki. 8Bhalamu wabaphendvula watsi: “Lalani lapha kulobusuku, kusasa ngitanibuyela nemphendvulo levela kuSimakadze.” Ngako labaholi bakaMowabi balala kaBhalamu.

9Nkulunkulu wefika wabuta Bhalamu, watsi: “Ngakabani lamadvodza lalele lapha kakho?”

10Bhalamu waphendvula Nkulunkulu, watsi: “Bhalaki, umsa waSiphori, inkhosi yakaMowabi, utfumele kimi umbiko lotsi: 11‘Kunesive lesaphuma kulela laseGibhithe lesigcwele umhlaba wonkhe. Ngako wota utengicalekisela sona, kumbe ngingakhona kusehlula ngisicoshe kulelive lami.’ ”

12Kodvwa Nkulunkulu wakhuluma kuBhalamu, watsi: “Ungacali uhambe nawo. Ungasibeki sicalekiso kuleso sive leso, ngobe sabusiswa.”

13Ngakusasa ekuseni Bhalamu wavuka watjela labaholi lababetfunywe nguBhalaki, watsi: “Hambani nibuyele eveni lakini, Simakadze walile kutsi ngihambe nani.” 14Ngako labaholi bakaMowabi babuyela kuBhalaki, bafike bamtjela batsi: “Bhalamu walile kuta natsi.”

15Waphindza Bhalaki watfumela labanye baholi lababemcoka, baba banyenti kakhulu kunalaba bekucala. 16Befika kuBhalamu batsi: “Bhalaki, umsa waSiphori, utsi: ‘Akubete lutfo lolukuvimbelako kutsi ute kimi, 17ngobe ngiyakukukhokhela kahle kakhulu nome ungangibitani; kota ungicalekisele lesive.’ ”

18

22:18
Num. 24:13
Kodvwa Bhalamu wabaphendvula, watsi: “Ngisho nome Bhalaki abenganginika sigodlo sakhe sigcwele isiliva negolide, ngingeke sengente lutfo lolukhulu nome loluncane loluphambene nemyalo waSimakadze Nkulunkulu wami. 19Hlalani nani kulobusuku njengalaba bakucala, ngize ngati kutsi yini lenye Simakadze latangitjela yona.”

20Ngalobo busuku Nkulunkulu wefika kuBhalamu, watsi: “Njengobe lamadvodza akulandzile, hamba nawo, kuphela wente loko lengikutjela kona.” 21Bhalamu wavuka ekuseni wabophela imbongolo yakhe, wahamba nalabaholi bakaMowabi.

Bhalamu nembongolo yakhe

22Simakadze wamtfukutselela kakhulu nasahamba, ingilosi yaSimakadze yammela endleleni imvimbela. Bhalamu abegibele imbongolo yakhe, ahamba netinceku takhe letimbili. 23Imbongolo yatsi kube ibone lengilosi ime endleleni, yelule inkemba yayo iyiphetse ngesandla, yaphambuka endleleni yacondza esigangeni. Bhalamu wayishaya, ayibuyisela endleleni.

24Ingilosi yaSimakadze yachubeka yayakuma emngcingweni wendlela leyayijuba emkhatsini wetivini letimbili, kume tibondza emaceleni ngala nangala. 25Imbongolo yatsi kube ibone ingilosi yaSimakadze, yagudla lubondza yahhudla umbala waBhalamu kulolubondza. Bhalamu waphindza wayishaya futsi.

26Ingilosi yaSimakadze yaphindza yachubekela ngembidlana, yefika yema emngcengcemaneni wendlela, lapho bekute khona ngisho nendzawana nje yekujikela ngesekudla nome ngesancele. 27Imbongolo yatsi kube ibone lengilosi yaSimakadze, yalala phansi, Bhalamu asetulu kuyo; watfukutsela wabila, wayishaya ngalendvuku yakhe. 28Simakadze wase uvula umlomo walembongolo, yakhuluma kuBhalamu yatsi: “Kodvwa ngenteni kuwe kutsi ungaze ungishaye kuze kube katsatfu?”

29Bhalamu wayiphendvula watsi: “Ungente silima! Kube bengiphetse inkemba esandleni sami, ngabe ngiyakubulala khona nyalo.”

30Imbongolo yaphendvula Bhalamu, yatsi: “Angisiyo yini imbongolo yakho lohlala ngekuyigibela njalo nje, kuze kube ngulamuhla? Ngake ngakwenta yini loku kuwe?” Bhalamu watsi: “Cha.”

31Simakadze wase uvula emehlo eBhalamu, wayibona lengilosi yaSimakadze ime endleleni yelule inkemba yayo. Ngako watitfoba, wawa phansi ngebuso. 32Ingilosi yaSimakadze yambuta yatsi: “Uyishayeleni lembongolo yakho kuze kube katsatfu? Ngite lapha kutewuncandza wena, ngobe lendlela yakho inengoti embikwami.NgesiHebheru akucondzakali 33Lembongolo beyibona mine ingibalekele kulamahlandla lamatsatfu. Kube beyingangibalekeli, ngabe wena sengikubulele nyalo, kodvwa yona bengitayishiya iphila.”

34Bhalamu wakhuluma kulengilosi yaSimakadze, watsi: “Ngonile, bengingaboni kutsi ume endleleni kutewuncandza mine. Nangabe-ke akukujabulisi lokuhamba kwami, ngitawuncandzeka.”

35Ingilosi yaSimakadze yakhuluma kuBhalamu, yatsi: “Hamba nalamadvodza, kodvwa ukhulume kuphela loko lengitakutjela kona.” Ngako Bhalamu wahamba nalabaholi bakaBhalaki.

Bhalaki wemukela Bhalamu

36Watsi kube eve Bhalaki kutsi Bhalamu sewuyeta, waphuma wayawumhlangabeta edolobheni lakaMowabi lelise-Anoni, lekungumnyele lokhashane kakhulu welive lakhe. 37Bhalaki wakhuluma naBhalamu, watsi: “Angikatfumeli yini tigijimi kuwe kutsi tikulandze masinyane? Awuketi ngani kimi? Bewucabanga kutsi anginalutfo yini lwekukukhokhela?”

38Bhalamu waphendvula watsi: “Sengikhona, kepha nginawo yini mine emandla ekukhuluma lutfo ngaphandle kwaloko lengikutjelwa nguNkulunkulu?” 39Ngako Bhalamu wahamba naBhalaki, baya eKhiriyathi Husothi. 40Bhalaki wenta umhlatjelo ngetinkhomo netimvu, lenye inyama wayinika Bhalamu nalabaholi lababehamba naye.

Umlayeto wekucala waBhalamu

41Ngakusasa ekuseni Bhalaki watsatsa Bhalamu, benyukela etulu eBhamothi Bhali, lapho afike wabona kahle incenye yalesive.