Siswati 1996 (SWA96)
21

Kuncotjwa kwemaKhenani

211

21:1
Num. 33:40
Yatsi kube inkhosi yemaKhenani, yase-Aradi, leyayihlala eNegevu, eningizimu nelive laseKhenani, ive kutsi ema-Israyeli abeta ngemgwaco wase-Atharimu, yavele yawahlasela, yaphindze yatfumba lamanye awo. 2Israyeli wenta sifungo kuSimakadze, watsi: “Nawungahle usinikele lesive etandleni tetfu, sitasincoba sibhubhise“Homa” kusho “kubhujiswa” nemadolobha aso.” 3Simakadze wakulalela waba neluvela ngema-Israyeli, wawanika emaKhenani. Ema-Israyeli abhubhisa onkhe emaKhenani kanye nemadolobha awo; ngako-ke leyo ndzawo yetsiwa libito kwatsiwa yiHoma.“Homa” kusho “kubhujiswa”

Inyoka leyentiwe ngelitfusi

4

21:4
Dut. 2:1
Ema-Israyeli ahamba kusukela eNtsabeni iHori ngendlela leya eLwandle Lolubovu, entela kugega lelive lase-Edomu. Kodvwa bantfu baba nenhlitiyo lencane endleleni; 5
21:5-6
1 Khor. 10:9
basola Nkulunkulu naMosi batsi: “Nasikhiphelani eGibhithe kuze sitewufela lapha ehlane? Kute kudla! Kute nemanti! Siyakwenyanya lokudla lokungenamsoco!” 6Simakadze wase ubatfumelela tinyoka letatinesihlungu; taluma labantfu, labanyenti babo bafa. 7Bantfu beta kuMosi, bafike batsi: “Sonile ngekukhuluma kabi ngaSimakadze nangawe. Thandaza kuSimakadze kutsi esuse letinyoka lapha kitsi.” Ngako-ke Mosi wabathandazela labantfu.

8Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Yenta inyoka lenesitfoze yelitfusi uyiphanyeke etulu elugodvweni; wonkhe labesalunywe yinyoka, utawutsi angayibuka aphile.” 9

21:9
2 Khos. 18:4
Joh. 3:14
Ngako Mosi wakha inyoka ngelitfusi, wase uyiphanyeka etulu elugodvweni. Kwatsi wonkhe labesalunywe yinyoka watsi nabuka lenyoka yelitfusi, waphila.

Kusuka eNtsabeni iHori kuya eSigodzini sakaMowabi

10Ema-Israyeli atfutsa lapho ahamba ayawumisa e-Obothi. 11Esuka e-Obothi afike emisa e-Iye Abharimu, ehlane lelibhekene neMowabi, ngasemphumalanga. 12Atfutsa lapho ayawumisa eSihosheni saseZeredi. 13

21:13
Khu. 11:18
Esuka lapho emisa ngase-Anoni ehlane leliseveni lema-Amori. I-Anoni isemnyeleni weMowabi, emkhatsini welakaMowabi nelaka-Amori, 14ngiko nje incwadzi yetimphi taSimakadze itsi:

“... lidolobha laseWahebi,

esifundzeni saseSufa netihosha;

umfula i-Anoni,

15nemacele etihosha

lehlela edolobheni lase-Ari,

ehlele nangasemnyeleni welive lakaMowabi.”

16Kusuka lapho bachubekela eBheyeri, emtfonjeni lapho Simakadze akhuluma kuMosi, watsi: “Butsa lesive sibuye ndzawonye, mine ngitasinika emanti.” 17Ngaso sona leso sikhatsi ema-Israyeli ahlabela ingoma atsi:

“Geletisa emanti, wena mtfombo!

Sitakwemukela ngekuhlabela,

18umtfombo lowembiwa ngemakhosi

wembiwa nabaholi,

wembiwa ngetindvuku tebukhosi,

kanye nangemizaca yawo.”

Esuka lapho kulelo hlane aya eMathana, 19esuka eMathana aya eNahaliyeli, esuka eNahaliyeli aya eBamothi, 20esuka eBamothi aya esigodzini sakaMowabi, ngaphansi kwentsaba iPhisga leyengamele lihlane.

Kuncotjwa kwemakhosi boSihoni na-Ogi

(Dut. 2:26 – 3:11)

21

21:21
Dut. 2:26
Khu. 11:19
Sive saka-Israyeli satfumela titfunywa kuSihoni, inkhosi yema-Amori, satsi: 22“Sicela kwendlula sidzabule lelive lakho. Singeke siphambukele emasimini nome esivinini nome sinatse emanti kunome ngumuphi umtfombo. Sitawuhamba ngemgwaco wenkhosi size siphumele ngale kwelive lakho.”

23Kodvwa Sihoni wala kutsi bendlule badzabule live lakhe. Wahlanganisa emabutfo akhe onkhe, wawahlomisa wawavivisa awacondzise ehlane kuyawulwa nema-Israyeli. Watsi nakefika eJahasi, walwa nema-Israyeli. 24

21:24
Dut. 29:7
Hla. 135:10
136:18
Amo. 2:9
Ema-Israyeli alwa naye amehlula, adla live lakhe kusukela e-Anoni kuya eJabhoki, kuze kugcine ngaseveni lema-Amoni, ngobe iminyele yawo yayakhiwe, itinqaba. 25Ema-Israyeli awatfumba onkhe emadolobha ema-Amori, awadla aba ngewawo kanye neHeshboni netabelo tayo tonkhe. 26IHeshboni bekulidolobha laSihoni, inkhosi yema-Amori, leyayike yalwa nalenkhosi leyayingeyemaMowabi, yatsatsa lonkhe live layo kuze kuyewugcina e-Anoni. 27Ngiko nje timbongi titsi:

“Wotani eHeshboni,

lidolobha lenkhosi Sihoni!

Alakhiwe kabusha,

yebo, aliphindze livuswe, lakhiwe.

28

21:28-29
Jer. 48:45-46
“KuleHeshboni kwase kuphuma umlilo,

lilangabi lelidolobha laSihoni.

Lashisa i-Ari yakaMowabi,

takhamiti tasetintsabeni, e-Anoni.

29Nako kini, sive sakaMowabi!

Nibhujisiwe nine sive sakaKhemoshi!

Uyekelele emadvodzana akhe,

aba bakhoseli;

kwatsi emadvodzakati akhe aba titfunjwa

taSihoni, inkhosi yema-Amori.

30“Kodvwa sesibancobile,

iHeshboni ibhujiswe yonkhe indlela

kuze kuyewufika eDiboni.

Sibabhubhise saze sayawufika eNofa,

kuze kufike eMedeba.”Lelivesi ngesiHebheru alicondzakali

31Ngako ema-Israyeli ahlala eveni lema-Amori.

32Watsi kube Mosi atfumele tinhloli eJazeri, ema-Israyeli atfumba lonkhe lelo dolobha kanye netabelo talo, acosha lawo ma-Amori labelapho. 33

21:33
Dut. 3:1
29:7
Ema-Israyeli ajika enyuka ngemgwaco locondza eBhashani; kwase kutsi Ogi, inkhosi yaseBhashani, waphuma kanye nemabutfo akhe onkhe, wayawuhlasela ema-Israyeli emphini yase-Edreyi.

34Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Ungamesabi, ngobe yena kanye nemabutfo akhe onkhe, nelive lakhe, sengimnikele etandleni takho. Yenta kuye kona loko lowakwenta kuSihoni, inkhosi yema-Amori, labebusa eHeshboni.”

35Ngako ema-Israyeli abulala Ogi kanye nemadvodzana akhe, naso sonkhe sive sakhe, kwabate ngisho namunye lowasindza. Ase ayalidla lelo live lakhe.