Siswati 1996 (SWA96)
20

Tehlakalo taseKhadeshi

(Eks. 17:1-7)

201Ngenyanga yekucala sonkhe sive sema-Israyeli sefika eHlane laseSini, sefike semisa eKhadeshi. Miriyamu wafela khona lapho, wangcwatjwa.

2Kwakute emanti kuleyo ndzawo, ngako bantfu babutsana ndzawonye basola boMosi na-Aroni. 3

20:3
Eks. 16:2
17:2
Num. 11:1
16:1
21:5
Balwa naMosi batsi: “Kube mane savele safa kanye nebanaketfu ngesikhatsi bafela embikwaSimakadze. 4Nisiletseleni lesive saSimakadze kulelihlane lelinje? Nentele kutsi tsine kanye naletifuyo tetfu sitewufela lapha! 5Nasikhiphelani lena eveni laseGibhithe nasiletsa lapha kulelive lelibi kangaka? Lelive alinakudla, namakhiwa, namagelebisi; lite nemahananandza. Kute ngisho nemanti nje ekunatsa!” 6BoMosi na-Aroni besuka emkhatsini walesive bacondza ekungeneni kwelithende lekuhlangana. Bafike bawa phansi ngebuso, bakhotsama. Inkhatimulo yebukhona baSimakadze yabonakala kubo.

7Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 8“Tsatsa lendvuku, bese-ke wena na-Aroni, umnakenu, nibutsela sonkhe sive ndzawonye. Khuluma kulelidvwala, embikwaso sibuka, litawube selikhipha emanti. Uyawukhipha emanti kulelidvwala, kuze sonkhe sive kanye netifuyo taso sinatse kulo.” 9Ngako Mosi watsatsa indvuku ebukhoneni baSimakadze, njengobe abetjeliwe.

10Yena na-Aroni bahlanganisa sonkhe sive embikwalelidvwala, Mosi watsi kubo: “Lalelani-ke, nine mahlubuka, sinikhokhele yini emanti kulelidvwala?” 11

20:11
Eks. 17:6
Hla. 78:15
105:41
Isa. 48:21
1 Khor. 10:4
Ngako Mosi waphakamisa sandla sakhe washaya lelidvwala kabili ngalendvuku, emanti ampompota kulelidvwala, banatsa bona bonkhe kanye netifuyo tabo.

12

20:12
Num. 27:13
Dut. 1:37
31:2
32:50
Kodvwa Simakadze wabatsetsisa boMosi na-Aroni, watsi: “Njengobe ningakangikholwa kangangekutsi nize ningingcwelise, ningihloniphe embikwalesive sema-Israyeli, anisenawusihola lesive nize nisifikise eveni lengisiphe lona.”

13

20:13
Lev. 10:3
Hla. 106:32
Lawo kwakungemanti aseMeribha,“Meribha” ngesiHebheru kusho “kusola” lapho sive sema-Israyeli sefike salwa khona naSimakadze, nalapho ativeta kubo khona angulongcwele.

Inkhosi yase-Edomu ivimbela ema-Israyeli kutsi endlule

14

20:14
Khu. 11:17
Mosi watfumela tigijimi kusuka eKhadeshi, taya enkhosini yaka-Edomu, tafike tatsi: “Umnakenu Israyeli utsi wena uyabati bonkhe bulukhuni lobusehlele. 15Bobabemkhulu behlela eveni laseGibhithe, sahlala lapho sikhatsi lesidze. Bantfu baseGibhithe basigcilata kanye nabobabe betfu, 16
20:16
Eks. 14:9
23:20
kodvwa satsi kube sikhale kuSimakadze, wakuva kukhala kwetfu wase utfumela ingilosi, wasikhipha eveni laseGibhithe.

“Nyalo-ke sesilapha eKhadeshi, edolobhaneni lelisemnyeleni welive lakho. 17Sicela kwendlula sidzabule ekhatsi nelive lakho. Singeke sihambe emasimini nome etivinini takho, singeke sinatse ngisho nemanti emitfonjeni yakho. Sitawuhamba ngemgwaco lomkhulu sicondze, singaphambukeli ngesekudla nome ngesancele, size siphumele ngale kwalelive lakho.”

18Kodvwa Edomu waphendvula, watsi: “Ningeke nengce lapha; naningake nilokotse, siyawuphuma sinihlasele ngetikhali.”

19Ema-Israyeli aphendvula, atsi: “Sitawuhamba ngemgwaco lomkhulu, nangabe tifuyo tetfu natsi sinatse emitfonjeni yenu, sitanikhokhela. Tsine sifuna kumane sendlule nje ngetinyawo, hhayi lokunye.”

20Baphindza baka-Edomu baphendvula, batsi: “Asifuni kutsi nendlule.” Base bayaphuma baka-Edomu babesukela ngalenkhulu imphi nalenemandla. 21Njengobe baka-Edomu bawalela ema-Israyeli kutsi endlule eveni labo, ema-Israyeli abe asayancandzeka, esuka kubo.

Kufa kwa-Aroni

22

20:22
Num. 33:37
Sonkhe sive sema-Israyeli sesuka eKhadeshi sayawufika eNtsabeni iHori. 23SebaseNtsabeni iHori, eceleni kwemnyele waka-Edomu, Simakadze wakhuluma kuboMosi na-Aroni, watsi: 24“Aroni sewutakuya kulabafile bakubo, ngako akasoze angene eveni lengilinike ema-Israyeli, ngobe nine nobabili aningihloniphanga ngasemantini aseMeribha.“Meribha” ngesiHebheru kusho “kusola” 25Bita bo-Aroni nendvodzana yakhe, Eleyazare, ukhuphukele nabo eNtsabeni yaseHori. 26
20:26
Eks. 28:2
Khumula Aroni tembatfo takhe utembatsise indvodzana yakhe, Eleyazare, ngobe Aroni sewutawunishiya abuyele kubakubo, utawufike afele kuyo.”

27Mosi wenta njengobe Simakadze abemtjelile: Wakhuphukela nabo eNtsabeni yaseHori embikwesive sonkhe sibuka. 28

20:28
Eks. 29:29
Num. 33:38
Dut. 10:6
32:50
Mosi wakhumula Aroni tembatfo takhe watembatsisa indvodzana yakhe Eleyazare. Aroni wafela khona lapho etulu entsabeni. Bo-Mosi na-Eleyazare behla entsabeni. 29Sonkhe sive saka-Israyeli satsi kube sive kutsi Aroni sewufile, samlilela emalanga langema-30.