Siswati 1996 (SWA96)
19

Umlotsa welitfole lelibovu

191Simakadze wakhuluma kuboMosi na-Aroni, watsi: 2“Lesi-ke sekuyawuba simiso semtsetfo lomiswe nguSimakadze: Tjela sive sema-Israyeli kutsi siletse litfokati lelibovu lelingenasiyela nasici, lekungazange sekubekwe lijoko entsanyeni yalo. 3

19:3
Heb. 13:11
Niyawulinika Eleyazare, umphristi, liyawukhishelwa ngephandle kwenkambu lihlatjelwe embikwakhe. 4
19:4
Lev. 4:6,17
Eleyazare-ke, umphristi, uyawube sewutsatsa ingati yalo ngemuno wakhe, afafate kasikhombisa ngalengati yalo abhekise ngasembikwelithende lekuhlangana. 5
19:5
Eks. 29:14
Lev. 4:11
Lelitfokati liyawube seliyashiswa-ke embikwakhe, kushiswe sikhumba salo, nenyama yalo, nengati yalo, nemswane walo. 6
19:6
Lev. 14:4,6,51
Umphristi-ke uyawutsatsa umsedari, nehisophu, nendvwangu lebovu ngalokutopele, akujike emlilweni etikwalelitfokati lelishiswako. 7Lomphristi-ke uyawube sewugeza tingubo takhe, nemtimba wakhe ngemanti, emvakwaloko-ke sekangangena enkambu, abe ngulongcolile ngekwemtsetfo kuze kuhlwe. 8Lomuntfu longuyena ashise lelitfokati kufanele naye ageze tingubo takhe kanye nemtimba wakhe ngemanti, abe ngulongcolile kuze kuhlwe.

9

19:9
Heb. 9:13
“Kuyawutsi umuntfu lohlantekile kube nguyena abutsa lomlotsa walelitfokati ayewulahla ngephandle kwenkambu endzaweni lehlobile ngekwemtsetfo, uhlaliswe lapho, uhlalele kutsi sive sema-Israyeli siwusebentise emantini ekuhlambulula nasitewugeza sono ngawo. 10Lomuntfu longuyena abutse lomlotsa walelitfokati kufanele naye ageze timphahla takhe abe ngulongcolile kuze kuhlwe. Lesimiso siyakwentiwa ngabo bonkhe baka-Israyeli kanye nebetive labasemkhatsini wenu, titukulwane ngetitukulwane.”

Kutsintsana nesidvumbu

11“Umuntfu loyawutsintsa sidvumbu nome ngabe sabani uyawuba ngulongcolile ngekwemtsetfo emalanga lasikhombisa. 12Uyawutigeza yena ngemanti ngelilanga lesitsatfu nangelesikhombisa, bese-ke uba ngulohlantekile. Kodvwa nakangatigezi yena ngelilanga lesitsatfu nangelesikhombisa, angeke ahlanteke. 13Nome ngubani lotsintsa sidvumbu, nome sabani, angakaze atihlambulule, uyawube wedzelela lithende laSimakadze. Lowo muntfu kufanele ancunywe esiveni sakubo, ngobe emanti ekuhlambulula angakaze afafatwe etikwakhe, ngako ungcolile; kungcola kwakhe kusesekuye.

14“Lona-ke ngumtsetfo lomacondzana nemuntfu lofele ethendeni lakhe. Nome ngubani loyawungena kulo nalobekasuke akulo lelithende, uyawuba ngulongcolile ngekwemtsetfo emalanga lasikhombisa. 15Tonkhe titja lebetingakambonyisiseki taciniswa ngesidekiselo tiyawuba nguletingcolile.

16“Nangabe umuntfu utsite asebaleni watsintsa sidvumbu semuntfu lofe ngekugwazwa, nome lofe ngesifo lesetayelekile, nome lotsintsa litsambo laso, nome lithuna, uyawuba ngulongcolile ngekwemtsetfo emalanga lasikhombisa.

17“Macondzana nalabangcolile ngekwemtsetfo uyawutsatsa umlotsa wemnikelo wesono utsele kuwo emanti lahlobile esitjeni. 18Kuyawutsi umuntfu lohlantekile ngekwemtsetfo atsatse ihisophu ayenye kulamanti, bese ufafata lelithende nako konkhe lokusekhatsi kanye nalabantfu bebakhona lapho. Kufanele afafate bonkhe labake batsintsa litsambo lemufi, nome sidvumbu semuntfu lobulewe nome lotifele, nome-ke lithuna. 19Lona lohlantekile kufanele afafate lowo longcolile ngelilanga lesitsatfu nangelesikhombisa; ngaleli lesikhombisa uyawube asamhlambulula. Lona lotewuhlanjululwa kufanele ageze timphahla takhe tekwembatsa kanye nemtimba wakhe ngemanti, uyawuba ngulohlambulukile ngabona lobo busuku.

20“Kodvwa nangabe lomuntfu longcolile angatihlambululi yena, kufanele ancunywe esiveni sakubo, ngobe uhlambalate indzawo lengcwele yaSimakadze. Emanti ekuhlambulula akaze afafatwe etikwakhe, ungcolile. 21Lesi-ke simiso sabo lesiyawuhlala sentiwa titukulwane ngetitukulwane.

“Lomuntfu lobafafata ngemanti ekuhlambulula kufanele naye ageze timphahla takhe tekwembatsa, nalowo lotsintsa lamanti ekuhlambulula uyawuba ngulongcolile kuze kuhlwe. 22Yonkhe intfo letsintfwe ngumuntfu longcolile nayo iyawuba ngulengcolile, nalowo loyawutsintsa leyontfo uyawuba ngulongcolile kuze kuhlwe.”

20

Tehlakalo taseKhadeshi

(Eks. 17:1-7)

201Ngenyanga yekucala sonkhe sive sema-Israyeli sefika eHlane laseSini, sefike semisa eKhadeshi. Miriyamu wafela khona lapho, wangcwatjwa.

2Kwakute emanti kuleyo ndzawo, ngako bantfu babutsana ndzawonye basola boMosi na-Aroni. 3

20:3
Eks. 16:2
17:2
Num. 11:1
16:1
21:5
Balwa naMosi batsi: “Kube mane savele safa kanye nebanaketfu ngesikhatsi bafela embikwaSimakadze. 4Nisiletseleni lesive saSimakadze kulelihlane lelinje? Nentele kutsi tsine kanye naletifuyo tetfu sitewufela lapha! 5Nasikhiphelani lena eveni laseGibhithe nasiletsa lapha kulelive lelibi kangaka? Lelive alinakudla, namakhiwa, namagelebisi; lite nemahananandza. Kute ngisho nemanti nje ekunatsa!” 6BoMosi na-Aroni besuka emkhatsini walesive bacondza ekungeneni kwelithende lekuhlangana. Bafike bawa phansi ngebuso, bakhotsama. Inkhatimulo yebukhona baSimakadze yabonakala kubo.

7Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 8“Tsatsa lendvuku, bese-ke wena na-Aroni, umnakenu, nibutsela sonkhe sive ndzawonye. Khuluma kulelidvwala, embikwaso sibuka, litawube selikhipha emanti. Uyawukhipha emanti kulelidvwala, kuze sonkhe sive kanye netifuyo taso sinatse kulo.” 9Ngako Mosi watsatsa indvuku ebukhoneni baSimakadze, njengobe abetjeliwe.

10Yena na-Aroni bahlanganisa sonkhe sive embikwalelidvwala, Mosi watsi kubo: “Lalelani-ke, nine mahlubuka, sinikhokhele yini emanti kulelidvwala?” 11

20:11
Eks. 17:6
Hla. 78:15
105:41
Isa. 48:21
1 Khor. 10:4
Ngako Mosi waphakamisa sandla sakhe washaya lelidvwala kabili ngalendvuku, emanti ampompota kulelidvwala, banatsa bona bonkhe kanye netifuyo tabo.

12

20:12
Num. 27:13
Dut. 1:37
31:2
32:50
Kodvwa Simakadze wabatsetsisa boMosi na-Aroni, watsi: “Njengobe ningakangikholwa kangangekutsi nize ningingcwelise, ningihloniphe embikwalesive sema-Israyeli, anisenawusihola lesive nize nisifikise eveni lengisiphe lona.”

13

20:13
Lev. 10:3
Hla. 106:32
Lawo kwakungemanti aseMeribha,“Meribha” ngesiHebheru kusho “kusola” lapho sive sema-Israyeli sefike salwa khona naSimakadze, nalapho ativeta kubo khona angulongcwele.

Inkhosi yase-Edomu ivimbela ema-Israyeli kutsi endlule

14

20:14
Khu. 11:17
Mosi watfumela tigijimi kusuka eKhadeshi, taya enkhosini yaka-Edomu, tafike tatsi: “Umnakenu Israyeli utsi wena uyabati bonkhe bulukhuni lobusehlele. 15Bobabemkhulu behlela eveni laseGibhithe, sahlala lapho sikhatsi lesidze. Bantfu baseGibhithe basigcilata kanye nabobabe betfu, 16
20:16
Eks. 14:9
23:20
kodvwa satsi kube sikhale kuSimakadze, wakuva kukhala kwetfu wase utfumela ingilosi, wasikhipha eveni laseGibhithe.

“Nyalo-ke sesilapha eKhadeshi, edolobhaneni lelisemnyeleni welive lakho. 17Sicela kwendlula sidzabule ekhatsi nelive lakho. Singeke sihambe emasimini nome etivinini takho, singeke sinatse ngisho nemanti emitfonjeni yakho. Sitawuhamba ngemgwaco lomkhulu sicondze, singaphambukeli ngesekudla nome ngesancele, size siphumele ngale kwalelive lakho.”

18Kodvwa Edomu waphendvula, watsi: “Ningeke nengce lapha; naningake nilokotse, siyawuphuma sinihlasele ngetikhali.”

19Ema-Israyeli aphendvula, atsi: “Sitawuhamba ngemgwaco lomkhulu, nangabe tifuyo tetfu natsi sinatse emitfonjeni yenu, sitanikhokhela. Tsine sifuna kumane sendlule nje ngetinyawo, hhayi lokunye.”

20Baphindza baka-Edomu baphendvula, batsi: “Asifuni kutsi nendlule.” Base bayaphuma baka-Edomu babesukela ngalenkhulu imphi nalenemandla. 21Njengobe baka-Edomu bawalela ema-Israyeli kutsi endlule eveni labo, ema-Israyeli abe asayancandzeka, esuka kubo.

Kufa kwa-Aroni

22

20:22
Num. 33:37
Sonkhe sive sema-Israyeli sesuka eKhadeshi sayawufika eNtsabeni iHori. 23SebaseNtsabeni iHori, eceleni kwemnyele waka-Edomu, Simakadze wakhuluma kuboMosi na-Aroni, watsi: 24“Aroni sewutakuya kulabafile bakubo, ngako akasoze angene eveni lengilinike ema-Israyeli, ngobe nine nobabili aningihloniphanga ngasemantini aseMeribha.“Meribha” ngesiHebheru kusho “kusola” 25Bita bo-Aroni nendvodzana yakhe, Eleyazare, ukhuphukele nabo eNtsabeni yaseHori. 26
20:26
Eks. 28:2
Khumula Aroni tembatfo takhe utembatsise indvodzana yakhe, Eleyazare, ngobe Aroni sewutawunishiya abuyele kubakubo, utawufike afele kuyo.”

27Mosi wenta njengobe Simakadze abemtjelile: Wakhuphukela nabo eNtsabeni yaseHori embikwesive sonkhe sibuka. 28

20:28
Eks. 29:29
Num. 33:38
Dut. 10:6
32:50
Mosi wakhumula Aroni tembatfo takhe watembatsisa indvodzana yakhe Eleyazare. Aroni wafela khona lapho etulu entsabeni. Bo-Mosi na-Eleyazare behla entsabeni. 29Sonkhe sive saka-Israyeli satsi kube sive kutsi Aroni sewufile, samlilela emalanga langema-30.

21

Kuncotjwa kwemaKhenani

211

21:1
Num. 33:40
Yatsi kube inkhosi yemaKhenani, yase-Aradi, leyayihlala eNegevu, eningizimu nelive laseKhenani, ive kutsi ema-Israyeli abeta ngemgwaco wase-Atharimu, yavele yawahlasela, yaphindze yatfumba lamanye awo. 2Israyeli wenta sifungo kuSimakadze, watsi: “Nawungahle usinikele lesive etandleni tetfu, sitasincoba sibhubhise“Homa” kusho “kubhujiswa” nemadolobha aso.” 3Simakadze wakulalela waba neluvela ngema-Israyeli, wawanika emaKhenani. Ema-Israyeli abhubhisa onkhe emaKhenani kanye nemadolobha awo; ngako-ke leyo ndzawo yetsiwa libito kwatsiwa yiHoma.“Homa” kusho “kubhujiswa”

Inyoka leyentiwe ngelitfusi

4

21:4
Dut. 2:1
Ema-Israyeli ahamba kusukela eNtsabeni iHori ngendlela leya eLwandle Lolubovu, entela kugega lelive lase-Edomu. Kodvwa bantfu baba nenhlitiyo lencane endleleni; 5
21:5-6
1 Khor. 10:9
basola Nkulunkulu naMosi batsi: “Nasikhiphelani eGibhithe kuze sitewufela lapha ehlane? Kute kudla! Kute nemanti! Siyakwenyanya lokudla lokungenamsoco!” 6Simakadze wase ubatfumelela tinyoka letatinesihlungu; taluma labantfu, labanyenti babo bafa. 7Bantfu beta kuMosi, bafike batsi: “Sonile ngekukhuluma kabi ngaSimakadze nangawe. Thandaza kuSimakadze kutsi esuse letinyoka lapha kitsi.” Ngako-ke Mosi wabathandazela labantfu.

8Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Yenta inyoka lenesitfoze yelitfusi uyiphanyeke etulu elugodvweni; wonkhe labesalunywe yinyoka, utawutsi angayibuka aphile.” 9

21:9
2 Khos. 18:4
Joh. 3:14
Ngako Mosi wakha inyoka ngelitfusi, wase uyiphanyeka etulu elugodvweni. Kwatsi wonkhe labesalunywe yinyoka watsi nabuka lenyoka yelitfusi, waphila.

Kusuka eNtsabeni iHori kuya eSigodzini sakaMowabi

10Ema-Israyeli atfutsa lapho ahamba ayawumisa e-Obothi. 11Esuka e-Obothi afike emisa e-Iye Abharimu, ehlane lelibhekene neMowabi, ngasemphumalanga. 12Atfutsa lapho ayawumisa eSihosheni saseZeredi. 13

21:13
Khu. 11:18
Esuka lapho emisa ngase-Anoni ehlane leliseveni lema-Amori. I-Anoni isemnyeleni weMowabi, emkhatsini welakaMowabi nelaka-Amori, 14ngiko nje incwadzi yetimphi taSimakadze itsi:

“... lidolobha laseWahebi,

esifundzeni saseSufa netihosha;

umfula i-Anoni,

15nemacele etihosha

lehlela edolobheni lase-Ari,

ehlele nangasemnyeleni welive lakaMowabi.”

16Kusuka lapho bachubekela eBheyeri, emtfonjeni lapho Simakadze akhuluma kuMosi, watsi: “Butsa lesive sibuye ndzawonye, mine ngitasinika emanti.” 17Ngaso sona leso sikhatsi ema-Israyeli ahlabela ingoma atsi:

“Geletisa emanti, wena mtfombo!

Sitakwemukela ngekuhlabela,

18umtfombo lowembiwa ngemakhosi

wembiwa nabaholi,

wembiwa ngetindvuku tebukhosi,

kanye nangemizaca yawo.”

Esuka lapho kulelo hlane aya eMathana, 19esuka eMathana aya eNahaliyeli, esuka eNahaliyeli aya eBamothi, 20esuka eBamothi aya esigodzini sakaMowabi, ngaphansi kwentsaba iPhisga leyengamele lihlane.

Kuncotjwa kwemakhosi boSihoni na-Ogi

(Dut. 2:26 – 3:11)

21

21:21
Dut. 2:26
Khu. 11:19
Sive saka-Israyeli satfumela titfunywa kuSihoni, inkhosi yema-Amori, satsi: 22“Sicela kwendlula sidzabule lelive lakho. Singeke siphambukele emasimini nome esivinini nome sinatse emanti kunome ngumuphi umtfombo. Sitawuhamba ngemgwaco wenkhosi size siphumele ngale kwelive lakho.”

23Kodvwa Sihoni wala kutsi bendlule badzabule live lakhe. Wahlanganisa emabutfo akhe onkhe, wawahlomisa wawavivisa awacondzise ehlane kuyawulwa nema-Israyeli. Watsi nakefika eJahasi, walwa nema-Israyeli. 24

21:24
Dut. 29:7
Hla. 135:10
136:18
Amo. 2:9
Ema-Israyeli alwa naye amehlula, adla live lakhe kusukela e-Anoni kuya eJabhoki, kuze kugcine ngaseveni lema-Amoni, ngobe iminyele yawo yayakhiwe, itinqaba. 25Ema-Israyeli awatfumba onkhe emadolobha ema-Amori, awadla aba ngewawo kanye neHeshboni netabelo tayo tonkhe. 26IHeshboni bekulidolobha laSihoni, inkhosi yema-Amori, leyayike yalwa nalenkhosi leyayingeyemaMowabi, yatsatsa lonkhe live layo kuze kuyewugcina e-Anoni. 27Ngiko nje timbongi titsi:

“Wotani eHeshboni,

lidolobha lenkhosi Sihoni!

Alakhiwe kabusha,

yebo, aliphindze livuswe, lakhiwe.

28

21:28-29
Jer. 48:45-46
“KuleHeshboni kwase kuphuma umlilo,

lilangabi lelidolobha laSihoni.

Lashisa i-Ari yakaMowabi,

takhamiti tasetintsabeni, e-Anoni.

29Nako kini, sive sakaMowabi!

Nibhujisiwe nine sive sakaKhemoshi!

Uyekelele emadvodzana akhe,

aba bakhoseli;

kwatsi emadvodzakati akhe aba titfunjwa

taSihoni, inkhosi yema-Amori.

30“Kodvwa sesibancobile,

iHeshboni ibhujiswe yonkhe indlela

kuze kuyewufika eDiboni.

Sibabhubhise saze sayawufika eNofa,

kuze kufike eMedeba.”Lelivesi ngesiHebheru alicondzakali

31Ngako ema-Israyeli ahlala eveni lema-Amori.

32Watsi kube Mosi atfumele tinhloli eJazeri, ema-Israyeli atfumba lonkhe lelo dolobha kanye netabelo talo, acosha lawo ma-Amori labelapho. 33

21:33
Dut. 3:1
29:7
Ema-Israyeli ajika enyuka ngemgwaco locondza eBhashani; kwase kutsi Ogi, inkhosi yaseBhashani, waphuma kanye nemabutfo akhe onkhe, wayawuhlasela ema-Israyeli emphini yase-Edreyi.

34Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Ungamesabi, ngobe yena kanye nemabutfo akhe onkhe, nelive lakhe, sengimnikele etandleni takho. Yenta kuye kona loko lowakwenta kuSihoni, inkhosi yema-Amori, labebusa eHeshboni.”

35Ngako ema-Israyeli abulala Ogi kanye nemadvodzana akhe, naso sonkhe sive sakhe, kwabate ngisho namunye lowasindza. Ase ayalidla lelo live lakhe.