Siswati 1996 (SWA96)
1

Lubalo lwekucala lwema-Israyeli

11

1:1-46
Eks. 30:12
Num. 26:1-51
Simakadze wakhuluma kuMosi asethendeni lekuhlangana eHlane laseSinayi ngelilanga lekucala, enyangeni yesibili, emnyakeni wesibili ema-Israyeli aphuma eGibhithe, watsi: 2“Yentani lubalo lwaso sonkhe sive saka-Israyeli, lusendvo ngelusendvo, nemindeni ngemindeni, nibabhalise ngetindlu taboyise onkhe emadvodza ngemabito awo, ngayinye ngayinye, 3kusukela kulasebaneminyaka lengema-20 kuya etulu, onkhe emadvodza aka-Israyeli lase angalungela kuya emphini, wena na-Aroni niyakuwabala ngeticheme tawo. 4Kulowo nalowo mndeni niyawucela munye loyinhloko lemelele lowo mndeni kutsi anisite. 5Lawa-ke ngemabito emadvodza lenitawusitana nawo kulomsebenti:

“Emndenini wakaRubeni kuyawuba ngu-Elisuri, umsa waShedewuri.

6Emndenini wakaSimeyoni kuyawuba nguShelumiyeli, umsa waSurishadayi.

7Emndenini wakaJuda kuyawuba nguNasoni,“Nasoni” nome “Nashoni” nome “Nahashoni” umsa wa-Aminadabi.

8Emndenini waka-Isakhari kuyawuba nguNethaneli, umsa waSuwari.

9Emndenini wakaZebuloni kuyawuba ngu-Eliyabe, umsa waHeloni.

10Kumadvodzana aJosefa:

Emndenini waka-Efrayimu kuyawuba ngu-Elishama, umsa wa-Amihudi;

emndenini wakaManase kuyawuba nguGamaliyeli, umsa waPhedasuri.

11Emndenini wakaBhenjamini kuyawuba ngu-Abidani, umsa waGideyoni.

12Emndenini wakaDani kuyawuba ngu-Ahiyezeri, umsa wa-Amishadayi.

13Emndenini waka-Asheri kuyawuba nguPhagiyeli, umsa wa-Okrani.

14Emndenini wakaGadi kuyawuba ngu-Eliyasafa, umsa waDehuweli.Letinye tincwadzi tekucala titsi “Rehuweli”

15Emndenini wakaNaftali kuyawuba ngu-Ahira, umsa wa-Enani.”

16Laba-ke ngibo lababekhetsiwe kutsi babe baholi emindenini yabo. Babebaholi bemindeni yaka-Israyeli.

17BoMosi na-Aroni batsatsa lamadvodza labesakhetsiwe, 18base babita sonkhe sive ngelilanga lekucala enyangeni yesibili. Bonkhe bantfu babhalisa, ngulowo nalowo wabhalisa ngeyisemkhulu, kwabhaliswa emabito awo onkhe emadvodza kusukela kulabeneminyaka lengema-20 kuya etulu, ngayinye ngayinye, 19njengobe Simakadze abeyale Mosi. Bonkhe babalelwa eHlane laseSinayi:

20Titukulwane takaRubeni, litubulo la-Israyeli, tema kanje:

Onkhe emadvodza kusukela kulabesaneminyaka lengema-20 kuya etulu, labesangalungela kuya emphini abhaliswa ngemabito awo, ngayinye ngayinye, njengekutalana kwawo, lusendvo ngelusendvo nangemindeni yawo. 21Bunyenti besive sakaRubeni baba ti-46 500.

22Titukulwane takaSimeyoni tema kanje:

Onkhe emadvodza kusukela kulabesaneminyaka lengema-20 kuya etulu, labesangalungela kuya emphini abhaliswa ngemabito awo, ngayinye ngayinye, njengekutalana kwawo, lusendvo ngelusendvo nangemindeni yawo. 23Bunyenti besive sakaSimeyoni baba ti-59 300.

24Titukulwane takaGadi tema kanje:

Onkhe emadvodza kusukela kulabesaneminyaka lengema-20 kuya etulu, labesangalungela kuya emphini abhaliswa ngemabito awo, ngayinye ngayinye, njengekutalana kwawo, lusendvo ngelusendvo nangemindeni yawo. 25Bunyenti besive sakaGadi baba ti-45 650.

26Titukulwane takaJuda tema kanje:

Onkhe emadvodza kusukela kulabesaneminyaka lengema-20 kuya etulu, labesangalungela kuya emphini abhaliswa ngemabito awo, ngayinye ngayinye, njengekutalana kwawo, lusendvo ngelusendvo nangemindeni yawo. 27Bunyenti besive sakaJuda baba ti-74 600.

28Titukulwane taka-Isakhari tema kanje:

Onkhe emadvodza kusukela kulabesaneminyaka lengema-20 kuya etulu, labesangalungela kuya emphini abhaliswa ngemabito awo, ngayinye ngayinye, njengekutalana kwawo, lusendvo ngelusendvo nangemindeni yawo. 29Bunyenti besive saka-Isakhari baba ti-54 400.

30Titukulwane takaZebuloni tema kanje:

Onkhe emadvodza kusukela kulabesaneminyaka lengema-20 kuya etulu, labesangalungela kuya emphini abhaliswa ngemabito awo, ngayinye ngayinye, njengekutalana kwawo, lusendvo ngelusendvo nangemindeni yawo. 31Bunyenti besive sakaZebuloni baba ti-57 400.

32Kumadvodzana akaJosefa:

Titukulwane taka-Efrayimu tema kanje:

Onkhe emadvodza kusukela kulabesaneminyaka lengema-20 kuya etulu, labesangalungela kuya emphini abhaliswa ngemabito awo, ngayinye ngayinye, njengekutalana kwawo, lusendvo ngelusendvo nangemindeni yawo. 33Bunyenti besive saka-Efrayimu baba ti-40 500.

34Titukulwane takaManase tema kanje:

Onkhe emadvodza kusukela kulabesaneminyaka lengema-20 kuya etulu, labesangalungela kuya emphini abhaliswa ngemabito awo, ngayinye ngayinye, njengekutalana kwawo, lusendvo ngelusendvo nangemindeni yawo. 35Bunyenti besive sakaManase baba ti-32 200.

36Titukulwane takaBhenjamini tema kanje:

Onkhe emadvodza kusukela kulabesaneminyaka lengema-20 kuya etulu, labesangalungela kuya emphini abhaliswa ngemabito awo, ngayinye ngayinye, njengekutalana kwawo, lusendvo ngelusendvo nangemindeni yawo. 37Bunyenti besive sakaBhenjamini baba ti-35 400.

38Titukulwane takaDani tema kanje:

Onkhe emadvodza kusukela kulabesaneminyaka lengema-20 kuya etulu, labesangalungela kuya emphini abhaliswa ngemabito awo, ngayinye ngayinye, njengekutalana kwawo, lusendvo ngelusendvo nangemindeni yawo. 39Bunyenti besive sakaDani baba ti-62 700.

40Titukulwane taka-Asheri tema kanje:

Onkhe emadvodza kusukela kulabesaneminyaka lengema-20 kuya etulu, labesangalungela kuya emphini abhaliswa ngemabito awo, ngayinye ngayinye, njengekutalana kwawo, lusendvo ngelusendvo nangemindeni yawo. 41Bunyenti besive saka-Asheri baba ti-41 500.

42Titukulwane takaNaftali tema kanje:

Onkhe emadvodza kusukela kulabesaneminyaka lengema-20 kuya etulu, labesangalungela kuya emphini abhaliswa ngemabito awo, ngayinye ngayinye, njengekutalana kwawo lusendvo ngelusendvo nangemindeni yawo. 43Bunyenti besive sakaNaftali baba ti-53 400.

44Ngiwo lawa-ke emadvodza labalwa nguMosi na-Aroni kanye nebaholi bema-Israyeli lababeli-12, ngulowo nalowo emele umndeni wakubo. 45Onkhe ema-Israyeli kusukela kulabesaneminyaka lengema-20 kuya etulu, labesangalungela kuya emphini abhaliswa ngemabito awo, ngayinye ngayinye, njengekutalana kwawo, lusendvo ngelusendvo nangemindeni yawo. 46

1:46
Eks. 12:37
38:26
Num. 2:32
Bunyenti bawo asawonkhe aba ti-603 550.

47Sive sema-Levi sona asizange sibhaliswe kanye naleti letinye tive. 48Simakadze abekhulume kuMosi, watsi: 49“Sive semaLevi ungasifaki elubalweni kanye nesive sonkhe sema-Israyeli. 50Esikhundleni saloko, beka emaLevi kutsi aphatse lelithende lesivumelwane nako konkhe lokukulo lokuhambisana nalo. Kufanele etfwale lelithende nato tonkhe timphahla letihambisana nalo; yebo, kufanele alinakekele, ente inkonzo kulo, akambe emathende awo alitungelete. 51Njalo nje nangabe lithende lekukhontela selitfutsa, ngemaLevi lekufanele alehlise; kanjalo, nome selimiswa, ngemaLevi lekufanele alimise. Lowo longesiye umLevi loyawusondzela eceleni kwalelithende uyawubulawa, afe. 52Ema-Israyeli ayawumisa emathende awo ngeticheme, ngulowo nalowo esichemeni sakhe lesinesiboniso sebuve baso. 53EmaLevi wona emathende awo ayakuwamisa awatungeletise lithende lesivumelwane, khona lulaka lwami lungetikwehlela etikwesive sema-Israyeli. Kuyawuba ngumsebenti wemaLevi kunakekela nekuphatsa lithende lesivumelwane.”

54Ngako sive sema-Israyeli senta konkhe Simakadze layala ngako Mosi kutsi kwentiwe.

2

Kuhlelembiswa kwetive enkambu

21Simakadze wakhuluma kuboMosi na-Aroni, watsi: 2“Ema-Israyeli kufanele akambe bucamama atungelete lithende lekuhlangana, ngulowo nalowo esichemeni semndeni wakhe ngaphansi kwesiboniso sebuve baso.

3“Ngasemphumalanga kufanele kukambe ticheme tenkambu lenesiboniso sebuve bakaJuda. Umholi wesive sakaJuda nguNasoni,“Nasoni” nome “Nashoni” umsa wa-Aminadabi. 4Sicheme saso saba ti-74 600.

5“Sive saka-Isakhari siyawukamba eceleni kwaso. Umholi wesive saka-Isakhari nguNethaneli, umsa waSuwari. 6Sicheme saso saba ti-54 400.

7“Sive sakaZebuloni siyawukamba eceleni kwaso. Umholi wesive sakaZebuloni ngu-Eliyabe, umsa waHeloni. 8Sicheme saso saba ti-57 400.

9“Asawonkhe emadvodza eticheme tenkambu yakaJuda aba ti-186 400. Ngiwo latawuphuma ahambe kucala.

10“Ngaseningizimu kutawuba neticheme tenkambu lenesiboniso sebuve bakaRubeni. Umholi wesive sakaRubeni ngu-Elisuri, umsa waShedewuri. 11Sicheme saso saba ti-46 500.

12“Sive sakaSimeyoni siyawukamba eceleni kwaso. Umholi wesive sakaSimeyoni nguShelumiyeli, umsa waSurishadayi. 13Sicheme saso saba ti-59 300.

14“Sive sakaGadi siyawukamba eceleni kwaso. Umholi wesive sakaGadi ngu-Eliyasafa, umsa waDehuweli.Letinye tincwadzi tekucala titsi “Rehuweli” 15Sicheme saso saba ti-45 650.

16“Asawonkhe emadvodza eticheme tenkambu yakaRubeni aba ti-151 450. Nase kuhanjwa ngiwo latawulandzela.

17“Lithende lekuhlangana kanye nenkambu yemaLevi kuyawumiswa emkhatsini wetinkambu. Bayawutfutsa emathende ngulowo nalowo endzaweni yakhe ngaphansi kwesiboniso sebuve bakhe.

18“Ngasenshonalanga kutawuba yinkambu yeticheme tesiboniso sebuve baka-Efrayimu. Umholi wesive saka-Efrayimu ngu-Elishama, umsa wa-Amihudi. 19Sicheme saso saba ti-40 500.

20“Sive sakaManase siyawukamba eceleni kwaso. Umholi wesive sakaManase nguGamaliyeli, umsa waPhedasuri. 21Sicheme saso saba ti-32 200.

22“Sive sakaBhenjamini siyawukamba eceleni kwaso. Umholi wesive sakaBhenjamini ngu-Abidani, umsa waGideyoni. 23Sicheme saso saba ti-35 400.

24“Asawonkhe emadvodza eticheme tenkambu yaka-Efrayimu aba ti-108 000. Nase kuhanjwa ayakulandzela abe ngesitsatfu.

25“Ngasenyakatfo kutawuba yinkambu yeticheme takaDani. Umholi wesive sakaDani ngu-Ahiyezeri, umsa wa-Amishadayi. 26Sicheme saso saba ti-62 700.

27“Sive saka-Asheri siyawukamba eceleni kwaso. Umholi wesive saka-Asheri nguPhagiyeli, umsa wa-Okrani. 28Sicheme saso saba ti-41 500.

29“Sive sakaNaftali siyawukamba eceleni kwaso. Umholi wesive sakaNaftali ngu-Ahira, umsa wa-Enani. 30Sicheme saso saba ti-53 400.

31“Asawonkhe emadvodza eticheme tenkambu yakaDani aba ti-157 600. Nase kuhanjwa bayawulandzela babe bekugcina, ngaphansi kwesiboniso sebuve babo.”

32

2:32
Eks. 12:37
38:26
Num. 1:46
Onkhe lawa ngema-Israyeli labalwa ngemindeni yawo. Onkhe lawa labesetinkambu ngeticheme tawo aba ti-603 550. 33EmaLevi akabalwanga kanye nema-Israyeli, kwaya njengobe Simakadze abeyale Mosi.

34Ngako-ke ema-Israyeli akwenta konkhe Simakadze labeyale Mosi kutsi akwente. Akamba onkhe ngulowo nalowo ngaphansi kwesiboniso sebuve bakhe; baphuma bahamba. Wonkhe umuntfu wangena emndenini wakhe naselusendvweni lwakubo.

3

Emadvodzana a-Aroni

31Leti titukulwane taka-Aroni naMosi ngesikhatsi Simakadze akhuluma naMosi eNtsabeni iSinayi. 2

3:2
Eks. 6:23
Num. 26:60
1 Khr. 6:3
Emabito emadvodzana a-Aroni ngulawa: NguNadabi litubulo, na-Abihu, na-Eleyazare, na-Ithamari. 3
3:3
Lev. 8:2
Ngiwo lawo-ke emabito emadvodzana a-Aroni labebaphristi lababegcotjiwe, babegcotjelwe kutsi bakhonte enkonzweni yebuphristi, 4
3:4
Lev. 10:1-2
16:1
Num. 26:61
1 Khr. 24:2
kodvwa boNadabi na-Abihu bawa phansi bafa embikwaSimakadze ngesikhatsi banikela ngemlilo lowawungengcwele eHlane laseSinayi. Babete emadvodzana; ngako-ke Eleyazare na-Ithamari baba baphristi ngesikhatsi sonkhe sekuphila kweyise, Aroni.

EmaLevi akhetfwa kutsi abe baphristi

5Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 6“Letsa sive semaLevi usetfule ku-Aroni, umphristi, kutsi sitemsita. 7Kufanele emaLevi ente imisebenti letsite entele yena kanye nesive sonkhe sema-Israyeli ethendeni lekuhlangana nakakhonta ethendeni. 8Kufanele aphatse tonkhe timphahla tasethendeni lekuhlangana, afezele ema-Israyeli timfanelo tawo ngekukhonta endzaweni lengcwele. 9

3:9
Num. 8:13
18:6
Uyawunikela emaLevi ku-Aroni nakumadvodzana akhe njengemnikelo wakheLetinye tekucala titsi: “kimi” lophelele lovela esiveni saka-Israyeli. 10
3:10
Num. 1:51
Uyawubeka Aroni nemadvodzana akhe kutsi bente imisebenti yebuphristi. Wonkhe umuntfu, ngaphandle kwabo, loyawusondzela eceleni kwalendzawo lengcwele uyawubulawa.”

11Simakadze wachubeka wakhuluma kuMosi, watsi: 12

3:12
Num. 8:16
“Sive semaLevi ngisikhetse emkhatsini wato tonkhe tive tema-Israyeli esikhundleni sematubulo awo onkhe lavula sitalo semadvodzakati ema-Israyeli. EmaLevi ngewami, 13
3:13
Eks. 12:29
13:2
34:19
Luk. 2:23
ngobe onkhe ematubulo ngewami. Mhlazana ngishaya onkhe ematubulo aseGibhithe, ngatehlukanisela onkhe ematubulo aka-Israyeli, ebantfu newetifuyo. Ayawuba ngewami. NginguSimakadze.”

Lubalo lwesive semaLevi

14Simakadze wakhuluma kuMosi aseHlane laseSinayi, watsi: 15“Bala emaLevi, lusendvo ngelusendvo nangemindeni yawo. Bala bonkhe labadvuna kusukela kulabanenyanga budzala kuya etulu.” 16Ngako Mosi wawabala njengekusho kwelivi laSimakadze.

17

3:17
Gen. 46:11
Eks. 6:16
Num. 26:57
Lawa-ke, ngemabito emadvodzana akaLevi: boGeshoni, naKhohati, naMerari.

18Lawa-ke ngemabito emadvodzana akaGeshoni: boLibni, naShimeyi, lusendvo ngelusendvo.

19Emadvodzana aKhohati lusendvo ngelusendvo emabito ngemabito: bekubo-Amramu, naJisihari, naHebroni, na-Uziyeli.

20Lawa-ke ngemadvodzana aMerari, lusendvo ngelusendvo: boMahali, naMushi. Bonkhe babe ngimindeni yemaLevi, lusendvo ngelusendvo.

21Lusendvo lwakaGeshoni bekungemaLibni nemaShimeyi: leyo-ke bekungimindeni yemaGeshoni. 22Sibalo sabo bonkhe labadvuna kusukela kulababenenyanga budzala kuya etulu saba ti-7 500. 23Lusendvo lwemaGeshoni lwemisa ngasenshonalanga emvakwelithende lekukhontela. 24Umholi wetinsendvo temaGeshoni kwaba ngu-Eliyasafa, umsa waLayeli. 25Umsebenti wemaGeshoni ethendeni lekuhlangana kuyawuba kunakekela lithende lekukhontela, nelithende, netimbonyo talo, nendvwangu lesemnyango welithende lekuhlangana, 26netindvwangu tasesibuyeni, nendvwangu lesekungeneni kwesibuya lesitungelete indzawo lengcwele, nelilati, netindophi, nako konkhe lokuhambisana nako.

27Khohati watala nati tinsendvo: ema-Amramu, nemaJisihari, nemaHebroni, nema-Uziyeli; leto-ke bekutinsendvo temaKhohati. 28Sibalo semaKhohati onkhe lamadvuna kusukela kulababenenyanga budzala kuya etulu saba ti-8 600.Letinye tincwadzi tekucala titsi “saba ti-8 300” Umsebenti wawo bekukunakekela indzawo lengcwele. 29Tinsendvo temaKhohati takamba ngaseningizimu nendzawo lengcwele. 30Umholi wemindeni yemaKhohati, lusendvo ngelusendvo, bekungu-Elisafani, umsa wa-Uziyeli. 31Umsebenti wawo bekukunakekela libhokisi lesivumelwane, nelitafula, nelutsi lwetibane, nemalati, naletinye tintfo letisetjentiswa enkonzweni yebuphristi endzaweni lengcwele, nendvwangu, nako konkhe lokuhambisana nako.

32Umholi lomkhulu wemaLevi bekungu-Eleyazare, umsa wa-Aroni, umphristi. Wakhetselwa kutsi engamele bonkhe labo babenakekela indzawo lengcwele.

33Merari watala nati tinsendvo: emaMahali nemaMushi; leto-ke bekutinsendvo temaMerari. 34Sibalo sabo bonkhe labadvuna kusukela kulababenenyanga budzala kuya etulu saba ti-6 200. 35Umholi wemindeni yemaMerari bekunguSuriyeli, umsa wa-Abihayili; bebatawukamba ngasenyakatfo kwelithende lekukhontela. 36EmaMerari akhetselwa inkonzo yekunakekela tinsikabhaluko telithende lekukhontela, nemakabha, netinsika, nemaseko, nako konkhe lokuhambisana nako, nako konkhe lokusetjentiswa kanye nako, 37kanye netinsika taso sonkhe sibuya, nemaseko ato, netikhonkhwane telithende, netindophi.

38Mosi, na-Aroni nemadvodzana akhe bebafanele bakambe ngasemphumalanga nendzawo lengcwele, lapho kuphuma lilanga ngakhona, embikwelithende lekuhlangana. Bona babekelwa inkonzo yekunakekela indzawo lengcwele egameni lema-Israyeli. Wonkhe umuntfu, ngaphandle kwawo, lobekasondzela eceleni kwayo abefanele abulawe, afe. 39Onkhe emaLevi labalwa nguMosi na-Aroni njengekusho kwaSimakadze ngetinsendvo tawo, bonkhe labebabadvuna kusukela kulababenenyanga budzala kuya etulu, nababalwa sebabonkhe baba ti-22 000.

EmaLevi atsatsa sikhundla semadvodzana langematubulo

40Simakadze wakhuluma kuMosi watsi: “Bala onkhe ematubulo lamadvuna ema-Israyeli kusukela kulabanenyanga budzala kuya etulu, wente luhla lwemabito awo. 41Ngitsatsele emaLevi esikhundleni sawo onkhe ematubulo esive sema-Israyeli, netinkhomo temaLevi esikhundleni sematubulo onkhe etifuyo tema-Israyeli. NginguSimakadze.” 42Ngako Mosi wawabala onkhe ematubulo esive saka-Israyeli njengobe Simakadze abeshito. 43Sibalo sawo asawonkhe ematubulo lamadvuna kusukela kulababenenyanga budzala kuya etulu, lababhaliswa ngemabito abo, baba ti-22 273.

44Simakadze wachubeka wakhuluma kuMosi, watsi: 45“Ngitsatsele emaLevi esikhundleni sawo onkhe ematubulo esive sema-Israyeli kanye nematubulo etifuyo tawo, ninikele ngetifuyo temaLevi esikhundleni sematubulo etifuyo taka-Israyeli. EmaLevi ayawuba ngewami. NginguSimakadze. 46

3:46
Num. 18:15
Njengobe ematubulo ema-Israyeli endlula emaLevi ngema-273, kufanele uwahlenge lamatubulo langetulu. 47Uyawukhipha emagremu esiliva langaba ngema-55 litubulo lilinye njengekwesimiso lesisemtsetfweni, endzaweni lengcwele, lesingemagremu langaba li-12. 48Lemali yenhlawulo uboyinika Aroni nemadvodzana akhe.”

49Ngako-ke Mosi wabutsa yonkhe leyo mali yenhlawulo kulabo bebengca sibalo lesasihlengwe ngemaLevi. 50Kuwo onkhe ematubulo ema-Israyeli wabutsa isiliva leyayingaba ngemakhilogremu lali-15 nemagremu langema-500 njengesimiso lesisemtsetfweni endzaweni lengcwele. 51Lemali yenhlawulo Mosi wayinika Aroni nemadvodzana akhe, njengobe abeyalwe livi laSimakadze.