Siswati 1996 (SWA96)
2

Kuhlelembiswa kwetive enkambu

21Simakadze wakhuluma kuboMosi na-Aroni, watsi: 2“Ema-Israyeli kufanele akambe bucamama atungelete lithende lekuhlangana, ngulowo nalowo esichemeni semndeni wakhe ngaphansi kwesiboniso sebuve baso.

3“Ngasemphumalanga kufanele kukambe ticheme tenkambu lenesiboniso sebuve bakaJuda. Umholi wesive sakaJuda nguNasoni,“Nasoni” nome “Nashoni” umsa wa-Aminadabi. 4Sicheme saso saba ti-74 600.

5“Sive saka-Isakhari siyawukamba eceleni kwaso. Umholi wesive saka-Isakhari nguNethaneli, umsa waSuwari. 6Sicheme saso saba ti-54 400.

7“Sive sakaZebuloni siyawukamba eceleni kwaso. Umholi wesive sakaZebuloni ngu-Eliyabe, umsa waHeloni. 8Sicheme saso saba ti-57 400.

9“Asawonkhe emadvodza eticheme tenkambu yakaJuda aba ti-186 400. Ngiwo latawuphuma ahambe kucala.

10“Ngaseningizimu kutawuba neticheme tenkambu lenesiboniso sebuve bakaRubeni. Umholi wesive sakaRubeni ngu-Elisuri, umsa waShedewuri. 11Sicheme saso saba ti-46 500.

12“Sive sakaSimeyoni siyawukamba eceleni kwaso. Umholi wesive sakaSimeyoni nguShelumiyeli, umsa waSurishadayi. 13Sicheme saso saba ti-59 300.

14“Sive sakaGadi siyawukamba eceleni kwaso. Umholi wesive sakaGadi ngu-Eliyasafa, umsa waDehuweli.Letinye tincwadzi tekucala titsi “Rehuweli” 15Sicheme saso saba ti-45 650.

16“Asawonkhe emadvodza eticheme tenkambu yakaRubeni aba ti-151 450. Nase kuhanjwa ngiwo latawulandzela.

17“Lithende lekuhlangana kanye nenkambu yemaLevi kuyawumiswa emkhatsini wetinkambu. Bayawutfutsa emathende ngulowo nalowo endzaweni yakhe ngaphansi kwesiboniso sebuve bakhe.

18“Ngasenshonalanga kutawuba yinkambu yeticheme tesiboniso sebuve baka-Efrayimu. Umholi wesive saka-Efrayimu ngu-Elishama, umsa wa-Amihudi. 19Sicheme saso saba ti-40 500.

20“Sive sakaManase siyawukamba eceleni kwaso. Umholi wesive sakaManase nguGamaliyeli, umsa waPhedasuri. 21Sicheme saso saba ti-32 200.

22“Sive sakaBhenjamini siyawukamba eceleni kwaso. Umholi wesive sakaBhenjamini ngu-Abidani, umsa waGideyoni. 23Sicheme saso saba ti-35 400.

24“Asawonkhe emadvodza eticheme tenkambu yaka-Efrayimu aba ti-108 000. Nase kuhanjwa ayakulandzela abe ngesitsatfu.

25“Ngasenyakatfo kutawuba yinkambu yeticheme takaDani. Umholi wesive sakaDani ngu-Ahiyezeri, umsa wa-Amishadayi. 26Sicheme saso saba ti-62 700.

27“Sive saka-Asheri siyawukamba eceleni kwaso. Umholi wesive saka-Asheri nguPhagiyeli, umsa wa-Okrani. 28Sicheme saso saba ti-41 500.

29“Sive sakaNaftali siyawukamba eceleni kwaso. Umholi wesive sakaNaftali ngu-Ahira, umsa wa-Enani. 30Sicheme saso saba ti-53 400.

31“Asawonkhe emadvodza eticheme tenkambu yakaDani aba ti-157 600. Nase kuhanjwa bayawulandzela babe bekugcina, ngaphansi kwesiboniso sebuve babo.”

32

2:32
Eks. 12:37
38:26
Num. 1:46
Onkhe lawa ngema-Israyeli labalwa ngemindeni yawo. Onkhe lawa labesetinkambu ngeticheme tawo aba ti-603 550. 33EmaLevi akabalwanga kanye nema-Israyeli, kwaya njengobe Simakadze abeyale Mosi.

34Ngako-ke ema-Israyeli akwenta konkhe Simakadze labeyale Mosi kutsi akwente. Akamba onkhe ngulowo nalowo ngaphansi kwesiboniso sebuve bakhe; baphuma bahamba. Wonkhe umuntfu wangena emndenini wakhe naselusendvweni lwakubo.