Siswati 1996 (SWA96)
18

Imisebenti yebaphristi nebaLevi

181Simakadze wakhuluma ku-Aroni, watsi: “Wena, nemadvodzana akho, nemndeni weyihlo kufanele netfwale bubi lobuphambene nendzawo lengcwele; wena-ke nemadvodzana akho niyakwetfwala tono leticondzene nebuphristi benu. 2

18:2
Num. 3:6
Letsa bomnakenu labangemaLevi esiveni seyihlo batewuhlangana nawe bakusite ngesikhatsi wena nemadvodzana akho nikhonta ethendeni lebufakazi. 3Kufanele babe ngaphansi kwakho bente umsebenti wonkhe welithende, kodvwa bangasondzeli etimphahleni tendzawo lengcwele nome elatini. Nakwenteka basondzela, bona nani nitakufa. 4Kufanele batihlanganise nani banakekele lithende lekuhlangana, nayo yonkhe imisebenti yalo; kufanele kubete losondzela kini lapho nikhona khona nine.

5“Nine kufanele ninakekele indzawo lengcwele kanye nelilati, khona intfukutselo yaSimakadze ingetiwuphindza yehlele sive sema-Israyeli. 6

18:6
Num. 3:9,12,45
8:13
Mine matfupha ngikhetse labazalwane bakho labangemaLevi emkhatsini wema-Israyeli kutsi babe sipho kini, banikelwe kuSimakadze kutsi bente umsebenti welithende lekuhlangana. 7Kodvwa wena nemadvodzana akho niyawukhonta njengebaphristi kuko konkhe lokukwaselatini nangekhatsi kwendvwangu. Ngininika inkonzo yebuphristi njengesipho. Lowo longakafaneli loyawusondzela eceleni kwalelilati, uyawubulawa.”

Sabelo sebaphristi

8Simakadze wakhuluma ku-Aroni, watsi: “Mine ngikubeka kutsi uphatse iminikelo leletfwe kimi, yonkhe iminikelo lengcwele lenginikwa yona ngema-Israyeli, mine ngiyinika wena nemadvodzana akho kutsi ibe sabelo sakho titukulwane ngetitukulwane. 9Itawuba ngeyenu incenye yaleminikelo lengcwelengcwele lengayiswa emlilweni. Kuto tonkhe tipho labatiletsa kimi njengeminikelo lengcwelengcwele, nome ingeyalokutinhlavu nome yesono nome yelicala, leyo ncenye lengcwele kakhulu yakho nemadvodzana akho. 10

18:10
Lev. 6:18,26
Uyakuwudla njengentfo lengcwelengcwele; wonkhe lomdvuna uyakuwudla. Kufanele uwutsatse ube ngcwele.

11

18:11
Lev. 10:14
“Ngetulu kwaloko, konkhe lokubekwe kwehlukaniswa neminikelo yekujikitiswa yesive sema-Israyeli lesikunikela kimi kutawuba kwenu. Ngikupha wena nemadvodzana akho kanye nemadvodzakati akho kube sabelo sakho titukulwane ngetitukulwane. Wonkhe umuntfu lohlantekile ngekwemtsetfo emndenini wakho angakudla.

12“Ngikupha sonkhe sivuno lesihle setilinga lesinikelwa kuSimakadze kulowo nalowo mnyaka: semafutsa emncumo, neseliwayini kanye nesakolo. 13Tonkhe titselo tekucala letivutsiwe tako konkhe lokusensimini yabo, labakunikela kuSimakadze, tiyawuba takho. Bonkhe bantfu labahlantekile ngekwemtsetfo ekhaya lakho bangakudla.

14

18:14
Lev. 27:28
“Konkhe lokunikelwe kuSimakadze ka-Israyeli kutawuba kwakho.

15

18:15
Eks. 13:2,12
22:29
34:19
Num. 3:13,46
“Sitselo sekucala sesitalo sakho, nome semuntfu nome sesifuyo, lesinikelwe kimi, sitawuba sakho. Kodvwa kufanele ulihlenge litubulo lemuntfu lelingumfana, kanjalo futsi nelitubulo lelidvuna lesilwane lesingcolile ngekwemtsetfo. 16
18:16
Lev. 27:6,25
Kufanele kutsi angaba nenyanga budzala, bese niyawahlenga ngaleyo ntsengo yesihlengo setinhlavu tesiliva letisihlanu ngekwesilinganiso lesisemtsetfweni.

17

18:17
Lev. 1:9
“Kodvwa ningabolihlenga litubulo lenkhomo nome lemvu, nome lembuti, ngobe kungcwele. Ingati yawo kufanele ifafatwe elatini bese kushiswa emanoni awo, kutsi kutewuba ngumnikelo lowentiwa ngemlilo, kube liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze. 18
18:18
Eks. 29:26
Lev. 7:34
Dut. 10:9
18:1
Josh. 13:14,33
Hez. 44:28
Inyama yawo kufanele ibe yakho, njengemganga wemnikelo wekujikitiswa, nemlente wesekudla ube wakho.

19“Konkhe lokwehlukaniselwe eceleni eminikelweni lengcwele lenikelwe ngema-Israyeli kuSimakadze ngikupha wena nemadvodzana akho nemadvodzakati akho, kutsi kube ngusona sabelo sakho titukulwane ngetitukulwane. Kusivumelwane saphakadze seluswayi“Kusivumelwane saphakadze seluswayi” kusho kutsi “Kusivumelwane saphakadze lesingeke sephulwe” kuSimakadze, kutsi sibe sakho nesebantfwabakho.”

20Simakadze wakhuluma ku-Aroni, watsi: “Wena uyawubate lifa eveni labo, kantsi uyawubate nesabelo njengabo. Ngimi lengisabelo sakho nelifa lakho esiveni sonkhe sema-Israyeli.”

Sabelo semaLevi

21

18:21
Lev. 27:30-33
Dut. 14:22-29
“Konkhe kwelishumi ngikupha emaLevi kuma-Israyeli, kutsi kube lifa lawo kulowo msebenti lawentako asakhonta kulomsebenti wabo ethendeni lekuhlangana. 22Kusukela manje ema-Israyeli kufanele angasondzeli edvutane nelithende lekuhlangana, ngaphandle kwaloko atawutetfwalela wona umvuzo wekona kwawo, afe. 23NgemaLevi layawukwenta umsebenti welithende lekuhlangana etfwale bubi lobuphambene nalo. Lesi kutawuba simiso lesingeyiwuphindze siguculwe titukulwane ngetitukulwane letitako. Bangeke balinikwa lifa kuma-Israyeli. 24
18:24
Lev. 27:30
Esikhundleni saloko, emaLevi ngiwapha kutsi lifa lawo kube kwelishumi kwaloko lokunikelwe ngema-Israyeli kuSimakadze. Ngiko nje ngitsite kuwo: ‘Bona bangeke babe nelifa kuma-Israyeli.’ ”

Kwelishumi kwemaLevi

25Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 26“Khuluma kumaLevi utsi: ‘Nanemukela kuma-Israyeli kwelishumi lokulifa lenu lenginipha lona, nani kufanele ninikele kwelishumi kwaloko kwelishumi kube ngumnikelo waSimakadze. 27Lomnikelo wenu uyawutsatfwa njengalokutinhlavu lokusandza kuhhudlwa nome inkhovu yeliwayini lephuma etjeni lekuhluta emagelebisi. 28Ngaleyo ndlela nani nitawunikela umnikelo wekwelishumi kuSimakadze, niwutsatse kuko konkhe kwelishumi lenikwemukela kuma-Israyeli. Kuko kona loko kwelishumi kufanele ninikele sabelo saSimakadze ngekusinika Aroni, umphristi. 29Kufanele ninikele sabelo saSimakadze kube nguloko lokuhle kakhulu, nalokungcwelengcwele kuko konkhe leninikwe kona.’

30“Khuluma kumaLevi utsi: ‘Naninikela loko lokuhle kakhulu, loko kuyawutsatfwa njengemphumela wekudla lokuhhudliwe nome inkhovu yeliwayini lephume etjeni lekuhluta emagelebisi. 31Nine nemindeni yenu ningakudla-ke konkhe loko lokusalako, ningakudlela nome ngabe nikuyiphi indzawo, ngobe loko kungumholo wenu ngemsebenti leniwentako ethendeni lekuhlangana. 32Njengobe nitawunikela ngalokuhle kakhulu kwako, ningeke nibe nelicala ngaloko; ngako-ke ningeke niyingcolise iminikelo lengcwele yema-Israyeli, futsi ningeke nife ngalelo cala.’ ”

19

Umlotsa welitfole lelibovu

191Simakadze wakhuluma kuboMosi na-Aroni, watsi: 2“Lesi-ke sekuyawuba simiso semtsetfo lomiswe nguSimakadze: Tjela sive sema-Israyeli kutsi siletse litfokati lelibovu lelingenasiyela nasici, lekungazange sekubekwe lijoko entsanyeni yalo. 3

19:3
Heb. 13:11
Niyawulinika Eleyazare, umphristi, liyawukhishelwa ngephandle kwenkambu lihlatjelwe embikwakhe. 4
19:4
Lev. 4:6,17
Eleyazare-ke, umphristi, uyawube sewutsatsa ingati yalo ngemuno wakhe, afafate kasikhombisa ngalengati yalo abhekise ngasembikwelithende lekuhlangana. 5
19:5
Eks. 29:14
Lev. 4:11
Lelitfokati liyawube seliyashiswa-ke embikwakhe, kushiswe sikhumba salo, nenyama yalo, nengati yalo, nemswane walo. 6
19:6
Lev. 14:4,6,51
Umphristi-ke uyawutsatsa umsedari, nehisophu, nendvwangu lebovu ngalokutopele, akujike emlilweni etikwalelitfokati lelishiswako. 7Lomphristi-ke uyawube sewugeza tingubo takhe, nemtimba wakhe ngemanti, emvakwaloko-ke sekangangena enkambu, abe ngulongcolile ngekwemtsetfo kuze kuhlwe. 8Lomuntfu longuyena ashise lelitfokati kufanele naye ageze tingubo takhe kanye nemtimba wakhe ngemanti, abe ngulongcolile kuze kuhlwe.

9

19:9
Heb. 9:13
“Kuyawutsi umuntfu lohlantekile kube nguyena abutsa lomlotsa walelitfokati ayewulahla ngephandle kwenkambu endzaweni lehlobile ngekwemtsetfo, uhlaliswe lapho, uhlalele kutsi sive sema-Israyeli siwusebentise emantini ekuhlambulula nasitewugeza sono ngawo. 10Lomuntfu longuyena abutse lomlotsa walelitfokati kufanele naye ageze timphahla takhe abe ngulongcolile kuze kuhlwe. Lesimiso siyakwentiwa ngabo bonkhe baka-Israyeli kanye nebetive labasemkhatsini wenu, titukulwane ngetitukulwane.”

Kutsintsana nesidvumbu

11“Umuntfu loyawutsintsa sidvumbu nome ngabe sabani uyawuba ngulongcolile ngekwemtsetfo emalanga lasikhombisa. 12Uyawutigeza yena ngemanti ngelilanga lesitsatfu nangelesikhombisa, bese-ke uba ngulohlantekile. Kodvwa nakangatigezi yena ngelilanga lesitsatfu nangelesikhombisa, angeke ahlanteke. 13Nome ngubani lotsintsa sidvumbu, nome sabani, angakaze atihlambulule, uyawube wedzelela lithende laSimakadze. Lowo muntfu kufanele ancunywe esiveni sakubo, ngobe emanti ekuhlambulula angakaze afafatwe etikwakhe, ngako ungcolile; kungcola kwakhe kusesekuye.

14“Lona-ke ngumtsetfo lomacondzana nemuntfu lofele ethendeni lakhe. Nome ngubani loyawungena kulo nalobekasuke akulo lelithende, uyawuba ngulongcolile ngekwemtsetfo emalanga lasikhombisa. 15Tonkhe titja lebetingakambonyisiseki taciniswa ngesidekiselo tiyawuba nguletingcolile.

16“Nangabe umuntfu utsite asebaleni watsintsa sidvumbu semuntfu lofe ngekugwazwa, nome lofe ngesifo lesetayelekile, nome lotsintsa litsambo laso, nome lithuna, uyawuba ngulongcolile ngekwemtsetfo emalanga lasikhombisa.

17“Macondzana nalabangcolile ngekwemtsetfo uyawutsatsa umlotsa wemnikelo wesono utsele kuwo emanti lahlobile esitjeni. 18Kuyawutsi umuntfu lohlantekile ngekwemtsetfo atsatse ihisophu ayenye kulamanti, bese ufafata lelithende nako konkhe lokusekhatsi kanye nalabantfu bebakhona lapho. Kufanele afafate bonkhe labake batsintsa litsambo lemufi, nome sidvumbu semuntfu lobulewe nome lotifele, nome-ke lithuna. 19Lona lohlantekile kufanele afafate lowo longcolile ngelilanga lesitsatfu nangelesikhombisa; ngaleli lesikhombisa uyawube asamhlambulula. Lona lotewuhlanjululwa kufanele ageze timphahla takhe tekwembatsa kanye nemtimba wakhe ngemanti, uyawuba ngulohlambulukile ngabona lobo busuku.

20“Kodvwa nangabe lomuntfu longcolile angatihlambululi yena, kufanele ancunywe esiveni sakubo, ngobe uhlambalate indzawo lengcwele yaSimakadze. Emanti ekuhlambulula akaze afafatwe etikwakhe, ungcolile. 21Lesi-ke simiso sabo lesiyawuhlala sentiwa titukulwane ngetitukulwane.

“Lomuntfu lobafafata ngemanti ekuhlambulula kufanele naye ageze timphahla takhe tekwembatsa, nalowo lotsintsa lamanti ekuhlambulula uyawuba ngulongcolile kuze kuhlwe. 22Yonkhe intfo letsintfwe ngumuntfu longcolile nayo iyawuba ngulengcolile, nalowo loyawutsintsa leyontfo uyawuba ngulongcolile kuze kuhlwe.”

20

Tehlakalo taseKhadeshi

(Eks. 17:1-7)

201Ngenyanga yekucala sonkhe sive sema-Israyeli sefika eHlane laseSini, sefike semisa eKhadeshi. Miriyamu wafela khona lapho, wangcwatjwa.

2Kwakute emanti kuleyo ndzawo, ngako bantfu babutsana ndzawonye basola boMosi na-Aroni. 3

20:3
Eks. 16:2
17:2
Num. 11:1
16:1
21:5
Balwa naMosi batsi: “Kube mane savele safa kanye nebanaketfu ngesikhatsi bafela embikwaSimakadze. 4Nisiletseleni lesive saSimakadze kulelihlane lelinje? Nentele kutsi tsine kanye naletifuyo tetfu sitewufela lapha! 5Nasikhiphelani lena eveni laseGibhithe nasiletsa lapha kulelive lelibi kangaka? Lelive alinakudla, namakhiwa, namagelebisi; lite nemahananandza. Kute ngisho nemanti nje ekunatsa!” 6BoMosi na-Aroni besuka emkhatsini walesive bacondza ekungeneni kwelithende lekuhlangana. Bafike bawa phansi ngebuso, bakhotsama. Inkhatimulo yebukhona baSimakadze yabonakala kubo.

7Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 8“Tsatsa lendvuku, bese-ke wena na-Aroni, umnakenu, nibutsela sonkhe sive ndzawonye. Khuluma kulelidvwala, embikwaso sibuka, litawube selikhipha emanti. Uyawukhipha emanti kulelidvwala, kuze sonkhe sive kanye netifuyo taso sinatse kulo.” 9Ngako Mosi watsatsa indvuku ebukhoneni baSimakadze, njengobe abetjeliwe.

10Yena na-Aroni bahlanganisa sonkhe sive embikwalelidvwala, Mosi watsi kubo: “Lalelani-ke, nine mahlubuka, sinikhokhele yini emanti kulelidvwala?” 11

20:11
Eks. 17:6
Hla. 78:15
105:41
Isa. 48:21
1 Khor. 10:4
Ngako Mosi waphakamisa sandla sakhe washaya lelidvwala kabili ngalendvuku, emanti ampompota kulelidvwala, banatsa bona bonkhe kanye netifuyo tabo.

12

20:12
Num. 27:13
Dut. 1:37
31:2
32:50
Kodvwa Simakadze wabatsetsisa boMosi na-Aroni, watsi: “Njengobe ningakangikholwa kangangekutsi nize ningingcwelise, ningihloniphe embikwalesive sema-Israyeli, anisenawusihola lesive nize nisifikise eveni lengisiphe lona.”

13

20:13
Lev. 10:3
Hla. 106:32
Lawo kwakungemanti aseMeribha,“Meribha” ngesiHebheru kusho “kusola” lapho sive sema-Israyeli sefike salwa khona naSimakadze, nalapho ativeta kubo khona angulongcwele.

Inkhosi yase-Edomu ivimbela ema-Israyeli kutsi endlule

14

20:14
Khu. 11:17
Mosi watfumela tigijimi kusuka eKhadeshi, taya enkhosini yaka-Edomu, tafike tatsi: “Umnakenu Israyeli utsi wena uyabati bonkhe bulukhuni lobusehlele. 15Bobabemkhulu behlela eveni laseGibhithe, sahlala lapho sikhatsi lesidze. Bantfu baseGibhithe basigcilata kanye nabobabe betfu, 16
20:16
Eks. 14:9
23:20
kodvwa satsi kube sikhale kuSimakadze, wakuva kukhala kwetfu wase utfumela ingilosi, wasikhipha eveni laseGibhithe.

“Nyalo-ke sesilapha eKhadeshi, edolobhaneni lelisemnyeleni welive lakho. 17Sicela kwendlula sidzabule ekhatsi nelive lakho. Singeke sihambe emasimini nome etivinini takho, singeke sinatse ngisho nemanti emitfonjeni yakho. Sitawuhamba ngemgwaco lomkhulu sicondze, singaphambukeli ngesekudla nome ngesancele, size siphumele ngale kwalelive lakho.”

18Kodvwa Edomu waphendvula, watsi: “Ningeke nengce lapha; naningake nilokotse, siyawuphuma sinihlasele ngetikhali.”

19Ema-Israyeli aphendvula, atsi: “Sitawuhamba ngemgwaco lomkhulu, nangabe tifuyo tetfu natsi sinatse emitfonjeni yenu, sitanikhokhela. Tsine sifuna kumane sendlule nje ngetinyawo, hhayi lokunye.”

20Baphindza baka-Edomu baphendvula, batsi: “Asifuni kutsi nendlule.” Base bayaphuma baka-Edomu babesukela ngalenkhulu imphi nalenemandla. 21Njengobe baka-Edomu bawalela ema-Israyeli kutsi endlule eveni labo, ema-Israyeli abe asayancandzeka, esuka kubo.

Kufa kwa-Aroni

22

20:22
Num. 33:37
Sonkhe sive sema-Israyeli sesuka eKhadeshi sayawufika eNtsabeni iHori. 23SebaseNtsabeni iHori, eceleni kwemnyele waka-Edomu, Simakadze wakhuluma kuboMosi na-Aroni, watsi: 24“Aroni sewutakuya kulabafile bakubo, ngako akasoze angene eveni lengilinike ema-Israyeli, ngobe nine nobabili aningihloniphanga ngasemantini aseMeribha.“Meribha” ngesiHebheru kusho “kusola” 25Bita bo-Aroni nendvodzana yakhe, Eleyazare, ukhuphukele nabo eNtsabeni yaseHori. 26
20:26
Eks. 28:2
Khumula Aroni tembatfo takhe utembatsise indvodzana yakhe, Eleyazare, ngobe Aroni sewutawunishiya abuyele kubakubo, utawufike afele kuyo.”

27Mosi wenta njengobe Simakadze abemtjelile: Wakhuphukela nabo eNtsabeni yaseHori embikwesive sonkhe sibuka. 28

20:28
Eks. 29:29
Num. 33:38
Dut. 10:6
32:50
Mosi wakhumula Aroni tembatfo takhe watembatsisa indvodzana yakhe Eleyazare. Aroni wafela khona lapho etulu entsabeni. Bo-Mosi na-Eleyazare behla entsabeni. 29Sonkhe sive saka-Israyeli satsi kube sive kutsi Aroni sewufile, samlilela emalanga langema-30.