Siswati 1996 (SWA96)
19

Umlotsa welitfole lelibovu

191Simakadze wakhuluma kuboMosi na-Aroni, watsi: 2“Lesi-ke sekuyawuba simiso semtsetfo lomiswe nguSimakadze: Tjela sive sema-Israyeli kutsi siletse litfokati lelibovu lelingenasiyela nasici, lekungazange sekubekwe lijoko entsanyeni yalo. 3

19:3
Heb. 13:11
Niyawulinika Eleyazare, umphristi, liyawukhishelwa ngephandle kwenkambu lihlatjelwe embikwakhe. 4
19:4
Lev. 4:6,17
Eleyazare-ke, umphristi, uyawube sewutsatsa ingati yalo ngemuno wakhe, afafate kasikhombisa ngalengati yalo abhekise ngasembikwelithende lekuhlangana. 5
19:5
Eks. 29:14
Lev. 4:11
Lelitfokati liyawube seliyashiswa-ke embikwakhe, kushiswe sikhumba salo, nenyama yalo, nengati yalo, nemswane walo. 6
19:6
Lev. 14:4,6,51
Umphristi-ke uyawutsatsa umsedari, nehisophu, nendvwangu lebovu ngalokutopele, akujike emlilweni etikwalelitfokati lelishiswako. 7Lomphristi-ke uyawube sewugeza tingubo takhe, nemtimba wakhe ngemanti, emvakwaloko-ke sekangangena enkambu, abe ngulongcolile ngekwemtsetfo kuze kuhlwe. 8Lomuntfu longuyena ashise lelitfokati kufanele naye ageze tingubo takhe kanye nemtimba wakhe ngemanti, abe ngulongcolile kuze kuhlwe.

9

19:9
Heb. 9:13
“Kuyawutsi umuntfu lohlantekile kube nguyena abutsa lomlotsa walelitfokati ayewulahla ngephandle kwenkambu endzaweni lehlobile ngekwemtsetfo, uhlaliswe lapho, uhlalele kutsi sive sema-Israyeli siwusebentise emantini ekuhlambulula nasitewugeza sono ngawo. 10Lomuntfu longuyena abutse lomlotsa walelitfokati kufanele naye ageze timphahla takhe abe ngulongcolile kuze kuhlwe. Lesimiso siyakwentiwa ngabo bonkhe baka-Israyeli kanye nebetive labasemkhatsini wenu, titukulwane ngetitukulwane.”

Kutsintsana nesidvumbu

11“Umuntfu loyawutsintsa sidvumbu nome ngabe sabani uyawuba ngulongcolile ngekwemtsetfo emalanga lasikhombisa. 12Uyawutigeza yena ngemanti ngelilanga lesitsatfu nangelesikhombisa, bese-ke uba ngulohlantekile. Kodvwa nakangatigezi yena ngelilanga lesitsatfu nangelesikhombisa, angeke ahlanteke. 13Nome ngubani lotsintsa sidvumbu, nome sabani, angakaze atihlambulule, uyawube wedzelela lithende laSimakadze. Lowo muntfu kufanele ancunywe esiveni sakubo, ngobe emanti ekuhlambulula angakaze afafatwe etikwakhe, ngako ungcolile; kungcola kwakhe kusesekuye.

14“Lona-ke ngumtsetfo lomacondzana nemuntfu lofele ethendeni lakhe. Nome ngubani loyawungena kulo nalobekasuke akulo lelithende, uyawuba ngulongcolile ngekwemtsetfo emalanga lasikhombisa. 15Tonkhe titja lebetingakambonyisiseki taciniswa ngesidekiselo tiyawuba nguletingcolile.

16“Nangabe umuntfu utsite asebaleni watsintsa sidvumbu semuntfu lofe ngekugwazwa, nome lofe ngesifo lesetayelekile, nome lotsintsa litsambo laso, nome lithuna, uyawuba ngulongcolile ngekwemtsetfo emalanga lasikhombisa.

17“Macondzana nalabangcolile ngekwemtsetfo uyawutsatsa umlotsa wemnikelo wesono utsele kuwo emanti lahlobile esitjeni. 18Kuyawutsi umuntfu lohlantekile ngekwemtsetfo atsatse ihisophu ayenye kulamanti, bese ufafata lelithende nako konkhe lokusekhatsi kanye nalabantfu bebakhona lapho. Kufanele afafate bonkhe labake batsintsa litsambo lemufi, nome sidvumbu semuntfu lobulewe nome lotifele, nome-ke lithuna. 19Lona lohlantekile kufanele afafate lowo longcolile ngelilanga lesitsatfu nangelesikhombisa; ngaleli lesikhombisa uyawube asamhlambulula. Lona lotewuhlanjululwa kufanele ageze timphahla takhe tekwembatsa kanye nemtimba wakhe ngemanti, uyawuba ngulohlambulukile ngabona lobo busuku.

20“Kodvwa nangabe lomuntfu longcolile angatihlambululi yena, kufanele ancunywe esiveni sakubo, ngobe uhlambalate indzawo lengcwele yaSimakadze. Emanti ekuhlambulula akaze afafatwe etikwakhe, ungcolile. 21Lesi-ke simiso sabo lesiyawuhlala sentiwa titukulwane ngetitukulwane.

“Lomuntfu lobafafata ngemanti ekuhlambulula kufanele naye ageze timphahla takhe tekwembatsa, nalowo lotsintsa lamanti ekuhlambulula uyawuba ngulongcolile kuze kuhlwe. 22Yonkhe intfo letsintfwe ngumuntfu longcolile nayo iyawuba ngulengcolile, nalowo loyawutsintsa leyontfo uyawuba ngulongcolile kuze kuhlwe.”