Siswati 1996 (SWA96)
16

Kuhlubuka kwaboKhora naDathani na-Abiramu

161

16:1
Juda 11
Khora, umsa wa-Jisihari, lotalwa nguKhohati, umsa waLevi, nemaRubeni latsite, boDathani na-Abiramu, emadvodzana a-Eliyabe, kanye na-Oni, umsa waPhelethi, bedzelela, 2bavukela Mosi. Babutsa bantfu labanyenti labebatiwa esiveni sonkhe, kwaba ngema-Israyeli labengema-250, lababengubona bakhetsiwe batinhloko. 3Babutsana ndzawonye bahlasela boMosi na-Aroni, batsi kubo: “Senihambe kakhulu! Sonkhe lesive singcwele, bonkhe ngamunye ngamunye wabo, futsi naNkulunkulu unabo. Nine-ke nitiphakamiselani etikwalesive saSimakadze?”

4Kwatsi Mosi nakakuva loko, wawa phansi ngebuso. 5Watsi kuKhora nalesicumbi labesihola: “Ekuseni kusasa Simakadze utasikhombisa kutsi ngubani longewakhe nekutsi ngumuphi longcwele, utamsondzeta edvute naye. Lowo muntfu latikhetsele yena uyawumenta abesedvute naye. 6Wena Khora, nabo bonkhe balandzeli bakho niyakwenta kanje: Niyawutsatsa titja temphepho, 7bese kutsi kusasa ekuseni nifake kuto umlilo nemphepho embikwaSimakadze. Lowo Simakadze latamkhetsa nguye loyawube angcwele. Nine maLevi senitiphakamise kakhulu.”

8Mosi wachubeka watsi kuKhora: “Lalelani, nine maLevi. 9

16:9
Num. 3:6
Akukanenelisi yini lokutsi Nkulunkulu wema-Israyeli watehlukanisela nine kuso sonkhe sive sema-Israyeli, wanenta nabasedvute naye kutsi nente inkonzo ethendeni laSimakadze, nime embikwesive, nisikhonte? 10Unisondzetile nine nawo onkhe emaLevi edvutane naye, kodvwa nyalo senifuna buphristi futsi. 11Kuphambene naSimakadze kutsi wena nalabalandzeli bakho nihlangane ngekududana kanje. Ngubani yena lo-Aroni kutsi ningemelana naye nine?”

12Mosi wabe sewutfumela kutsi kuyewubitwa boDathani na-Abiramu, emadvodzana a-Eliyabe, kodvwa bona batsi: “Singeke site! 13Akukakwenelisi lokutsi wasikhipha eveni lelivundzile leligcwele lubisi neluju lwetinyosi, wasiletsela kutesibulala lapha ehlane? Nyalo ufuna kulibala kutibusa la etikwetfu? 14Ngetulu kwaloko awukasimikisi eveni leligcwele lubisi neluju lwetinyosi, nelifa lemasimi netivini. Ucabanga kutsi lamadvodza langaka ungawenta timphumphutse?“ungawenta timphumphutse” nome “ungawenta tigcili” nome “ungawayenga” Singeke site.”

15

16:15
Gen. 4:5
1 Sam. 12:3
Mosi watfukutsela wabila, watsi kuSimakadze: “Ungawemukeli umnikelo wabo. Angizange ngitsatse ngisho imbongolo kubo, futsi angikoni ngisho nome munye wabo.”

16Mosi watsi kuKhora: “Wena nebalandzeli bakho bonkhe nimele nibonakale embikwaSimakadze kusasa lolokusako, na-Aroni uyawube akhona lapho. 17Wonkhe umuntfu kufanele aphatse sitja sakhe semphepho afake kuso imphepho anikele kuSimakadze. Kutakuba titja letingema-250 setitonkhe. Wena na-Aroni kufanele nani ninikele ngetitja tenu.”

18Ngako wonkhe umuntfu watsatsa sitja sakhe wafaka umlilo nemphepho kuso, bema kanye naboMosi na-Aroni ekungeneni kwelithende lekuhlangana. 19Watsi kube Khora ahlanganise bonkhe labalandzeli bakhe, lababemelene naMosi, embikwelithende lekuhlangana, inkhatimulo yaSimakadze yabonakala kuso sonkhe sive sema-Israyeli. 20Simakadze wakhuluma kuboMosi na-Aroni, watsi: 21“Khweshani kulesicumbi kuze ngisicedze masinyane.”

22

16:22
Num. 27:16
Jobe 12:10
Kodvwa boMosi na-Aroni bawa phansi ngebuso bakhotsama, batsi: “Awu Nkulunkulu! Nkulunkulu wemimoya yebantfu bonkhe, kungatsi ngekona kwemuntfu munye bese utfukutselela sonkhe sive?”

23Simakadze watsi kuMosi: 24“Tjela sive sikhweshe emathendeni aboKhora, naDathani, na-Abiramu.”

25Mosi wasukuma waya kuboDathani na-Abiramu, nebaholi bema-Israyeli bamlandzela. 26Wasiyala sonkhe sive, watsi: “Khweshani emathendeni aletigangi leti! Ningatsintsi lutfo etintfweni tabo, funa nani nikhukhulwe kanye netono tabo.” 27Ngako sive sakhwesha emathendeni aboKhora, naDathani, na-Abiramu.

BoDathani na-Abiramu bese baphumile emathendeni abo, beme eminyango yawo nebafati babo nebantfwababo. 28Mosi wakhuluma watsi: “Niyawukwati ngaloku-ke kutsi nguSimakadze longitfumile; akusho kutsi ngitentela ingcondvo yami nje: 29Nangabe labantfu batifela njengabo bonkhe bantfu nome babulawe sifo nje lesivamise kubulala bantfu, kuyawube kusho kutsi angikatfunywa nguye Simakadze. 30Kodvwa nangabe Simakadze aveta intfo lensha lengazange seyenteke, umhlaba uvule umlomo wawo ubamite kanye nako konkhe lokungekwabo, bashobele phansi, baye endzaweni yalabafileNgesiHebheru “eSheyoli” beva, niyawube seniyati-ke kutsi labantfu bedzelele Simakadze.”

31Kwatsi acedza nje kulisho lelo, umhlaba labebeme kuwo boDathani na-Abiramu wachekeka tindvonga, 32

16:32
Num. 26:10
Dut. 11:6
Hla. 106:17
Juda 11
wakhamisa umlomo wawo, wabamita kanye nemindeni yabo, nawo onkhe emadvodza labebalandzeli baKhora, nako konkhe lokwakukwawo. 33Bashobela phansi endzaweni yalabafileNgesiHebheru “eSheyoli” beva, nato tonkhe timphahla tabo, umhlaba wabasibekela, babhubha bangaphindzi baba khona emkhatsini wesive. 34Ekukhaleni kwabo onkhe ema-Israyeli labesedvutane abaleka, amemeta atsi: “Umhlaba utasimita natsi futsi.”

35Umlilo lowaphuma kuSimakadze wadla onkhe lamadvodza labengema-250 labekashisa imphepho.

Titja temphepho

36Simakadze watsi kuMosi: 37“Tjela Eleyazare, umsa wa-Aroni, umphristi, kutsi akatsatse letitja atisuse lapha elangabini, bese usakata lamalahle emlilo khashane, ngobe letitja tingcwele, 38tona letitja talabantfu labalahlekelwe kuphila kwabo ngenca yekona kwabo. Gcobani letitja temphepho tibe bongcwengcwe bekumbonya lilati, ngobe tanikelwa kuSimakadze tase tiba ngcwele. Setiyawuba secwayiso esiveni sema-Israyeli.” 39Ngako Eleyazare, umphristi, watsatsa letitja telitfusi letatinikelwe ngulabo labebashisiwe, tagcotjwa tentiwa simbonyo selilati, 40njengobe Simakadze amlayela ngaMosi. Loko kwaba sikhumbuto esiveni sema-Israyeli kutsi wonkhe umuntfu longesiye umphristi, longesiyo intalelwane ya-Aroni, akayiwusondzela ashise imphepho embikwaSimakadze. Loyakwenta njalo uyawubona saKhora nesebalandzeli bakhe.

Aroni wephula sive ekufeni

41Kwatsi ngakusasa sive sonkhe sema-Israyeli sabasola boMosi na-Aroni sitsi: “Senibulele bantfu baSimakadze.” 42Kwatsi lesicumbi sisahlanganele kumelana naMosi na-Aroni, satsi sijikela ngasethendeni lekuhlangana, masinyane sabona lifu lilisibekela kwase kubonakala inkhatimulo yaSimakadze. 43BoMosi na-Aroni base baya embikwelithende lekuhlangana, 44Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 45“Sukani emkhatsini walabantfu, kuze ngibabhubhise ngekushesha.”

Bobabili bakhotsama babhekisa tinhloko tabo phansi. 46Mosi wakhuluma ku-Aroni, watsi: “Tsatsa sitja sakho semphepho ufake kuso emalahle lavutsako aselatini, bese ufaka imphepho, uphutfume kulesive masinyane usentele inhlawulo yekubuyisana naSimakadze, ngobe lulaka lwakhe seluphumile, sifo sesiphindze sicalele phansi.” 47Ngako Aroni naye watsatsela etulu njengekusho kwaMosi, waphutfuma emkhatsini walesicumbi, sabe sesingenile sesibacalile sifo, watsela imphepho kulesitja sakhe wabentela inhlawulo yekubuyisana naSimakadze. 48Wema emkhatsini walabafile nalabaphilako, sifo sancamuka. 49Sibalo salabo lababulawa nguleso sifo besiti-14 700, ngaphandle kwalabo labafa ngenca yaKhora. 50Satsi kube sincamuke lesifo, Aroni wancandzeka wabuyela kuMosi embikwelithende lekuhlangana.

17

Indvuku ya-Aroni

171Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 2“Khuluma kuma-Israyeli akunike tindvuku letili-12, yinye kuleso nakuleso sive lephuma kumholi waso. Bhala libito laleyo naleyo ndvodza endvukwini yayo. 3Endvukwini yakaLevi ubobhala libito la-Aroni, ngobe kufanele kube nendvuku yalowo nalowo mholi waleso sive. 4Letindvuku ubotibeka embikwelibhokisi lesivumelwane ethendeni lekuhlangana, lapho ngihlangana nani khona. 5Indvuku yalowo lengimkhetsile itawuhluma, ngitakucedza kanjalo kusola kwalama-Israyeli lakhononako.”

6Ngako Mosi wakhuluma kuma-Israyeli, nebaholi bawo bamnika letindvuku letili-12, leyo naleyo ndvuku imele umholi wesive, nendvuku ya-Aroni yayisemkhatsini wato. 7Letindvuku Mosi watitsatsa watibeka embikwaSimakadze embikwelibhokisi lesivumelwane lelalisethendeni lebufakazi.

8

17:8-10
Heb. 9:4
Ngelilanga lelilandzelako Mosi wangena ethendeni lebufakazi, kulelibhokisi lesivumelwane, wakhandza kutsi indvuku ya-Aroni, leyayimele sive semaLevi, yayingakahlumi kuphela kodvwa yaze yaba nemidvumba yachakaza yatsela titselo tema-alimondi. 9Ngako Mosi watsatsa tonkhe letindvuku embikwaSimakadze watiletsa kuma-Israyeli. Atibuka, kwaba ngulowo watsatsa yakakhe. 10Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Buyisela indvuku ya-Aroni uyibeke embikwelibhokisi lesivumelwane, igcinelwe kutsi ibe secwayiso kulabahlubukako. Loko kutawucedza kungisola nekumelana kwabo nami, khona bangetikufa.” 11Mosi wenta njengobe abeyalwe nguSimakadze.

12Sive sema-Israyeli sakhuluma kuMosi, satsi: “Sitakufa! Silahlekile! Silahleke sonkhe! 13Nangabe lowo losondzela eceleni kwelithende laSimakadze atakufa, ngabe kusho kutsi sitakufa sonkhe yini?”

18

Imisebenti yebaphristi nebaLevi

181Simakadze wakhuluma ku-Aroni, watsi: “Wena, nemadvodzana akho, nemndeni weyihlo kufanele netfwale bubi lobuphambene nendzawo lengcwele; wena-ke nemadvodzana akho niyakwetfwala tono leticondzene nebuphristi benu. 2

18:2
Num. 3:6
Letsa bomnakenu labangemaLevi esiveni seyihlo batewuhlangana nawe bakusite ngesikhatsi wena nemadvodzana akho nikhonta ethendeni lebufakazi. 3Kufanele babe ngaphansi kwakho bente umsebenti wonkhe welithende, kodvwa bangasondzeli etimphahleni tendzawo lengcwele nome elatini. Nakwenteka basondzela, bona nani nitakufa. 4Kufanele batihlanganise nani banakekele lithende lekuhlangana, nayo yonkhe imisebenti yalo; kufanele kubete losondzela kini lapho nikhona khona nine.

5“Nine kufanele ninakekele indzawo lengcwele kanye nelilati, khona intfukutselo yaSimakadze ingetiwuphindza yehlele sive sema-Israyeli. 6

18:6
Num. 3:9,12,45
8:13
Mine matfupha ngikhetse labazalwane bakho labangemaLevi emkhatsini wema-Israyeli kutsi babe sipho kini, banikelwe kuSimakadze kutsi bente umsebenti welithende lekuhlangana. 7Kodvwa wena nemadvodzana akho niyawukhonta njengebaphristi kuko konkhe lokukwaselatini nangekhatsi kwendvwangu. Ngininika inkonzo yebuphristi njengesipho. Lowo longakafaneli loyawusondzela eceleni kwalelilati, uyawubulawa.”

Sabelo sebaphristi

8Simakadze wakhuluma ku-Aroni, watsi: “Mine ngikubeka kutsi uphatse iminikelo leletfwe kimi, yonkhe iminikelo lengcwele lenginikwa yona ngema-Israyeli, mine ngiyinika wena nemadvodzana akho kutsi ibe sabelo sakho titukulwane ngetitukulwane. 9Itawuba ngeyenu incenye yaleminikelo lengcwelengcwele lengayiswa emlilweni. Kuto tonkhe tipho labatiletsa kimi njengeminikelo lengcwelengcwele, nome ingeyalokutinhlavu nome yesono nome yelicala, leyo ncenye lengcwele kakhulu yakho nemadvodzana akho. 10

18:10
Lev. 6:18,26
Uyakuwudla njengentfo lengcwelengcwele; wonkhe lomdvuna uyakuwudla. Kufanele uwutsatse ube ngcwele.

11

18:11
Lev. 10:14
“Ngetulu kwaloko, konkhe lokubekwe kwehlukaniswa neminikelo yekujikitiswa yesive sema-Israyeli lesikunikela kimi kutawuba kwenu. Ngikupha wena nemadvodzana akho kanye nemadvodzakati akho kube sabelo sakho titukulwane ngetitukulwane. Wonkhe umuntfu lohlantekile ngekwemtsetfo emndenini wakho angakudla.

12“Ngikupha sonkhe sivuno lesihle setilinga lesinikelwa kuSimakadze kulowo nalowo mnyaka: semafutsa emncumo, neseliwayini kanye nesakolo. 13Tonkhe titselo tekucala letivutsiwe tako konkhe lokusensimini yabo, labakunikela kuSimakadze, tiyawuba takho. Bonkhe bantfu labahlantekile ngekwemtsetfo ekhaya lakho bangakudla.

14

18:14
Lev. 27:28
“Konkhe lokunikelwe kuSimakadze ka-Israyeli kutawuba kwakho.

15

18:15
Eks. 13:2,12
22:29
34:19
Num. 3:13,46
“Sitselo sekucala sesitalo sakho, nome semuntfu nome sesifuyo, lesinikelwe kimi, sitawuba sakho. Kodvwa kufanele ulihlenge litubulo lemuntfu lelingumfana, kanjalo futsi nelitubulo lelidvuna lesilwane lesingcolile ngekwemtsetfo. 16
18:16
Lev. 27:6,25
Kufanele kutsi angaba nenyanga budzala, bese niyawahlenga ngaleyo ntsengo yesihlengo setinhlavu tesiliva letisihlanu ngekwesilinganiso lesisemtsetfweni.

17

18:17
Lev. 1:9
“Kodvwa ningabolihlenga litubulo lenkhomo nome lemvu, nome lembuti, ngobe kungcwele. Ingati yawo kufanele ifafatwe elatini bese kushiswa emanoni awo, kutsi kutewuba ngumnikelo lowentiwa ngemlilo, kube liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze. 18
18:18
Eks. 29:26
Lev. 7:34
Dut. 10:9
18:1
Josh. 13:14,33
Hez. 44:28
Inyama yawo kufanele ibe yakho, njengemganga wemnikelo wekujikitiswa, nemlente wesekudla ube wakho.

19“Konkhe lokwehlukaniselwe eceleni eminikelweni lengcwele lenikelwe ngema-Israyeli kuSimakadze ngikupha wena nemadvodzana akho nemadvodzakati akho, kutsi kube ngusona sabelo sakho titukulwane ngetitukulwane. Kusivumelwane saphakadze seluswayi“Kusivumelwane saphakadze seluswayi” kusho kutsi “Kusivumelwane saphakadze lesingeke sephulwe” kuSimakadze, kutsi sibe sakho nesebantfwabakho.”

20Simakadze wakhuluma ku-Aroni, watsi: “Wena uyawubate lifa eveni labo, kantsi uyawubate nesabelo njengabo. Ngimi lengisabelo sakho nelifa lakho esiveni sonkhe sema-Israyeli.”

Sabelo semaLevi

21

18:21
Lev. 27:30-33
Dut. 14:22-29
“Konkhe kwelishumi ngikupha emaLevi kuma-Israyeli, kutsi kube lifa lawo kulowo msebenti lawentako asakhonta kulomsebenti wabo ethendeni lekuhlangana. 22Kusukela manje ema-Israyeli kufanele angasondzeli edvutane nelithende lekuhlangana, ngaphandle kwaloko atawutetfwalela wona umvuzo wekona kwawo, afe. 23NgemaLevi layawukwenta umsebenti welithende lekuhlangana etfwale bubi lobuphambene nalo. Lesi kutawuba simiso lesingeyiwuphindze siguculwe titukulwane ngetitukulwane letitako. Bangeke balinikwa lifa kuma-Israyeli. 24
18:24
Lev. 27:30
Esikhundleni saloko, emaLevi ngiwapha kutsi lifa lawo kube kwelishumi kwaloko lokunikelwe ngema-Israyeli kuSimakadze. Ngiko nje ngitsite kuwo: ‘Bona bangeke babe nelifa kuma-Israyeli.’ ”

Kwelishumi kwemaLevi

25Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 26“Khuluma kumaLevi utsi: ‘Nanemukela kuma-Israyeli kwelishumi lokulifa lenu lenginipha lona, nani kufanele ninikele kwelishumi kwaloko kwelishumi kube ngumnikelo waSimakadze. 27Lomnikelo wenu uyawutsatfwa njengalokutinhlavu lokusandza kuhhudlwa nome inkhovu yeliwayini lephuma etjeni lekuhluta emagelebisi. 28Ngaleyo ndlela nani nitawunikela umnikelo wekwelishumi kuSimakadze, niwutsatse kuko konkhe kwelishumi lenikwemukela kuma-Israyeli. Kuko kona loko kwelishumi kufanele ninikele sabelo saSimakadze ngekusinika Aroni, umphristi. 29Kufanele ninikele sabelo saSimakadze kube nguloko lokuhle kakhulu, nalokungcwelengcwele kuko konkhe leninikwe kona.’

30“Khuluma kumaLevi utsi: ‘Naninikela loko lokuhle kakhulu, loko kuyawutsatfwa njengemphumela wekudla lokuhhudliwe nome inkhovu yeliwayini lephume etjeni lekuhluta emagelebisi. 31Nine nemindeni yenu ningakudla-ke konkhe loko lokusalako, ningakudlela nome ngabe nikuyiphi indzawo, ngobe loko kungumholo wenu ngemsebenti leniwentako ethendeni lekuhlangana. 32Njengobe nitawunikela ngalokuhle kakhulu kwako, ningeke nibe nelicala ngaloko; ngako-ke ningeke niyingcolise iminikelo lengcwele yema-Israyeli, futsi ningeke nife ngalelo cala.’ ”