Siswati 1996 (SWA96)
15

Imitsetfo ngemhlatjelo

151Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 2“Khuluma kuma-Israyeli utsi: ‘Nase ningene eveni lenginipha lona kutsi libe likhaya lenu, 3

15:3
Lev. 22:21
nibobe seniletsa iminikelo leyentiwa ngemlilo kuSimakadze, ibe yetinkhomo, nome yetimbuti, nome yetimvu, kube liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze. Kungaba ngumnikelo wekushiswa, nome umhlatjelo wekugcwalisa setsembiso lesitsite, nome umnikelo wesihle, nome iminikelo yemikhosi. 4
15:4
Lev. 2:1
6:14
Lowo loletsa umnikelo wakhe utawuletsa kuSimakadze umnikelo walokutinhlavu ngemalitha langaba mabili afulaha lobhicwe nemafutsa emncumo langaba yilitha. 5Lungisa liwayini lelingaba yilitha ngelizinyane lemvu, libe ngumnikelo wekushiswa nome wemhlatjelo, kutsi liwayini libe ngumnikelo wesinatfo. 6Nawunikela ngesihhanca, bhica fulaha wemnikelo walokutinhlavu longemakhilogremu langaba mabili labhicwe nemafutsa emncumo langaba yilitha nencenye, 7kunikelwe kanye neliwayini lelingaba yilitha nencenye, kube ngumnikelo wesinatfo. Kunikele kube liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze. 8Nawulungisa inkunzana kutsi ibe ngumnikelo wekushiswa nome ibe ngumhlatjelo wesetsembiso lesitsite nome semnikelo wekuthula kuSimakadze, 9uyawuyiletsa kanye nemnikelo walokutinhlavu kube ngufulaha longemalitha langaba sitfupha nencenye lobhicwe nemafutsa emncumo langemalitha langaba mabili, 10kanye neliwayini lelingemalitha langaba mabili, lemnikelo walokunatfwako kube ngumnikelo lowentiwa ngemlilo, liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze.

11“ ‘Kutabonikelwa kanjalo-ke, nakunikelwa ngenkunzi, nome ngesihhanca, nome ngelizinyane lemvu nome lembuti. 12Ngulowo nalowo mnikelo ubowentela loko kuye ngebunyenti bawo. 13Wonkhe um-Israyeli wekutalwa kufanele ente njalo nakaletsa umnikelo lowentiwa ngemlilo, kube liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze. 14Nakwenteka nome ngunini wetive lohlala emkhatsini wenu, nome kukwesikhashana nome sikhatsi lesidze, aletsa umnikelo lowentiwa ngemlilo, kube liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze, naye kufanele ente njengobe nani nenta. 15

15:15
Eks. 12:49
Num. 9:14
Sive siyawuba nemtsetfo lofananako: wenu kanye newebetive labahlala emkhatsini wenu. Leso-ke simiso setitukulwane ngetitukulwane. Nine nebetive niyawufanana embikwaSimakadze. 16
15:16
Lev. 24:22
Imitsetfo nemiyalo yenu iyawusebenta ngalokufananako kini nakubetive labasemkhatsini wenu.’ ”

17Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 18“Khuluma kuma-Israyeli utsi: ‘Nase ningene eveni lenginipha lona, 19

15:19
Dut. 8:10
kufanele nehlukanisele Simakadze sabelo sakhe, nanidla sinkhwa salelo live. 20
15:20
Eks. 23:19
Lev. 23:10
Kufanele sinkhwa setilinga tenu tekwendvulelisa nisetfule njengemnikelo wesivuno senu sekucala ekubhuleni kwenu. 21Tonkhe titukulwane tenu seniyawunikela kuSimakadze umnikelo wetivuno tenu tekwendvulelisa.

22“ ‘Nangabe kwenteka nona ngesiphosiso ngekungayigcini lemiyalo Simakadze layinika Mosi, 23konkhe loko Simakadze laniyala ngako ngaMosi kusukela mhlazana Mosi acala kuniyala kuye embili titukulwane ngetitukulwane, 24

15:24
Lev. 4:13
nakwenteka-ke nona ngesiphosiso, nangabe sive sonkhe besingati, kufanele sive sinikele ngenkunzana yinye ibe ngumnikelo wekushiswa, liphunga lelinuka lusi lolumnandzi kuSimakadze, kanye nemnikelo walokutinhlavu, nemnikelo walokunatfwako, kanye nesiphongo sinye kube ngumnikelo wesono. 25Umphristi uyakwenta inhlawulo yekubuyisana kwesive sonkhe sema-Israyeli siyawube sesiyatsetselelwa, ngobe sone ngesiphosiso, futsi sitsite ngekona kwaso sasesiletsa kuSimakadze umnikelo lowentiwa ngemlilo kanye nemnikelo wesono. 26Sonkhe sive sema-Israyeli kanye nebetive labahlala emkhatsini waso bayawutsetselelwa, ngobe sonkhe lesive sone ngesiphosiso.

27

15:27-28
Lev. 4:27-31
“ ‘Kodvwa nangabe kone umuntfu munye ngesiphosiso, uyawuletsa sibhutatana lesinemnyaka munye budzala, sibe ngumnikelo wesono. 28Umphristi uyawukwentela lowo muntfu lowone ngesiphosiso inhlawulo yekubuyisana naSimakadze. Nase amentele leyo nhlawulo yekubuyisana naSimakadze, lowo muntfu uyawube sewuyatsetselelwa. 29Lowo mtsetfo wekona ngesiphosiso uyawusebenta ngalokufananako, nome ngabe kone um-Israyeli wekutalwa nome ngabe wetive.

30“ ‘Kodvwa umuntfu lowona ngemabomu, nome angewemdzabu nome angewetive, uyawuba nelicala lekungahloniphi Simakadze, uyawuncunywa esiveni sakubo. 31Njengobe lomuntfu wedzelele livi laSimakadze, wephula lomunye wemitsetfo yakhe ngemabomu, kufanele ancunywe; licala lakhe libe setikwakhe.’ ”

Indvodza leyephula liSabatha

32Atsi ema-Israyeli asesehlane, kwatfolakala indvodza itfota tinkhuni ngelilanga leliSabatha. 33Labo labayikhandza itfota tinkhuni bayitsatsa bayimikisa kuMosi na-Aroni nesive sonkhe, 34

15:34
Lev. 24:12
bayivalela esitokisini, ngobe kwakungakakhanyi kahle kutsi kufanele kwentiweni kuyo. 35Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Lendvodza kufanele ife. Sive sonkhe kufanele siyigcobe ngematje, siyigcobele ngephandle kwenkambu.” 36Ngako-ke sive sayitsatsa sayikhiphela ngephandle kwenkambu, sayigcoba ngematje yaze yafa, njengobe Simakadze abeyale Mosi.

Imitsetfo lecondzene netimvakaza tetingubo

37Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 38

15:38
Dut. 22:12
Mat. 23:5
“Khuluma kuma-Israyeli, utsi: ‘Kuto tonkhe titukulwane tenu letiyawulandzela kufanele nente timvakaza emiphetfweni yetingubo tenu ngelucotfo loluluhlata njengesibhakabhaka. 39Niyawutsi nanitibuka letimvakaza, bese nikhumbula yonkhe imiyalo yaSimakadze, niyilalele, khona ningetiwuba tingwadla ngekudvonswa tinkhanuko tetinhlitiyo tenu netemehlo enu. 40Niyawukhumbula kulalela yonkhe imiyalo yami, nibe ngulabehlukaniselwe Nkulunkulu wenu. 41NginguSimakadze, Nkulunkulu wenu lowanikhipha eGibhithe, kutsi ngibe nguNkulunkulu wenu. NginguSimakadze, Nkulunkulu wenu.’ ”

16

Kuhlubuka kwaboKhora naDathani na-Abiramu

161

16:1
Juda 11
Khora, umsa wa-Jisihari, lotalwa nguKhohati, umsa waLevi, nemaRubeni latsite, boDathani na-Abiramu, emadvodzana a-Eliyabe, kanye na-Oni, umsa waPhelethi, bedzelela, 2bavukela Mosi. Babutsa bantfu labanyenti labebatiwa esiveni sonkhe, kwaba ngema-Israyeli labengema-250, lababengubona bakhetsiwe batinhloko. 3Babutsana ndzawonye bahlasela boMosi na-Aroni, batsi kubo: “Senihambe kakhulu! Sonkhe lesive singcwele, bonkhe ngamunye ngamunye wabo, futsi naNkulunkulu unabo. Nine-ke nitiphakamiselani etikwalesive saSimakadze?”

4Kwatsi Mosi nakakuva loko, wawa phansi ngebuso. 5Watsi kuKhora nalesicumbi labesihola: “Ekuseni kusasa Simakadze utasikhombisa kutsi ngubani longewakhe nekutsi ngumuphi longcwele, utamsondzeta edvute naye. Lowo muntfu latikhetsele yena uyawumenta abesedvute naye. 6Wena Khora, nabo bonkhe balandzeli bakho niyakwenta kanje: Niyawutsatsa titja temphepho, 7bese kutsi kusasa ekuseni nifake kuto umlilo nemphepho embikwaSimakadze. Lowo Simakadze latamkhetsa nguye loyawube angcwele. Nine maLevi senitiphakamise kakhulu.”

8Mosi wachubeka watsi kuKhora: “Lalelani, nine maLevi. 9

16:9
Num. 3:6
Akukanenelisi yini lokutsi Nkulunkulu wema-Israyeli watehlukanisela nine kuso sonkhe sive sema-Israyeli, wanenta nabasedvute naye kutsi nente inkonzo ethendeni laSimakadze, nime embikwesive, nisikhonte? 10Unisondzetile nine nawo onkhe emaLevi edvutane naye, kodvwa nyalo senifuna buphristi futsi. 11Kuphambene naSimakadze kutsi wena nalabalandzeli bakho nihlangane ngekududana kanje. Ngubani yena lo-Aroni kutsi ningemelana naye nine?”

12Mosi wabe sewutfumela kutsi kuyewubitwa boDathani na-Abiramu, emadvodzana a-Eliyabe, kodvwa bona batsi: “Singeke site! 13Akukakwenelisi lokutsi wasikhipha eveni lelivundzile leligcwele lubisi neluju lwetinyosi, wasiletsela kutesibulala lapha ehlane? Nyalo ufuna kulibala kutibusa la etikwetfu? 14Ngetulu kwaloko awukasimikisi eveni leligcwele lubisi neluju lwetinyosi, nelifa lemasimi netivini. Ucabanga kutsi lamadvodza langaka ungawenta timphumphutse?“ungawenta timphumphutse” nome “ungawenta tigcili” nome “ungawayenga” Singeke site.”

15

16:15
Gen. 4:5
1 Sam. 12:3
Mosi watfukutsela wabila, watsi kuSimakadze: “Ungawemukeli umnikelo wabo. Angizange ngitsatse ngisho imbongolo kubo, futsi angikoni ngisho nome munye wabo.”

16Mosi watsi kuKhora: “Wena nebalandzeli bakho bonkhe nimele nibonakale embikwaSimakadze kusasa lolokusako, na-Aroni uyawube akhona lapho. 17Wonkhe umuntfu kufanele aphatse sitja sakhe semphepho afake kuso imphepho anikele kuSimakadze. Kutakuba titja letingema-250 setitonkhe. Wena na-Aroni kufanele nani ninikele ngetitja tenu.”

18Ngako wonkhe umuntfu watsatsa sitja sakhe wafaka umlilo nemphepho kuso, bema kanye naboMosi na-Aroni ekungeneni kwelithende lekuhlangana. 19Watsi kube Khora ahlanganise bonkhe labalandzeli bakhe, lababemelene naMosi, embikwelithende lekuhlangana, inkhatimulo yaSimakadze yabonakala kuso sonkhe sive sema-Israyeli. 20Simakadze wakhuluma kuboMosi na-Aroni, watsi: 21“Khweshani kulesicumbi kuze ngisicedze masinyane.”

22

16:22
Num. 27:16
Jobe 12:10
Kodvwa boMosi na-Aroni bawa phansi ngebuso bakhotsama, batsi: “Awu Nkulunkulu! Nkulunkulu wemimoya yebantfu bonkhe, kungatsi ngekona kwemuntfu munye bese utfukutselela sonkhe sive?”

23Simakadze watsi kuMosi: 24“Tjela sive sikhweshe emathendeni aboKhora, naDathani, na-Abiramu.”

25Mosi wasukuma waya kuboDathani na-Abiramu, nebaholi bema-Israyeli bamlandzela. 26Wasiyala sonkhe sive, watsi: “Khweshani emathendeni aletigangi leti! Ningatsintsi lutfo etintfweni tabo, funa nani nikhukhulwe kanye netono tabo.” 27Ngako sive sakhwesha emathendeni aboKhora, naDathani, na-Abiramu.

BoDathani na-Abiramu bese baphumile emathendeni abo, beme eminyango yawo nebafati babo nebantfwababo. 28Mosi wakhuluma watsi: “Niyawukwati ngaloku-ke kutsi nguSimakadze longitfumile; akusho kutsi ngitentela ingcondvo yami nje: 29Nangabe labantfu batifela njengabo bonkhe bantfu nome babulawe sifo nje lesivamise kubulala bantfu, kuyawube kusho kutsi angikatfunywa nguye Simakadze. 30Kodvwa nangabe Simakadze aveta intfo lensha lengazange seyenteke, umhlaba uvule umlomo wawo ubamite kanye nako konkhe lokungekwabo, bashobele phansi, baye endzaweni yalabafileNgesiHebheru “eSheyoli” beva, niyawube seniyati-ke kutsi labantfu bedzelele Simakadze.”

31Kwatsi acedza nje kulisho lelo, umhlaba labebeme kuwo boDathani na-Abiramu wachekeka tindvonga, 32

16:32
Num. 26:10
Dut. 11:6
Hla. 106:17
Juda 11
wakhamisa umlomo wawo, wabamita kanye nemindeni yabo, nawo onkhe emadvodza labebalandzeli baKhora, nako konkhe lokwakukwawo. 33Bashobela phansi endzaweni yalabafileNgesiHebheru “eSheyoli” beva, nato tonkhe timphahla tabo, umhlaba wabasibekela, babhubha bangaphindzi baba khona emkhatsini wesive. 34Ekukhaleni kwabo onkhe ema-Israyeli labesedvutane abaleka, amemeta atsi: “Umhlaba utasimita natsi futsi.”

35Umlilo lowaphuma kuSimakadze wadla onkhe lamadvodza labengema-250 labekashisa imphepho.

Titja temphepho

36Simakadze watsi kuMosi: 37“Tjela Eleyazare, umsa wa-Aroni, umphristi, kutsi akatsatse letitja atisuse lapha elangabini, bese usakata lamalahle emlilo khashane, ngobe letitja tingcwele, 38tona letitja talabantfu labalahlekelwe kuphila kwabo ngenca yekona kwabo. Gcobani letitja temphepho tibe bongcwengcwe bekumbonya lilati, ngobe tanikelwa kuSimakadze tase tiba ngcwele. Setiyawuba secwayiso esiveni sema-Israyeli.” 39Ngako Eleyazare, umphristi, watsatsa letitja telitfusi letatinikelwe ngulabo labebashisiwe, tagcotjwa tentiwa simbonyo selilati, 40njengobe Simakadze amlayela ngaMosi. Loko kwaba sikhumbuto esiveni sema-Israyeli kutsi wonkhe umuntfu longesiye umphristi, longesiyo intalelwane ya-Aroni, akayiwusondzela ashise imphepho embikwaSimakadze. Loyakwenta njalo uyawubona saKhora nesebalandzeli bakhe.

Aroni wephula sive ekufeni

41Kwatsi ngakusasa sive sonkhe sema-Israyeli sabasola boMosi na-Aroni sitsi: “Senibulele bantfu baSimakadze.” 42Kwatsi lesicumbi sisahlanganele kumelana naMosi na-Aroni, satsi sijikela ngasethendeni lekuhlangana, masinyane sabona lifu lilisibekela kwase kubonakala inkhatimulo yaSimakadze. 43BoMosi na-Aroni base baya embikwelithende lekuhlangana, 44Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 45“Sukani emkhatsini walabantfu, kuze ngibabhubhise ngekushesha.”

Bobabili bakhotsama babhekisa tinhloko tabo phansi. 46Mosi wakhuluma ku-Aroni, watsi: “Tsatsa sitja sakho semphepho ufake kuso emalahle lavutsako aselatini, bese ufaka imphepho, uphutfume kulesive masinyane usentele inhlawulo yekubuyisana naSimakadze, ngobe lulaka lwakhe seluphumile, sifo sesiphindze sicalele phansi.” 47Ngako Aroni naye watsatsela etulu njengekusho kwaMosi, waphutfuma emkhatsini walesicumbi, sabe sesingenile sesibacalile sifo, watsela imphepho kulesitja sakhe wabentela inhlawulo yekubuyisana naSimakadze. 48Wema emkhatsini walabafile nalabaphilako, sifo sancamuka. 49Sibalo salabo lababulawa nguleso sifo besiti-14 700, ngaphandle kwalabo labafa ngenca yaKhora. 50Satsi kube sincamuke lesifo, Aroni wancandzeka wabuyela kuMosi embikwelithende lekuhlangana.

17

Indvuku ya-Aroni

171Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: 2“Khuluma kuma-Israyeli akunike tindvuku letili-12, yinye kuleso nakuleso sive lephuma kumholi waso. Bhala libito laleyo naleyo ndvodza endvukwini yayo. 3Endvukwini yakaLevi ubobhala libito la-Aroni, ngobe kufanele kube nendvuku yalowo nalowo mholi waleso sive. 4Letindvuku ubotibeka embikwelibhokisi lesivumelwane ethendeni lekuhlangana, lapho ngihlangana nani khona. 5Indvuku yalowo lengimkhetsile itawuhluma, ngitakucedza kanjalo kusola kwalama-Israyeli lakhononako.”

6Ngako Mosi wakhuluma kuma-Israyeli, nebaholi bawo bamnika letindvuku letili-12, leyo naleyo ndvuku imele umholi wesive, nendvuku ya-Aroni yayisemkhatsini wato. 7Letindvuku Mosi watitsatsa watibeka embikwaSimakadze embikwelibhokisi lesivumelwane lelalisethendeni lebufakazi.

8

17:8-10
Heb. 9:4
Ngelilanga lelilandzelako Mosi wangena ethendeni lebufakazi, kulelibhokisi lesivumelwane, wakhandza kutsi indvuku ya-Aroni, leyayimele sive semaLevi, yayingakahlumi kuphela kodvwa yaze yaba nemidvumba yachakaza yatsela titselo tema-alimondi. 9Ngako Mosi watsatsa tonkhe letindvuku embikwaSimakadze watiletsa kuma-Israyeli. Atibuka, kwaba ngulowo watsatsa yakakhe. 10Simakadze wakhuluma kuMosi, watsi: “Buyisela indvuku ya-Aroni uyibeke embikwelibhokisi lesivumelwane, igcinelwe kutsi ibe secwayiso kulabahlubukako. Loko kutawucedza kungisola nekumelana kwabo nami, khona bangetikufa.” 11Mosi wenta njengobe abeyalwe nguSimakadze.

12Sive sema-Israyeli sakhuluma kuMosi, satsi: “Sitakufa! Silahlekile! Silahleke sonkhe! 13Nangabe lowo losondzela eceleni kwelithende laSimakadze atakufa, ngabe kusho kutsi sitakufa sonkhe yini?”